Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és."— Előadás másolata:

1 A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. június 8. dr. Jeges-Varga Ferenc

2 hatálya alá tartozó eljárások A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: K R.) hatálya alá tartozó eljárások  A KR. hatálya alá tartozó tevékenységek listája:  KR. 1. számú melléklete: A jogszabály erejénél fogva kötelező a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása  KR. 2. számú melléklete: Egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető tevékenységek  KR. 3. számú melléklete: A felügyelőség döntésétől függően kerül sor a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására  Két szakaszos eljárás:  1. előzetes szakasz: előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció  2. engedélyezési eljárás: környezeti hatásvizsgálat, egységes környezethasználati engedélyezési eljárás, illetőleg összevont/összekapcsolt eljárás.

3 Az előzetes vizsgálat során eldöntendő kérdések 1. kérdés: a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését vagy egységes környezethasználati engedélyezését kizáró ok merül-e fel? 2. kérdés: Amennyiben nem állapítható meg kizáró ok, származhatnak-e a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások? A felügyelőség döntése alapján, jelentős hatás feltételezése esetén a benyújtandó környezeti hatástanulmány vagy az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmi követelményei kerülnek meghatározásra. 3. kérdés: Amennyiben a felügyelőség döntése alapján nem származhatnak a tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások, a tevékenység milyen engedély birtokában kezdhető meg?

4 Az előzetes konzultáció során eldöntendő kérdések 1. kérdés: a tevékenység engedélyezésével kapcsolatban kizáró ok merül-e fel? (ellentétben az előzetes vizsgálattal, ilyen tartalmú vélemény esetén is lefolytatható a KHV vagy IPPC-s eljárás, tekintettel, hogy nem hatósági döntés zárja le a konzultációt, természetesen a beruházó veszélyére) 2. kérdés: Amennyiben nem állapítható meg kizáró ok, a benyújtandó környezeti hatástanulmány vagy az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmi követelményei kerülnek meghatározásra.

5 Eltérések az előzetes vizsgálat és az előzetes konzultáció során Előzetes vizsgálatElőzetes konzultáció Ket.-hez való viszonyaKet és KR. hatálya alá tartozikCsak a KR. hatálya alá tartozik, Ket. alól kivett. Felügyelőség mit ad ki az eljárás lezárásként? Döntés, megállapító határozat (NEM ENGEDÉLY) vélemény Jegyzői közreműködésSzakhatóságként kerül bevonásra; szakhatósági állásfoglalás (15 nap) – ügyintézési határidőbe (45 nap) nem tartozik bele, a felügyelőség döntésébe belefoglalja Közigazgatási szervként kerül bevonásra; észrevétel (15 nap) – ügyintézési határidőbe (45 nap) bele számít, a felügyelőség véleményébe nem foglalja bele, hanem azt megküldi a környezethasználó részére

6 A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során eldöntendő kérdések  A tevékenység engedélyezhetőségére vonatkozóan (kérelem elutasítása vagy engedély kiadása)  Azaz a szakhatóság részéről: A környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély kiadásához nem járul hozzá, illetőleg feltétel nélkül esetleg kikötésekkel hozzájárul-e?

7 A szakhatósági közreműködés  Jogalapja:  A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú mellékletének 4. pontja az előzetes konzultáció [KR. 5/A. § (2) és (4) bekezdése, valamint 12. számú mellékletének 4. pontja, EZ NEM SZAKHATÓSÁGI KÖZREMŰKÖDÉS] – észrevételt tehet  Közreműködés feltétele: Ha a tevékenység következtében az a környezeti elem vagy rendszer hatásviselő lehet, amelynek védelme hatáskörébe tartozik, azt érinti vagy olyan környezetveszélyeztetés fordulhat elő, amely elleni védelmet jogszabály a feladat- és hatáskörébe utalja.  Szakkérdés: A helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően. az előzetes konzultáció esetében továbbá: annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység összhangban áll-e a településrendezési eszközökkel  Formai feltétel: Ket. 44. § (6) bekezdés – elkülönített rendelkező rész és indokolás  Döntés tartalma: nem járul hozzá – hozzájárul - feltételekkel járul hozzá vagy hatáskör hiányában a szakhatósági eljárás megszűntetése

8 A szakkérdés - helyi környezetvédelem  Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzat által rendeletben meghatározott környezetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  A helyi rendeletben meghatározott környezetvédelmi célkitűzésekkel, korlátozásokkal, tilalmakkal összeegyeztethető-e a megvalósítani kívánt tevékenység.  A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben – illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg [Kt. 48. § (1) bek.]

9 A szakkérdés - helyi természetvédelem  Annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység a helyi önkormányzat által rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.  A helyi rendeletben meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel, korlátozásokkal, tilalmakkal összeegyeztethető-e a megvalósítani kívánt tevékenység.  Természeti területet [15. § (1) bekezdés] és más – e törvény 22. §-a alapján – védelemre érdemes földterületet helyi jelentőségű terület esetén rendeletben a települési – Budapesten a fővárosi – önkormányzat nyilvánít védetté. [Tvt 24. § (1) bek. b) pont]  A védetté nyilvánítást kimondó jogszabály tartalmazza a) a védetté nyilvánítás tényét, a természetvédelmi értékek megnevezését, b) terület esetében annak jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, a földrészletek helyrajzi számait, az e törvényben meghatározott egyes korlátozások és tilalmak alóli esetleges felmentést, továbbá a természetvédelmi hatóság engedélyéhez, illetve hozzájárulásához kötött – a 21. §-ban és a 38-39. §-ban nem szabályozott – tevékenységek körét, lehetőség szerint a földrészlet határvonalának töréspont koordinátáit, valamint a 36. § (1) bekezdésének megfelelően megállapított rendelkezéseket (természetvédelmi kezelési terv), továbbá; c) az Európai Közösségek jogi aktusaiban meghatározott védettségi kategóriába tartozás tényét. [Tvt 24. § (3) bek.]

10 A nyilvánosság bevonásának szabályai A nyilvánosság bevonásának szabályai A telepítés helye szerinti és a feltételezetten érintett települési önkormányzatok jegyző feladatai  értesítés az eljárás megindulásáról  iratokba való betekintés  közmeghallgatás megtartása  észrevételezés lehetősége  döntés közlése

11 értesítés az eljárás megindulásáról  Előzetes vizsgálat/előzetes konzultáció/ környezeti hatásvizsgálati eljárás során: közlemény közterületen történő közzététel vagy a helyben szokásos módon történő közhírré tétele (8 + 5 + 5 nap) közlemény közterületen történő közzététel vagy a helyben szokásos módon történő közhírré tétele (8 + 5 + 5 nap)  Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során: hirdetmény kifüggesztése vagy közterületen való közzététele, illetőleg a helyben szokásos egyéb módon történő közzététele (15 + 5 + 5 nap) hirdetmény kifüggesztése vagy közterületen való közzététele, illetőleg a helyben szokásos egyéb módon történő közzététele (15 + 5 + 5 nap)  KÖZLEMÉNY tartalma: A felügyelőség közleményének/hirdetmények közzétételéről kell gondoskodnia, de abban szerepelnie kell annak is, hogyan lehet helyben betekinteni a kérelembe és mellékleteibe. A jegyző a közlemény közhírré tételét követő öt napon belül tájékoztatja felügyelőséget a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról. [KR. 3. § (4) bekezdés, 5/A. § (6) bekezdés, 8. § (2) bekezdés, 21, § (2) bekezdés b) pont, 24. § (7) bekezdés, 25. § (8) bekezdés]  közzététel időtartama: legalább 30 nap (környezeti hatásvizsgálati eljárás), 21 nap kifüggesztés – egységes környezethasználati engedélyezés ) során szabályozza így) – gyakorlatilag, amíg a döntést a jegyző meg nem kapja a felügyelőségtől.

12 iratokba való betekintés  Az engedélyezni kívánt tevékenységre vonatkozó adatok megismerése történhet: ügyféli jogok érvényesülésén keresztül [Ket. 68-69/A. §] ügyféli jogok érvényesülésén keresztül [Ket. 68-69/A. §] a környezeti információnak - mint közérdekű adatnak - megismerése iránti igény teljesítésével. [Kvt. 12. §; Avtv. 20-21/A. §] a környezeti információnak - mint közérdekű adatnak - megismerése iránti igény teljesítésével. [Kvt. 12. §; Avtv. 20-21/A. §]  A 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet szerinti eljárásokban az iratok köre:  kérelem és a benyújtott dokumentáció (KHV esetén a közérthető összefoglaló is)  szakhatósági állásfoglalások  a felügyelőség által kért szakértői vélemények  hiánypótlásul készült dokumentáció  ezeket követően keletkezett és a döntéshozatal szempontjából lényeges környezeti információk  A betekintés helye:  valamennyi irat: felügyelőség hivatalában (az egyes iratok esetében a benyújtások, rendelékezésre állásukat követ 8 napon belül biztosítani kell)  kérelem és mellékletei: az érintett jegyzők hivatalában (jegyzői közleményben szerepelnie kell, hogyan lehet betekinteni)  A betekintés időtartama:  Csak környezeti hatásvizsgálati eljárás során: betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább 30 nap betekintési lehetőség biztosításának időtartama legalább 30 nap  DE: a Ket. értelmében, az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba az ügyfél. [Ket. 68 § (1) bek.]

13 közmeghallgatás a környezeti hatásvizsgálati eljárásban  A közmeghallgatás helye: a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén, önkormányzata által biztosított helyiség. a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat területén, önkormányzata által biztosított helyiség. több helyszínen is tartható (több érintett település esetén, vagy ha az érintettek száma miatt ez indokolt) több helyszínen is tartható (több érintett település esetén, vagy ha az érintettek száma miatt ez indokolt)  A közmeghallgatás helyének és idejének meghirdetése: a felügyelőség hirdetményi úton és legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is közzéteszi a felügyelőség hirdetményi úton és legalább egy helyi lapban vagy napilapban vagy országos napilapban is közzéteszi közhírré tételre megküldi az eljárásban részt vevő jegyzőknek (5 napon belül tájékoztatják a közlemény közhírré tételének időpontjáról és helyéről) közhírré tételre megküldi az eljárásban részt vevő jegyzőknek (5 napon belül tájékoztatják a közlemény közhírré tételének időpontjáról és helyéről) a közzétételnek legalább 30 nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. a közzétételnek legalább 30 nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie.  A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv: meg kell küldeni a kérelmezőnek és az eljárásban részt vevő szakhatóságoknak, valamint az eljárásban részt vevő szervezetnek. meg kell küldeni a kérelmezőnek és az eljárásban részt vevő szakhatóságoknak, valamint az eljárásban részt vevő szervezetnek. nyilvánosságát biztosítani kell a felügyelőségnél és minden érintett települési önkormányzatnál. nyilvánosságát biztosítani kell a felügyelőségnél és minden érintett települési önkormányzatnál.

14 észrevételezés lehetősége  Az észrevételek megtételére rendelkezésre álló határidő:  előzetes vizsgálat/előzetes konzultáció: a felügyelőség közleményének megjelenését követő 21 napon belül a felügyelőség közleményének megjelenését követő 21 napon belül  környezeti hatásvizsgálati eljárás: a közmeghallgatás időpontjáig a közmeghallgatás időpontjáig  egységes környezethasználati eljárás: nincs megjelölve határidő nincs megjelölve határidő felügyelőségi gyakorlat: az eljárást lezáró döntés meghozataláig  Az észrevételek megtételének helye:  felügyelőség  az eljárásban résztvevő jegyzők

15 döntés/vélemény közlése  Mit kell közölni az eljárás befejezéseként: a döntés teljes szövegének nyilvános közzététele (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálati eljárás) a döntés teljes szövegének nyilvános közzététele (előzetes vizsgálat, környezeti hatásvizsgálati eljárás) az előzetes konzultációt lezáró véleményről szóló közlemény (előzetes konzultáció) az előzetes konzultációt lezáró véleményről szóló közlemény (előzetes konzultáció) az egységes környezethasználati engedély (jegyzők esetében az engedély kiadásáról szóló hirdetmény) közzététele (egységes környezethasználati engedély) az egységes környezethasználati engedély (jegyzők esetében az engedély kiadásáról szóló hirdetmény) közzététele (egységes környezethasználati engedély)  Döntés közzététele: a felügyelőség által megjelölt időpontban ( megküldéstől számított 8 napnál korábbi időpontban nem határozható meg; konzultáció esetében haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül)  A felügyelőség tájékoztatása a közzétételről: a döntés közzétételét követő 5 napon belül - a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a döntésbe való betekintés lehetséges módjáról. [KR. 5. § (6) bekezdés, 5/B. § (7) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 21, § (8) bekezdés b) pont, 24. § (11) bekezdés, 25. § (8) bekezdés]  a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében, a határozatokat – annak jogerőre emelkedésére tekintet nélkül – nyilvánosan közzéteszi.  a Ket. 80/A. § értelmében, a jogerős döntés nyilvános közzététele

16 döntés nyilvános közzététele hirdetmény közlés szabályait kell alkalmazni.  ki kell függeszteni:  a hatóság hirdetőtáblájára  az ügyfél lakcíme, az ügy tárgyát képező ingatlan vagy tevékenység gyakorlásának vagy a jogellenes magatartás elkövetésének helye szerinti,  a hatásterületen lévő önkormányzat hirdetőtábláján  közzé kell tenni:  a központi rendszeren (www.magyarorszag.hu)  a hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján  közzétehető:  az önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyi lapban –  a hatóság hivatalos lapjában is  A döntés kifüggesztésének és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon való megjelentetésének azonos napon kell megtörténnie. A jegyzőnek a felügyelőség által megjelölt időpontban kell közzétennie.

17 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése a komplex környezetvédelmi hatósági eljárásokban Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések