Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A magyar vidék a nemzeti fejlesztési terv nézőpontjából

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A magyar vidék a nemzeti fejlesztési terv nézőpontjából"— Előadás másolata:

1 A magyar vidék a nemzeti fejlesztési terv nézőpontjából
Wächter Balázs Vital Pro Kft

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Vidéki térségek az OFTK-ban

14 A 10 ezer fő lakosságszám és 120 fő/km2 népsűrűség alatti települések (2011)

15 ADOTTSÁG „az ország területének 80%-át mezőgazdasági művelésre alkalmas talajok fedik (KSH)” „a termőföld az ország kiemelkedően fontos erőforrása” „jó minőségű, nagy termőképességű talajok aránya jelentős, amely kedvező adottságot biztosít a mező- és erdőgazdasági hasznosítás részére”

16 JOBBAK VAGYUNK EURÓPÁNÁL
A kedvezőtlen adottságú területek aránya hazánkban 20,7%, ami uniós összehasonlításban alacsony. Az uniós átlag 54,4%. A talajerózió által sújtott területek aránya hazánkban egészében relatíve alacsony Az ország felszín alatti vízkészlete európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű. Természetföldrajzi adottságaink sokszínű tájak és gazdag természetes élővilág kialakulását tették lehetővé, melyek nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő értéket képviselnek és a Kárpát-medencében egyedi ökológiai egységet képeznek. A szállodai férőhelyek száma Magyarországon volt 2011-ben. Ennek 59,5%-a esett vidéki területekre. Ez kiugróan magas érték az uniós átlaghoz képest.

17 VIDÉKI TÉRSÉGEK – PM-BEN
IKT elérhetőség Gazdaság létalapjának megerősítése Helyi termelés és fogyasztás összekapcsolása Szociális földprogram, önfoglalkoztatás,vállalkozóvá válás, faluvállalat Munkahelymegtartás és teremtés az agrárgazdaságban és a vidéki térségekben Helyi gazdaságfejlesztést támogató képzések és szolgáltatások Agrár-, élelmiszeripar, erdészet hozzáadott érték növelése (megújuló energiaforrás kihasználása)

18 KOORDINÁCIÓ ALAPOK KÖZÖTT
SA: K+F, IKT, közlekedési, energetikai, vállalkozási, agár-közigazgatási fejlesztése KA: vízgazdálkodás Integráció: Szegénység ellenes küzdelem

19 VP - VIDÉKI TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSE
A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

20 VIDÉKI INTÉZKEDÉSEK Mikrovállalkozások fejlesztése, diverzifikáció
Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben Falufejlesztési, valamint a NATURA 2000/MTÉ területek kezelésére vonatkozó tervek támogatása Kisméretű infrastruktúra és megújuló energia beruházások támogatása első sorban lokális biomassza alapú vagy vegyes, többségi közösségi tulajdonban álló megoldások által Beruházások támogatása a vidéki népesség számára nyújtott helyi alapvető szolgáltatások létrehozására Helyi természeti, táji és kulturális értékekre alapozott rekreációs és turisztikai infrastruktúra beruházások támogatása Közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD)

21 VP - VIDÉKI térségek Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése Társadalmi vállalkozás, közbiztonság, falu-, tanyabusz, útkarbantartás, közétkeztetés, közvilágítás, csatorna Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja CLLD Fentieken túl az adott helyi akciócsoport döntése szerint a Vidékfejlesztési Program bármely intézkedése megvalósítható CLLD keretében, helyi fejlesztési stratégián keresztül

22 Integrált CLLD - HVS Valamennyi, helyi szinten releváns fejlesztési területet öleljenek fel, beleértve a gazdasági, a társadalmi és a környezeti elemeket; szociális gazdaság (társadalmi gazdaság), foglalkoztatás, helyi termék infrastruktúra-fejlesztés, helyi innováció, megújuló energia használat, helyi energia stratégia és a társadalmi esélyegyenlőség; város-vidék együttműködés helyi gazdaság megerősítése, a térség fenntarthatóbb pénzügyi és gazdasági működése, belső erőforrásainak integrációja, fejlesztése, valamint a térség öngondoskodó és önfenntartó képességének a növekedése helyi közösségek, családok és értékek megerősítése, a helyben maradás és a helyi életminőség, közösségi hozzáférés és részvétel erősítése, a helyi társadalmi felelősségvállalás erősítése, valamint a társadalmi esélyegyenlőségi szempontok érvényesülése, továbbá lehetőség szerint az (e-) közszolgáltatások fejlesztése a civil, vállalkozói, önkormányzati, nemzetiségi és egyéb közellátásban, közszolgáltatásban érintett helyi, térségi szervezetek, valamint az állampolgárok - kiemelten fiatalok, idősek, hátrányos helyzetűek és segítséggel élők - bevonása a helyi fejlesztési döntésekbe

23 VM - CLLD célok Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek kezelése Vidéki helyi gazdaság megerősítése A fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés

24 TOP - CLLD Közösségi szinten irányított helyi gazdaságfejlesztés
helyi és alternatív gazdaság-, termék, piacfejlesztés, beruházás-ösztönzés, közösségi, civil és szociális gazdaságfejlesztés, város-vidék termékláncok kialakítása, valamint helyi termékek népszerűsítése és a helyi piacok újjászervezése. kisléptékű turisztikai vonzerők minőségének javítása, valamint a rendezvények, fesztiválok szervezése helyi és térségi energetikai potenciál fenntartható hasznosítására épülő komplex infrastruktúra-fejlesztési és foglalkoztatási programok

25 TOP - CLLD Helyi kapcsolódó közösségi terek és szolgáltatások fejlesztése várostérségi közösségi közlekedés javítása, elsősorban a kisváros-térségi és települési hivatásforgalmi kerékpárutak építése és kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése mozgás közösségi használatú tereinek és infrastruktúrájának fejlesztése a természeti és kulturális erőforrások fejlesztését, valamint az ezekhez való hozzáférhetőség javítását is (pl. helyi örökséghasznosítás és védelem

26 CLLD – TOP-VM integráció átgondolandó
A CLLD térségekben a települési jogosultság eltérő az egyes OP-kban, de ugyanazon tevékenységek finanszírozása Alapok (OP-k) eltérő tevékenységeket támogatnak a CLLD térség összes településén (városokban is)

27 Tematikus CLLD átgondolandó
Helyi termékek előállításának bővítése - elsősorban vállalkozások és azok működését közvetlenül segítő eszközök finanszírozására – pl. csak VP-be Falusi turizmus bővítése: - elsősorban turisztikai szolgáltatások bővítését, illetve a kapcsolódó kisléptékű vonzerők, képzések támogatására vonatkozik Társadalmi szempontból leromlott státuszú városi területek, vagy falvak megújítása (elsősorban civil kezdeményezésű, illetve lakhatási projektek finanszírozására

28 TOP - gazdaság Térségi szintű integrált, foglalkoztatás-orientált gazdaságfejlesztés Térségi szintű, foglalkoztatás-bővítési célú turizmusfejlesztés Alternatív helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés Térségi kísérleti fejlesztések Megyei alternatív befektetés és beruházás ösztönzés, projekt előkészítés, marketing A szociális alapszolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése

29 TOP - környezet A települési környezet integrált és környezettudatos megújítása Belterületen fekvő barnamezős területek rehabilitációja Kis léptékű települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

30 TOP - energia Alacsony szén-dioxid-kibocsátást célzó stratégiák támogatása Kisléptékű közlekedési fejlesztések A települési önkormányzati infrastrukturális létesítményekben, önkormányzati tulajdonú, közfeladatokat ellátó intézményekben és az önkormányzati bérlakásokban az energiahatékonyság növelése és a megújuló energia felhasználás támogatása Térségi és helyi léptékű energetikai potenciál kiaknázására épülő komplex fejlesztési programok

31 TOP – társadalmi befogadás
Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg ellátás infrastrukturális fejlesztése A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Térségi és helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra-fejlesztés Szegénység és szegregáció által sújtott leromlott városrészek rehabilitációja

32 TOP - foglalkoztatás A foglalkoztatási szint javítása megyei, térségi és helyi alternatív foglalkoztatás bővítést célzó programok támogatásával A munkavállalók készségeinek és a helyi gazdaság potenciális igényeinek közelítése A helyi identitás növelése – az egyének és a lakóhely közötti kapcsolat erősítése Megyei és helyi speciális közösségfejlesztést és társadalmi befogadást támogató fejlesztési programok A helyi szerveződések elősegítése (civil szervezetek) – a civil szervezetek és a település/térség közintézményei, valamint a helyi lakosok közötti kapcsolat erősítése Helyi foglalkoztatást, munkába állást és családokat segítő programok és programalapú fejlesztések (CLLD típusú fejlesztések)

33 EFOP Befogadó társadalom
Területi hátrányokkal küzdők, mélyszegénységben élők, romák felzárkózását és a szegregált élethelyzetek megszüntetését segítő infrastrukturális beruházások (TOP) Biztos Kezdet - gyermekházak, óvodák (TOP) Közösségi terek és szolgáltatások (VM) Szociális gazdaság (TOP, GINOP, VM)

34 GINOP Vállalkozások versenyképessé-gének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése Tudásgazdaság fejlesztése Infokommunikációs fejlesztések Természeti és kulturális erőfor-rások megőrzése, az örökségi hely-színek hasznosításán és az energia- Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése Pénzügyi eszközök és szolgálta-tások fejlesztése

35 KEHOP A klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztése Hulladék-gazdálkodással és kármentesítéssel kapcsolatos fejlesztések Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztése Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása Az energiahatékonyság növelését és a megújuló energiaforrások használatát ösztönző pénzügyi eszközök

36 Transzeurópai közlekedési (TEN-T) vasúti törzs- és átfogó hálózat

37 TEN-T közúti törzs- és átfogó hálózat

38 TEN-T víziút-hálózat

39 KÖZLEKEDÉS FINANSZÍROZÁS
A operatív programok és a CEF – közlekedés VASÚT-FEJLESZTÉSEK CEF (csak TEN-T törzshálózat) IKOP (TEN-T, szűk keresztmetszetek, villamosítás) KÖZÚT-FEJLESZTÉSEK IKOP (TEN-T, főutak) TOP, VEKOP (helyi utak) ELŐVÁROSI ÉS VÁROSI KÖZL. FEJLESZTÉSE IKOP (elővárosi vasút, kötött-pályás, IMCS) TOP, VEKOP (közúti közösségi közl . fejl.) KERÉKPÁROS FEJLESZTÉSEK TOP, VEKOP (hivatásforg.) GINOP (turisztikai) EGYÉB PROJEKTEK TOP, VEKOP telephely, ipari park külső infrastruktúra GINOP (logisztikai központ, belső út, iparvágány fejl., járműgyártás) VÍZI KÖZL. FEJLESZTÉSE IKOP (RIS) TOP, VEKOP (kikötők) GINOP (log.kp.,gép-beszerzés) A közlekedésbiztonság és az intelligens közlekedési rendszerek az operatív programokban horizontális elemek Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF), Kohéziós Alap (KA), Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), intermodális (személyszállítási) csomópont (IMCS), folyami információs szolgáltatások (RIS) CEF finanszírozás KA finanszírozás ERFA finanszírozás


Letölteni ppt "A magyar vidék a nemzeti fejlesztési terv nézőpontjából"

Hasonló előadás


Google Hirdetések