Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati menedzsment

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati menedzsment"— Előadás másolata:

1 Pályázati menedzsment
Nyugat-Magyarországi Egyetem 2. Évfolyam 1. félév 2007/2008 Egerszegi Dorottya

2 Tematika Pályázati űrlap részei és kitöltésének módszere
Esettanulmány alapján pályázati űrlap kitöltése Pályázati költségvetés összeállítása

3 A pályázati űrlap kitöltése
útmutató és jó tanácsok az űrlap kitöltéséhez, a projekt céljainak meghatározásához

4 Általános szempontok Koncepció meghatározása
A hosszú-távú, rövidtávú célok, várható eredmények és a tevékenységek meghatározása Az eredmények mérésére és ellenőrzésére használandó indikátorok meghatározása Az előrehaladásról való információgyűjtéshez szükséges információforrások és módszerek A projekt kockázatainak és előfeltételezéseinek tudatosítása Vegye figyelembe, hogy a pályázati formanyomtatványban és a mellékletekben megadott információknak koherensnek kell lenniük egymással LEGYEN TÖMÖR! Kerülje az ismétlést. 1. Mielőtt elkezdi kitölteni a formanyomtatványt, legyen tisztában a projektje alapvető koncepcióival, és készítsen logikai keretmátrixot A rendelkezésre álló helyet nem feltétlenül kell kitölteni, az csak a maximumot jelzi. A különböző mezőkben található információk egymásra épüljenek.

5 A projekt címe A projekt címe legyen: rövid, tömör,
összhangban a projekt tartalmával. A projekt címéből egyértelműen derüljön ki a projekt tárgya. (Pl. Céltaxi járatok üzemeltetése XY helységben). Maximum 255 karakter lehet.

6 Projekt összefoglaló Röviden foglalja össze a pályázat céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit. maximum 2000 karakter A projekt célcsoportjainak jellemzői. A helyszín jellemzői. A főbb tevékenységek. A projekt, hogy ad választ a célcsoport igényeire? (Miért pont ezt, miért itt, tesszük.) Hogy illeszkedik a szervezet eddigi tevékenységéhez? A projekt innovációja. A célcsoport bevonása. Partnerek és feladataik.

7 A projekt megvalósulásának helye és ideje
A megvalósulás konkrét helyszínei; több településre, kistérségre is kiterjedhet a célrégión belül. A projekt megvalósítás kezdetének tervezett időpontja. A támogatási szerződés megkötése utáni nap. (Ezen időpont utáni számlák számolhatók el!) A projekt befejezésének várható időpontja. A teljes időtartam 24 hónap lehet! A táblázat értelemszerűen a további megvalósulási helyszínekkel bővíthető. Maximum 16 helyszín jelölhető meg.

8 A pályázó bemutatása A pályázó fő tevékenységei
Ismertesse legfőbb tevékenységeit, mutassa be ezek rövid történetét. Térjen ki a főbb tevékenységek mennyiségi és minőségi jellemőzire. A legfőbb lehetőségek a tevékenység továbbfejlesztésére A közösségi és hazai központi költségvetési források felhasználásának hatékonyságát és eredményességét növeli, ha a támogatások a pályázók stratégiai céljaihoz kapcsolódó fejlesztések, projektek megvalósításához kapcsolódnak. A pályázó hasonló projektjei az elmúlt 5 évben Bármilyen hasonló projektben szerzett tapasztalat, referencia fontos lehet.

9 Szakértők bevonása A projekt megvalósításában a pályázó részéről közreműködő szakértők, munkatársak A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek aktív közreműködése a projektgazda (és szükség esetén partnerei) részéről. Külön mutassa be a projekt megvalósításáért felelős projekt menedzsert! A megadott személyek önéletrajzát csatolni kell a pályázathoz.

10 Támogatás összege és biztosítékok
A projekt végrehajtásához igényelt támogatás összege: Pontos kitöltés. Korlátok figyelembe vétele – útmutató Adja meg rövid felsorolással, hogy milyen biztosítékokat kíván adni a projekt teljesítéséhez Tárgyi biztosítékok. Pénzbeli biztosítékok.

11 A Pályázó adatai Főpályázó adatai A támogatásban részesülő partnerek
Minden a szervezetre vonatkozó adat kitöltendő! A mellékletekben csatolt dokumentumokkal összhangban legyen (pl. alapító okirat és a cím) A támogatásban részesülő partnerek Ezt a részt minden támogatásban részesülő partnerszervezetre vonatkozóan ki kell tölteni, ha vannak ilyen partnerek.

12 A Pályázó és a támogatásban részesülő partnerek bemutatása
A pályázónak és a támogatásban részesülő partnereknek is kötelező kitölteni! Jelenleg melyek a szervezet fő tevékenységi körei? Pénzügyi és emberi erőforrások. A projekt témájához szaktudásban kapcsolódó teljes munkaidős és részmunkaidős foglalkoztatottak száma munkakörönként. egyéb, a projekt megvalósítása szempontjából fontosnak ítélt erőforrások. kapcsolati tőke, szervezeti kapcsolatok, már rendelkezésre álló technikai eszközök

13 Célkitűzések Hosszú-távú (általános) célkitűzések:
Milyen hosszú távú célok megvalósulásához járul hozzá a projekt? Ne feledje: egy projekt önmagában nem képes a hosszú távú célok megvalósítására, azok megvalósulásához több projekt hozzájárulása szükséges. Ismertesse a projekt célkitűzéseit, valamint azt, hogy hogyan segíti elő a projekt céljainak megvalósulása a pályázati kiírás célkitűzéseinek a megvalósulását Rövid-távú (konkrét) célkitűzések: Írja le röviden és pontosan a projekt rövid-távú céljait és fő várható eredményeit. A projekt indoka általában a kívánt változások előidézése, a várható eredmények a rövid-távú célok megvalósulásához járulnak hozzá. Utaljon a logikai keretmátrixra. Bizonyosodjon meg róla, hogy a projekt céljai összhangban vannak-e a pályázati útmutatóban leírt célokkal.

14 Projekt célcsoportjai
A projekt célterületének és/vagy célcsoportjának szükségletei és problémái. A szükséglet felmérés alapján! A célcsoportot segítő tevékenységek kiválasztásának indokolása. Miért ezeket a tevékenységeket választottuk? Hogy ad választ a célcsoport szükségleteire az amit teszünk?

15 Indoklás Célja a projekt szükségességének indoklása
Röviden mutassa be a projekt környezetének (település/térség/régió) gazdasági-társadalmi jellemzőit! Összegezze a projekt előzményeit, mutassa be azokat a tényezőket, fejleményeket, amelyek a jelenlegi helyzet kialakulásához vezettek! Ismertesse, hogy milyen problémá(ka)t, fejlesztési szükséglete(ke)t kíván a projekt segítségével megoldani! Ha a projekt valamely a térségben/az Ön szervezetében meglévő adottságra épül, mutassa be azt az adottságot, foglalja össze, hogy melyek azok a tényezők, amelyek eddig akadályozták az adottság kiaknázását! Amennyiben léteznek a projektet megalapozó kutatások, felmérések, statisztikák, támaszkodjék, illetve hivatkozzék ezekre!

16 A projekt tartalma, tevékenységei
Be kell mutatni a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan (pl. milyen tevékenységeket végeztek már el az eddigiekben, a fejlesztéshez szükséges elemek közül mi áll már rendelkezésre)! Ismertetni kell a projekt megvalósításának legfontosabb lépeseit, a projekt keretében elvégzendő legfontosabb tevékenységeket A tevékenységeken keresztül a projekt céljai elérhetőek, a projekt eredményei megvalósíthatóak legyenek! A tevékenységek leírásán túl ki kell térni azokra az elemekre illetve módszerekre, amelyek egyedivé vagy újszerűvé teszik a projektjét. Ügyelni kell arra is, hogy a tevékenységek, a mérföldkövek és majd a költségvetés összhangban álljanak egymással.

17 Cselekvési és ütemterv
A táblázatban konkrét dátumokat kell feltüntetni. A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja a pályázat befogadásától számított min. 5 hónap legyen. A tervbe érdemes tartalék időkeretet építeni. A cselekvési- és ütemtervben megfelelő részletességgel ki kell térni az egyes tevékenységek előkészítésére és megvalósítására.

18 Mérföldkövek Amennyiben a projekt több ütemre bontható, mutassa be az egyes ütemeket, illetve ezek határidejét. A mérföldkövek elérésének dátumai a projekt megvalósítás kezdeti és befejezési időpontja közé essenek. A tevékenységek közül határozza meg a kulcstevékenységeket, ezekre koncentráljon. A két legalapvetőbb mérföld az elkészítés és a megvalósítás befejezésének dátuma.

19 A projekt megvalósításának módja
Be kell mutatni az egyes tevékenységek megvalósításához kapcsolódó módszereket. Részletes bemutatás, a módszertani szakmai szempontok alapján kidolgozva, részletezve. A tevékenységek megvalósításának módszerei és indoklása. A projekt irányítási, végrehajtási és ellenőrzési rendszere. A menedzsment tevékenysége, tagjai, feladatai, ellenőrzési terv, ellenőrzések alapja, módszerei, személyek.

20 A projekt megvalósításának módja 2.
Az egyes partnerek (támogatásban részesülő partner, közreműködő partner, egyéb partner) projektben játszott szerepe és annak rövid indoklása. Partnerek közötti feladat és felelősség megosztás. A projektben nem partnerként résztvevő egyéb szervezetek (ahol van ilyen) milyen tevékenységben /tevékenységgel vesznek részt a projektben. Kérjük tüntesse fel a projekt megnevezését, a megvalósításért felelős szervezetet és részletezze a kapcsolódó tevékenységeket.

21 A projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei
Az értékeléshez használt indikátorok és értékeik alakulása, a projekt várható eredményei. Konkrét számszerű adatokkal. Abban az esetben, ha az adatforrás nem külső (Pl. központi szervezet által készített statisztika) be kell mutatni a mutatószámok mérésének módszertanát, gyakoriságát. Amennyiben az adatforrás külső, úgy a módszertanra nem kell külön kitérni .

22 Illeszkedés más stratégiákhoz
Hogyan illeszkedik a projekt a Regionális Akciótervhez? A projekt illeszkedése a megye ill. kistérség fejlesztési koncepciójához, programjához vagy egyéb ágazati stratégiához. A projekt a Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) mely intézkedéseihez /projektjeihez, illetve melyik más Operatív Program (OP) intézkedéseihez /projektjeihez kapcsolódik /illeszkedik. Kidolgozott koncepciókhoz viszonyítsunk, konkrétumokat ismertessünk, ne csak általánosságokat!

23 Adatlap kitöltési tanácsok
Fenntarthatóság Pénzügyi fenntarthatóság (max karakter): Mutassa be, hogyan fogja a tevékenységeket finanszírozni a támogatás felhasználása után. Beruházások esetében adja meg, hogy mekkora a beruházás nettó jelenértéke és belső megtérülési rátája (ha releváns) ill. milyen forrásból egészítik majd ki a bevételeket.) Intézményi fenntarthatóság (max karakter): Mutassa be, hogy miképpen fogja működtetni a fejlesztés eredményeképpen létrejött létesítményeket a projekt befejezése után. Foglalkoztatási, képzési projektek esetében mutassa be, milyen intézmények tudnák folytatni, továbbvinni a projekt által megvalósított eredményeket, tevékenységeket. Térjen ki arra, hogy szakmailag és szervezetileg mi biztosítja a fenntarthatóságot (kik, milyen feladatkörben tevékenykednek), illetve, hogy pénzügyileg mi biztosítja a fenntarthatóságot (a támogatás folyósítása után milyen forrásból m9ködhet a projekt). Mutassa be azokat a tevékenységeket, melyeket a támogatás folyósítása után is folytatni kell! Fenntarthatósági tényezk lehetnek például: megfelel technológia, társadalmi-kulturális szempontok, intézményi és menedzsment kapacitás, gazdasági és pénzügyi feltételek (pl. biztosított lesz-e a projekt keretében megépítend létesítmény üzemeltetése, m9ködtetése, biztosított lesz-e a képzési program lebonyolításához szükséges oktatók rendelkezésre állása, a projekt keretében elkészített tananyag eljut-e majd a képzésbe be nem vont, de a célcsoportba tartozó egyénekhez/szervezetekhez).

24 Fenntarthatósági tényezők lehetnek
megfelelő technológia, társadalmi-kulturális szempontok, intézményi és menedzsment kapacitás, gazdasági és pénzügyi feltételek biztosított lesz-e a projekt keretében megépítendő létesítmény üzemeltetése, működtetése, biztosított lesz-e a képzési program lebonyolításához szükséges oktatók rendelkezésre állása, a projekt keretében elkészített tananyag eljut-e majd a képzésbe be nem vont, de a célcsoportba tartozó egyénekhez/szervezetekhez.

25 HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK

26 Az esélyegyenlőség szempontjai
Mutassa be, hogyan érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai a projekt megvalósítása során (max karakter). Hol jelenhet meg az esélyegyenlőség szempontja a projekttevékenységek során? a projekt elkészítésének és megvalósításának minden szakaszában érvényesíteni kell, így: • a tervezésben, • a megvalósításban, • a nyomon követésben és • az értékelésben is. (A kitöltést külön esélyegyenlőségi útmutató segíti.)

27 Esélyegyenlőségi ellenőrző lista

28 Helyzetfelmérés IGEN vagy NEM
• Készült-e a projekt megtervezése előtt az esélyegyenlőségre is kiterjedő helyzetfelmérés? • A projekt megtervezésekor részt vettek-e nők és férfiak, roma emberek, fogyatékos személyek a probléma, az igények és a helyzet elemzésében? Milyen arányban? • Figyelembe vették-e a tervezés során az esélyegyenlőségi célcsoportokon belüli eltérő igényeket? (Pl. gyermekes nők gyermek felügyeleti igénye, vagy siket és világtalan emberek eltérő kommunikációs igényei, vagy pl. lehetővé teszi-e a projekt a várandós nőknek, hogy folytassák tanulmányaikat, a gyermek születése után is)

29 A környezeti fenntarthatóság szempontjai
Mutassa be, hogyan érvényesülnek a fenntartható fejlődés környezeti pillérének szempontjai a projekt előkészítése és megvalósítása során. A környezeti hatások szempontjából kétféle fejlesztés különböztethet meg: 1. A fejlesztés során közvetlen környezeti hatás jelentkezik: - negatív környezeti hatás várható (pl. közlekedésfejlesztés); - pozitív környezeti hatás várható (pl. szennyvíztisztítás). 2. Közvetlen környezeti hatás nincs, de meghatározhatók olyan környezeti tartalmak vagy a fenntarthatósággal kapcsolatba hozható eredmények, amelyek elősegítik a környezettudatos magatartási formák kialakulását, elterjesztését (pl. egészségügy, oktatás, K+F stb.), lehetőséget adnak egy fenntarthatóbb fejlődési pálya követésére. A humán fejlesztés típusú projektek esetében, ahol közvetlen környezeti hatás nem következik be érdemes végiggondolni, hogy a fenntarthatóság szempontjából, olyan fontos kérdések, mint a helyi, hagyományos kultúra elemei, a helyi munkaerő és erőforrások, a környezetkultúra szempontjai milyen mértékben alkalmazhatók a projektben. A környezet szempontjából alapvető érdek, hogy az erőforrások (akár természeti, akár a munkaerő) helyben hasznosuljanak. A humán fejlesztések során felhasznált áruk és szolgáltatások nagy távolságokról történ „importálása” egyrészt jelents környezetszennyezéssel (pl. nagyobb forgalom következtében kialakuló zaj, légszennyezés, stressz) járnak, másrészt a helyi erforrások és kapacitások kihasználásának hiánya kedveztlen a helyi közösség számára. A pályázatkészítés során a pályázó feladata a projekt környezeti szempontú fenntarthatóságának igazolása.

30 Környezeti fenntarthatóság a humán projekteknél
Érdemes végiggondolni, hogy a fenntarthatóság szempontjából: a helyi, hagyományos kultúra elemei, a helyi munkaerő és erőforrások, A környezetkultúra szempontjai milyen mértékben alkalmazhatók a projektben. A környezet szempontjából alapvető érdek, hogy az erőforrások (akár természeti, akár a munkaerő) helyben hasznosuljanak.

31 A pályázó feladatai a finanszírozás előkészítésénél
A támogatás felhasználásához kapcsolódó szabályok megismerése Pénzügyi elemzés és tervezés Finanszírozási források keresése A projekt tervezett költségvetésének adaptálása a pályázati feltételekhez

32 Pályázó feladatai 2. A költségvetés kidolgozása a pályázathoz és a tervekhez A költségvetés módosítása, ha csökkentett verzió kerül támogatásra (nem közösségi pályázatoknál) Szerződéskötés – támogatás és költségvetés rögzítése Folyamatos pénzügyi nyilvántartás Időközi elszámolások benyújtása

33 Végrehajtás Felkészülés az időközi ellenőrzésre
Költségvetés módosítása – ha a megvalósítás során jelentős változások következtek be Végső elszámolás – a projekt szerződéses időtartamán belül felmerült költségek és bevételek egyenlegének jelentése A támogatás utolsó részletének megérkezése vagy a nem megfelelően felhasznált támogatás visszafizetése Felkészülés a projekt lezárását követő ellenőrzésre

34 A projektfinanszírozás feladatai
A projekt előkészítéséhez kapcsolódó költségek biztosítása (nem mindig támogatott; a pályázat nem biztos, hogy nyer, ezért ez a tétel kockázati költség) Folyamatos likviditás biztosítása - a számlák kiegyenlítéséig vagy az utólag fizetett támogatás megérkezéséig

35 Az elvárt önerő biztosítása
A nem támogatott, de tervezett költségek fedezetének biztosítása Az ÁFA átmeneti megfizetése

36 Előkészítési költségek
üzleti tervezés, kiviteli tervezés, megvalósíthatósági elemzés; közjegyzői díjak, közbeszerzési díjak (2005. jan. 1-től kötelező közbeszerzési tanácsadó alkalmazása); bankszámlanyitás költségei; fordítás, kommunikációs költségek. Döntés: a magas kockázat miatt milyen forrásból finanszírozzuk? (inkább belső, mint külső)

37 ÁFA Az ÁFA a bonyodalmak egyik forrása.
Érdemes előzetes állásfoglalást kérni az APEH-tól a visszaigényelhetőségről. Tájékozódni kell a partnerek státuszáról.

38 A finanszírozás elemei
Saját finanszírozásnak fedeznie kell a: Saját forrást Nem támogatható költségeket Vissza nem igényelhető ÁFÁt Pályázat kidolgozása Projekt likviditás fenntartása Külső finanszírozás elemei lehetnek: Támogatás – a támogatható költségekre Hitel Partnerek hozzájárulása Saját forrás Partnerek saját forrása Külső forrás

39 Saját forrás jellemzői
Alkalmas a végleges és átmeneti költségek fedezésére Azonnal rendelkezésre áll Rugalmas Korlátozott mértékű

40 Saját forrás elemei lehetnek
1. Hitelek Rövid lejáratú hitel Hosszú lejáratú hitel 2. Egyéb pályázati támogatások 3. Számlapénz (bank) 4. Természetbeni hozzájárulás (pl. ingatlan) 5. Egyéb forrás (pl. tagi hitel) Számlapénz (bank) • Bankhitel (rövid és éven túli) • Természetbeni hozzájárulás (pl. ingatlan) • Partnerek hozzájárulása • Egyéb forrás (pl. tagi hitel)

41 Külső források jellemzői
A rövid lejáratú hitel az átmeneti vagy előre nem tervezett költségek finanszírozására alkalmas. A hitelek költségesek

42 A támogatás A támogatás maximálisan igényelhető összege megismerhető már a pályázati felhívásból. A támogatás felhasználásának alapvető szabályai is olvashatóak a pályázati dokumentumokból (Pályázati kiírás). A közösségi források vissza nem térítendő támogatások.

43 A költségvetés kiadási oldala
Beszerzési költségek Építés Eszközbeszerzés Szolgáltatás HR költségek Projektmenedzsment költségek, Szakértői díjak Teljes költségvetés – minden költséget tartalmaz Szűkített költségvetés – csak a támogatható költségeket tartalmazza

44 Költségek elszámolhatósága
Bizonylatokkal igazolt, teljesített költségek Projekthez közvetlenül kapcsolódóak Projekthez nélkülözhetetlenek Költséghatékonyság – ellenőrizhető, piaci árak Nem szerepelnek a nem elszámolható költségek között

45 Nem elszámolható költségek
Bírság, kötbér és perköltség Adók és illeték, amelyek nem a kedvezményezettet terhelik Pénzügyi műveletek díjai (deviza átutalási jutalék és árfolyamveszteségek) ÁFA Pályázatonként külön szabályozzák

46 Költségek tervezése A munka- és ütemterv alapja a költségütemezésnek, meghatározza a tevékenységek időigényét, kijelöli a tevékenységek egymásra épülését, egyes elemek csúszása esetén támpontot nyújt a beavatkozáshoz. N+2 szabály: A 2007-es előirányzathoz rendelt pályázatokat dec. 31-ig kell elszámolni (pénzügyi zárás okt. végéig!)

47 Fázisköltségek ütemezése
Tevékenységek meghatározása Tevékenységek egymásra épülésének felvázolása (soros, párhuzamos) Egyes tevékenységek idő- és költségigényének meghatározása Munka- és költségütemezés dokumentálása

48 Költségvetés A projekt adatlap ezen pontja a projekt megvalósításának tervezett költségvetésére, azaz a projekt méretének bemutatására szolgál. A projektnek az adatlapban megadott költségvetését általában külön Excel táblázatban tovább kell részletezni. A tervezéskor figyelembe kell venni a vonatkozó pályázati felhívás leírásánál a projekt méretére, valamint a maximális támogatási arányra vonatkozó korlátozásokat.

49 Költségvetés 2. Az adatlapon és a mellékletek tábláiban ismertetett költségvetésnek összhangban kell lenniük. ÁFA, valamint egyéb adók és illetékek Amennyiben a Kedvezményezettnek és a Konzorciumi partnereinek a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs általános forgalmi adó levonási, illetve visszaigénylési jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összege. Amennyiben a kedvezményezett, vagy Konzorciumi partnere ÁFA levonásra, illetve visszaigénylésre jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható, illetve visszaigényelhet ÁFA nélkül számított összköltsége.

50 Szinergia Mutassa be, hogy projektjének kapcsolódó projektekkel történő együttes megvalósítása esetén milyen olyan közvetett eredmények vagy hatások keletkeznek, amelyek az egyes önálló projektek megvalósulása esetén nem jelentkeznének. Milyen többlet eredménytől esne el a régió, ha a projekt nem valósulna meg?

51 Tájékoztatás, nyilvánosság
A támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében? Hogyan fogják biztosítani, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak (maximum 4000 karakter)? Disszeminációs stratégia

52 Nyilatkozat A pályázatban közölt adatok teljesek és mindenben megfelelnek a valóságnak. Aláírások. Az egyes pályázok és partnerek aláírásra jogosult személyeinek aláírása szükséges, az aláírási címpéldánnyal együtt. Dátum.

53 Néhány jellemző hiba: A pályázó nem tartozik a pályázók körébe
Hiányosan kitöltött formanyomtatvány A pályázatot nem az előírt módon nyújtják be (példányszám+CD+kötelező szöveg a címzésen) Jogosulatlan költségek: nem veszik figyelembe az elszámolható és nem elszámolható költségek listáját A becsatolt melléklet nem felel meg a pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek. Pl. az aláírási címpéldány másolati példányát csatolják be (a hitelesítés is másolat!

54 Szempontok a tevékenységterv készítéséhez
Optimális részletezettség Kulcsfeladatok Világos felelősségi viszonyok Sorrendiség Reális tervezés Partnerség Kapcsolat a HR és a pénzügyi tervvel

55 A tevékenységterv elemei
Munkacsomagok: Részcélok, indikátorok, várható eredmények Tevékenységek (fő- és alfeladatok) Időbeliség Felelősök, résztvevők Költségek, anyagi/technikai feltételek Mérföldkövek: Értékelés/visszajelzés Módosítás A projekt belső feladatai Disszemináció

56 Lépésről lépésre Célok Főbb tevékenységek Résztevékenységek
Sorrendiség, kapcsolódások Időtartam, szakaszok Mérföldkövek Szükséges szakértelem Felelősök

57 Pályázati adatlap kitöltése I.
Összefoglaló Célkitűzések Indoklás

58 A pályázati űrlap kitöltése II. (Tevékenységterv és időterv készítése)

59 Megvalósítási ütemterv 1. Szükségesség
Láttatja a feladatok, munkaegységek és projektfázisok közti összefüggéseket és azok egymásra épülését Követhetővé teszi a párhuzamosan folyó feladatokat Elősegíti az erőforrások tervezését Megmutatja a felelősségi viszonyokat Segíti a kritikus tevékenységek beazonosítását Lehetővé teszi a források időleges átcsoportosítását Tervezhető a feladatok optimális időkerete és a projekt várható befejezése Elősegíti a szervezeti egységek közti kommunikációt Teret biztosít a projekt nyomonkövetéséhez és ellenőrzéséhez

60 Megvalósítási ütemterv 2.
Munkaterv szabályok: „sikerkritériumok”:határozzuk meg az adott fázis elérni kívánt mutatóit és az elfogadáshoz szükséges szintet (Pl: 80%) az egyes szakaszok megvalósítási határidejére tervezzünk ésszerű „margót” (Pl. +5%) A tevékenységek mellett jelöljünk meg konkrét felelősöket is! A munkaterv elkészítésének menete: 1. lépés: Tevékenységek meghatározása 2. lépés: Tevékenységek egymásra épülésének vizsgálata 3. lépés: Egyes tevékenységek időigényének meghatározása 4. lépés: Az egyes tevékenységek felelőseinek meghatározása 5. lépés: Ütemterv – munkaterv elkészítése

61 A GANNT diagramm Az ütemtervezés módszertani eszköze a Gannt-diagram
Elkészítése 4 lépésből áll: 1. A tevékenységek definiálása 2. A tevékenységek logikai sorrendjének, egymásra épülésének meghatározása 3. A tevékenységek időtartamának meghatározása 4. A Gannt-diagram összeállítása

62 A humánerőforrás tervezés szerepe
Hatékony projektcsapat összeállítása A munkatervben felsorolt feladatok felosztása a csapattagok között A felelősségi viszonyok egyértelmű tisztázása

63 A projektcsapat felépítése
A csapatban szükséges szerepek: a kreatív a motivátor a precíz a gyakorlatias a kritikus az adminisztrátor

64 A projektmenedzser Tulajdonságai, feladatai:
ismeri a projektet és környezetét rendszerben gondolkozik, nem specialista feladata az együttműködés elősegítése felelősséggel tartozik a projektet koordináló intézmény és a partnerek felé a projekt felé a projektcsapat tagjai felé

65 A pályázati űrlap kitöltése III. (költségvetés készítése)

66 Költségvetés készítése
Csoportmunka Költségvetés készítése

67 A pályázati űrlap kitöltése IV. (indikátorok kitöltése)

68 Indikátorok meghatározása
Csoportmunka Indikátorok meghatározása

69 A pályázati űrlap kitöltése V
A pályázati űrlap kitöltése V. (fenntarthatóság, horizontális szempontok)


Letölteni ppt "Pályázati menedzsment"

Hasonló előadás


Google Hirdetések