Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A középkori nőkép és a lánynevelés színterei

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A középkori nőkép és a lánynevelés színterei"— Előadás másolata:

1 A középkori nőkép és a lánynevelés színterei
A nőnevelés története 3. A középkori nőkép és a lánynevelés színterei

2 1. Középkori filozófusok, teológusok, írók véleménye a női nemről

3 Aquinói Szent Tamás (kb
Aquinói Szent Tamás (kb ) filozófiai rendszere évszázadokra meghatározó elemévé vált a keresztény gondolkodásmódnak. Ennek következtében nőkről alkotott képe is sokáig befolyásolta a középkor mentalitását. Alapjában véve a férfi és nő Isten előtti egyenlőségéből indul ki, de számos esetben utal a két nem különböző adottságaira, különböző társadalmi helyzetére is. Szerinte a nő nemcsak azért alárendelt urának, mert annak bordájából teremtetett, hanem azért is, mert az isteni parancs megszegésére, a Teremtő elleni bűnre csábította a férfit (Arisztotelész hatása).

4 Aegidius Romanus (megh
Aegidius Romanus (megh. 1315): A nő életcélja, hogy méltó társa legyen urának. A lányok oktatása kiterjedhet a tudományok bizonyos fajtáira is, de csak azért, hogy megóvjanak a tétlenség veszélyeitől. Konrad Bitschin (kb kb. 1464): A Biblia olvasása a legjobb eszköz a visszahúzódóan szerény, szófogadóan engedelmes és erényes életvezetés kialakításához. A természet jelenségeit (pl. az asztronómiát) csak a semmittevés veszélyeinek elkerülése érdekében vizsgálgassa a leány. Francesco da Barberino (kb kb. 1348): Az édesanya feladata, hogy gyermekei korai tanításával azok erkölcsi nevelését megalapozza.

5 Christine de Pisan (1364-1429):
A nők képességei megegyeznek a férfiakéval. Sérelmezi, hogy gyermekkorában semmire sem tanították. Christione de Pisan fiát tanítja

6 A nők rendelkeznek az ismeretek elsajátításának képességével, és joguk is van a tanuláshoz. Ha tanítanák őket, bármit meg tudnának tenni, amit a férfiak, akár jobban is. Ennek ellenére tudomásul vette azokat a társadalmi korlátokat, amelyek a női nemre hárultak. Nem küzdött a nők jogainak kiterjesztéséért.

7 2. A középkori keresztény nőkép

8 A középkori keresztény felfogást nőkkel szembeni ambivalens attitűd jellemezte.
Ez a kettősség a Szűz Mária- és Mária Magdolna-kultusz növekedésével a 12. századtól kezdve egyre fokozódott. Éva, a vétkes csábító asszony, a nemiségét megélő nő archetipikus alakja fordult szembe az apáca, Jézus menyasszonya – azaz Mária képmásával.

9 A hétköznapi életben a dolgok egyértelműbbek voltak: a nő általában a férfi alárendeltjeként élt a vallási közösségekben és a társadalomban. A nemek ugyan egyenlők voltak a kegyelem és üdvözülés síkján, az evilági egyházban azonban ez nem eredményezett a férfiakkal egyenlő megítélést számukra.

10 Fiorentino: Mária a kis Jézussal körül

11 3. Nőnevelés a zárdákban

12 Az apácák feladata volt kolostorokban a kódexek másolása és díszítése
Az apácák feladata volt kolostorokban a kódexek másolása és díszítése. Ehhez bizonyos készségekre volt szükségük. A kolostorokban elsajátított tudás minősége és mennyisége rendenként változatos képet mutatott. Ciszterek: külön „iskolamesternő”. A legtöbb apáca nem rendelkezett magas szintű latin nyelvtudással. Az imákat és a vallásos irodalom egyes részeit hallás után memorizálták. Tanulási módszer: ismételgetés.

13 Apácák a kórusban. 1430 körül

14 A latin nyelvű imákon és himnuszokon kívül a legtöbb zárdában az apácák a Szentírás bizonyos fejezeteit, az egyházatyák írásait, a szentek és a szerzetesrendek alapítóinak az életrajzát, valamint rendjük lefordított reguláját olvasgatták és tanulmányozták. A fiatal novíciák az étkezések alatt általában a lélek épülését szolgáló latin nyelvű művekből olvastak fel részleteket társaiknak.

15 Az elemi oktatással párhuzamosan folyt az apácajelöltek nevelése.
A lélek formálását fontosabbnak tartották a tudás átadásánál. A kolostori nevelés legfőbb célja az alázat, az engedelmesség kialakítása, a szűzies szemérmesség megőrzése volt.

16 A vallásos hitélet keretei között való önmegvalósítást aszkézis, meditatív gyakorlatok révén segítették. A világi élet forgatagából visszavonulva a befelé forduló, lelki önvizsgálaton alapuló belső megújulást választották. Az aktív életen („vita activa”) így lett úrrá az ő esetükben a lelki értékeket előnyben részesítő szemlélődő életmód („vita contemplativa”).

17 A szerzetesnők nevelésében fontos szerepet játszott kétkezi munka
A szerzetesnők nevelésében fontos szerepet játszott kétkezi munka. Erre számos utalás található a szentek életével foglalkozó életrajzokban, a hagiográfiai irodalomban. A szövés, fonás és varrás éppúgy része volt az „opus manuale”-nak, mint a számadáskönyvek vezetése vagy a már említett kódexmásolás.

18 Mária szövőszékkel

19 Az apácák bizonyos fokú oktatásának szükségességét a didaktikus és moralizáló irodalomnak még azok a nőellenes szerzői vitatták, akik egyébként ellenezték a nők képzését a világi társadalomban. A szerzetesnői életmódhoz bizonyos fokú olvasástudásra is szükség volt. Az imádságos könyvek és a lelki épülést szolgáló vallásos irodalom egész tömege látott napvilágot. Hamarosan megjelentek a kolostorokban az anyanyelven vallásos tárgyú művek is, amelyeket a korábbi közös felolvasásokkal szemben már egyre inkább kamrácskájuk magányában olvasgattak a szerzetesnők.

20 A 13. századig a női kolostorok lakói között több tudós nőt találunk, akik az átlagosnál jóval magasabb műveltségre tettek szert. Némelyikük tehetsége olyan irodalmi művekben és tudományos traktátusokban öltött testet, amelyeknek színvonala vetekedett a férfiak által írt munkák értékeivel. (Pl. Helftai Gertrúd Hackeborni Mechthild, Magdeburgi Mechthild, Bingeni Hildegard.)

21 Az apácák számára az egyetemjárás sohasem volt megengedett.
A női kolostorok fennmaradt könyvtárainak katalógusai szerint egy idő után megszaporodott az imakönyvek, misszálék, breviáriumok, szentek életrajzai és egyéb liturgikus művek száma a magasabb szintű teológiai szakkönyvek rovására.

22 Ez a változás arra utal, hogy apácák a késői középkorra már egyre kevésbé részesültek magasabb szintű tudományos képzésben, és így egyre kevesebben foglalkoztak közülük rendszeres intellektuális tevékenységgel. Életükben ekkor már jóval nagyobb szerepet játszott a lelkigyakorlat, a meditáció és kontempláció, mint korábban a teológia tanulmányozása.

23 Új jelenség volt a szerzetesnők életében az anyanyelven írt művek olvasása és másolása.
Ráskai Lea 1510-ben a Nyulak szigetén – a mai Margit szigeten – álló apácakolostorban másolta le a Margit-legenda szövegét: „Ezen időben kezde Szent Margit tanólni abcét, Ave Mariat és kevés időnek utánna igen jól kezde tanólni és énekelni az egyéb kisded lejányokkal…” (Árpádházi Szent Margit ( ) a Nyulak szigetén álló kolostorban élt.)

24 Német daloskönyv. 1310

25 4. Nemesi lányok nevelése

26 A nemesi származású nőket azért taníttatták, hogy felkészülhessenek a rájuk váró szerepek betöltésére. Az írás-olvasás készségének elsajátítása elsősorban azért lehetett később hasznos, mert így megfelelően tudják intézni az irányításuk alá kerülő hűbérbirtok ügyeit. Az élet megkövetelte, hogy az előkelő származású leánykák tanulmányai ne korlátozódjanak az írás-olvasásra: egy sor gyakorlati készségre is szert kellett tenniük.

27 Rájuk várt a feudális udvarház, a gazdaság vezetésének feladata.
A nem ritkán már 12 esztendős korukban férjhez adott nemesi leányoknak erre is fel kellett készülniük. A gazdaság vezetése a középkorban a nemesasszony feladata volt, míg férje a katonáival, fegyvereivel és lovaival bíbelődött. A vár úrnőjének munkája nem volt könnyű, a tipikus középkori háztartásba többnyire több tucat, gyakran akár száz ember is beletartozhatott.

28 A nemesi udvarház vagy a lovagvár önellátó gazdaság volt.
A nemesasszonynak tehát a gazdálkodással, a pénzügyekkel kapcsolatos praktikus ismeretekre kellett szert tennie. Megfontoltnak, bölcsnek, törvénytudónak kellett lennie, de valamelyest a harcászathoz is értenie kellett, hogy egy váratlan támadás esetén irányítani tudja a vár védelmét. A betegápolás, az orvoslás is a feladatai közé tartozott. Mindezeken túl énekelni, táncolni, franciául beszélgetni tanultak a leánykák, hogy majdani ezzel is fényt vigyenek a hétköznapok egyhangúságába, s vendégjáráskor, úgy tudjanak viselkedni, ahogyan azt illem szabályai megkövetelték tőlük.

29 A 13. századig több nő, mint férfi szentelte idejét imádságoskönyvek és különféle lovagi történetek olvasására. Ugyanakkor a nők számára korábban nyitott magasabb szintű tudáshoz vezető művelődési lehetőségek a 13. századtól kezdve fokozatosan beszűkültek. A helyzet romlása paradox módon az egyetemek megalakításával párhuzamosan ment végbe. A lányok oktatása a nem intézményesült nevelés keretei között maradt meg, és alapjában véve a házias erények kialakítására, a szövésre, fonásra és más, a „női nemhez illő” gyakorlati tevékenységformák tanítására korlátozódott.

30 A lányok előtt a középkori egyetemek előadótermei zárva maradtak.
Laurentius de Voltonila: Henricus de Allemannia előadást tart. 14. század második fele.

31 Az egyetemeken oktatott szaktudományok helyett a szebbik nem számára a szépirodalom nyújthatott bizonyos fokú kárpótlást. Például Dante olvasóinak körébe szép számmal tartoztak nemesi származású asszonyok. A literatúra iránt fogékony nők a későbbi korokban is gyakran pártfogoltak írókat és költőket: trubadúrokat, Minnesängereket éppúgy, mint a moralizáló, tanító célzatú művek vagy a lelki épülést szolgáló egyházi kegyes irodalom művelőit.

32 Az írókat, költőket patronáló nemes nők a virágzó középkor évszázadaiban egy olyan gyakorlatot alakítottak ki, amely majd a század nagyvilági hölgyeinek irodalmi szalonjaiban teljesedik meg. A művelt felsőbb osztálybeli nők ilyen irányú kultúra-támogató tevékenysége egyfajta kárpótlásként is értelmezhető, amelyet a szabadságuktól való megfosztottság egyfajta „ellentételezéseként” engedhettek meg maguknak cserébe.

33 A gothai szerelmespár, 1480 körül. (Philipp von Hanau-Münsterberg és polgári származású felesége.)

34 5. Leánynevelés a városokban

35 5. 1. Nevelési szokások, felkészítés a női szerepre

36 A középkori nevelési tanácsadó könyvek szövege a korabeli családi szerepek szerinti nevelést tükrözi. Bartholomeus Metlinger: Nevelési tanácsadó, „Wie man sy halten und erziehen sol…” csecsemőgondozás és gyermeknevelés hétéves korig.

37 5. 2. Leányok a középkori iskolákban

38 A században kialakuló és megerősödő középkori városokban már létrejöttek olyan világi iskolák, ahol a lányok is részesülhettek elemi képzésben. A flandriai városok kereskedői például már egyre határozottabban igényelték, hogy gyermekeiket (közöttük a lányokat is) írni, olvasni, számolni taníttassák. Így szükségessé vált anyanyelven oktató, városi fenntartású világi iskolák létesítése az egyházi fennhatóság alatt álló, s alapvetően latin nyelvű képzést nyújtó plébániai iskolák mellett.

39 A lányok intézményes oktatása azonban csupán a vagyonosabb polgárok gyermekeire (esetleg a kézművesek vagy kiskereskedők leányaira) korlátozódott. Az iskolákban gyakran előfordult, hogy együtt tanították mindkét nembeli gyermekeket. Hans Holbein d. J.: Címlap Luther egyik körleveléhez (An die Radthern aller stedte deutsches lands…)

40 „Und denmnach in ettlichen teutschen Schulen, nit allein die Knaben, sondern auch Döchterlin zur Schul geschickt (werden). Wöllen wir, das in solchen Schulen, die Kinder abgesündert, die Knaben allein, und die Döchterlin auch besonder gesetzt und geleert werden…” (Württembergische Schulordnung, 1559)

41 Arra is volt példa, hogy a leányokkal az iskolamester felesége foglalkozott, míg férje a fiúkat tanította. Ez nem pedagógiai célból szervezett „koedukáció” volt, hanem szükségből adódó kényszer. Párizsban „kisiskoláknak” nevezték a lányokat és fiúkat vegyesen tanító intézményeket. A párizsi adófizetők 13. század végéről származó jegyzékei már tanítónőket is említenek, akiknek száma 20 körül mozgott. Ez már az elkülönített oktatás bevezetésére utal.

42 A városi polgárcsaládokból származó leányok férjhezmenetelük után már az alapvető ismereteknek, az írás-olvasás-számolás készségének is jó hasznát vették. Ha például kereskedők vették el őket feleségül, akkor gyakran kellett helyettesíteniük az üzletben gyakran úton levő férjüket. Az is előfordult, hogy a hazaküldött árut nekik kellett értékesíteniük vagy új rendelést feladniuk. Sokszor jártak el férjük nevében különféle hivatalos ügyekben.

43 Quentit Massys: A pénzváltónő. 1520 körül

44 A lányok oktatása nem minden városban fejeződött be az elemi szintű képzéssel.
Brüsszelben például az 1320-ban kiadott iskolaszabályzat lehetővé tette a szülőknek, hogy fiaikkal együtt leányaikat is magasabb szintű, latin tannyelvű képzésben részesíthessék. A lányok oktatásával foglalkozó tanítónőkkel szemben már a középkorban is megfogalmaztak bizonyos követelményeket. Az 1491-es bambergi iskolaszabályzat például az alkalmazás előfeltételeként szabta meg az írás-olvasás-éneklés képességét, a vallási tanok ismeretét és az erkölcsös életmódot.

45 A tehetős polgárok leányai olykor a zárdák iskoláiban tanultak, még akkor is, ha nem akartak belépni a rendbe. Az itáliai városokban széles körben elterjedtek az ilyen zárdaiskolák. A zárdákban folyó oktatás és a magánnevelő által nyújtott képzés természetesen nem szükségszerűen korlátozódott az elemi szintre. A leányok java része – mint például a tudós Heloïse, Peter Abélard ( ) híres francia teológus tanítványa, majd titkolt felesége – csak így tehetett szert magasabb színvonalú képzettségre.

46 Felsőbb polgári körökben a nők gyakran maguk is birtokoltak könyveket
Felsőbb polgári körökben a nők gyakran maguk is birtokoltak könyveket. Ez azonban még nem jelenti feltétlenül azt, hogy olvasták is azokat. A könyv ugyanis értékes vagyontárgynak számított, amelyeket a polgárok tételesen felsoroltak végrendeletükben. A középkori egyetemek kapui zárva maradtak a nők előtt. A férfihallgatók jelentékeny hányada a városi polgárok és kisnemesek köréből verbuválódott, ezért a férfiak és nők közötti iskolázottság szintkülönbsége rohamosan nőtt. A leánygyermekek rendszeres iskolai oktatása a középkorban is a társadalomba való beillesztést szolgálta. Ennek elsődleges célja a tradicionális háziasszonyi és édesanyai szerepre való felkészítés maradt évezredeken keresztül.

47 5. 3. A begina-mozgalom

48 A városi nők között különleges helyzetben voltak a beginák
A városi nők között különleges helyzetben voltak a beginák. Az 1200-as évek elején bukkant fel Belgiumban, de tagjai hamarosan megjelentek a holland, francia és német városokban is. Ez a női vallásos mozgalom azért keletkezett, mert a korabeli szerzetesrendek nem vették fel tagjaik közé a nyomorúságos anyagi körülmények között élő nőket.

49 A beginák nem tettek szerzetes fogadalmat, többnyire városi közösségekben (ún. „begina udvarokban” „begina házakban”) vagy önállóan éltek. A vallásos önvizsgálat mellett kemény munkát végeztek: többnyire varrásból, csipkeverésből és egyéb kézimunkák készítéséből tartották el magukat.

50 A beginák célja az egyszerű, vallásos kegyesség alapjain nyugvó hétköznapi élet feltételeinek megteremtése volt. Szívesen segítettek bajba került nőtársaikon, jótékony cselekedeteik közismertté váltak az idők folyamán. Betegápolással is foglakoztak. Segítőkészségük hamarosan rendszeressé váló leánynevelő tevékenységben is testet öltött: egyes városokban elemi oktatást is végeztek. Ennek tartalma a vallásos ismeretekre, a kézimunkára és az írás-olvasás tanítására terjedt ki.

51 A begina-mozgalom elterjedése jelentősen változtatott a középkori nők megítélésén.
Az önfenntartásért vívott küzdelmük mellett vallásos jámborságukból fakadó jótékonykodásuk hozzájárult ahhoz, hogy hamarosan kiérdemelték kortársaik megbecsülését. Leánynevelő munkájukkal pedig az évszázadokkal később kialakuló női tanítórendek tagjainak is példát mutattak.

52 5. 4. Nők a céhekben

53 Az alacsonyabb sorból származó nők a középkortól kezdve a városi munkaerő igen jelentős részét képezték. A kézműves céhek egy része nyitva állt a nők előtt is, de a céhtagok leányai előnyt élveztek. A tradíciók szerint a céhes képzés menetének elméletben a lányoknál is hasonlóan kellett volna alakulnia, mint a fiúknál. (A fiúk tanoncok lettek, majd vándorútra keltek, hazatérésük után letelepedtek és megnyitották saját üzletüket.) Ez a tanulási folyamat viszont feltételezte a szabad vándorláshoz való jogot, amellyel a nők nem rendelkeztek.

54 A céhekben dolgozó kézművesnők szabadságát a házasság, a gyermekszülés és -nevelés is korlátozta.
Az európai városokban egyes szakmáknál – mint például a gyapjú- és selyemszövők, posztó-, fátyol és kendőkészítők esetében – nők is lehettek tanoncok. Képzésük azonban nem követte a férfiak céhes képzésének menetét, hanem városonként eltérő képet mutatott.

55 A gyakorlatban a kézművessé válás az egyre bonyolultabb munkaműveletek elvégzésének és a mesterfogások elsajátításának folyamatát jelentette. Egyes városokban a nők önálló, díjat fizető céhtagokká válhattak, másutt csak bedolgozó családtagként kötődhettek a céhhez. Ha a céhen kívül házasodtak, általában nem dolgozhattak ott tovább.

56 Nehéz fizikai munkát végző asszony ábrázolása. Ércmosás.
Szt Anna templom, Annaberg, 1521.


Letölteni ppt "A középkori nőkép és a lánynevelés színterei"

Hasonló előadás


Google Hirdetések