Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar műveltségterület

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar műveltségterület"— Előadás másolata:

1 Magyar műveltségterület
Hefop 3. vs. Ketif Kozmács István

2 HEFOP 3. A TANTÁRGY CÉLJA olyan pedagógusok kibocsátása, akik
az iskolai oktatás bevezető, kezdő és alapozó szakaszában alkalmasak a magyar nyelv és irodalom struktúrájának és természetének megfelelően az oktató–nevelő munkára; rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi anyagának szaktudományi hátteréül szolgálnak; képesek a 6–12 évesek körében szakszerű ismeretközlésre és szabatos tanulásirányításra a nyelvtan–helyesírás, a beszédművelés–beszédfejlesztés és a szövegszerkesztés területén; képesek az irodalom egyetemes és nemzeti értéket közvetítő, valamint kommunikációs képességeket, önkifejezést fejlesztő szerepének érvényesítésére; képesek a művekben megjelenített erkölcsi tartalmak, magatartások, eszmék, esztétikai és pedagógiai értékek egyéni megítélésére és közvetítésére; képesek olvasóvá nevelni tanítványaikat; képesek tiszteletben tartani a gyermeki személyiség véleménynyilvánításait; képesek nyelvi, művelődési szokásokat és ízlést alakítani; képesek a gyermek nyelvi–kommunikációs és érzelmi fejlődése érdekében a gyermek környezetével együttműködni; képesek az önálló, kritikai gondolkodásra, valamint szakterületük integratív és komplex szemléletű fejlesztésére; képesek közvetíteni a magyar nyelv és kultúra elválaszthatatlanságát.

3 KETIF A éves gyermekek anyanyelvi nevelésének elméleti, gyakorlati és módszertani elemeinek megismertetése a hallgatókkal. A tantárgy egyrészt a nyelvtudomány és az irodalomtudomány szükséges ismereti hátterét foglalja magában, másrészt az anyanyelvi nevelés tervezésének, irányításának a képességét hivatott fejleszteni.

4 A TANTÁRGY CÉLJA olyan pedagógusok kibocsátása, akik
az iskolai oktatás bevezető, kezdő és alapozó szakaszában alkalmasak a magyar nyelv és irodalom struktúrájának és természetének megfelelően az oktató–nevelő munkára; ÁLTALÁNOS rendelkeznek azokkal az ismeretekkel, amelyek az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi anyagának szaktudományi hátteréül szolgálnak; ÁLTALÁNOS, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! képesek a 6–12 évesek körében szakszerű ismeretközlésre és szabatos tanulásirányításra a nyelvtan–helyesírás, a beszédművelés–beszédfejlesztés és a szövegszerkesztés területén; UA. képesek az irodalom egyetemes és nemzeti értéket közvetítő, valamint kommunikációs képességeket, önkifejezést fejlesztő szerepének érvényesítésére; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek a művekben megjelenített erkölcsi tartalmak, magatartások, eszmék, esztétikai és pedagógiai értékek egyéni megítélésére és közvetítésére; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek olvasóvá nevelni tanítványaikat; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek tiszteletben tartani a gyermeki személyiség véleménynyilvánításait; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek nyelvi, művelődési szokásokat és ízlést alakítani; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek a gyermek nyelvi–kommunikációs és érzelmi fejlődése érdekében a gyermek környezetével együttműködni; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek az önálló, kritikai gondolkodásra, valamint szakterületük integratív és komplex szemléletű fejlesztésére; TANÍTÓ ÁLTALÁBAN! képesek közvetíteni a magyar nyelv és kultúra elválaszthatatlanságát. TANÍTÓ ÁLTALÁBAN!

5 HEFOP 3. A Magyar nyelv és irodalom műveltségterület a tantárgy óra- és vizsgatervben meghatározott tantárgyelemeiben a következő ismeretanyagot tartalmazza: A magyar nyelv struktúrája, működési mechanizmusa, az igényes nyelvhasználat, a nyelvi kompetenciák. A nyelv és a társadalom kölcsönhatásának következményei; pozitív és negatív jelenségek a mindennapi nyelvhasználatban. A múlt nyelvtörténeti és irodalomtörténeti tényezői; a történeti ismeretek tanításba integrálásának lehetőségei. Az írásbeli és szóbeli megnyilatkozások normái, a tanítói megszólalás és magatartás minősége. Irodalmunk klasszikus értékei. A legújabb jelenségek és értékelésük a kortárs irodalomban, s ezen belül a gyermekirodalomban. Az irodalom és társművészetei; az adaptáció kérdései; az irodalom és a tömegkommunikáció kapcsolata. Új, korszerű és alternatív nyelvtan- és irodalomtanítási módszerek; RWCT. Napjaink szaktudományi, kritikai és egyéb kiadványai. Tanítási gyakorlatok.

6 KETIF Nekünk nincs ilyen a leírásunkban, az egészet változtatás nélkül átvehetjük: a megvalósuló munka megfelel ennek.

7 HEFOP 3. KÖVETELMÉNYEK: A végzett hallgatók
az elsajátítandó ismeretek szintjén rendelkezzenek a szakterületnek megfelelő alapos és korszerű tárgyi ismerettel; nagy biztonsággal ismerjék a Magyar nyelv és irodalom 1–6. osztályos tanterveit, ismeretanyagát, követelményrendszerét; ismerjék az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi tananyagának szaktudományos hátterét; ismerjék az irodalomtudomány által kanonizált legfontosabb alkotókat, műveket és korstílusokat; ismerjék a tárgyhoz kapcsolódó hagyományos, ill. alternatív programokat, új oktatási technikákat; ismerjék a 6–12 évesek általános olvasási és sajtótermék-olvasási szokásait; az alkalmazás szintjén rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek birtokában képesek fejleszteni és továbbfejleszteni a tanulók korábban kialakult szóbeli és írásbeli képességeit: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást; rendelkezzenek tudatos és igényes helyesírási, nyelvi, nyelvhasználati és irodalmi kompetenciával; legyenek tájékozottak a magyar és világirodalom történetében és elméleti kérdéseiben; legyenek birtokában azoknak a poétikai, stilisztikai és retorikai ismereteknek, amelyek képessé teszik őket művek, irodalmi és nyelvi jelenségek esztétikai szempontú értelmezésére és ennek közvetítésére; legyenek tájékozottak a kiskamaszkor fázis tipikus irodalmi érdeklődésében; ösztönözzenek kulturált nyelvi magatartásra; sajátítsák el és mélyítsék azokat az intellektuális képességeket, etikai mintákat, amelyek a tanítói hivatás gyakorlásához szükségesek.

8 KETIF Követelmények: Legyen képes a hallgató a gyerekek igényeinek, életkori sajátosságainak megfelelő anyanyelvi és irodalmi foglalkozást tervezni és tartani, valamint legyen képes az adott korosztály anyanyelvi és irodalmi érdeklődésének a felkeltésére. Ismerje az anyanyelvi és irodalmi nevelés tudományos, elméleti alapjait.

9 KÖVETELMÉNYEK: A végzett hallgatók az elsajátítandó ismeretek szintjén rendelkezzenek a szakterületnek megfelelő alapos és korszerű tárgyi ismerettel; KETIFben benne nagy biztonsággal ismerjék a Magyar nyelv és irodalom 1–6. osztályos tanterveit, ismeretanyagát, követelményrendszerét; ÁLTALÁNOS, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! ismerjék az 1–6. osztály nyelvi és irodalmi tananyagának szaktudományos hátterét; KETIFben benne, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! ismerjék az irodalomtudomány által kanonizált legfontosabb alkotókat, műveket és korstílusokat; KETIFben benne ismerjék a tárgyhoz kapcsolódó hagyományos, ill. alternatív programokat, új oktatási technikákat; KETIFben benne ismerjék a 6–12 évesek általános olvasási és sajtótermék-olvasási szokásait; KETIFben benne, miért 1–6? 1–4. mindenkinek, itt 5–6! az alkalmazás szintjén ez a KETIFben leírtak részletes kifejtése, áttehető a saját dokumentumba rendelkezzenek azokkal a képességekkel, amelyek birtokában képesek fejleszteni és továbbfejleszteni a tanulók korábban kialakult szóbeli és írásbeli képességeit: a beszédértést, a szóbeli önkifejezést, a szóbeli és az írásos szövegműfajok megértését, az írást, a sokirányú kreativitást; rendelkezzenek tudatos és igényes helyesírási, nyelvi, nyelvhasználati és irodalmi kompetenciával; legyenek tájékozottak a magyar és világirodalom történetében és elméleti kérdéseiben; legyenek birtokában azoknak a poétikai, stilisztikai és retorikai ismereteknek, amelyek képessé teszik őket művek, irodalmi és nyelvi jelenségek esztétikai szempontú értelmezésére és ennek közvetítésére; legyenek tájékozottak a kiskamaszkor fázis tipikus irodalmi érdeklődésében; ösztönözzenek kulturált nyelvi magatartásra; sajátítsák el és mélyítsék azokat az intellektuális képességeket, etikai mintákat, amelyek a tanítói hivatás gyakorlásához szükségesek.

10 HEFOP 3. A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS SZEMPONTJAI:
Magasan minősített, nagy szakmai felkészültségű szakembereket kell bevonni a képzésbe. A tananyagok tartalmának összeállításakor – szakmai szűrés mellett – figyelembe kell venni a tudományterület új eredményeit. A szakirodalom megfelelő példányban elérhető legyen a hallgatók számára. Ajánlott időközönként felmérni a hallgatók szaktárgyi (pl. műelemzési, helyesírási, stilisztikai, nyelvhasználati stb.) tudását s a tapasztalatokat beépíteni a napi gyakorlatba. A tantárgy egyes elemeiben speciális infrastrukturális igényekkel is felléphet (szakterem, kézikönyvtár, informatikai kiépítettség, együttműködés múzeumokkal, kiállítótermekkel, színházzal stb.), törekedni kell a szükséges infrastruktúra folyamatos fejlesztésére. A tantárgyelemek ellenőrzését biztosítani kell. Igénybe kell venni az irodalom közvetítő, alkalmazott jellegét (a szövegkorpuszok művészi, esztétikai értéktelítettségét), amely lehetőséget nyújt heterogén gyermekcsoportok együttoktatására, együttnevelésére (a toleranciának, a másság tiszteletben tartásának, az empátiának, a szociális érzékenységnek stb. a kialakítására). Építeni kell az önálló hallgatói munkára (kutatási, szervezési, művészi tevékenység), széleskörű konzultálására, az oktató–nevelő munkában megnyilvánuló hasznosítására. Sok szempontból ellenőrizni kell a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatokat. Törekedni kell az egyes tantárgyak elemei közötti kapcsolatok feltárására és a közös ismeretanyag integratív felhasználására (irodalom–vizualitás–zene, nyelvtörténet–irodalomtörténet–történelem, természetkultúra–nyelvi kultúra stb.). Teret kell adni a hallgatók kreatív, önálló gondolkodásból fakadó megnyilvánulásainak. Lehetőséget kell adni a hallgatók szabad véleménynyilvánítására.

11 A tantárgyfejlesztés módszerei (minőségfejlesztés): A hallgatók rendszeres megkérdezése a kurzusok hatékonysága, a közvetített ismeretek felhasználhatósága tekintetében. (Kérdőív.) A tantárgyfejlesztés egyéb módszereiről az év végén tartott tanszéki értekezletek döntenek.

12 HEFOP 3. első hét elem nyelvészet a 8-9. ttp
a kilencediktől a tizennegyedikig irodalom az utolsó a szigorlat azaz NY/TTP/IR = 7/2/6 Magyar nyelv V. Helyesírás I-II. Nyelvtörténet Szociolingvisztika Nyelvművelés Retorika Anyanyelvi tantárgy-pedagógia V-VI. Stilisztika Poétika Irodalomtörténet I-II. Gyermekirodalom III. Irodalom és társművészetei Magyar nyelv és irodalom szigorlat

13 KETIF az első három elem nyelvészet
a negyediktől a nyolcadikig irodalom 9-10. ttp az utolsó a szigorlat azaz NY/TTP/IR = 3/2/5 Általános és alkalmazott nyelvészet Komplex nyelvtani elemzés A magyar nyelv eredete és története Magyar irodalom 1. Magyar irodalom 2. Világirodalom 1. Világirodalom 2. Világirodalom 3. A nyelvtantanítás módszertana Az irodalomtanítás módszertana Műveltségterületi szigorlat

14 Összevetés HEFOP 3. NY/TTP/IR = 7/2/6 = 15 = 23 KREDIT
Nyelvészet túlsúlyos HEFOP 3. NY/TTP/IR = 3/2/5 = 10 = 22 KREDIT Irodalomtúlsúlyos KETIF Tükröződés: HEFOP 3.: a szigorlat csak nyelvészet KETIF: a szigorlat csak irodalom

15 Magyar nyelv és irodalom műveltségterület és tantárgy-pedagógiája
HEFOP 3. Magyar nyelv és irodalom műveltségterület és tantárgy-pedagógiája I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Magyar nyelv V. 1 0+1 gyj Helyesírás I. Helyesírás II. Szociolingvisztika Nyelvművelés Irodalomtörténet II. 2+0 k Gyermekirodalom III. 1+0 k Korunk irodalma II. Irodalom és társművészetei

16 HEFOP 3. Nyelvtörténet 2 Retorika
Magyar nyelv és irodalom műveltségterület és tantárgy-pedagógiája I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Nyelvtörténet 2 1+ 1 gyj Retorika 0+2 gyj Anyanyelvi tantárgy-pedagógia V. Irodalomtanítás 1+1 gyj Anyanyelvi tantárgy-pedagógia VI. A magyar nyelv tantanítása 1+1 k Stilisztika Poétika Irodalomtörténet I.

17 Magyar nyelv és irodalom műveltségterület és tantárgy-pedagógiája
KETIF Magyar nyelv és irodalom műveltségterület és tantárgy-pedagógiája I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Komplex nyelvtani elemzés 2 0+2 gyj Általános és alkalmazott nyelvészet 1+0 K A magyar nyelv eredete és története 2+0 K Magyar irodalom 1. Magyar irodalom 2. Világirodalom 1. Világirodalom 2. Világirodalom 3. 0+1 gyj A nyelvtantanítás módszertana Az irodalomtanítás módszertana

18 Az egyes tantárgyelemek tartalmaira részletesen nem térünk ki
Az egyes tantárgyelemek tartalmaira részletesen nem térünk ki. A két program valójában ugyanazt tartalmazza, azzal lényeges különbséggel, hogy a kari program erőteljesen támaszkodik az általános tanítóképzésre, és számos esetben a HEFOP-ban műveltségterületi tartalomként megjelenő anyagot az általános tanítóképzés már tartalmazza (például Helyesírás).

19 A legfontosabb eltérések:
1. A HEFOP-program a nagyszámú tantárgyelemet kevés hozzárendelt kredittel 1 kontaktórás keretben valósítja meg. Ez egyrészt nem felel meg a MAB által adott ajánlásoknak és a nemzetközi sztenderdnek (legalább két kontaktórányi munka egyhuzamban a hallgatóval közösen), másrészt kétségessé teszi a kitűzött célok megvalósításának lehetőségét. A kari program két kontaktórás keretekkel, ezekhez rendelt 2 kreditekkel ezeket a normákat kielégíti és a célokat elérhetővé teszi.

20 2. Bár mindkét program az anyanyelvi nevelésen keresztül megvalósítandó általános műveltségfejlesz-tésre való felkészítést tekinti alapvető céljának, azt eltérő módon teszi. A HEFOP-program abból a – szerintünk – téves alapállásból indul ki, hogy ezt a direkt anyanyelvi (= nyelvtan) oktatása és számonkérése keretében lehet eredményesen végezni. A kari program ezzel szemben abból indul ki, hogy általános műveltségfejlesztésre való felkészítést a nyelvhasználat fejlesztésén keresztül (= irodalom) lehet eredményesen megvalósítani.

21 Végső következtetés: A HEFOP-program korlátozottan felel meg valós kari igényeknek. Annak általános megfogalmazásait javasoljuk a kari programban való alkalmazásra, teljes átvételét és adaptálást azonban nem (részletesen nem tértünk ki rá, de az egyes tantárgyelemek tartalma és korszerűsége is kétségeket hagy maga után).

22 ANGOL/NÉMET Az ismeretekhez kapcsolódó kompetenciáknál (a nyelvismeret foka) – vannak kisebb gondok, sok múlik azon, hogy milyen előképzettséggel jön a hallgatók zöme. Az idegen nyelvi műveltségterület összekapcsolása az SI-005-tel (idegen nyelvi képességfejlesztés, azaz a nyelvvizsgára való felkészítés) sokat segít, mert a leendő műveltségterületes hallgatók szintre hozása a célnyelvből itt történik meg. Ugyanakkor ez az egyetlen műveltségterület, ahol bejutási követelmények vannak — ha nem tud angolul, nem veheti fel a tárgyat. (közel közép fok).

23 NATBA-MT-AN Angol műveltségterület
Angol leíró nyelvtan 1. 2 k NATBA-MT-AN-506 Angol leíró nyelvtan 2. NATBA-MT-AN-543 Amerikai országismeret 1 k NATBA-MT-AN-551 Bevezetés az angol nyelvtanítás módszertanába NATBA-MT-AN-552 Angol módszertan 1. 3 k NATBA-MT-AN-553 Angol módszertan 2. NATBA-MT-AN-554 Angol módszertan 3. NATBA-MT-AN-561 Angol nyelvű gyermekirodalom 1. NATBA-MT-AN-562 Angol nyelvű gyermekirodalom 2. NATBA-MT-AN-571 Angol irodalom NATBA-MT-AN-599 Angol műveltségterületi szigorlat 0 k

24 NATBA-MT-NE Német műveltségterület
Német leíró nyelvtan 1. 2 k NATBA-MT-NE-505 Német leíró nyelvtan 2. NATBA-MT-NE-543 Német/osztrák országismeret 1. NATBA-MT-NE-544 Német/osztrák országismeret 2. NATBA-MT-NE-551 Német módszertan 1. 1 k NATBA-MT-NE-552 Német módszertan 2. NATBA-MT-NE-553 Német módszertan 3. NATBA-MT-NE-554 Német módszertan 4. NATBA-MT-NE-561 Német/osztrák gyermekirodalom 1. NATBA-MT-NE-562 Német/osztrák gyermekirodalom 2. NATBA-MT-NE-563 Német/osztrák gyermekirodalom 3. NATBA-MT-NE-571 Német-osztrák irodalom 1. NATBA-MT-NE-572 Német-osztrák irodalom 2. NATBA-MT-NE-599 Német műveltségterületi szigorlat

25 A/N tantárgyelemek A fonetika nem külön tantárgyelem nálunk.
A stílusgyakorlat és a nyelvtan egy része beépül az idegen nyelvi képességfejlesztésbe (SI-OO5) – így lehetett óraszámát megőrizni. Az országismereti és kultúrtörténeti kurzust összevontuk, a brit országismeret  a SI-005-ben van, az amerikai külön Angol irodalom van, de valóban nem akadémikus irodalomtörténet, hanem irodalmi művek elemzése kapcsán irodalmi „beszélgetések”--- ezért is nem kell irodalmár, bár jobb lenne ha az tanítaná, mint pl. a németeseknél A kurzust a  módszertan és a gyermekirodalom uralja, ami lehetővé teszi, hogy a célkorosztályra fókuszálva minden tantárgyelemből bevihessünk plusz anyagot.

26 A/N Általános vélemény:
1200 óráról csökkent le az óraszám a többi műveltségterületéhez hasonlóan. Gondok lehetnek a nyelvi szinttel hosszabb távon. 


Letölteni ppt "Magyar műveltségterület"

Hasonló előadás


Google Hirdetések