Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

FIP képzés - menetrend 01. – Bevezetés – Általános információk a FIP-ekről 02. – Közfeladatot ellátó szervek, közérdekű adatok közzététele 03. – ÁFSZ és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "FIP képzés - menetrend 01. – Bevezetés – Általános információk a FIP-ekről 02. – Közfeladatot ellátó szervek, közérdekű adatok közzététele 03. – ÁFSZ és."— Előadás másolata:

1 FIP képzés - menetrend 01. – Bevezetés – Általános információk a FIP-ekről 02. – Közfeladatot ellátó szervek, közérdekű adatok közzététele 03. – ÁFSZ és a DDRMK 04. – A DDRMK tevékenysége 05. – Álláskeresők, az álláskeresők nyilvántartása 06. – Aktív munkaerőpiaci eszközök 07. – Általános információk a képzési támogatásról 08. – Humán szolgáltatásaink 09. – Internetes források a segítségnyújtáshoz 10. – A DDRMK honlap és tartalmának bemutatása

2 A foglalkoztatás elősegítésével, a munkanélküliség megelőzésével és hátrányos következményeinek enyhítésével kapcsolatos támogatások. A támogatásokat jogszabályok szabályozzák. Legalapvetőbb, törvényi szintű szabály: A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV: törvény (a továbbiakban: Flt.); AKTÍV munkaerőpiaci eszközök (támogatások)

3 1.Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén 1.1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén 1.2. Bérköltség támogatás 2. Közhasznú munkavégzés támogatása 3. Munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazási támogatás 3.1. Munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó csoportos utazási támogatás 4. Munkahelymegőrzés támogatása 5. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható bértámogatás 6. Munkahelyteremtés támogatása 7. Önfoglalkoztatás, vállalkozóvá válás

4 1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatása esetén  vállalja a hátrányos helyzetű álláskereső, továbbá megváltozott munkaképességű álláskereső munkaviszony keretében történő, legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatását, Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki:  a támogatás igényléséhez iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapban azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg, továbbá  kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonyt a támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, rendes felmondással nem szünteti meg, továbbá a munkaviszony közös megegyezéssel sem szűnik meg,  megteszi a szükséges munkáltatói nyilatkozatokat.

5 Hátrányos helyzetű az a személy, aki álláskereső és ► legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, vagy a foglalkoztatás megkezdésekor az ötvenedik életévét betöltötte, vagy ► 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskereső, vagy ► a foglalkoztatás megkezdését megelőző 16 hónap alatt legalább 12 hónapig, 25. életévét be nem töltött pályakezdő álláskeresőnek nem tekinthető személy esetében 8 hónap során 6 hónapig álláskeresőként volt nyilvántartva vagy, ► a saját háztartásában legalább egy 18 évesnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel vagy, ► a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, vagy ápolási díjban részesült, vagy ► a foglalkoztatás megkezdését megelőző 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, szabadságvesztés, vagy elzárás büntetését töltötte;

6 A bértámogatás megállapítása során megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt az álláskeresőt: ►akinek munkaképesség-csökkenésének mértéke – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértői Intézetének, illetőleg az Országos Orvosszakértői Intézet, vasutas biztosítottak esetében a Magyar Államvasutak Orvosszakértői Intézetének szakvéleménye szerint – legalább a 40 százalékot eléri, vagy ►aki a munkaképesség-csökkenésének mértékéről az a) pontban meghatározott szerv igazolásával nem rendelkezik, de – foglalkozás- egészségügyi szakellátó hely szakvéleménye alapján – megállapítható, hogy munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkentek.

7 A támogatás mértéke, időtartama: - Hátrányos helyzetű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a támogatás a munkabér és járulékainak 50%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra. - Megváltozott munkaképességű álláskereső munkaviszony keretében történő foglalkoztatása esetén a munkabér és járulékai 60%-ának megfelelő összeg, legfeljebb egy év időtartamra. A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás igénylése: A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségen lehet benyújtani. A támogatás elbírálása, folyósítása: A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a regionális munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt.

8 A támogatás kérelméhez kötelezően csatolandó mellékletek: Munkaerőigény bejelentőlaphoz az alább felsorolt igénylők esetében a kötelező mellékletek eltérnek:  Társas vállalkozás esetén  Szövetkezet vagy nem gazdálkodó szervezetek esetén  Egyéni vállalkozás esetén  Mezőgazdasági őstermelő munkaadó esetén  Magánszemély munkaadó esetén

9 1.1. Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, hátrányos helyzetű munkavállaló továbbfoglalkoztatása esetén Támogatás állapítható meg azon munkaadó részére, aki: - vállalja hátrányos helyzetű személy munkaviszony keretében történő, legalább 12 hónap időtartamú foglalkoztatását, - a támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző hat hónapban azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból, rendes felmondással nem szüntette meg, továbbá - kötelezettséget vállal arra, hogy a munkaviszonyt a támogatás folyósításának időtartama alatt működési körében felmerülő okból, rendes felmondással nem szünteti meg, továbbá a munkaviszony közös megegyezéssel sem szűnik meg, - további egyéb feltételek… Lásd részletes csomag! 

10 A bértámogatás megállapítása során hátrányos helyzetű személynek kell tekinteni azt a munkavállalót, - akit munkahelyének elvesztése fenyeget, és - az ötvenedik életévét betöltötte, vagy - életkorra tekintet nélkül legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. A fent meghatározott munkavállaló továbbfoglalkoztatásához támogatás csak abban az esetben állapítható meg, ha - az előző munkaviszony, a munkaadó működési körébe tartozó okból, rendes felmondással történő megszüntetéséről a munkavállalót írásban tájékoztatták, vagy - a határozott időre létesített munkaviszony a támogatás iránti kérelem benyújtását követő 90 napon belül megszűnik, és - a tovább-foglalkoztatást vállaló munkaadó a munkaviszony megszüntetését, illetőleg megszűnését megelőzően, vagy az azt követő 60 napon belül a munkavállalóval munkaszerződést köt.

11 Nem nyújtható támogatás abban az esetben, ha a továbbfoglalkoztatás a munkaviszonyt megszüntető, illetve megszüntetni kívánó, vagy olyan munkaadónál történik, amelynek tulajdonosa részben vagy egészben azonos a munkaviszonyt megszüntető tulajdonosával, a két munkaadó közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másiknak, illetve a két munkaadó egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszony alapján áll kapcsolatban egymással.

12 A támogatás mértéke, időtartama: A támogatási feltételek teljesülése esetén vissza nem térítendő támogatás nyújtható a támogatással érintett hátrányos helyzetű munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatásához a munkabér és járulékainak 50%-ának megfelelő összegben, legfeljebb egy év időtartamra. A foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás igénylése: A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségen lehet benyújtani.

13 A támogatás elbírálása, folyósítása: A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a regionális munkaügyi központ kirendeltsége hatósági szerződést köt. Nem nyújtható bértámogatás a 2204/2002/EK bizottsági rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott szénbányászati és hajóépítési ágazatban. A támogatás kérelméhez kötelezően csatolandó mellékletek: Lásd részletes csomag! 

14 1.2. Bérköltség támogatás  A munkaerőpiaci-program keretében nyújtott bérköltség-támogatás a hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásához nyújtott bértámogatásához képest az alábbiak szerint tér el:  Munkaerőpiaci program keretében a munkaadó részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és járulékai legfeljebb száz százalékának megfelelő összegű támogatás nyújtható a program teljes időtartamára, de legfeljebb 3 évig.  A munkabér és járulékainak támogatása (bérköltség-támogatás) a program célcsoportjához tartozó, valamint a program megvalósításában közreműködő személyek foglalkoztatásához nyújtható. E támogatás de minimis támogatásként nyújtható.

15 Csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési, vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás, amelynek az együttes összege három egymást követő év alatt nem haladja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget, és amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. A közúti szállításban működő vállalkozások esetében ezt a felső határt 100.000 euróban kell megállapítani. Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó. Nem nyújtható támogatás annak a munkaadónak, akinek támogatásai elérték a rendeletben meghatározott mértéket, vagy az EK rendelet által tilalmazott ágazatokban tevékenykedik, valamint az ún. nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére sem. A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság.

16 2. Közhasznú munkavégzés támogatása Támogatás állapítható meg azon munkaadók részére, akik:  a lakosságot vagy a települést érintő közfeladat, vagy az önkormányzat által önként vállalt, a lakosságot illetőleg a települést érintő feladat ellátása, vagy közhasznú tevékenység folytatása érdekében,  a munkaügyi központ által kiközvetített álláskereső foglalkoztatását vállalják munkaviszony keretében, úgy, hogy  a közhasznú foglalkoztatással a foglalkoztatottainak számát – a foglalkoztatás megkezdését megelőző havi átlagos statisztikai létszámhoz képest – bővítik, és  a foglalkoztatással nyújtott szolgáltatás ellenértékeként más szervtől díjazásban nem részesülnek,  továbbá megfelelnek annak a követelménynek, hogy a támogatással érintett azonos vagy hasonló munkakörben dolgozó munkavállalók munkaviszonyát a támogatás folyósítását megelőző 3 hónapban a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetve felmentéssel nem szüntették meg, és  vállalják, hogy a munkaviszonynak az előző pont szerinti megszüntetésére a támogatás folyósításának időtartama alatt nem kerül sor.

17 A támogatás mértéke: A foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek legfeljebb 90 %-áig terjedő mértékben vissza nem térítendő támogatás nyújtható a Munkaerőpiaci Alap decentralizált foglalkoztatási alaprészéből az alábbiak szerint: a.) az álláskereső foglalkoztatásának vállalása esetén a támogatás a közhasznú munkavégzés közvetlen költségeinek 70%-áig terjedhet. b.) a támogatás iránti kérelem benyújtásakor 45. életévét betöltött álláskereső foglalkoztatásának vállalása esetében a támogatás a közhasznú munkavégzés közvetlen költségeinek 90%-áig terjedhet. c.) amennyiben a közhasznú munkavégzésben történő részvételt cigány kisebbségi önkormányzat, cigány kisebbségi önkormányzati társulás vagy bíróság által nyilvántartásba vett cigány érdekképviseleti szervezet szervezi, vagy szervezésében közreműködik a támogatás a közhasznú foglalkoztatásból eredő közvetlen költségek 90 %-áig terjedhet

18 A támogatás időtartama: - Az a) pontban meghatározott álláskereső esetében legfeljebb egy év, - A b) pontban meghatározott 45. életévét betöltött álláskereső esetében legfeljebb másfél év, az 50. életévét betöltött álláskereső esetében két év, - A c) pontban meghatározott közhasznú foglalkoztatás esetében legfeljebb két év. + További feltételek… Lásd részletes csomag! 

19 A támogatás alanyai lehetnek különösen: - a települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, - többcélú kistérségi társulások, - közfeladatot ellátó intézmények és szervezetek, (így különösen óvodák, iskolák, könyvtárak, múzeumok, kórházak, egészségügyi intézmények), - civil szervezetek (alapítványok, egyesületek), - közhasznú társaságok, ha a munkaügyi központ által kiközvetített munkanélküli foglalkoztatására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor, A támogatás igénylése: A támogatás a foglalkoztatást megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes kirendeltségnél lehet benyújtani.

20 A támogatás kérelméhez kötelezően csatolandó mellékletek: A támogatás elbírálása, folyósítása: A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkaadó és a regionális munkaügyi központ hatósági szerződést köt. A támogatás havonkénti bontásban kerül utalásra. A támogatást a munkáltató, a havi bérfizetés után, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségének beküldött elszámoló lapon igényelheti, a csatolt bérjegyzék vagy az általa rendszeresített kifizetést igazoló egyéb bizonylat(ok) hiteles másolatainak csatolásával. Lásd részletes csomag! 

21 3. Munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó helyközi utazási támogatás Támogatás alanya, mértéke, időtartama: Helyközi utazási támogatást igényelhet a munkaadó, valamint az a.) pontban meghatározott munkavállaló. A támogatás maximum egyéves időtartamra folyósítható. A helyközi utazási költség egészben vagy részben megtéríthető - a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 78/1993. (V.12.) Kormány rendelet alapján – ha a munkaadó, a.) olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – a munkaügyi központ által nyilvántartott álláskereső b.) hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül nem szüntette meg.

22 A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljes áru menetjeggyel való elszámolás ellenében azon díjának a.) 86 %-át, ha országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályon; b.) 80 %-át, ha elővárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedő helyi és távolsági autóbuszon utazik. + További feltételek (pl. saját gépkocsi)… A támogatás igénylése: A munkaadó támogatás iránti kérelmét a foglalkoztatni kívánt személyt álláskeresőként nyilvántartó kirendeltségen adhatja be, a rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon. Ha a munkavállaló is kéri az őt terhelő utazási költség megtérítését, azt csak a munkaadó kérelmével együtt nyújthatja be, a foglalkoztatást megelőzően. Lásd részletes csomag! 

23 A támogatás elbírálása, folyósítása: A támogatás odaítéléséről, mértékéről, időtartamáról a kirendeltség-vezető mérlegelési jogkörében dönt. A munkaadó a támogatást havonta, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a Dél- dunántúli Regionális Munkaügyi Központ kirendeltsége részére beküldött elszámoló lapon igényelheti, melyhez csatolni kell a költségelszámolás hiteles bizonylatát. A támogatás lehívásához szükséges formanyomtatványt a munkaadó részére a kirendeltség rendelkezésre bocsátja.

24 3.1. Munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó csoportos utazási támogatás A csoportos személyszállítás támogatásának célja: Azon munkavállalók munkába helyezésének, illetve munkahelyük megtartásának segítése, akiknek lakóhelye (tartózkodási helye) olyan településen van, ahonnan a lakóhely és a munkahely közötti tömegközlekedési eszközzel történő oda-vissza utazása nem, vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg.

25 A csoportos személyszállítás támogatásának alanyai: Támogatásban részesülhet az a munkaadó, aki a munkavállalóinak a lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük közötti oda-vissza történő utaztatását csoportos személyszállítás útján oldja meg. A csoportos személyszállítás támogatás mértéke: Mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet. A munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni a munkába járást szolgáló bérlet 80%-át, ha helyközi díjszabással közlekedő helyi, valamint távolsági buszon közlekedik. A települések körét a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet, valamint a megyei (fővárosi) munkaügyi tanács véleményének meghallgatásával a munkaügyi központ határozza meg. A csoportos személyszállítás támogatás időtartama: A csoportos személyszállítás támogatása a munkaadó részére legfeljebb egy évre állapítható meg.

26 A munkaadó részére a csoportos személyszállítás vonatkozásában nyújtott támogatás az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2001. január 12-i 69/2001/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. A csoportos személyszállítás támogatás kérelmének benyújtása: A támogatást a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségéhez benyújtott kérelem alapján igényelheti. A kérelem kötelező mellékletei: Lásd részletes csomag! 

27 4. Munkahelymegőrzés támogatása A munkahelymegőrző támogatás eljárásának alanyai: A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 73. §-ában meghatározott (jogképes) munkaadó. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény alapján jogképes az, akinek jogai és kötelességei lehetnek, ilyen - a természetes személy (pl. egyéni vállalkozó vagy bármely magánszemély, aki munkát végeztet), - a jogi személy (költségvetési szerv, állami vállalat, tröszt, egyéb állami gazdálkodó szerv, szövetkezet, közhasznú társaság, egyesület, köztestület, jogi személyiségű gazdasági társaság: közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, országos sportági szakszövetség, egyes jogi személyek vállalata, leányvállalat, alapítvány) illetve - a jogi személyiséggel nem rendelkező (pl. közkereseti, betéti társaság) munkáltató. A munkaügyi központ támogatást nyújt annak a munkaadónak, aki működésével összefüggő okból a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással kívánja megszüntetni. A munkaviszonnyal egy tekintet alá esik a biztosított bedolgozói jogviszony, továbbá a szövetkezeti tag munkaviszony jellegű munkavégzésre irányuló jogviszonya.

28 A munkahelymegőrzés támogatása abban az esetben állapítható meg, ha a munkaadó: - a munkaviszony megszüntetésére irányuló szándékát a felmondás közlését legalább 30 nappal megelőzően a munkaügyi központ kirendeltségéhez írásban bejelenti, - a felmondással érintett munkavállalót a kérelem benyújtását megelőzően legalább hat hónapja foglalkoztatja, - nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt, - írásban nyilatkozik arról, hogy a foglalkoztatott létszám megtartására irányuló intézkedései nem vezettek eredményre, - vállalja a munkavállalónak a támogatás folyósítása alatti foglalkoztatását, valamint azt követően legalább a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatását, - vállalja, hogy a támogatás folyósítása és a továbbfoglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt a kérelem benyújtását megelőző hat hónapban (az illetékes megyei munkaügyi központ illetékességi területén levő valamennyi) telephelyén meglevő átlagos statisztikai létszámát nem csökkenti, munkaviszony megszüntetésére a működési körében felmerülő okból rendes felmondással, illetőleg felmentéssel nem kerül sor.

29 A támogatás időtartama: A támogatás a rendes felmondással érintett munkavállaló foglalkoztatásához legfeljebb egy évig, havonta utólag folyósítható. A munkahelymegőrző támogatás mértéke: A támogatás - mint vissza nem térítendő támogatás- mértéke a rendes felmondással érintett munkavállaló munkabére és járulékai együttes összegének 25-75 százalékáig terjedhet. A támogatás a munkabér és járulékai 50-90 százalékáig terjedő mértékben állapítható meg, ha az érintett munkavállaló: További részletek… Lásd részletes csomag! 

30 5. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható bértámogatás A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatás alanyai: A megváltozott munkaképességű munkavállalókat munkaviszony keretében foglalkoztató, az Mt. 73. §-a hatálya alá tartozó munkáltatók – a közigazgatási szervek, illetőleg az állami és helyi önkormányzati költségvetési szervek kivételével. 2007. július 1-jétől – külön jogszabályban meghatározottak alapján – csak akkreditált munkáltató részére nyújtható bértámogatás. A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő vissza nem térítendő bértámogatás fajtái: - a munkába helyezéshez, a munkahely megtartásához nyújtható bértámogatás, - a foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott bértámogatás, - a munkahelyi segítő személy foglalkoztatásához nyújtott bértámogatás.

31 A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatások mértéke, időtartama, feltételei: A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatások igénylése: A támogatás a foglalkoztatást (támogatási igényt) megelőzően benyújtott kérelem alapján állapítható meg. A kérelmet a munkáltató azon székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltségnél lehet benyújtani, ahol a támogatással érintett munkavállaló munkát végez. Lásd részletes csomag! 

32 A rehabilitációs foglalkoztatást elősegítő bértámogatások elbírálása, folyósítása: A támogatás mértékéről, időtartamáról, a támogatás részletes feltételeiről a munkáltató és a regionális munkaügyi központ nevében az illetékes kirendeltség hatósági szerződést köt. A támogatás havonkénti bontásban kerül utalásra. A támogatást a munkáltató, a havi bérfizetés után, a tárgyhót követő hónap 12. napjáig a regionális munkaügyi központ illetékes kirendeltségének beküldött elszámoló lapon igényelheti, a csatolt bérjegyzék vagy az általa rendszeresített kifizetést igazoló egyéb bizonylat(ok) hiteles másolatainak csatolásával.

33 6. Munkahelyteremtés támogatása Pályázati eljárás keretében vissza nem térítendő munkahelyteremtő támogatás nyújtható a munkavállalók létszámának növelésével tartós foglalkoztatást biztosító, az Mt. 73. §-ában meghatározott munkáltató részére a) regionális beruházási támogatás formájában az új munkahelyek teremtéséhez, meglévő munkahelyek bővítéséhez, új technológia bevezetéséhez szükséges építési költségekhez, tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzéséhez b)beruházáshoz kapcsolódó foglalkoztatási támogatásként az új munkahelyek teremtésével összefüggő személyi jellegű ráfordításokhoz. További részletek… Lásd részletes csomag! 

34 7. Önfoglalkoztatás, vállalkozóvá válás (1) Az Flt. 17. §-a alapján annak részére, akit a munkaügyi központ legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántart, és aki önmaga foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg, a következő támogatások nyújthatók: a) 3 millió Ft-ig terjedő tőkejuttatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, és b) legfeljebb hat hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott támogatás megállapításának további feltétele - a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrás, továbbá a támogatás visszatérítése, illetőleg kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosíték megléte.(3) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott támogatások - pályázati eljárás alapján - együttesen és külön-külön is nyújthatók.


Letölteni ppt "FIP képzés - menetrend 01. – Bevezetés – Általános információk a FIP-ekről 02. – Közfeladatot ellátó szervek, közérdekű adatok közzététele 03. – ÁFSZ és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések