Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások."— Előadás másolata:

1 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

2 „Lásd Isten cselekedeteit (Milyen szépek és tökéle- tesek), hiszen ki tudja megjavítani, amit (az em- berek) elrontanak” (A Prédikátor - Kohelet, 7, 13).

3 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Így képzelte el az Édenkertet Ifj, Jan Brueghel, németalföldi festő:

4 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A kihalásra ítélt állatfajok megmentéséről is olvasha- tunk a Bibliában, hiszen ezt tette isteni parancsra, Noé is, amikor mindenféle állatfaj- tából bevitt magával a bár- kába, hogy megmentse őket az özönvíztől.

5 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Így képzelte el Noét és bár- káját egy XVII. századi isme- retlen francia festő:

6 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Sokszor megkérdezzük, hogy tényleg szükség volt minden állat megmentésére? A szúnyogra is? Meg a légy- re is? Egy Dávid királyról szóló történet erre is választ ad:

7 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások ”Egyszer Dávid kifakadt és azt mondta: Örökkévaló Istenem! Minden, amit terem-tettél világodban az szép és tökéletes, de van- nak fölöslegesnek tűnő dol- gok, mint például a pók, amely egész évben csak szövi-fonja hálóját, és kinek van valami haszna belőle?”

8 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Az Örökkévaló válasza az volt, hogy ha a pókot haszontalannak, fölöslegesnek tartod, majd meg- látod, hogy tévedsz. Úgy is lett: amikor Dávid Saul elől menekült és bujdosott, egy- szer egy barlangban húzta meg magát. Saul emberei látták, ami- kor bement oda és kis híján el- fogták és megölték, de ekkor jött egy pók és hálót font a barlang bejáratánál és így Saul emberei kételkedtek abban, hogy Dávid bent van és otthagyták.

9 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A későbbiekben, pl. a középkorban is hoztak számos, a környezet védelmét szolgáló törvényt, azok célja azonban általában gazda- sági volt: Tiltották a királyi, föl- desúri erdőkben a vadászatot, védték a termőföldet, az ásványi kincseket. Ezt szemlélteti Tiborc panasza is : „Vadászni berkeket csinálnak, a- Hová nekünk belépni nem szabad. S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény Himlős gyerek megkívánván, lesúj- tunk Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek”

10 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A középkori városokban a szűkös hely, a zsúfoltság, és az emiatt keletkező hulladé- kok, zaj, tűzveszély, járvá- nyok stb. miatt hozták meg az első „köztisztasági” intéz- kedéseket. Brémában pl. már 1399-ben rendeletet hoztak a szennyvíznek a Weser egyes ágaiba történő kiengedésé- nek tiltásáról.

11 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Az „igazi” környezetszeny- nyezést azonban az első ipa- ri forradalom hozta el. A légszennyezésnek az élő- világra gyakorolt hatását szemlélteti pl. az ipari mela- nizmusnak nevezett jelenség.

12 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

13 A levegő-és vízszennyezés egyre feltű- nőbb hatásai – szmog, megfeketedett épületek, pusztuló növényzet, színes, rossz szagú, habzó, hal nélküli folyók – a múlt század közepére vezettek tényleges cselekvéshez, az első, „iga- zi” környezetvédelmi jogszabályok megszületéséhez.

14 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Ezek elsősorban a kibocsá- tást szabályozták határérté- kekkel, azaz az ún. csővégi megoldások kifejlesztéséhez vezettek.

15 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A környezetvédelem alap- elvei közül az egyik leg- fontosabb a megelőzés, azaz az a jó hulladék, szennyvíz, emisszió, ami nincs, vagy legalábbis ki- csi, veszélytelen, lehető- vé teszi az újrahasznosí- tást.

16 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Az egyik első megelőzés szempontú környezetvédel- mi szabály az illékony szer- ves vegyületek (VOC) kibo- csátását szabályozó 10/2001. Sz. KÖM Rendelet.

17 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Ez az egyes, jelentős potenciális VOC kibocsátó technológiákhoz felhaszná- lási korlátokat rendel, és a határérté- kek csak az ezeket túllépő kibocsátók- ra vonatkoznak. Példaként láthatjuk, hogy hogyan érvényesül ez a bőrök felületének bevonása és a cipőgyártás esetében.

18 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A bőrgyártás esetében a kü- szöbérték évi 10 t oldószer- felhasználás, efölött a felhasz- nálástól függően adják meg a kibocsátási határértéket kg/m 2 - ben. Külön szabály vonatkozik a bútorbőrökre és a különleges bőrárukra.

19 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A cipőgyártás esetében a küszöb- érték 5 t/év, ennél nagyobb mér- tékű felhasználás esetében a ha- tárérték 25 g/pár. Az ilyen szabályozás más a tech- nológia megváltoztatására sarkall, pl. az oldószeres alapú termékek vizes alapúval való felváltására.

20 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A korszerű környezetvéde- lem egyik lényeges alapelve az integrált megközelítés al- kalmazása. Ez azt jelenti, hogy a különböző környezeti elemek terhelését és szeny- nyezését nem külön-külön (levegő, víz, talaj), hanem komplex módon, egysége- sen kell vizsgálni.

21 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Valamely környezeti elem igénybevételének, terhelé- sének csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környe- zeti elem károsítása, illetve szennyezése.

22 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Ennek érdekében született meg az Európai Tanács in- tegrált szennyezésmege-lő- zésről és csökkentésről (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK irányelve.IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control

23 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Az irányelv hatálya alá tarto- zó létesítményeknek legké- sőbb 2007. október 31-ig meg kell felelniük az irányelv követelményeinek. Az irány- elvnek megfelelő magyar jogszabály a környezeti ha- tásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedé- lyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet.

24 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Az engedélyezési rendszer célja annak biztosí- tása, hogy a környezethasználó megelőző intézkedéseket tegyen a szennyezés elkerülése érdekében, különös te- kintettel az elérhető legjobb technika alkalma- zására, a tevékenység ne okozzon környezetterhelést, intézkedjen a hulladékképződés csökkentéséről, biztosítsa a keletkező hulladék újrahasznosítását, illetve biztonságos elhelyezését, gondoskodjon a hatékony energiafelhasználás- ról, gondoskodjon a balesetek megelőzéséről, illetve ezek bekövetkezése esetén a környezeti követ- kezmények csökkentéséről, valamint a tevékenység felhagyása esetén a te- lephely megfelelő állapotának visszaállításáról.

25 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Az egységes környezethasz- nálati engedélyezési rend- szer azokra az ipari és más, ipari rendszerben folyó, pl. egyes mezőgazdasági tevé- kenységekre helyezi a hang- súlyt, ahol a legnagyobb a valószínűsége vagy lehető- sége a környezet terhelésé- nek, vagy a környezetvédel- mi károkozásnak.

26 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Az érintett ágazatok: 1. Energiaipar 2. Fémek termelése és feldolgozása 3. Építőanyag-ipar 4. Vegyipar 5. Hulladékkezelés 6. Papíripar 7. Textilipar 8. Bőripar 9. Élelmiszeripar 10. Állati anyagok feldolgozása 11. Nagy létszámú állattartás 12. Gépipar, fémfeldolgozás 13. Bányászat

27 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Mit jelent a BAT? A BAT mozaikszó az angol Best Available Techniques ki- fejezésből ered, amelynek ma- gyar fordítása az elérhető leg- jobb technika.

28 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A BAT alapú engedélyezési rend- szerek alkalmazásának egyik alapfeltétele a működő létesít- mények környezeti teljesítmé- nyének, valamint a legújabb megoldások naprakész ismerete. Ennek biztosítása érdekében az Európai Bizottság dolgozza ki az ún. BREF dokumentumokat (BAT Referencia Dokumentumok).

29 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A következőkben ismerked- jünk meg a BAT kiválasztá- sának menetével. Példaként tekintsük a bőr- gyártást.

30 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Először fel kell mérni az iparág környezeti hatásait, ehhez át kell tekinteni a tel- jes technológiai folyamatot, és külön-külön vizsgálni, hogy azoknak milyen kör- nyezeti hatása lehet.

31 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások

32 A következő lépés a „BAT” meg- határozásakor megfontolandó tech- nikák felkutatása, kiválasztása. A bőrgyárak szempontjából közép- ponti kérdés a vízfelhasználás, a vegyszerek hatékony használata és a potenciálisan veszélyes anyagok helyettesítése, valamint a hulla- dékok csökkentése a folyamatokon belül, összekötve a reciklálási és újrafelhasználási lehetőségekkel.

33 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A technikákat a következő általá- nos szerkezet szerint tekintik át: A technika leírása, beleértve az alkalmazhatóságát új és meglévő létesítmények esetében Az előnyök és hátrányok A fő kibocsátási értékek Kereszthatások Gazdaságosság Referencia üzemek Referencia irodalom

34 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Áttekintik az egyes, környezeti szempontból kényes anyagok helyettesítésének lehetőségét, majd végigmennek a techno- lógia egyes lépésein, felmérik a lehetőségeket, majd javas- latot tesznek az elérhető leg- jobb technikákra.

35 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Ha példaként a bőrök konzer- válását tekintjük, a követke- zőkkel kell szembenéznünk: A konzerválást hagyományo- san konyhasóval (NaCl) vég- zik, ami a szennyvízbe kerülve számos nehézséget okoz.

36 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Lássuk, mit tehetünk: A só helyettesítése Ha a teljes helyettesítés nem le- hetséges, a só mennyiségének csökkentése A használt só újrafelhasználása A sós szennyvíz és hulladék kör- nyezeti szempontból optimalizált kezelése (a szilárd só, ill. szennyvíz reciklálása, ill. újrafelhasználása) Specifikus anyagok helyettesítése: biocidok, felületaktív anyagok, hipo- klorit A vízfogyasztás optimalizálása, fo- lyamatszabályozás

37 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A nátrium klorid helyettesí- tése kálium kloriddal A kálium klorid kémiailag ha- sonló a nátrium kloridhoz, kör- nyezeti szempontból azonban kevesebb gondot okoz. Míg a talajban a növények nö- vekedése szempontjából alap- vető fontosságú fémionok nát- riumra cserélődnek, a kálium szükséges mikroelem, alkal- mazása a talaj szempontjából inkább hasznos, mint káros.

38 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A németországi Landesgemein- schaft Wasser (LAWA: Országos Víz-Szövetség) azonban más vé- leményen van. Azt állítják, hogy nem a nátrium vagy kálium kation okozza a befogadó vízben a problémát, hanem a klorid anion. Bár a kálium szükséges mikro- tápanyag a növények számára, a vízi élőlények sokkal érzéke- nyebbek a kálium kloridra, mint a nátrium kloridra.

39 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Gondot okoz a kálium klorid rosszabb oldhatósága is. Ha a hőmérséklet csökken, a bőrben a kálium klorid koncentráció a szükséges szint alá csökken, így baktericid adagolásra is szükség lehet. Kereszthatások: Baktericidek alkal- mazása szükséges. Gazdaságosság: Körülbelül négy- szer annyiba kerül, mint a nátrium klorid.

40 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Jó megoldás lehet a bőrök hű- tése: A bőrök hűtése rövid távú kon- zerválási módszer, rövid táro- lási idő esetén környezetbarát. Ha a hűtési hőmérsékletet ± 2 °C-ra csökkentik, a károsodás nélküli eltarthatóság elérheti a három hetet.

41 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A bőrök hűtése többféleképpen is kivitelezhető: A bőrt közvetlenül lefejtés után tiszta márvány padlóra fektetik úgy, hogy a húsoldal érintkezzen a hi- deg talajjal A bőrt közvetlenül lefejtés után mixerben jégkásával kezelik A bőröket közvetlenül lefejtés után glikollal hűtött vizet tartalmazó tar- tályba teszik, és jeget adnak hozzá Száraz jég Hűtött tárolóhelyiségek

42 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Ugyanakkor számos korlátozó tényezőt is figyelembe kell venni a rövid távú konzerváláskor: Ideális esetben a vágóhíd vi- szonylag közel van a gyárhoz A nyersanyagot szinte azonnal be kell dolgozni (a hűtés módjától függően egy és húsz nap között) A nyersanyag nem vehető meg nagy mennyiségben, ha az árak leesnek

43 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A szállítási költségek magasabbak a többlet tömeg (jég), ill. a hűtökocsis szállítás miatt Az energiaköltségek korlátozóan hat- hatnak, ha a tárolási idő meghaladja az egy hetet A nyersbőr begyűjtési és kereskedelmi rendszer az egyes országokban, ill. régiókban nem támogatja a rövid idejű konzerválási módszerek alkalmazását; pl. ha a bőrök egy jelentős részét exportálják, ill. importálják, ez a rend- szer gyakorlatilag/gazdaságilag nem kivitelezhető.

44 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A hűtés gyakorlatilag minden országban bevezethető lenne, de egyes országokban gazdaságo- sabb, mint a többiben. A jégkészítő berendezések költ- sége nem olyan magas, mint a hűtőberendezések és hűtött rak- tárak beruházásáé.

45 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A széndioxidos hűtés a kis vá- góhidak igényeit elégíti ki. A bőrök gyorsan, egyszerűen, gaz- daságosan és hatékonyan lehűt- hetők, és a konzerválás néhány hétig kitart. A beruházási költségek alacso- nyak, mivel sok olyan cég, mely- nél a nyersbőr melléktermék, rendelkezik hűtő tároló kapaci- tással. Megfelelően szellőztetett területen a széndioxid gáz nem jelent egészségügyi vagy bizton- ságtechnikai kockázatot.

46 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A hűtött bőr bedolgozásának előnyei Normál körülmények között nem kerül só az áztatásból származó szennyvízbe A bőrök minősége jobb; Pu- hábbak, és a nyakrész szabá- lyosabb, ami megkönnyíti a bedolgozást 1 – 1,5 %-al nagyobb kihozatal Nincs szükség sómentesítésre

47 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A hűtött bőr bedolgozásának hátrányai A zölden húsolt bőröket nem lehet olyan pontosan meszesben hasí- tani, mint a sózott bőröket. A hasíték ára (az elérhető profit) alacsonyabb a szubkután rétegen maradt húslás-maradványok miatt. Az elérhető kibocsátási szint: A sófelhasználás közel 100 %-os csökkentése érhető el.

48 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások Kereszthatások: A hűtés energiaigényes. Az érvényes nemzeti élelmiszer- higiéniai szabályozástól függő- en a körülvágáskor és húsolás- kor kapott hulladékok haszno- sítási lehetőségei kedvezőb- bek. A só elősegíti egyes fehérjék eltávolítását, ezért valamennyi sót minden esetben adagolnak az áztatáskor; a só helyett le- het enzimeket is használni.

49 Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások A BAT Referencia dokumentu- mokat rendszeresen felülvizs- gálják, a legújabb kutatási ered- mények, technológiai fejleszté- sek figyelembe vétele érdekében.


Letölteni ppt "Anyag- és energiatakarékos környezetvédelmi megoldások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések