Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében."— Előadás másolata:

1 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében

2 „Lásd Isten cselekede- teit (Milyen szépek és tökéletesek), hiszen ki tudja megjavítani, amit (az emberek) elronta- nak” „Lásd Isten cselekede- teit (Milyen szépek és tökéletesek), hiszen ki tudja megjavítani, amit (az emberek) elronta- nak” (A Prédikátor - Kohelet, 7, 13).

3 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében És az embereknek való- ban sikerült sok min- dent elrontaniuk.

4 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A levegő-és vízszennyezés egy- re feltűnőbb hatásai – szmog, megfeketedett épületek, pusz- tuló növényzet, színes, rossz szagú, habzó, hal nélküli folyók – a múlt század közepére ve- zettek tényleges cselekvéshez, az első, „igazi” környezetvé- delmi jogszabályok megszüle- téséhez.

5 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Ezek elsősorban a kibocsá- tást szabályozták határér- tékekkel, azaz az ún. cső- végi megoldások kifejlesz- téséhez vezettek.

6 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A környezetvédelem alap- elvei közül az egyik leg- fontosabb a megelőzés, az- az az a jó hulladék, szennyvíz, emisszió, ami nincs, vagy legalábbis kicsi, veszélytelen, lehetővé teszi az újrahasznosítást.

7 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Az egyik első megelőzés szem- pontú környezetvédelmi jog- szabály az illékony szerves vegyületek (VOC) kibocsátását szabályozó 10/2001. Sz. KÖM Rendelet. Ez az egyes, jelentős poten- ciális VOC kibocsátó techno- lógiákhoz felhasználási kor-lá- tokat rendel, és a határértékek csak az ezeket túllépő kibo- csátókra vonatkoznak.

8 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Példaként láthatjuk, hogy ho- gyan érvényesül ez a bőrök felületének bevonása és a ci- pőgyártás esetében.

9 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A bőrgyártás esetében a kü- szöbérték évi 10 t oldószer- felhasználás, efölött a felhasz- nálástól függően adják meg a kibocsátási határértéket kg/m 2 - ben. Külön szabály vonatkozik a bútorbőrökre és a különleges bőrárukra.

10 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A cipőgyártás esetében a küszöb- érték 5 t/év, ennél nagyobb mér- tékű felhasználás esetében a határérték 25 g/pár. Az ilyen szabályozás más a tech- nológia megváltoztatására sarkall, pl. az oldószeres alapú termékek vizes alapúval való felváltására.

11 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A korszerű környezetvéde- lem egyik lényeges alapel- ve az integrált megköze- lítés alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy a kü- lönböző környezeti elemek terhelését és szennyezését nem külön-külön (levegő, víz, talaj), hanem komplex módon, egységesen kell vizsgálni.

12 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Valamely környezeti elem igénybevételének, terhelé- sének csökkentése vagy megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítá- sa, illetve szennyezése.

13 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Ennek érdekében született meg az Európai Tanács integrált szennyezés-meg- előzésről és csökkentésről (IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) szóló 96/61/EK irányelve. IPPC – Integrated Pollution Prevention and ControlIPPC – Integrated Pollution Prevention and Control

14 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Az irányelv hatálya alá tar- tozó létesítményeknek leg- később 2007. október 31-ig meg kell felelniük az irány- elv követelményeinek. Az irányelvnek megfelelő ma- gyar jogszabály a környe- zeti hatásvizsgálati és az egységes környezethaszná- lati engedélyezési eljárás- ról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet.

15 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Az engedélyezési rendszer célja annak biztosítása, hogy • a környezethasználó megelőző intézkedéseket tegyen • a szennyezés elkerülése érde- kében, különös tekintettel az elérhető legjobb technika alkal- mazására, • a tevékenység ne okozzon környezetterhelést,

16 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében • intézkedjen a hulladékképződés csökkentéséről, • biztosítsa a keletkező hulladék új- rahasznosítását, illetve biztonságos elhelyezését, • gondoskodjon a hatékony energia- felhasználásról, • gondoskodjon a balesetek megelő- zéséről, illetve ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmé- nyek csökkentéséről, • valamint a tevékenység felhagyása esetén a telephely megfelelő állapo- tának visszaállításáról.

17 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Az érintett ágazatok: 1. Energiaipar 2. Fémek termelése és feldolgozása 3. Építőanyag-ipar 4. Vegyipar 5. Hulladékkezelés 6. Papíripar 7. Textilipar 8. Bőripar 9. Élelmiszeripar 10. Állati anyagok feldolgozása 11. Nagy létszámú állattartás 12. Gépipar, fémfeldolgozás 13. Bányászat

18 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Mit jelent a BAT? A BAT mozaikszó az angol Best Available Techniques ki- fejezésből ered, amelynek ma- gyar fordítása az elérhető leg- jobb technika.

19 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A BAT alapú engedélyezési rend- szerek alkalmazásának egyik alap- feltétele a működő létesítmények környezeti teljesítményének, vala- mint a legújabb megoldások napra- kész ismerete. Ennek biztosítása érdekében az Európai Bizottság dolgozza ki az ún. BREF dokumentumokat (BAT Referencia Dokumentumok).

20 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A következőkben ismerked- jünk meg a BAT kiválasztá- sának menetével. Példaként tekintsük a bőr- gyártást.

21 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Először fel kell mérni az iparág környezeti hatásait, ehhez át kell tekinteni a teljes technológiai folya- matot, és külön-külön vizs- gálni, hogy azoknak milyen környezeti hatása lehet.

22 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében

23 A következő lépés a „BAT” meghatározásakor megfonto- landó technikák felkutatása, kiválasztása. A bőrgyárak szempontjából kö- zépponti kérdés a vízfelhasz- nálás, a vegyszerek hatékony használata és a potenciálisan veszélyes anyagok helyettesí- tése, valamint a hulladékok csökkentése a folyamatokon belül, összekötve a reciklálási és újrafelhasználási lehetősé- gekkel.

24 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A technikákat a következő ál- talános szerkezet szerint te- kintik át: • A technika leírása, beleértve az alkalmazhatóságát új és meg- lévő létesítmények esetében • Az előnyök és hátrányok • A fő kibocsátási értékek • Kereszthatások • Gazdaságosság • Referencia üzemek • Referencia irodalom

25 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Áttekintik az egyes, kör- nyezeti szempontból ké- nyes anyagok helyettesíté- sének lehetőségét, végig- mennek a technológia egyes lépésein, felmérik a lehetőségeket, majd javas- latot tesznek az elérhető legjobb technikákra.

26 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Ha példaként a bőrök kon- zerválását tekintjük, a kö- vetkezőkkel kell szembe- néznünk: A konzerválást hagyomá- nyosan konyhasóval (NaCl) végzik, ami a szennyvízbe kerülve számos nehézséget okoz.

27 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Lássuk, mit tehetünk: • A só helyettesítése • Ha a teljes helyettesítés nem lehetséges, a só mennyiségé- nek csökkentése • A használt só újrafelhasználása • A sós szennyvíz és hulladék környezeti szempontból opti- malizált kezelése (a szilárd só, ill. szennyvíz reciklálása, ill. új- rafelhasználása) • Specifikus anyagok helyettesí- tése: biocidok, felületaktív anyagok, hipoklorit • A vízfogyasztás optimalizálása, folyamatszabályozás

28 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A nátrium klorid helyettesítése kálium kloriddal A kálium klorid kémiailag hasonló a nátrium kloridhoz, környezeti szem- pontból azonban kevesebb gondot okoz. Míg a talajban a növények növekedése szempontjából alap- vető fontosságú fémionok nátrium- ra cserélődnek, a kálium szükséges mikroelem, alkalmazása a talaj szempontjából inkább hasznos, mint káros.

29 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Bár a kálium szükséges mikro- tápanyag a növények számára, a vízi élőlények sokkal érzéke- nyebbek a kálium kloridra, mint a nátrium kloridra. Gondot okoz a kálium klorid rosszabb oldhatósága is. Ha a hőmérséklet csökken, a bőrben a kálium klorid koncentráció a szükséges szint alá csökken, így baktericid adagolásra is szükség lehet.

30 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Kereszthatások: Baktericidek alkalmazása szükséges. Gazdaságosság: Körülbelül négyszer annyiba kerül, mint a nátrium klorid.

31 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Jó megoldás lehet a bőrök hűtése: A bőrök hűtése rövid távú kon- zerválási módszer, rövid táro- lási idő esetén környezetbarát. Ha a hűtési hőmérsékletet ± 2 °C-ra csökkentik, a károsodás nélküli eltarthatóság elérheti a három hetet.

32 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A bőrök hűtése többféleképpen is kivitelezhető: • A bőrt közvetlenül lefejtés után tiszta márvány padlóra fektetik úgy, hogy a húsoldal érintkez- zen a hideg talajjal • A bőrt közvetlenül lefejtés után mixerben jégkásával kezelik • A bőröket közvetlenül lefejtés után glikollal hűtött vizet tar- talmazó tartályba teszik, és jeget adnak hozzá • Száraz jég • Hűtött tárolóhelyiségek

33 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Ugyanakkor számos korlátozó tényezőt is figyelembe kell venni a rövid távú konzer- váláskor: • Ideális esetben a vágóhíd vi- szonylag közel van a gyárhoz • A nyersanyagot szinte azonnal be kell dolgozni (a hűtés mód- jától függően egy és húsz nap között) • A nyersanyag nem vehető meg nagy mennyiségben, ha az árak leesnek

34 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében • A szállítási költségek maga- sabbak a többlet tömeg (jég), ill. a hűtökocsis szállítás miatt • Az energiaköltségek korláto- zóan hathatnak, ha a tárolási idő meghaladja az egy hetet • A nyersbőr begyűjtési és ke- reskedelmi rendszer az egyes országokban, ill. régiókban nem támogatja a rövid idejű konzerválási módszerek alkal- mazását; pl. ha a bőrök egy jelentős részét exportálják, ill. importálják, ez a rendszer gyakorlatilag/gazdaságilag nem kivitelezhető.

35 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A hűtés gyakorlatilag minden országban bevezethető lenne, de egyes országokban gazda- ságosabb, mint a többiben. A jégkészítő berendezések költsége nem olyan magas, mint a hűtőberendezések és hűtött raktárak beruházásáé.

36 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A széndioxidos hűtés a kis vá- góhidak igényeit elégíti ki. A bőrök gyorsan, egyszerűen, gazdaságosan és hatékonyan lehűthetők, és a konzerválás néhány hétig kitart. A beruházási költségek alacso- nyak, mivel sok olyan cég, melynél a nyersbőr mellékter- mék, rendelkezik hűtő tároló kapacitással. Megfelelően szel- lőztetett területen a széndioxid gáz nem jelent egészségügyi vagy biztonságtechnikai kocká- zatot.

37 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A hűtött bőr bedolgozásának előnyei • Normál körülmények között nem kerül só az áztatásból származó szennyvízbe • A bőrök minősége jobb; Puhábbak, és a nyakrész szabályosabb, ami megkönnyíti a bedolgozást • 1 – 1,5 %-al nagyobb kihozatal • Nincs szükség sómentesítésre

38 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A hűtött bőr bedolgozásá- nak hátrányai • A zölden húsolt bőröket nem lehet olyan pontosan meszes- ben hasítani, mint a sózott bőröket. • A hasíték ára (az elérhető profit) alacsonyabb a szubku- tán rétegen maradt húslás-ma- radványok miatt.

39 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében Az elérhető kibocsátási szint: A sófelhasználás közel 100 %-os csökkentése érhető el. Kereszthatások: A hűtés energiaigényes. Az érvé- nyes nemzeti élelmiszerhigiéniai szabályozástól függően a körülvá- gáskor és húsoláskor kapott hulla- dékok hasznosítási lehetőségei ked- vezőbbek. A só elősegíti egyes fehérjék eltá- volítását, ezért valamennyi sót minden esetben adagolnak az áz- tatáskor; a só helyett lehet enzi- meket is használni.

40 Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében A BAT Referencia dokumentu- mokat rendszeresen felülvizs- gálják, a legújabb kutatási eredmények, technológiai fej- lesztéseket figyelembe vétele érdekében.


Letölteni ppt "Az IPPC és a BAT környezetvédelmi jogszabályok tükrében."

Hasonló előadás


Google Hirdetések