Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Összeállította: Bognár Judit.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Összeállította: Bognár Judit."— Előadás másolata:

1 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Összeállította: Bognár Judit

2 A szociális kompetencia területén olyan egységes meghatározás,melyet általánosan elfogadott definíciónak tekinthetünk, mindeddig nem született.

3 Mit értünk szociális kompetenciákon? A kompetencia több mint a készségek és képességek összessége. Az ismeretek, a képességek és a megszerzett tudás sikeres alkalmazásának együttesét nevezzük kompetenciának; azaz a mindenféle körülmény között eredményesen, hatékonyan alkalmazott tudást.

4 Szociális kompetenciákhoz sorolunk minden olyan társas képességet, készséget, amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. Fontos,hogy azt az érzetet alakítsuk ki, hogy ő képes valamire-, tehát a belső biztonság és magabiztosság nélkülözhetetlen összetevője e kompetenciának.

5 Melyek azok a szociális képességek, amelyeket a gyerekeknek meg kell tanulniuk? Beszélgetési képesség. Meghallgatni egymást közbeszólás nélkül. Figyelni másokra megérteni mit érez, mit szeretne a másik. Érdeklődni mások iránt. Elfogadni másokat. Egyenrangúként kezelni, elfogadni a másságával együtt. Akarni együttműködni másokkal. Elfogadni a szabályokat és megállapodásokat.

6 Udvariasság. Jó modor. Üdvözlések találkozáskor és elváláskor. Kedvesség. Egy helyzettel való megbirkózás. Érvelés. A szabályokhoz és megegyezésekhez való alkalmazkodás. Ígéret betartása. Ne nevesse ki, ne sértegesse a másikat. Felelősség az anyagi javakért akkor is, ha nem a miénk.

7 Kapcsolatteremtés másokkal. Mások megbecsülése, tiszteletadás, kedvesség, bók. Biztatni,bátorítani másokat,dicsérni. Tekintettel kell lenni másokra. Esélyt adni másoknak, még ha kevésbé alkalmasak is az adott feladatra. Önuralom. Békén hagyni másokat, ha egyedül akarnak maradni. Pontosság. Szervezettség. Jó időbeosztás.

8 Programcsomagok A kidolgozott hat programcsomag készségek, képességek és viselkedés minták fejlesztését célozza.

9 Alapfok 1-6. évfolyam Középfok 7-12. évfolyam. Műveltségterülethez kötődő A típusú. A szociális kompetenciának a tágabb világgal (természet és társadalom) való harmonikus kapcsolat részét erősítő csomagok. Inkább képesség és készség formálása. Én és a világ Környezettudatos magatartás Kritikai gondolkodás Az emberiség értékeinek védelme Polgár a demokráciában (civil szerepek) A szabad véleményalkotás A döntési képesség Felelősség tudat Vitakészség Kereszttantervhez kötődő B típusú A szociális kompetenciának a szűkebb környezettel való harmonikus kapcsolat részét erősítő csomag. Inkább képesség és készség formálás. Én és a másik (az együttműködés fejlesztése) Baráti magatartás Hitelesség Empátia Kooperativitás Autonómia és elfogadás Felnőtt szerepek Tudatosság a kapcsolatokban Baráti és szerelmi képesség Szülőszerep Munkatársi viszonyok Emberi- és gyermeki jogok tiszteletben tartása. Tanórán kívüli C típusú A szociális kompetencia alapját képező személyes kompetenciát erősítő csomagok. Inkább attitűd formálás. Az Én dimenziója Önállóság Önbizalom, pozitív énkép Belső harmóniára való képesség Önjutalmazás Alkotó kedv, kreativitás Toleranciára nevelés (a másik és én) Önelfogadás Nyitottság Előítélet mentesség Szorongás mentesség Kíváncsiság Rugalmasság

10 A programcsomagok tematikája Az A, B és C programcsomagok tematikája rímel egymásra, gyakran összefüggenek, egymást erősítik. A program végig az általános iskolai és középiskolai követelményrendszert (NAT, kerettantervek), illetve a kétszintű érettségi elvárásait tartja szem előtt. Tanórák nagyobb része konkrét tantárgyi tudnivalókat is közvetít, más modulok pedig megszilárdítják, elmélyítik, gyakoroltatják a már meglevő tudást.

11 Az alapfok (1–6. évfolyam) vázlatos tematikája: Környezetünk (élő és élettelen természet, környezetvédelem, energia, földrajzi környezetünk, erdei iskola, lakóhelyünk) Testünk (testünk és életműködésein, egészség, étkezés, mozgás, szervezetünk változásai) Személyiségünk (jeleink, tükör, bizalom, önismeret, önbizalom, felelősségvállalás, tanulás, pályaválasztás)

12 Tér (közösségi és személyes terek, lakótér, játéktér) Társadalom (a társadalom és gazdaság működése, közösség, média, fogyasztó szokások) Kommunikáció (nyilvános kiállás, jeleink) Kapcsolatok (barátságok, együttlét, konfliktusok, társismeret, előítéletek, otthon,játékaink) Kultúra (ünnepek, versek, motívumok, jelképek, népmesék, teremtésmítoszok, szokások, hagyományok)

13 A modulok A modulok könnyen áttekinthető, nagyrészt táblázatos formában készültek. Minden egyes modul a következő szerkezet szerint épül fel: Címlap Modulleírás Módszertani ajánlás Mellékletek felsorolása Modulvázlat Tanári mellékletek Diákmellékletek

14 Címlap Tartalmazza a foglalkozás címét, alcímét, szerzőjének nevét; a foglalkozás kódszámát (ennek alapján gyorsabban el lehet igazodni a programcsomagok, évfolyamok és modulok között); a kompetenciaterület és a programcsomag nevét és azt, hogy melyik évfolyamnak szól a modul.

15 Modulleírás A modulleírás a foglalkozással kapcsolatos alapvető pedagógiai tudnivalókat tartalmazza a következő táblázat formájában:

16 Ajánlott korosztály [életkor} Ajánlott időkeret [időkeret 45 perces órákra számítva] A modul közvetlen célja [célok megfogalmazása] A modul témái, tartalma Témák: [legjellemzőbb témakörök] Tartalom: [rövid ismertetés] Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány [ajánlott tevékenység] A kompetenciafejlesztés fókuszai [fejlesztendő kompetenciák a kompetenciaháló alapján] Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: [műveltségi terület(ek) neve] A tantárgyakhoz: [tantárgyak neve] A modulokhoz: [kapcsolódó modulok címe] Támogató rendszer [felhasznál és ajánlott szakirodalom]

17 A modul mellékletei A tanári és diákmellékletek (szövegek, képek, feladatok, a pedagógusok számára a feladatok megoldó kulcsai). A programcsomagokhoz nem készültek sem tankönyvek,sem kötött-fűzött munkafüzetek. A foglalkozások keretében használható tanulói eszközök alappéldányai szükség szerinti mennyiségben sokszorosíthatók. A modulok leírásai mindig tartalmaznak arra vonatkozó útmutatást, hogy melyik eszközből milyen mennyiségre van szükség egyik vagy másik módszertani megoldás választása esetén.

18 Segédanyagok a programcsomagok alkalmazásához Tanári kézikönyv a szociális kompetenciák fejlesztéséhez – 1–12. évfolyam. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Budapest, 2008 Fehér Márta – Kiss Tamás – Szebényi Csilla – Tallér Júlia: Például… Pedagógusok gyakorlati példái a személyközpontú szemlélet iskolai megvalósítására. Sulinova Kht. Budapest, 2005 A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztésének programjáról (Általános iskola 1–6. évfolyama). Tájékoztató füzet szülőknek. Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Budapest, 2008 http://www.educatio.hu/

19 „ Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.” Rudolf Steiner


Letölteni ppt "SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Összeállította: Bognár Judit."

Hasonló előadás


Google Hirdetések