Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - – Innovatív intézményekben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - – Innovatív intézményekben."— Előadás másolata:

1 1 TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - – Innovatív intézményekben

2 2 TÁMOP 3.1.4 K OMPLEX INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK Pályázat benyújtása: 2008. november 03 - 2009. január 15. – automatikus pályázat 5-25 M Ft támogatás feladat-ellátási helyenként (nem átcsoportosítható) Előkészítési tevékenységként komplex intézményi- és IKT helyzetelemzést kellett készíteni, amelyhez komplex szaktanácsadót kellett igénybe venni A fejlesztés keretében a kompetencia alapú oktatás implementációja mellett saját innovációt is meg kellett valósítani (a módszerek helyi igények szerinti adaptációja) A szakmai feladattervet a Szolgáltatói kosár segítségével kellett elkészíteni feladat-ellátási helyenként

3 3 A PÁLYÁZAT INDOKLÁSA - A JELENLEGI HELYZET A 15 éves korosztály 20%-a súlyos olvasási és matematikai nehézségekkel küzd (funkcionális analfabéta) A munkaerőpiacra kilépők felkészültsége a munkaadók véleménye szerint nem megfelelő Piaci igények megváltozása (2-4 szakma, diploma) Felkészülés az egész életen át tartó tanulásra Oktatási programok fejlesztésének szükségessége

4 4 A közoktatás alapozza meg a gazdasági növekedést azzal, hogy jobb minőségű, felkészültebb munkaerőt bocsát ki a munkaerőpiacra – versenyképesség javítása az alkalmazható tudás fejlesztésével A hangsúly a tanulók egyéni eredményességére és sikerességére helyeződjön – az egyének szintjén teremtődjenek meg az egész életen át tartó tanulás feltételei Professzionális pedagógia támogassa a célok teljesülését Csökkenjen a szelekció és szegregáció, mérséklődjenek az oktatási egyenlőtlenségek Növekedjen az oktatási rendszer hatékonysága (adott ráfordítás mellett javuljon a tanulói teljesítmény) Növekedjen az iskolahasználók és oktatási szereplők elégedettségei szintje A PÁLYÁZAT INDOKLÁSA - Á TFOGÓ CÉLKITŰZÉSEK

5 5 Paradigmaváltás szükséges ahhoz, hogy ez a gyakorlatban elterjedjen. Ennek jellemzői: tanulóközpontú pedagógiai gyakorlat változatos tanulásszervezési megoldások tevékenységre épülő tanulói szerepek megváltozott pedagógus magatartás, amelynek jelentése: o nyitottság o az új technológiák, módszerek befogadása Tapasztalatok

6 6 kompetenciaalapú oktatás A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása újszerű megoldások és együttműködések A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása esélyegyenlőségük A halmozottan hátrányos helyzetű és a roma tanulók szegregációjának csökkentése, esélyegyenlőségük megteremtése a közoktatásban sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az interkulturális oktatás A TÁMOP KÖZOKTATÁSI PRIORITÁSÁNAK INTÉZKEDÉSEI

7 K OMPETENCIA, KULCSKOMPETENCIÁK A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. A Pedagógiai lexikon (1997) szerint „alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb emocionális tényezők” (II. kötet, 266. o.) Az OECD által indított DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies) program (1997-2002) a következő módon definiálta a kompetencia fogalmát: „a kompetencia képesség a komplex feladatok adott kontextusban történő sikeres megoldására”. A fogalom magában foglalja az ismeretek mobilizálását, a kognitív és gyakorlati képességeket, a szociális és magatartási komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket és értékeket egyaránt. 7

8 A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSRÓL (1) A hagyományos ismeretátadás jellemzői: túlméretezett tananyag- mennyiség hatástalan, elavult módszerek, majd ezek jól rögzült változatai a tanuló legtöbbször passzív befogadója az átadott ismereteknek a tanítási-tanulási folyamatra sokszor jellemző a szelekció 8

9 A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSRÓL (2) A kompetencia-fejlesztés jellemzői: alkalmazkodó-képes tudás, készségek, képességek kialakítása (ismeretek alkalmazási képessége) kisiskolás korban alapkészségek kialakítása, fejlesztése attitűdök (alkalmazáshoz szükséges motiváció) alakítása reális tananyagmennyiség tanulóközpontú, differenciált módszertan alkalmazása (életkornak, életritmusnak megfelelően): problémaközpontú tanítás, cselekvésből kiinduló gondolkodásra nevelés, felfedeztető tanítás-tanulás, megértésen alapuló fejlesztés integrált és befogadó csoportok 9

10 A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSRÓL (3) Kompetencia alapú tananyag: Olyan oktatási program része, amely moduláris felépítésű, tanuló- és tevékenységközpontú, differenciált módszerek alkalmazására épülő, egyéni fejlesztésre is alkalmas eszközrendszer. A kompetencia alapú tananyag korszerű pedagógiai kultúrára és tanulásszervezési eljárásokra épül. (Forrás: a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet) 10

11 A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSRÓL (4) Oktatási programcsomag: Egy adott célú tanulási-tanítási folyamat megvalósítását segítő eszközrendszer, amely a különféle, részben digitális taneszközök mellett magában foglalja a folyamat megtervezését, megszervezését és értékelését segítő eszközöket is. Legfőbb funkciója a tanulási-tanítási folyamat biztosítása a célokhoz vezető utak és eljárások által. 11

12 12 a matematikai kompetencia készségek számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, becslés, mérés, mértékegység-váltás, szövegesfeladat-megoldás gondolkodási képességek rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, induktív következtetés, valószínűségi következtetés, érvelés, bizonyítás kommunikációs képességek relációszókincs, térlátás, térbeli viszonyok ábrázolása, prezentáció, szövegértés, szövegértelmezés tudásszerző képességek problémaérzékenység, probléma- reprezentáció, eredetiség, kreativitás, problémamegoldás, metakogníció tanulási képességek figyelem, rész-egész észlelés, emlékezet, feladattartás, feladat-megoldási sebesség Egy példa: a kompetencia elemzése Pála Károly

13 13 komplex (tan)eszközegyüttes Még egy példa: a programcsomag értékelő eszközök támogató rendszer továbbképzés + mentorálás kompetencia képességek rendszere tanulói eszközök tanári eszközök tanterv koncepció Mit fejlesztünk? ütemezés fókuszok tartalom Milyen ütemben? Milyen tartalommal? módszerek szervezés tevékenységek források Hogyan? diagnózis (bemenet) eredmény (kimenet) Milyen eredménnyel? digitális eszközök

14 A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSRÓL (5) Kompetenciafejlesztő programcsomagok: a NAT és helyi tantervek között, a kerettantervek kínálata mellett jelennek meg Az oktatási program elemei: (1) pedagógiai koncepció, (2) programterv, (3) modulleírások, (4) eszközi elemek, (5) a pedagógusok felkészültségét segítő eszközök, (6) az oktatási programot támogató szolgáltatási elemek 14

15 A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSRÓL (6) A programfejlesztés kompetenciaterületei: 1) szövegértési-szövegalkotási 2) matematikai 3) idegen nyelvi (angol, német, francia, magyar mint idegen nyelv) 4) IKT (informatika és médiahasználat) 5) szociális, életviteli és környezeti 6) életpálya-építési kompetenciák Kiemelt hangsúly: tartalom-független kompetenciák (pl. tanulás tanulása, együttműködés, problémamegoldó képesség, kreativitás, motiváció, stb.) 15

16 A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSRÓL (7) A programcsomagok típusai: A. Az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló műveltségterület óraszámait teljes egészében, ill. a szociális, életviteli és környezeti, valamint az életpálya-építési kompetenciaterületen a kapcsolódó műveltségterületeket átfogó, részben lefedő programcsomag B. Kereszttantervi programcsomag, amely több eltérő műveltségterületbe illesztett modul útján fejleszti az adott kompetenciákat C. Tanórán kívüli keretek között felhasználható modulokhoz köthető programcsomag (pl. szakköri, tábori, stb. projekt) 16

17 K OMPLEX INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK (1) Kompetencia alapú oktatás bevezetése Oktatási programok, új tanulás- és oktatásszervezési eljárások bevezetése (programcsomagok bevezetése, műveltségterületi oktatás, tömbösített oktatás, projektmódszer, moduláris oktatás, stb.) A digitális írásbeliség elterjesztése, digitális készségek fejlesztése (több mint IKT használat!!!) Esélyegyenlőség javítása (szegregáció- mentesség, oktatási integráció, egyenlő hozzáférés) 17

18 K OMPLEX INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSEK (2) Kompetencia alapú oktatás implementációja és saját intézményi innováció megvalósítása Előkészítési tevékenységként komplex intézményi- és IKT helyzetelemzést kellett készíteni, amelyhez komplex szaktanácsadót kellett igénybe venni (helyi szükségletekre épített fejlesztés) A szakmai feladattervet a Szolgáltatói kosár segítségével kellett elkészíteni feladat-ellátási helyenként az NFÜ által kiadott feladatterv sablonban 18

19 19 K ÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, BESZERZÉSEK A ) A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS IMPLEMENTÁCIÓJA NAT-ban rögzített kulcskompetencia-területek fejlesztése az alábbi kötelező elemekkel: Legalább egy tanulócsoportban „Szövegértés-szövegalkotás” teljes lefedettséggel Legalább egy tanulócsoportban „Matematika” teljes lefedettséggel Legalább egy tanulócsoportban további egy választott kulcskompetencia területen kompetencia alapú oktatási program, programcsomag bevezetése, alkalmazása Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban (kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének 5-10-15 %-áig; 3 év alatt felmenő rendszerben) Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása legalább egy választott műveltségterületen (Epocha) Legalább egy óvodai csoportban komplex óvodai programcsomag bevezetése, alkalmazása Kollégiumokban: szociális, életviteli és környezeti, életpálya-építési programcsomag

20 20 K ÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, BESZERZÉSEK A ) A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS IMPLEMENTÁCIÓJA Modern pedagógiai módszertan alkalmazása (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét, múzeumpedagógia, stb.): Legalább egy, három hetet meghaladó projekt megszervezése tanévenként Legalább egy témahét megszervezése tanévenként Legalább egy moduláris oktatási program megszervezése tanévenként (pl. egészséges életmód, játék, stb.) Digitális tartalmak, taneszközök használata a programban érintett tanítási órák 25%-ában

21 21 K ÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, BESZERZÉSEK A ) A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS IMPLEMENTÁCIÓJA Kötelezően megvalósítandó továbbképzések: (projektbe bevont pedagógusoknak: 4x30 óra) Menedzserképzés a vezetőknek (2x30 óra ) Újszerű tanulásszervezési eljárások (2x30 óra, szolgáltatói kosárból) A kompetencia alapú programcsomagok megvalósítását támogató módszertani képzés (30 óra) Infokommunikációs technológiák (IKT) alkalmazását segítő képzés (30 óra)

22 22 K ÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, BESZERZÉSEK A ) A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS IMPLEMENTÁCIÓJA Kötelezően tervezendő szaktanácsadói szolgáltatások Intézményi folyamat-szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) IKT fejlesztési mentor-szaktanácsadó (pedagógiai módszertan) Tanulói és tanári taneszközök (óvodai eszközök), segédletek, egyéb eszközi elemek (demonstrációs segédletek), licenszek, értékelési eszközök beszerzése

23 23 K ÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, BESZERZÉSEK B ) A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS SNI TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A hátrányos helyzetű tanulók, a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálását elősegítő programok alkalmazása, adaptációja Lemorzsolódás és kirekesztődés megelőzését támogató személyiségközpontú, egyéni tanulási utak, komplex végigkísérési folyamatok kialakítása Ha a feladat-ellátási helyeken a hátrányos helyzetű tanulók száma meghaladja a 40%-ot, ott a tanulók integrációját elősegítő célzott fejlesztési programot kell megvalósítani

24 24 K ÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, BESZERZÉSEK B ) A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ ÉS SNI TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA Kötelezően megvalósítandó továbbképzések: 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett tantestületi IPR-képzés (30 óra) 40%-ot meghaladó HH-tanuló arány felett IPR-hez kapcsolódó tantestületi módszertani képzés (30 óra) SNI tanulók érintettsége esetén együttnevelésre felkészítő tréning (60 óra) Kötelezően tervezendő tanácsadói szolgáltatások: 40% feletti HH-tanuló arány felett esélyegyenlőségi folyamat-szaktanácsadó igénybevétele (térítésmentes) 40% feletti HH-tanuló arány felett IPR-módszertani mentor-szaktanácsadó

25 25 K ÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK, BESZERZÉSEK C ) A Z ÚJ MÓDSZEREK INTÉZMÉNYI ALKALMAZÁSA, ELTERJESZTÉSE, ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA Jó gyakorlatok átvétele Az intézmény saját innovációjának megvalósítása Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása Az intézmény pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival Projektindító nap szervezése (egész tantestületnek) Tájékoztatás, nyilvánosság - A kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettsége: Arculati kézikönyv

26 26 E GYÉB TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK A kötelező tevékenységen túl az intézményi innovációt segítő „jó gyakorlatok átvétele” Pedagógus továbbképzések bővítése /akkreditált/ Továbbképzésen résztvevő pedagógusok helyettesítési díjának ill. egyéb költségeinek tervezése Tanácsadói szolgáltatások tervezésénél a tervezettnél magasabb óraszám igénybevétele, ill. további tanácsadói szolgáltatás igénybevétele Helyi innováció tervezése /Dokumentálás,nyilvánosság/ Szakmai együttműködések kialakítása (pl. színház, múzeum, stb.) Mérési értékelési felkészítés a nevelőtestület 1-2 tagjának a kompetenciamérés eredményének iskolai elemzésére /60 óra/ A kompetencia alapú oktatáshoz intézményi szinten használható digitális tartalmak beszerzése Kompetencia alapú oktatás alkalmazását támogató egyéb taneszközök

27 27 A SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS EGYÉB FELTÉTELEI Szaktanácsadók igénybevétele: kizárólag külső szolgáltatótól (rendelet elfogadásáig Educatio-lista, összeférhetetlenségi szabályok betartása, közbeszerzési jogszabályok figyelembe vétele) Továbbképzési szolgáltatások igénybe vétele: akkreditált, megadott tematika lapján kiválasztott (összeférhetetlenségi szabályok betartása, közbeszerzési jogszabályok figyelembe vétele) Taneszköz vásárlás: tankönyvjegyzékről, miniszter által kiadott programcsomagok közül lehet választani. A kompetencia alapú oktatás bevezetéséhez a taneszközöket a 11/1994. (VI.8.) ( MKM) rendelet 7. melléklete alapján kell beszerezni A projektben a pedagógusok többletmunkája honoráriumként számolható el A pályázóknak a TÁMOP 3.2.2 program keretében a regionális koordinációs központok szakmai támogatást nyújtanak (ingyenes szolgáltatás) A pályázó fenntartó a fejlesztésben érintett feladat-ellátási hely vonatkozásában a kompetencia alapú oktatás implementációját megvalósító pedagógus számára hordozható számítógépet szerezhet be. A projektnek meg kell felelnie az ÚMFT horizontális céljainak.

28 A KOMPETENCIAFEJLESZTŐ TANKÖNYVEKRŐL A pályázatban minden olyan, tankönyvjegyzéken található tankönyv elszámolható, amely 2008. február 8-án megjelent 2/2008 (II. 08.) OKM rendelettel kihirdetett, vagy azt követően miniszteri rendeletben kihirdetett vagy jóváhagyott kerettanterv alapján került kifejlesztésre és akkreditálásra, és legkorábban 2008. május 16-át követően kapott tankönyvvé nyilvánítási határozatot (figyelembe véve a tankönyvek engedélyezési eljárásának határidejét) 28

29 A TANKÖNYVEK ADATAINAK MEGISMERÉSÉHE A TANKÖNYVEK ADATAINAK MEGISMERÉSÉHEZ HTTP :// WWW. TANKONYV. INFO. HU / A kiadvány adatait vizsgálva módja van ellenőrizni, hogy a kiadvány tankönyvvé nyilvánítási engedélye mettől-meddig érvényes. Az engedélyszámot mutató adat után zárójelben megtalálja az engedélyszám érvényességének kezdetét és a tankönyvvé nyilvánítási engedély lejártának időpontját. Vizsgálhatja továbbá, hogy a kiadvány alkalmazása, mely kerettantervhez kapcsolódik. 29

30 T ANKÖNYVJEGYZÉKEN SZEREPLŐ KIADVÁNY ADATAI Kiadói kód: KK-H-AMAT0501 Tartozékok Tartós Cím: Matematika "A" 5.évfolyam Tanulói munkafüzet 1. félév 1.rész Fogyatékos Alcím: nincs Nemzetiségi Szerző: Gidófalvi Zsuzsa, Laczka Gyuláné, Pintér Klára, Tóth László Felnőttoktatás Szerkesztő: Teszár Edit Emelt szint Fordító: nincs Emelt óraszám Kiadó: Kompetencia Konzorcium Átdolgozott Előző/külföldi kiadó: nincs NAT Tantárgy: Matematika A kompetenciaterület programcsomagja; Ajánlott isk.: Általános iskola; Megj. forma: Nyomtatott könyv - kartonált, (irkafűzött, és ragasztott) Oktatás típ.: Közismeret Évfolyam: 5. - 5. Beszerzési ár: 2 161 Ft 30

31 T ANKÖNYVJEGYZÉKEN SZEREPLŐ KIADVÁNY ADATAI Kiadvány tömege:250 grammSzínnyomás: Borító: Többszínnyomás Belső: Többszínnyomás Melléklet: Nem értelmezhető Ábrák aránya (%):40 Engedélyszám: KHF/1031-9/2009 (2009.05.08. - 2014.08.31.) Kötésmód: ragasztott, kartonált, fóliázott Első kiadás éve:2008 Megjelenés:Budapest, 2008NAT témakör:Matematika (NAT 2003) ;Ajánlott óraszám: Terjedelem:10,1 - 20 A/5 ívOldalszám:94Formátum: 31

32 „…egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, … egyesített erőkkel pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges…” Kölcsey Ferenc Köszönöm a figyelmet! Vitéz Gyöngyvér gyongyver.vitez@gmail.com 32


Letölteni ppt "1 TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - – Innovatív intézményekben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések