Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Cs ö kkentse a nemfizet é s kock á zat á t! Bak Bogl á rka Piac é s Profit – BKIK - 05.29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Cs ö kkentse a nemfizet é s kock á zat á t! Bak Bogl á rka Piac é s Profit – BKIK - 05.29."— Előadás másolata:

1 Cs ö kkentse a nemfizet é s kock á zat á t! Bak Bogl á rka Piac é s Profit – BKIK - 05.29.

2 Opten = Inform á ci ó a sikerhez! M á r 20 é ve az ü zleti é s jogi inform á ci ó s piacon 100%-ban magyar tulajdon MATISZ (Kiv á l ó Magyar Tartalom) é s InnoMax d í jas szolg á ltat á sok 2 x Business Superbrands díj Egyedi megold á sok, tiszt á n online hozz á f é r é ssel Mobiltelefonra é s t á blag é pekre is optimaliz á lt fel ü letek Angol, n é met é s orosz nyelven is

3 Kockázatcsökkentési lehetőségek I.Bőv í t é s nél - Speci á lis c é lcsoport szűr é s II.Ú j szereplők nél - A leendő partnerek elemz é se, ellenőrz é se (KH, C é gelemz é s) III.Megl é vő partner á llom á ny nál - Adattiszt í t á s, folyamatos monitoroz á s (APAFI) IV.Követeléseknél – Fennálló Kintlévőségek csökkentése hatékonyan és gyorsan (EOKR) Eredm é ny ek Megb í zhat ó é s fizető ú j ü gyfelek, Á rbev é tel n ö veked é s é s a kintl é vős é gek cs ö kken é se, Frissen tartott partneradatok, L ehetős é g az esem é nyek időben t ö rt é nő reag á l á sra!

4 Csökkentsük a kockázatot… I.Új ügyfelek keresése / Bővítés Speciális leválogatás egyedi igények alapján! Opten Cégtár használatával - Listaleválogatási lehetőségek, exportálható adatok (.xls) Szinte korlátlan szűrési lehetőségek!

5 Kik állnak a cég mögött? Milyen egyéb cégkapcsolataik vannak? Milyen a tulajdonosok előélete? Van/Volt-e eljárás a céggel szemben? Árbevétel Létszámadat Csődesély II.Ú j ü gyfelek ellenőrz é se a Kapcsolati H á l ó val Csökkentsük a kockázatot…

6

7

8 II.Á tfog ó ellenőrz é s - C é gelemz é s Gyors, objekt í v é s optim á lis d ö nt é si javaslat, Nem csak szak é rtőknek! Ö sszehasonl í t az á gazat egy é b szereplőivel, Kereskedelmi hitelkeret, Kock á zati besorol á s, P é nz ü gyi mutat ó k, P á ly á zat / K ö zbeszerz é s inf ó k, stb. Cs ö kkents ü k a kock á zatot …

9

10

11

12 III.APAFI – Automatikus Partnerfigyelő Rendszer Naprak é sz inform á ci ó a partner á llom á nyt é rintő v á ltoz á sokr ó l. Heti e-mail é rtes í t é s Negat í v inform á ci ó k -, C é gjegyz é ki adatv á ltoz á sok-, Eljárás adatok-, Kock á zati besorol á s v á ltoz á sfigyel é se. Cs ö kkents ü k a kock á zatot …

13 IV. K ö vetel é skezel é s – EOKR Bejelentheti ad ó sait a k ö vetel é s-nyilv á ntart á sba 0. l é p é s a behajt á s ter é n, 20-30%-os fizet é si ar á ny Monitoring szolg á ltat á s R é szletesen leh í vhat ó negat í v inform á ci ó k:  Fenn á ll ó k ö vetel é sek,  Megsz ü ntet é sre ir á nyul ó elj á r á sok,  Vitathat ó k ö vetel é sek,  Egy é b inform á ci ó k (+/-) Cs ö kkents ü k a kock á zatot …

14 Ö SSZEFOGLALVA Partnerk ö r bőv í t é s – Marketing lista, C é gt á r Kock á zat cs ö kkent é s, meg í t é l é s, ellenőrz é s Kapcsolati h á l ó, C é gelemz é s Partner á llom á ny-figyel é s – APAFI K ö vetel é skezel é s – EOKR B á rmikor, b á rhol teljes k ö rű i nform á ci ó ! Naprak é sz frissess é ggel! Opten – Információ a sikerhez!

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Bak Boglárka +36 70/ 337- 9433 bak.boglarka@opten.hu


Letölteni ppt "Cs ö kkentse a nemfizet é s kock á zat á t! Bak Bogl á rka Piac é s Profit – BKIK - 05.29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések