Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Belső Ellenőrzési Konferencia Egészségügyi Minisztérium

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Belső Ellenőrzési Konferencia Egészségügyi Minisztérium"— Előadás másolata:

1 A KEHI feladatai és ellenőrzési eredményei az uniós támogatások felhasználásának terén
Belső Ellenőrzési Konferencia Egészségügyi Minisztérium Balatonalmádi Január Bártfainé Danszky Sára Szakmai elnökhelyettes Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

2 Alapelvek A tagállamoknak garanciát kell nyújtaniuk:
a projektek végrehajtásának megfelelő minőségére; a tevékenységek eredményére és értékelésükre; a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásra és annak ellenőrzésére.

3 Alapelvek Az ellenőrzés elsődlegesen a tagállamok feladata;
A tagállamoknak az irányítási és ellenőrzési rendszereiket úgy kell kialakítaniuk, hogy biztosítsák a közösségi források hatékony és szabályszerű felhasználását; A Bizottság rendelkezésére kell bocsátani az irányítási és az ellenőrzési rendszereket bemutató jelentést

4 A KEHI jogállása 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
Központi hivatal; Önállóan működő és gazdálkodó, fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott; központi közhatalmi költségvetési szerv; Pénzügyminisztérium fejezetében önálló címet alkot

5 A Hivatal feladatai 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
A Hivatal ellátja a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv feladatait; Elvégzi az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások külön kormányrendeletekben meghatározott ellenőrzési feladatait; Ellátja a közötti programozási periódus ellenőrzési hatósági feladatait

6 Ellenőrzési Hatósági feladatok 2007-2013
Szabályozás: 1083/2006/EK tanácsi rendelet; 1828/2006/EK bizottsági rendelet; 255/2006. (XII.8.) Korm. rendelet; 281/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 312/2006. (XII. 23.) Korm. Rendelet; 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet.

7 EU-s és nemzetközi támogatások ellenőrzési feladatai
Ellenőrzési stratégia és éves ellenőrzési terv készítése és felülvizsgálata; NFT I. (5 SA operatív program), Kohéziós Alap, Közösségi Kezdeményezések; 5-15%-os mintavételes- és rendszerellenőrzések lefolytatása – 9. és 10. cikk szerinti ellenőrzések (KA, ERFA, ESZA, EMOGA, HOPE);

8 EU-s és nemzetközi támogatások ellenőrzési feladatai
Éves jelentések összeállítása; Zárónyilatkozat kiadása INTERREG IIIC, CADSES, INTERACT közösségi kezdeményezések – részvétel a Pénzügyi Ellenőrzési Csoportban (FCG); PHARE és Átmeneti Támogatás; Norvég és EGT Finanszírozási Mechanizmusok; Svájci Alap. Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása

9 Ellenőrzési hatósági feladatok
Megfelelőségi vizsgálat lefolytatása; Ellenőrzési stratégia kidolgozása és felülvizsgálata; Éves ellenőrzési terv elkészítése; Rendszer- és projektellenőrzések lefolytatása; Éves ellenőrzési jelentés összeállítása és éves vélemény kiadása; Részleges és végső elszámolásokhoz kapcsolódó zárónyilatkozat kiadása; Éves összegző jelentés összeállítása

10 Ellenőrzési hatósági feladatok
Intézkedések megvalósításának nyomon követése; Kapcsolattartás az EU Bizottsággal; Közreműködés az EU Bizottság által folytatott ellenőrzések megállapításaihoz kapcsolódó tagállami észrevételek kialakításában; Részvétel a Monitoring Bizottságok munkájában; Részvétel az Ellenőri Csoportok (ETE) munkájában; Ellenőri Csoport üléseinek megszervezése/elnöklése (ahol Magyarország látja el az irányító hatósági feladatokat).

11 A KEHI, mint Ellenőrzési Hatóság - ETE és IPA programok -
A KEHI, mint Ellenőrzési Hatóság felelős az ellenőrzési feladatok ellátásáért a következő programok tekintetében : Kétoldalú Határon Átnyúló Együttműködési Programok (Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program); IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok (Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok, Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Programok); Transznacionális Együttműködési Program (Dél-kelet Európai Transznacionális Együttműködési Program).

12 Ellenőrzési hatósági feladatok egymásra épülése
Rendszervizsgálat N. év, II. félév Rendszerértékelés Éves összegző jelentés (II.15.) N+1. év I. félév Megbízhatósági szint > Mintavétel Beszámolók (IX.30.) Mintavételes ellenőrzések Rendszerértékelés felülvizsgálata IER változásai (XI. 15.) N+1. év, Dec. 31. Éves jelentés + vélemény Egyéb ellenőrzések

13 2010. kihívások az ellenőrzési feladatok végrehajtásában
programozási periódus OP-k zárása H.i.: szeptember 30-ig KA zárás projektenként (cca.30 db) zárás 2010 vége programozási periódus rendszer- és mintavételes ellenőrzései (kiválasztás EUB által előírt módszertan szerint, alapvetően véletlenszerű statisztikai mintavételezéssel, szükség esetén kiegészítő kockázatalapú mintavételezéssel)

14 ZÁRÓNYILATKOZAT 438/2001/EK és 1386/2002/EK Bizottsági rendeletek
A nyilatkozat kiadásáért felelős szervezet függetlensége Nemzetközileg elfogadott ellenőrzési standardok Minden szükséges információ, illetve hozzáférés biztosítása a nyilatkozat kiállításához szükséges bizonyítékokhoz és nyilvántartásokhoz Nyilatkozat alapja: az irányítási és ellenőrzési rendszerek vizsgálata, az elvégzett ellenőrzések eredményei, szükség szerint további szúrópróbaszerű ellenőrzés, zárójelentés A nyilatkozatot kiadó minden szükséges vizsgálatot elvégez, hogy megalapozott bizonyosságot szerezzen arról, hogy az igazolt költségnyilatkozat megfelelő, az alapjául szolgáló ügyletek jog- és szabályszerűek, a projektek végrehajtása az OP-k és a projektcéloknak megfelelően történt.  VÉLEMÉNY

15 Mintavételes és rendszerellenőrzések hatóköre
Pályázati útmutató tartalma: A pályázó jogosult volt-e a pályázat benyújtására (pályázók köre)? A pályázat tartalma megfelel-e az útmutatóban leírtaknak? különös tekintettel A támogatható/nem támogatható tevékenységekre, A projekt megkezdésére, ütemezett előrehaladására és befejezésére. Adottak voltak-e a pénzügyi feltételek? Támogatás halmozódás, Önrész biztosítása, Biztosítékok, Előleg igénylés és elszámolás. Az elszámolható/nem elszámolható költségekre, Megvalósítás

16 Az ellenőrzött összeg és 2008 között a KEHI projektjei közül kockázatelemzésen alapuló mintavétellel kiválasztott 7 HEFOP projekt ellenőrzését végezte el. A projektek összértékének 28%-a az ellenőrzött összeg, 26%-a pedig az ellenőrzött igazolt összeg.

17 Ellenőrzések főbb megállapításai 1.
A projekt megvalósítása során keletkezett dokumentumok elkülönített nyilvántartásának (projekt dosszié) hiánya, vagy hiányosságai. A projektszintű elkülönített számviteli nyilvántartás, a számvitelei politika és a számlarend megfelelő módosításának, kiegészítésének elmaradása. Építési beruházásoknál, áru és szolgáltatás beszerzésekor nem a közbeszerzési alapelvek és a Kbt. előírásainak megfelelően lefolytatott közbeszerzési eljárás. A horizontális elvek (esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság), valamint a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos követelmények és vállalások nem, vagy nem teljes körű teljesítése.

18 Ellenőrzések főbb megállapításai 2.
Elhúzódó támogatás kifizetés, amelynek egyik oka a nem megfelelő formájú és tartalmú projekt előrehaladási jelentések (PEJ) – akár többszöri – hiánypótoltatása. Típushibák: a bizonylatokon nem tüntette fel a kedvezményezett a projekt EMIR azonosítóját, nem megfelelő példányszámban és formában csatolt bizonylatok (pl. számlaösszesítők), a bizonylatok mögötti fizikai (szakmai) teljesítés igazolásának hiánya.

19 Ellenőrzések főbb megállapításai 3.
A projekt végrehajtás elmaradása a tervezett mérföldkövektől, valamint az indikátorok (számszerűsíthető mutatók) aluteljesítése. Az indikátorok teljesülése dokumentumokkal, vagy egyéb bizonyítékokkal nem alátámasztott. A jelentés tétel nem megalapozott. A mérföldkövektől, vagy az indikátoroktól való elmaradás esetén a kedvezményezett nem, vagy nem határidőben kezdeményezte a Támogatási szerződés módosítását.

20 ÚMFT egyik kiemelt területe az egészségügyi rendszer korszerűsítése
a lakosság egészségi állapotának - és ezáltal foglalkozhatóságának és életminőségének - javítása. uniós fejlesztési források összesen 486 mrd Ft: az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére 311 mrd Ft (Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program - TIOP), egészségmegőrzésre és egészségügyi humánerőforrás-fejlesztésre 60 mrd Ft (Társadalmi Megújulás Operatív Program - TÁMOP), a regionális operatív programokból (Közép-Magyarország Operatív program - KMOP) további, csaknem 115 mrd Ft.

21 Ellenőrzések az ÚMFT időszakban
A Bizottság 1828/2006/EK rendelet 16. cikk alapján a projektek mintavételes ellenőrzését a helyszínen, a kedvezményezettnél található dokumentáció és feljegyzések alapján kell elvégezni. Az ellenőrzési feladatok: A projekt kiválasztása, valamint végrehajtása, a források felhasználása az OP céljaival összhangban történt-e. A bejelentett kiadások dokumentumokkal alátámasztottak-e, A bejelentett kiadások összhangban állnak-e a közösségi és a nemzeti szabályozásokkal. A kedvezményezettek a lehető leghamarabb és teljes összegben kapták-e meg a támogatást.

22 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Belső Ellenőrzési Konferencia Egészségügyi Minisztérium"

Hasonló előadás


Google Hirdetések