Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BAROKK A XVI – XVIII. SZÁZAD KORSTÍLUSA. El ő zmény: Reneszánsz  A hitélet új, ésszer ű bb – misztikumtól, elragadtatásoktól mentes – polgári formáit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BAROKK A XVI – XVIII. SZÁZAD KORSTÍLUSA. El ő zmény: Reneszánsz  A hitélet új, ésszer ű bb – misztikumtól, elragadtatásoktól mentes – polgári formáit."— Előadás másolata:

1 A BAROKK A XVI – XVIII. SZÁZAD KORSTÍLUSA

2 El ő zmény: Reneszánsz  A hitélet új, ésszer ű bb – misztikumtól, elragadtatásoktól mentes – polgári formáit hozta létre.  Elvetette a katolicizmus költséges, pompás, leny ű göz ő és felemel ő szertartásait, és az egyszer ű, meghitt, bens ő séges vallásosságot állította a helyébe.  „lehúzta” a hitet a földre Reneszánsz: HARMÓNIA – BELS Ő EGYENSÚLY

3 Előzmény: Reformáció

4 Előzmény: manierizmus

5 Ellenreformáció – rekatolizáció:  Az egyház rendjének, tekintélyének helyreállítása  Az egyén „középkori” hitének újraéledése

6 A JEZSUITÁK 1540 – ALAPÍTÓ: Loyolai Szent Ignác Jézus Társaság

7 JEZSUITÁK:  Katonás fegyelem  Magas képzés  Pápai hatalmat szolgálja (ma is – leger ő sebben)  Politikai és kulturális befolyás  Els ő sorban a vezet ő réteg megnyerése a cél

8 A „barokk” hívő számára a hit:  szenvedély  különleges, misztikus élmény  önkívülettel határos, eksztatikus állapot A földtől az ég felé fordul

9 A BAROKK MŰVÉSZET

10 „Barocco” „Barocco” : Szabálytalan alakú kagyló, gyöngy Nyakatekert okoskodás Nyakatekert okoskodás Elnevezése a 18. századból (klasszicizmus) ered: Szabálytalan, szeszélyes, túldíszített Szabálytalan, szeszélyes, túldíszített Képtelen, idétlen Képtelen, idétlen

11 Főbb stílusjegyei:  mozgalmasság, dinamizmus  monumentalizmus  heroizmus  patetizmus  conceto – meglepetés –, az illúzió valóságként való beállítása

12

13

14

15 FESTÉSZET Megbízást főuraktól, királyoktól, a katolikus egyháztól kaptak Elvárás volt, hogy a festmény a képzeletet megragadó, látványos elemekkel fokozza a hatást, ami eléggé meghatározta a témát és az alkotó módszereit.

16 A festészet fő témái bibliai és mitológiai jelenetek, gazdagon díszített főúri portrék, csendéletek (újdonság a festészetben), táj- és zsánerképek.

17 Jellemzői: • gazdag, élénk színvilág • fény-árnyék hatások maximális kifejező erejének felhasználása • mozgásban való ábrázolás, dinamizmus • kidolgozott részletek (pl. ruhák redőzete, mellékalakok, háttér, fénysugarak) • érzelmek eltúlzott, patetikus ábrázolása (fontosak az arckifejezések) • pompa és színpadiasság, az alakok eltúlzott pózai • alakok és alakcsoportok bonyolult összefonódása

18 Rubens: Prometheus Rubens: Phaeton

19 RUBENS RUBENS Erő, lendület, dinamizmusábrázolása

20 RUBENS Monumentalizmus

21 Bonyolult, nehezen áttekinthető szerkezet Rubens

22 Pieter – Lastman: Odüsszeusz és Nauszikaá

23 Pátosz, ünnepélyesség Van Dyck

24 Rubens Velasquez

25 A barokk festészet elsősorban Itáliában ( Caravaggio ) Itáliában ( Caravaggio ) Spanyolországban ( Velázquez, El Greco ) Spanyolországban ( Velázquez, El Greco ) a Németalföldön és Flandriában ( Vermeer, Rubens, Rembrandt ) a Németalföldön és Flandriában ( Vermeer, Rubens, Rembrandt ) volt jelentős, bár egész Európában éreztette hatását. A legismertebb barokk stílusú magyar festő Mányoki Ádám, II. Rákóczi Ferenc portréjának megalkotója.

26 Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc

27

28

29 ÉPÍTÉSZET: Általános jellemzői: •az egyenes vonalak megtörése •mozgalmasság •nyugtalanság •különleges, szeszélyes díszítőelemek •a méretek fokozása •illúziókeltés: díszítményeikkel, festményeikkel megnövelték a teret A fő cél az erő kifejezése

30 csigavonal Il Gesu A barokk építészet egyik alapmotívuma a csigavonal volt, amely elsőként a Vignola által tervezett Il Gesu templomban (Róma) vált uralkodóvá. Az addigi geometrikus formák helyett bonyolultabb, hajlított alakzatok jönnek létre

31 Nyugtalan vonalak, formák Rembrandt

32 Az építészetben megjelentek a hatalmas kapuzatok, áradó lépcs ő k, a m ű vészien megtervezett parkok

33

34

35 A barokk reprezentáns uralkodója: XIV. LAJOS

36 Saint-Simon herceg emlékiratai A francia udvar rendje színpadias volt, s a mindennapi életet is részletekbe menően szabályozta. Gyakorlatilag mindenki szerepet játszott Mivel itt óramű pontossággal zajlottak az események, ezért Saint-Simon „rugóra járó etikett”-ként jellemezte az udvari életet. A szigorú rendtartás alól a király sem mentesülhetett

37 VERSAILLES

38 „Szellemiség” a barokkban Janzenisták: Janzenisták: • PORT-ROYAL kolostor • Kegyelemtan • Blaise Pascal – matematikus, fizikus, filozófus

39 Kartezianizmus • René Descartes • Világosság, érthetőség • Szubjektum fontossága • Descartes-i kételkedés: mindenben kételkedni, de megtalálni a biztos pontot: „COGITO ERGO SUM” GONDOLKODOM, TEHÁT VAGYOK → biztos pont: TUDOK MAGAMRÓL

40 Akadémizmus: A francia Akadémia megalapítása: 1634 – Richelieu bíboros (XIV. Lajos minisztere) Irodalom, m ű vészetek, nyelv tudományos vizsgálata

41 A barokk irodalom: Kedveli a merész, szokatlan gondolattársításokat, az újszerű, hatásos szóképeket és alakzatokat, a bonyolult körmondatokat Kedvelt eszköze az ellentét és a paradoxon

42 Barokk körmondat „Második dolog, mely nyilván következik, ha az pápista vallás bálványozás, emez: tudniillik, hogy az Istennek amaz igen szép fogadási meghamisíttatnak, melyekben azt fogadá, hogy az Krisztustúl fondáltatott anyaszentegyház ellen az pokol ereje diadalmat soha nem vehet, hanem mint az igazságnak erős kőoszlopa, győzhetetlen megmarad, és mint egy nagy hegyen építtetett város, el nem rejtezik, hanem amint Izsaiás mondja, őbenne szüntelen megmarad az igazságnak prédikálása, mivelhogy amint Szent Pál írja, mind világ végezetig doktorok és pásztorok lésznek az Krisztus jegyesében, az anyaszentegyházban, kik tanítsák az juhokat, legeltessék az nyájat, melyet Isten őreájok bízott.” (Pázmány Péter: Öt szép levél) (Pázmány Péter: Öt szép levél)

43 Jellemz ő irodalmi m ű fajok: EPIKA (látvány, mozgalmasság, vallásos tematika, herizmus) EPIKA (látvány, mozgalmasság, vallásos tematika, herizmus) • Eposz • Hitvita • Önéletrajz • Levél

44 Torquato Tasso Megírta a „keresztény nemzet” eposzát: Megszabadított Jeruzsálem Téma: keresztes háború Az ellenreformáció eposza Koszorús költ ő

45 John Milton  A protestantizmus eposza:  Elveszett Paradicsom  Téma: b ű nbeesés, ki ű zetés  Jó – Gonosz küzdelme  Jellemz ő stílusjegyek:  Disszahrmónia  Ellentétekb ő l ered ő feszültség

46

47 Blake illusztrációi az Elveszett Paradicsomhoz

48 A magyar barokk Pázmány Péter Protestáns családban született Később rekatolizált – jezsuita Szónoklatok, prédikációk (szöv. gyűjt. 241.o.) 1635-ben Nagyszombaton egyetemet alapított (Tk. 168-9. old.)

49 II. Rákóczi Ferenc vallomásai (szgy. 257) Mikes Kelemen: Törökországi levelek (szgy. 253) Zrínyi Miklós


Letölteni ppt "A BAROKK A XVI – XVIII. SZÁZAD KORSTÍLUSA. El ő zmény: Reneszánsz  A hitélet új, ésszer ű bb – misztikumtól, elragadtatásoktól mentes – polgári formáit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések