Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

NAGY-BRITANNIA KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉGE

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "NAGY-BRITANNIA KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉGE"— Előadás másolata:

1 NAGY-BRITANNIA KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉGE
Témahét Önálló innováció Készítette: Felföldi Margit Arany János Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kiskunmajsa 2010. március Kiskunmajsa

2 A bemutató áttekintése
A témahét fogalma A projektpedagógia A témaválasztás indoklása A várható eredmények A témahét projektterve A témahét hálóterve Egy óravázlat bemutatása A témahét eredményessége

3 A témahét fogalma Az adott héten az iskola minden tanulója vagy egy választott korcsoportja, évfolyama ugyanazzal a központi témával foglalkozik. Az iskola pedagógiai programjában szereplő projekttémát a pedagógusok és a diákok változatos tevékenységtípusok és sokszínű módszertani eszközök segítségével dolgozzák fel. A kulcstéma feldolgozása a projektpedagógia segítségével történik.

4 A témahét jellemzői Fontos a folyamattervezés.
A hangsúly az ismeretek megszerzésének folyamatán van. A siker a felelősségvállaló együttműködéstől függ. A közös alkotás erősíti a kohéziós erőt. A tanulók szembesülnek saját képességeikkel, a feladatok aktuális megoldása egyéni képességeikhez igazodik.

5 A projektpedagógia áttekintése
A projektpedagógia nem a tényszerű ismeretekre, hanem az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára helyezi a hangsúlyt. A megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi. Megváltozik a tanulási folyamat, a megismerés módozatai. A tanulói munkafolyamatban a kooperativitás, az együttműködés kerül előtérbe. Átalakul a tanári szerep: az irányítás helyett az együttműködést elősegítő, koordináló és tanácsadói szerepkör kerül előtérbe.

6 Témaválasztásunk indoklása
A Kompetencia alapú oktatás – egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP /-2009 pályázatunkban vállaltuk egy témahét megszervezését idegen nyelvi témakörben. Pedagógiai programunk kiemelt fejlesztési területe az idegen nyelv oktatása. A bevont, 5.-es évfolyamunk tanulóinak 70%-a angol nyelvet tanul, s lehetőséget kívántunk teremteni arra, hogy a nyelvtanulás mellett pillantsanak be Nagy-Britannia kulturális sokszínűségébe is.

7 Várható eredmények Fejlődik a cselekvő- és szervezőképesség, az önálló ismeretszerzés képessége. A munka során növekszik a tanulók motiváltsága, önbizalma, magabiztossága. Kölcsönösen pozitív irányban változik a tanár – diák viszony. A csoportmunkák során erősödik az egymásra figyelés. Csökkennek a magatartási anomáliák. Jelentősen változik a tanulók tudáshoz és tanuláshoz való viszonya, közös sikereket, élményeket élhetnek át.

8 A témahét projektterve
Kiemelt téma Nagy-Britannia kulturális sokszínűsége Időtartam 1 hét, március Órakeret 25 tanítási óra a nem szakrendszerű órák időkeretéből Évfolyam 5. Cél Más népek életmódjának, hagyományainak megismerése és megbecsülése, ezzel a különböző kultúrák iránti nyitottság, elfogadás, megértés erősítése.

9 Értékek A népek, nemzetek tisztelete, empátia, tolerancia, együttműködés. Ismeretek - Megfelelő szókincs, a nyelv és a kommunikáció változásainak ismerete különféle helyzetekben - Az információk kezelése - Az internet által kínált lehetőségek ismerete. - Tájékozódás az európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióiban. - A nemzeti kulturális identitás és az európai identitás kapcsolata. - A viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok. - A nemzeti, az európai és az egyetemes kulturális örökség tudatosítása.

10 Készségek - Igény mások megismerésére.
Attitűdök - Igény mások megismerésére. - Az információs és kommunikációs technológiák kritikus és megfontolt használata. - A tanulás iránti motiváció. - Új tanulási lehetőségek felkutatása. - Más népek kulturális sokszínűségének, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás megértése. - Hajlandóság az esztétikai érzék fejlesztésére. Készségek - Különféle típusú szövegek megértése, felhasználása, információk keresése, összegyűjtése és feldolgozása, segédeszközök használata. - Szóbeli és írásbeli kommunikáció. - Nézőpontok összevetése, vitakészség. - Együttműködés, kompromisszumra való törekvés. - Nyitottság, megértés, a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások iránt.

11 Kiemelt fejlesztési területek
- Szociális és állampolgári kompetencia - Matematikai és természettudományos kompetencia - Anyanyelvi kommunikáció - Digitális kompetencia - Hatékony, önálló tanulás - Esztétikai-művészeti tudatosság, kifejezőképesség Partnerek Tanárok, szülők, diákok

12 Magyar nyelv és irodalom: Barangolás Harry Potter varázslatos világában
Vendégségben Milne Micimackójánál Idegen nyelv: London nevezetességeinek feltérképezése Matematika: Az angolszász mértékegységek Angliai kirándulás tervezése az útvonaltól a költségekig Történelem: Pillanatképek Nagy-Britannia történelméből Osztályfőnöki: Jó modor és etikett – angol illemszabályok Nagy-Britannia Technika: Az angol konyha titkai Teázzunk úgy, mint az angolok! Informatika: Prezentáció készítése Nagy-Britanniáról; nevezetes helyek, híres emberek Természetismeret: Barangolás Angliában; természetföldrajza, éghajlata A témahét hálóterve Rajz: „Álmomban Londonban jártam” nevezetes helyek képi megjelenítése Tánc és dráma: Shakespeare és a Globe Színház Ének: Az angol reneszánsz zene Testnevelés: A tenisz alapjai

13 Óravázlat Egy lehetséges megoldás matematikaórákon
Tanár neve Eiler Adrien Az óra időpontja március Az óra célja Ismeretbővítés Nagy- Britanniáról Időkeret 180 perc Tantárgy, osztály Matematika, 5.a

14 Óravázlat Tevékenységek Idő Kiemelt készségek Munkaforma Módszer
Eszközök I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése Hogyan terveznél meg egy külföldi utazást ? Csoportalkotás (színes síklapok) 8 perc Kíváncsiság felkeltése Frontális Megbeszélés Színes síklapok II. Új tartalom feldolgozása „Rokon-látogatás” Útvonal készítése Kiskun- majsától Manchesterig, Londonon át Vásárlás( repülőjegy, benzin) 25 perc 15 perc 5 perc Szövegértés, térlátás fejlesztése Számolási készség fej- lesztése Csoportmunka Páros munka Távolság becslése, mérése; arányos következtetés; Térkép – valóság Forint – font ellenőrzés Térkép, papír, vonalzó,színes ceruzák munkalap

15 Óravázlat folyt. Tevékenységek Idő Kiemelt készségek Munkaforma
Módszer Eszközök „Ami jellegzetesen angol” -Karácsonyi puding Vásárlás, fizetőeszközök -Stonehenge Történet, kőtömbök mint mértani testek 20 perc 17 perc Szövegértés, logikus gondolkodás fejlesztése Érdeklődés felkeltése Térlátás fejlesztése Egyéni munka Tanári bemutatás Frontális munka Arányos követ- keztetés, mértékváltás; műveletvégzés; felület, térfogat Közös megbeszélés Füzet, színes, Segédanyag: recept, árak; munkalap III. Értékelés, összegzés Megoldások értékelése szóban, írásban Mivel gazdagodtak isme- reteitek? 5 perc önértékelés Megbeszélés

16 A témahét eredményessége
A témahét előtt, az előkészítés időszakában bemeneti mérést végeztünk, hogy megtudjuk, milyen előzetes ismeretekkel, információkkal rendelkeznek diákjaink Nagy-Britanniáról. A mérés kérdéseit a témahét hálótervének ismeretében állítottuk össze; ekkorra már elkészültek a projekt óratervei. A mérést megismételtük a témahét lezárása után, s az eredmény várakozáson felüli volt.

17 Az eredmények átlaga

18 Helyes válaszok átlaga
A 22 kérdésből álló feladatsorra adott helyes válaszok átlaga/fő: 5.a 5.b 5.c 5.d A bemeneti méréskor 9,27 8,48 9 10,43 A kimeneti méréskor 18,1 19,5 19 19,7 Évfolyamszinten: A bementi méréskor: 9,3 pont/fő A kimeneti méréskor: 19,1 pont/fő

19 Az egyes osztályok eredményei

20 Az egyes osztályok eredményei

21 Összegzés A számadatok igazolják, hogy tanulóink ismeretei Nagy-Britanniáról jelentősen gyarapodtak. Az alkalmazott projektpedagógiának köszönhetően az ismeretek megszerzésének folyamatára, a kivitelezés módjára helyeződött a hangsúly, ennek következtében intenzívebbé és eredményesebbé vált a tényszerű ismeretek elsajátítása. A választott témát szívesen fogadták a tanulók, az alkalmazott kooperatív technikák jó kedvet, sikert, örömteli munkát eredményeztek, a hierarchikus munkamegosztás helyett az együttműködés került előtérbe. Örömmel alkották meg produktumaikat, látványos tablókat, prezentációkat készítettek. Ismereteik bővültek, készségeik fejlődtek, attitűdjeik pozitív irányban változtak.

22 A fenntarthatóságról Jövőbeni feladataink:
a pedagógiai program módosítása tanévenként egy témahét szervezése az 5. évfolyam számára témaválasztás: előzetes igényfelmérés alapján


Letölteni ppt "NAGY-BRITANNIA KULTURÁLIS SOKSZÍNŰSÉGE"

Hasonló előadás


Google Hirdetések