Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Barokk az irodalomban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Barokk az irodalomban."— Előadás másolata:

1 Barokk az irodalomban

2 A barokk irodalmi mű kompozíciója
A kompozíció a nyugtalan mozgalmasság következtében szerteágazik A közlés fő vonalától eltérő mellékepizódok és betétek Tartalmasabb funkció nélküli, pusztán csak díszítő formák halmozása Tasso: „…válassza a szép dolgokból a legszebbet, a nagyokból a legnagyobbat, a csodálatosakból a legcsodálatosabbat, s igyekezzék a legcsodálatosabbat még újdonsággal és méltósággal párosítani.” A barokk irodalom jelentősége a képzőművészetekéhez képest jóval kisebb.

3 Az európai barokk legfontosabb műfajai
tragédia (Lope de Vega és Calderón Spanyolországban) a katolikus lovagi erények és a becsület győz. eposz - uralkodó műfaj (Tasso Megszabadított Jeruzsálem, Milton Elveszett paradicsom), tetőzik bennük a barokk heroizmus, a kozmikus mitológia, a végletekig fokozott vallásosság. Az eposzok hősei Krisztus bajnokai (Athleta Christi). regény is virágzó műfaj lovagregény (bonyolult cselekmény) pikareszk (talpraesett csavargók)

4 Két hőstípus Antikizált hős (antik hősi pózban, római harcoskosztümben, patetikus taglejtésekkel) Athleta Christi (’Krisztus bajnoka’)– a barokk kor embereszménye, aki kész krisztusi önfeláldozással, egy szent célért meghalni Eredetileg a korai kereszténység mártírjait nevezték így A 15. századtól a pápák által adományozott politikai cím volt. Néhányan, akik megkapták az Athleta Christi címet: Nagy Lajos (VI. Vince pápa) Hunyadi János (II. Pius pápa) Szkanderbég (III. Callixtus, II. Pius, II. Pál, V. Miklós) Ștefan cel Mare (IV. Sixtus) Athleta Christi a korai kereszténységben katona mártír volt, pl. Szent SebestyénA 15. századtól a pápák által adományozott politikai cím volt. Azok kaphatták, akik katonai harcot folytattak a kereszténység védelmében. A 17. századi militáns katolikus himnuszt (Athleta Christi nobilis) május 18-án, szent Venantius napján énekelték

5

6 IMITATIO (klasszikusok stílusának utánzása)
Erotika Fájdalomkultusz (vértanúk kínjának átélése) – sír-, halott-, rothadás-romantika IMITATIO (klasszikusok stílusának utánzása) Később szabályok, norma állítása – alap: Arisztotelész, Platón, klasszikus szónoklattanok Horatius: Ars poetica NORMA Romanzo-hagyomány: lovagi epika (karoling: Orlando; breton: Arthur) A modern keresztény eposz ezek szintézise (Tasso dolgozta ki)

7 Magyar barokk irodalom
Eposz - a magyar barokk legfontosabb műve Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem c. eposza Vitairat (hitviták) Prédikáció (Pázmány Péter) Irodalmi levél (Mikes Kelemen) Vallomás (II. Rákóczi Fernec) Memoár (emlékirat)(Bethlen Miklós).

8 A barokk jellegzetességei a szövegekben
a pátosz, a túldíszítettség (jelzőgazdagság), a szokatlan képzettársítások, a néha már naturalisztikus ábrázolás, a monumentalitás, a látomásosság, a túlzás, túlzó hasonlatok, az ellentétek hangsúlyozása, a bonyolult, hatalmasra duzzasztott mondatszerkezet – amit barokk körmondatnak nevezünk.

9 Pázmány Péter Nagyvárad, 1570 – Pozsony, 1637

10 Protestáns szülök gyermeke, apja második felesége ismerteti meg a katolikus tanokkal.
A jezsuiták által létrehozott kolozsvári gimnázium diákja lett. 1588. krakkói jezsuita kollégium, majd Bécs (bölcselet) és Róma (teológia) 1597. tanulmányi felügyelő Grazban 1598-tól bölcseletet tanít a grazi egyetemen. (Itt tanított 1600-ig Johannes Kepler német csillagász is.)

11 Graz a 17. században

12 Grazi egyetem, 17. század

13 Élete Visszatérve Magyarországra prédikátorként működik, több nemes rekatolizál hatására. 1616. esztergomi érsek Meggyőződése, hogy a papság erkölcsi és műveltségi hanyatlása idézte elő a protestantizmus elterjedését Csak erkölcsös, művelt és buzgó papság képes annak határt szabni s a tiszta hitet fenntartani ben Nagyszombatban, 1623-ban Bécsben hoz létre papneveldét. 1629. VIII. Orbán bíborossá nevezte ki. 1635. Egyetemet alapít Nagyszombaton

14 Nagyszombati egyetem

15 Munkássága A magyar ellenreformáció lelke: ékesszóló prédikációival, élőszóval és a sajtó útján folytatott hitvitáival győz a protestánsok ellen. Hatalmas szónoklatai és vitatkozásai sokakat vezettek vissza a protestantizmusból az elhagyott egyházba. Az általa visszatérített főrangú családok számát harmincra teszik. Közöttük: Erdődyek, Draskovichok, Pálffyak, Hallerek, Kornisok, Bosnyákok, Koháryak, ő vezette vissza az egyházba Zrínyi Györgyöt, Bethlen Gábor özvegyét, Brandenburgi Katalint és Rákóczi György fejedelem testvérét, Rákóczi Pált.

16 Jelentős műve az Igazságra vezető Kalauz, amely 1613-ban jelent meg.
Ez a tudomány, rendszeresség és népszerű vonzó modor minden előnyeit egyesítve tárgyalja a katolikus vallás főbb igazságait Tárháza a katolikus vallás érveinek és a protestánsok elleni védelem fegyvereinek.

17 Öt szép levél Vitairat, 1609, Graz
Címzettje Alvinczi Péter, Kassa prédikátora Összefoglalja a korábbi, a katolikus egyházat támadó tételeket Az utószóban úgy okolja meg az irat születését: „Alvinczi Péter, sok mosdatlan szidalmi között bálványozást és hitszegést akart mireánk mérges beszédével kenni. Azért hivatalomnak tiszti szerént, szembe szállék a dücsősséges vitézzel és Öt levelemben orcájára térítém reánk kérődött fecsegéseit… őtet érdeme fölött is mindenütt tisztességgel neveztem, tudván, hogy szép szónak szárnya nem szegik.”

18 Alvinczi ellen irányuló szurkálódások példái a levelek alcímei:
„mézes nyelvű s cifra beszédű”, „púpossan szólló”, „hangosszavú réti fülemüle”, „téjjel-mézzel folyó beszédű”, „az Calvinus zászlója alatt vitézkedők csillaga”

19 1. levél: a pápisták bálványozásáról
2. levél: a hithez kötött fogadás 3. levél: a papok nőtlenségéről 4. levél: a prédikátornak feltett 26 kérdés 5. levél: a protestánsok bálványozók és eretnekek

20 Azonos szerkezetű mind az öt levél:
Alapszituáció: felkészületlen prédikátor egy „pápista emberrel” vitatkozik, és folyton alulmarad annak műveltsége, tájékozottsága miatt. Azonos szerkezetű mind az öt levél: indítás: Cím Megszólítás Jelenet fejezetek Műfaj levél, de párbeszédes

21 Stílusa Az Öt levél illeszkedik a kor vitaszelleméhez, amely kizár minden ellenvéleményt és elzárkózik minden meggyőző érvtől. Pázmány ugyanúgy nem veszi tudomásul a reformáció érveit, mint Alvinczi a jezsuitákét. Stílusa lényege az érzéki illusztráció: Realisztikus képek Közmondások, szólások, szentenciák Naturalista szókimondás Bibliai képanyag Körmondatok: grammatikai bonyolultságuk ellenére is tiszták, áttekinthetőek és érzékleteseknek

22 Consequentia Maior propositio Minor propositio
Általános, a protestánsok részéről történt állítás, nem kell bizonyítania Minor propositio Az ellenfélre vonatkoztatott állítás, bizonyítania kell Consequentia


Letölteni ppt "Barokk az irodalomban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések