Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Barokk Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Mikor? Hol? •Az időtartama 1570 és 1750 közé tehető. •- A kialakulásának első időszakában még együtt él a reneszánsszal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Barokk Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Mikor? Hol? •Az időtartama 1570 és 1750 közé tehető. •- A kialakulásának első időszakában még együtt él a reneszánsszal."— Előadás másolata:

1 Barokk Zrínyi Miklós és a barokk eposz

2 Mikor? Hol? •Az időtartama 1570 és 1750 közé tehető. •- A kialakulásának első időszakában még együtt él a reneszánsszal ezt a stílus ötvözetet manierizmusnak nevezzük. •- A kiindulási helye Spanyolország innen Portugáliába, Itáliába, majd egész Európában terjedt el.

3 A barokk a reneszánszt követő nagy korszak egész kultúrájának, művészetének és irodalmának legfőbb stílusa tehát korstílus. Maga a barokk szó az olasz barocco szóból származik, bonyolultságot, nyakatekertséget jelent, de gyöngyöt is. A szillogisztika egy szak szavaként is használták. A barocco okoskodás bonyolultsága, nyakatekertsége adott nevet ennek a művészi stílus irányzatnak, amelyet a különlegesség a normálistól való eltérés jellemez.

4 Társadalmi háttér •A reneszánsz időszakában a megerősödött polgárság rést üt ugyan a feudalizmus rendszerén, de még nem válik a társadalom uralkodó osztályává. •A XVI. századtól Európában új folyamat figyelhető meg, ismét a feudális rendszerek hatalma lesz a vezető, abszolút monarchiák jönnek létre.

5 •Megindul a katolikus egyház támadása híveinek visszaszerzésére, ezt nevezzük ellenreformációnak. •- Ennek megindítója a jezsuita rend lesz, amelyet 1540-ben Loyolai Szt. Ignác alapított. Ők a református módszereket alkalmazzák, az ellenreformáció terjesztésére.

6 •A barokk előzménye: a MANIERIZMUS (olasz 'maniera' = mód) •átmenet a reneszánszból a barokkba (kb. 1530-1600) •modorosság, mesterkéltség jellemzi •A barokk késői változata (XVIII. sz. vége): a ROKOKÓ (francia 'rocaille' = kagyló) •"miniatűr barokk" •könnyedebb, játékosabb formák •rendkívül finom, aprólékos megmunkálás •különösen a szobabelsők kialakításában, használati tárgyakon figyelhető meg •festményeken, versekben gyakori az intimebb, erotikusabb téma

7 KÉPZŐMŰVÉSZET •szenvedélyes mozgású, izgatott taglejtésű, végletes érzelmeket hordozó alakokat ábrázol •tobzódik a színekben, formákban •Allegorikusság •a különböző művészeti területek egymásba olvasztása •propagandisztikus

8 ÉPÍTÉSZET •díszítő és szépítő elemek gyakori különválása •látványosságra való törekvés •görbe vonalak és körök alkalmazása (ugyanakkor megtörése is) •belső dekoráció (kagylódísz)

9 ZENE •szenvedélyesség, érzelem­ telítettség •nagy számú énekes vagy hangszer alkalmazása •tömeghatásra való törekvés •az opera, a kantáta és az oratórium keletkezése •a hangszeres zene műformái: concerto, szvit, fúga

10 Az irodalomban •A művekre a hosszúság, a körmondatokba való bonyolult szerkesztés a jellemző. •A témáiban visszatér az Isten elvárásainak megfelelően élő ember figurája.

11 •Ezekre a művekre a képszerű megfogalmazások bonyolult használata a jellemző, gyakran alkalmaz metaforákat. •Gyakran alkalmaz erős érzelmi tartalmú kifejezéseket. •Gyakran használ ellentéteket. Hangvételére a fennkölt, pátosz a jellemző.

12 Fő irodalmi műfajai •Epika: Eposz ez a műfaj nagyon megfelel a barokk stílusához, mert hosszú terjedelmű, könnyen bonyolítható a történet, és mindig valamilyen különleges embert mutat be, mint maga a barokk is különlegeset. •Dráma: A fő műfajai a komédia, a pásztorjáték és a hitvitázó drámák.

13 Fő témái: •Az idő, azaz az élet mulandósága •a földi ill. a túlvilági élet összehasonlítása •valamint az életet az álmok tükrében mutatja be •valamint az élet szeretet a pompa szeretet szembeállítása az elragadtatott halálvággyal.

14 A kor alkotói •Cervantes - Don Quiote •Calderon - Élet álom, •Lope de Vega – drámái •Tasso - A megszabadított Jeruzsálem •Milton - Az elveszett paradicsom •Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

15 Magyar barokk

16 •1620-as évek végén tűnik fel, Periódusai: •a/ a barokk kezdetei (kb. 1600—1640 között); •b/ a hősi barokk (kb. 1640—1690); •c/ a kiteljesedés,a "misztikus barokk" (1690—1740); •d/ a késő barokk: a rokokó (1740—1770).

17 •A magyar barokk irodalom első nagy képviselője Pázmány Péter, legnagyobbja Zrínyi Miklós, a legolvasottabb szerzője a korban pedig Gyöngyösi István. A népies barokkban, pl. a kuruc kor verseiben stíluskeveredés jön létre. (Mikes Kelemen)

18 Műfajok •Epika: a prédikáció és a vitairat, ájtatossági irodalom, memoárok. •Líra: az anyanyelvű katolikus egyházi énekek jelennek meg gyűjteményeik az énekeskönyvek — kéziratos vagy nyomtatott könyvekben. •Dráma. Hitvitázó drámák

19 Pázmány, az író, a vallástérítő Írói tehetségét, írásművészetét a hittérítés szolgálatába állította. •Művei: •Prédikációk Felelet Magyari Istvánnak Öt szép levél Alvinci Péterhez Keresztény imádságoskönyv (az első magyar katolikus imakönyv) Az isteni igazságra vezérlő kalauz (Kalauz) (A kor legjelentősebb teológiai összefoglalója) Kempis Tamás: Krisztus követése (fordítás) (A kor legjelentősebb aszketikus műve)

20 Zrínyi Miklós (1620–1664)

21 Művei •a.) Prózai művei: •Tábori kis tracta: katonai kézikönyv egyetlen elkészült fejezete. •Vitéz hadnagy: Katonai elmélkedések laza gyűjteménye;középpontjában az ideális hadvezér tulajdonságainak megrajzolásával. •Mátyás király életéről való elmélkedése: Mátyást az ideális uralkodónak tartja •Ne bántsd a magyart! Az török áfium ellen való orvosság

22 b.) Verses művei: 1651-ben Bécsben jelent meg az Adriai tengernek syrenaia. A cím jelentése: Zrínyi Miklós magyar költő. •Tudatos kötetkompozíció: tartalmazza első feleségéhez írt szerelmes verseit, az ún. idilliumokat, epigrammákat, a Feszületre című ódát, a Szigeti veszedelmet, s a kötetet a Peroratio (=záróbeszéd) zárja.

23 Szigeti veszedelem •(1645–46 tele) •A megírás körülményeiről a 9. ének első négy versszakában számol be, hivatkozva arra, hogy a műalkotáshoz szükséges nyugalmat állandóan megzavarja a kanizsai török.

24 A valóság és az írói szabadság •Történelem •A Bécs felé vezető hadjárat része – egy közjáték – a szigetvári ostrom csupán. •Szulejmán halála megtöri ill. gyengíti a törökök hatalmát; bár folytatódnak a török harcok, a birodalom nem nyeri már vissza régi fényét. •A belső vár is kigyulladt (a szárazság miatt). •Zrínyi halála a kitörés miatt. •Eposz •A kereszténység és pogányság élet-halál harca, ahol a tét Magyarország és Európa megmaradása. •Ez a mozzanat segíti Zrínyit, hogy a tárgy megfeleljen az eposzi konvencióknak (nagy formátumú tárgy). Zrínyi kezétől hal meg Szulejmán. •A pokol tüzeként jelenik meg, a túlvilági erők bekapcsolásával. •Nem végezhet vele emberi kéz, egy távoli golyó teríti le.

25 A mű jellemzői •Műfaj: eposz •A téma: dédapjának, a szigetvári hősnek 1566-os várvédelmét dolgozta fel témaként. •A mű célja: példamutatás •Történelmi háttér: az ország több részre szakadt, a magyar fõurak nem törõdtek a nemzet sorsával, a török veszély egyre komolyabb lett.

26 Mitől barokk eposz? •Segélykérés, invokáció nem a Múzsához szól, hanem Szűz Máriához •Zrínyi Miklóst, Szigetvár kapitányát a költő a barokk eszmének megfelelően mint Isten katonáját mutatja be, aki tudatosan vállalja a harcot. (Athleta Christi)

27 •Monumentális képek, pl.: a hadsereg bemutatásában •Alá- és fölérendeltség ellenére érvényesülő harmónia •A cselekmény bonyolult és mozgalmas •Tapasztalatain alapuló barokk realizmus, naturalizmus, pl.: halálnemek

28 •Leírásokban megjelenő túldíszítettség /pl.: Zrínyi ruhájának bemutatása / •Az eposzban keresztény világkép jelenik meg •Az eposz monumentális képei, hasonlatai, jelzői, barokkosan gazdag, színes nyelvhasználata (fegyveres erdők, oroszlánok, sasok, hihetetlen erők mozognak

29 •Érzelmek nagy erejű ábrázolása: barátság, szerelem hűség, hit, hősiesség •Tükörsorsok •Csodás elemek állandó jelenléte (látomások, túlvilági jelenetek) •Költői túlzások, Zrínyi öli meg Szulimánt •Zrínyi Miklós nemcsak hazájáért, hanem a kereszténységért is küzd •Zrínyi és seregének mennybemenetele tipikusan barokk motívum

30 Halála •Véletlen?!

31


Letölteni ppt "Barokk Zrínyi Miklós és a barokk eposz. Mikor? Hol? •Az időtartama 1570 és 1750 közé tehető. •- A kialakulásának első időszakában még együtt él a reneszánsszal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések