Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tudományos Gyakorlati Etikai Politikai Egy kutatás kritériumai, kívánalom-típusai:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tudományos Gyakorlati Etikai Politikai Egy kutatás kritériumai, kívánalom-típusai:"— Előadás másolata:

1 Tudományos Gyakorlati Etikai Politikai Egy kutatás kritériumai, kívánalom-típusai:

2 Etikus témaválasztás Önkéntesség normája Etikai elvek

3 „Nem engedhettem meg, hogy elfussanak, hiszen akkor még nem tudtam, mi az a dalabika. Csendesen elővettem a revolveremet, s az agyát feléjük fordítva, rájuk kiáltottam: Ha itt nem maradtok, lövök. A fiúk visszajöttek, beszélni kezdtek /…/ egészen bizalmasak lettek.” Jankó János Hála József 2003: Hogyan gyűjtöttek elődeink? Marosvásárhely: Mentor Kiadó Etikai elvek – önkéntesség

4 Tájékoztatáson alapuló beleegyezési nyilatkozat részvevők tájékoztatása a kutatásról  torzíthatja az eredményt beazonosítható (névtelenül is) sebezhetőség (intimitás, információk, megnyílás)  joguk van a védelemhez ki támogatja anyagilag a kutatást nem szenvedhet hátrányt a visszautasítás miatt, a részvételt bármikor felmondhatják írásbeli vagy szóbeli beleegyezés a kutatónak is védelem

5 Etikai elvek – önkéntesség Látens presszió  hierarchikus viszony esetén Önkéntesség  általánosíthatóság

6 Nem adhatunk ki olyan információt, amely kellemetlenséget jelent számukra, veszélyeztetheti társas kapcsolataik fennálló rendjét. Nem adhatunk ki olyan információt, amely kellemetlenséget jelent számukra, veszélyeztetheti társas kapcsolataik fennálló rendjét. Lelki ártalmak Lelki ártalmak Kényelmetlen helyzetek, megalázó adatok alacsony jövedelem Kényelmetlen helyzetek, megalázó adatok alacsony jövedelem Olyan negatív tulajdonságokkal szembesítik az adatközlőt, amelyet egyébként nem ismernek fel Olyan negatív tulajdonságokkal szembesítik az adatközlőt, amelyet egyébként nem ismernek fel a részvevők védelme Etikai elvek – a részvevők védelme

7 Az adatok közzétételével is árthatunk az adatközlő elolvassák a publikációt az adatközlő elolvassák a publikációt negatív megítélésű kategóriával azonosítják önmagukat negatív megítélésű kategóriával azonosítják önmagukat kényelmetlen felismerés (pl. homofób/ előítéletes, autoriter, szegény kényelmetlen felismerés (pl. homofób/ előítéletes, autoriter, szegény fenyegeti az adatközlő énképét fenyegeti az adatközlő énképét illetéktelen ne jusson a kutatási eszközökhöz illetéktelen ne jusson a kutatási eszközökhöz a részvevők védelme Etikai elvek – a részvevők védelme

8 Névtelenség: lehetetlen beazonosítani, hogy kitől származik az információ kérdezőbiztossal dolgozó survey nem névtelen kérdezőbiztossal dolgozó survey nem névtelen postai kérdőív postai kérdőív nyilvánvaló anonimitás esetén a válaszok is őszintébbek nyilvánvaló anonimitás esetén a válaszok is őszintébbek a részvevők védelme Etikai elvek – a részvevők védelme

9 Titkosság: beazonosíthatóak az információk, adatok, válaszok, de a kutató garantálja, hogy nem teszi ezt meg nyilvánosan garanciák: nevek és a azonosítószámok külön adatbázisban – survey garanciák: nevek és a azonosítószámok külön adatbázisban – survey megfigyelés: nevek, adatok megváltoztatása, kontextus eltorzítása megfigyelés: nevek, adatok megváltoztatása, kontextus eltorzítása Dezinformáció: olyan apró, irreleváns részletek, amelyek nem történtek meg Dezinformáció: olyan apró, irreleváns részletek, amelyek nem történtek meg a részvevők védelme Etikai elvek – a részvevők védelme

10 kutatói identitás eltitkolása kutatói identitás eltitkolása a kutatási cél eltitkolása a kutatási cél eltitkolása pl. eltitkolni a kutatás megrendelőjét pl. eltitkolni a kutatás megrendelőjét 2002. évi választás, TÁRKI 2002. évi választás, TÁRKI hivatal, közigazgatási intézmény hivatal, közigazgatási intézmény Megoldás: egyetemi kutatásként bemutatni  etikátlan megtévesztés a részvevők megtévesztése Etikai elvek – a részvevők megtévesztése

11 Asch kísérlete: feladják-e a saját véleményt a csoportnyomás hatására? Megoldás: a kísérlet után feloldani a frusztrációt a részvevők megtévesztése Etikai elvek – a részvevők megtévesztése

12 a kutatás módszertani gyengeségeit leszögezni a kutatás módszertani gyengeségeit leszögezni negatív eredményekről is be kell számolni negatív eredményekről is be kell számolni az is fontos lehet tudományos szempontból, ha két változó között nincs összefüggés az is fontos lehet tudományos szempontból, ha két változó között nincs összefüggés fiktív hipotéziseket ne használjunk véletlen eredmények esetén fiktív hipotéziseket ne használjunk véletlen eredmények esetén elemzés és publikáció Etikai elvek – elemzés és publikáció

13 Etikai kódexek Azokat a magatartás-normákat foglalják össze, amelyeknek irányítaniuk kell a kutatók tevékenységét. Foglalkoznak a kutatói tevékenység céljával, irányításával, pénzügyi feltételeivel, az adatvédelem és a publikálás kérdéseivel. http://www.ucm.es/info/isa/about/isa_code_of_ethics.htm

14 A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Tudományetikai Bizottságának tudományetikai alapelvei A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. Törvény 3.§(1) bekezdés b) pontja az Akadémia jogává és kötelességévé teszi, hogy őrködjék a tudományos közélet tisztaságán. Az Akadémia Alapszabálya 39.§(2) bekezdése a Tudományetikai Bizottságot hatalmazta fel arra, hogy állást foglaljon tudományetikai elvi kérdésekben.

15 I. A tudományos kutatónak 1.mindenkor a közügy, a közérdek elsődlegességét kell szem előtt tartania: 1.1. mindennél előbbre való legyen a köz egészsége, biztonsága és jóléte iránti felelősség; 1.2. a közérdeket fenyegető jelenségekre fel kell hívni a figyelmet és mindent meg kell tennie az ilyen jelenségek kiküszöbölése érdekében; 1.3. minden tudását, képzettségét és képzelőerejét a társadalmi jólét növelésére és az ember életminőségének javítására kell fordítania; 1.4. mindenkivel együtt kell működnie, akik követik a fenti elveket;

16 2. az igazság, a becsületesség és a tisztesség követelményeit be kell tartania: 2.1 becsületesnek és elfogulatlannak kell lennie, függetlenül a mellé-, alá- és fölérendeltségi viszonyoktól; 2.2 mindenkivel tisztességesen és azonos elvek szerint kell bánnia; 2.3 a döntéseit és tetteit tudásra és érdemre, kompetenciára kell alapítania, kizárva az elfogultságot és összefonódást; 2.4 a korrupció minden válfaját el kell utasítania.

17 II. A tudományos kutatómunka végzése során 1. figyelembe kell vennie az egyes szakmák, hivatások által elfogadott és közzétett etikai normákat; 2. ki kell állni az igazság, a tudományos igazság és a tudomány szabadsága mellett, erről és ennek összes következményeiről a munkaadót, a munkatársakat és a közvéleményt őszintén tájékoztatni kell; 3. meg kell felelni az egyes tevékenységek (témaválasztás, kísérleti kutatás) etikai követelményeinek; 4. be kell tartani a tudományos közlés (szerzőség, hivatkozás) etikai normáit, a plágium tényszerű bizonyítása esetén az elkövetés ténye az elkövető hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozható; 5. meg kell felelni a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásában az erkölcsi követelményeknek.

18 ISA ETIKAI KÓDEX A Nemzetközi Szociológiai Társaság (ISA) Etikai Kódexe egy Preambulumból és a szociológusi munkára vonatkozó Etikai Normák négy csoportjából áll. Az ISA- tagság kötelezi a tagokat ezen normák betartására. Az Etikai Kódex nem kíván részletező lenni, nem terjed ki mindenre és nem merev. Ezért ha egy sajátos magatartásmód nem szerepel a Kódexben, ez semmilyen tekintetben sem azt jelenti, hogy az adott magatartásmód etikus vagy éppen etikátlan. http://www.szociologia.hu/tudomanyos_etika.php


Letölteni ppt "Tudományos Gyakorlati Etikai Politikai Egy kutatás kritériumai, kívánalom-típusai:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések