Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EMLÉKEZET A jelenre korlátozott lét életképtelenné tenné az embert.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EMLÉKEZET A jelenre korlátozott lét életképtelenné tenné az embert."— Előadás másolata:

1 EMLÉKEZET A jelenre korlátozott lét életképtelenné tenné az embert.

2 Ajánlott irodalom Ádám György (1987): A megismerés csapdái Ádám György (1987): A megismerés csapdái Magvető Kiadó, Budapest Baddeley, A. (2000): Az emberi emlékezet Baddeley, A. (2000): Az emberi emlékezet Osiris Kiadó, Budapest Hebb, D.O. (1995): Tanulás, emlékezet és fe- Hebb, D.O. (1995): Tanulás, emlékezet és fe- lejtés - VI. fejezet Gondolat Kiadó, Budapest Kardos Lajos (1982): Az érzékeléstől a cselek- vésig Kardos Lajos (1982): Az érzékeléstől a cselek- vésig Tankönyvkiadó, Budapest, 119-140.p. Neisser, U. (1984): Megismerés és valóság - VII. fejezet Neisser, U. (1984): Megismerés és valóság - VII. fejezet Gondolat Kiadó, Budapest

3 Jellemzői a megismerés lényegi oldalához tartozik; a megismerés lényegi oldalához tartozik; a megismerés közvetett (logikai) szakaszá- a megismerés közvetett (logikai) szakaszá- nak része; a tudattartalmak rögzítésén, megőrzésén és a tudattartalmak rögzítésén, megőrzésén és felidézésen alapul; felidézésen alapul; segítségével teremtünk kapcsolatot a múlt segítségével teremtünk kapcsolatot a múlt és a jelen tapasztalatai között; biztosítja megismerésünk és pszichikumunk biztosítja megismerésünk és pszichikumunk működésének folyamatosságát; az érzékelésre/észlelésre épülve biztosítja az érzékelésre/észlelésre épülve biztosítja az információk tárolását; egyaránt fontos a szerepe a közvetlen és a egyaránt fontos a szerepe a közvetlen és a közvetett megismerésben.

4 Az emlékezés anatómiai alapjai agyi képalkotó eljárások  RTM – munkamemória: ▪ Prefrontális és temporális lebeny HTM: ▪ Kódolás - bal félteke területei az aktívabbak ▪ Előhívás - jobb félteke területei aktívabbak ▪ Konszolidációs folyamat – hippocampus és az amygdala

5 Az emlékezés élettani alapjai 1. Ismételt külső ingerlés hatására: hurokpályák, reverberációs neuroná- hurokpályák, reverberációs neuroná- lis (zárt öningerlő) körök alakulnak ki. lis (zárt öningerlő) körök alakulnak ki. (→ rövid idejű – recens - emlékezet) (→ rövid idejű – recens - emlékezet) 2. Tartós vagy gyakori ingerlés hatá- sára: sára: ▸ morfológiai változások; ▸ morfológiai változások; ▸ biokémia változások; ▸ biokémia változások; ▸ neuronhálózat aktiválódása. ▸ neuronhálózat aktiválódása. (→ hosszú idejű – permanens - emlékezet) (→ hosszú idejű – permanens - emlékezet) emléknyom (engram)

6 Pszichológiai alapja a képzet: a tárgy olyan képe (mentális kép – vizuális, a- a tárgy olyan képe (mentális kép – vizuális, a- kusztikus, taktilis, motorikus, verbális), amely kusztikus, taktilis, motorikus, verbális), amely a megelőző szenzoros hatás alapján (érzékleti a megelőző szenzoros hatás alapján (érzékleti leti kép) a tárgy távollétében idéződik fel. leti kép) a tárgy távollétében idéződik fel. A képzetek az észlelettel szemben sajátos jellem- zőkkel rendelkeznek: Az észleletnél kisebb erősségűek. Az észleletnél kisebb erősségűek. A képzetekre a töredékesség jellemző. A képzetekre a töredékesség jellemző. A képzetekben megy végbe az első lépés az A képzetekben megy végbe az első lépés az absztrakció felé vezető úton. absztrakció felé vezető úton. A képzet az észleletnek nem mechanikus repro- A képzet az észleletnek nem mechanikus repro- dukciója: változékony, dinamikus képződmény. dukciója: változékony, dinamikus képződmény.

7 Szakaszai (1) 1. Kódolás: (elhelyezés a memóriában) (elhelyezés a memóriában) bevésés: a tudati képmás rögzítése bevésés: a tudati képmás rögzítése módjai: mechanikus (ismétlések) módjai: mechanikus (ismétlések) értelmes (legfőbb feltétele: a megértés) értelmes (legfőbb feltétele: a megértés) A kódolás eredményességét befolyásolja: A kódolás eredményességét befolyásolja: idegrendszeri alkat, egészségi állapot, életkor, a figyelem idegrendszeri alkat, egészségi állapot, életkor, a figyelem minősége, az anyagban lévő értelmes kapcsolat, az anyag minősége, az anyagban lévő értelmes kapcsolat, az anyag strukturális kapcsolatai, a szubjektumnak az anyaghoz fű- strukturális kapcsolatai, a szubjektumnak az anyaghoz fű- ződő viszonya (motiváció, szándék, akarati erőfeszítés), a ződő viszonya (motiváció, szándék, akarati erőfeszítés), a bevésendő anyag terjedelme, az ismétlések száma, több bevésendő anyag terjedelme, az ismétlések száma, több oldalú érzékszervi behatás, közvetlen részvétel a tevé- oldalú érzékszervi behatás, közvetlen részvétel a tevé- kenységben, érzelmi állapot, a tanulás technikája kenységben, érzelmi állapot, a tanulás technikája

8 Szakaszai (2) 2. Tárolás: (megőrzés a memóriában) (megőrzés a memóriában) ▪ megőrzés (emlékkép) ▪ megőrzés (emlékkép) ▪ felejtés. ▪ felejtés. A tárolás minősége függ: a bevésés hatékonyságától; az egyén szervezetének, i- degrendszerének állapotától; az érzelmi állapottól; a be- állítódástól, érdeklődéstől; attól, hogy a tanulás előtt és után mivel foglalkoztunk

9 Szakaszai (3) 3. Előhívás: (visszanyerés a memóriából: (visszanyerés a memóriából: emlékkép  képzet) emlékkép  képzet) ▪ felismerés ▪ felismerés (a kiváltó ingert kell összevetni a róla kialakult emlékkép- (a kiváltó ingert kell összevetni a róla kialakult emlékkép- pel, és meg kell állapítani az azonosságokat és különbö- pel, és meg kell állapítani az azonosságokat és különbö- különbözőségeket) különbözőségeket) ▪ felidézés ▪ felidézés (a „tárgy” közvetlen jelenléte nélkül kell az elraktározott (a „tárgy” közvetlen jelenléte nélkül kell az elraktározott tudattartalmat visszaadni) tudattartalmat visszaadni) (generálás + felismerés = kettős folyamat) (generálás + felismerés = kettős folyamat) Az előhívást segítő tényezők:  a kódolás pontossága, mélysége, és a kód kidolgozott- kidolgozottsága;  a tanulandó anyag megértése, az információk szervezése a kódoláskor;  a megtanult anyag ismétlése, újraszervezése;  az információk előhívási támponthoz kapcsolása;  kontextushatás.

10 Típusai (1) Időalapú felosztás (Atkinson-Shiffrin): Időalapú felosztás (Atkinson-Shiffrin): ▪ szenzoros memória, ▪ rövid távú memória, ▪ rövid távú memória, ▪ hosszú távú memória. Szándékalapú felosztás ( Schacter): Szándékalapú felosztás ( Schacter): ▪ explicit memória – deklaratív tudás, ▪ implicit memória. Az emlékezés folyamatai alapján: Az emlékezés folyamatai alapján: ▪ bevésés módjától függően:  mechanikus;  mechanikus;  értelmes;  értelmes;

11 Típusai (2) ▪ felidézés módjától függően: ▪ felidézés módjától függően:  motorikus;  motorikus;  képszerű;  képszerű;  értelmi – logikai;  értelmi – logikai;  emocionális.  emocionális. A tevékenység jellegétől függően: A tevékenység jellegétől függően: ■ önkéntelen, ■ szándékos: (gondolkodás + érzelem és akarati aktusok). (gondolkodás + érzelem és akarati aktusok).

12 Az időalapú emlékezet jellemzése JellemzőkSzenzoros regiszterSTM (RTM)LTM (HTM) Az információ belépése figyelem előtti figyelmet kíván (szelekció) „újrajátszás” Az információ kódolása modalitásspecifikus (a bemenő inger pontos másolata) akusztikus, vizuális főleg szemantikus Kapacitásanagy korlátozott Ebbinghaus: 7+ - 2 Miller: 7+ - 2 tömb korlátlan Az információ fenntartása lehetetlen szándékos figyelem, újrajátszás, ismétlés ismétlődés, szerveződés Az emléknyom tartóssága ikonikus 1mp echoikus 2-4 mp 20-30 mppercektől évekig Információ- veszteség elhalványulás elhalványulás, kiszorítás nem vész el, hozzáférhetősége csökken Az információ előhívása „kiolvasás” automatikus: szériális keresés, aktivációs modell előhívási támpontok, az interferencia problémája, keresőfolyamatok, aktivációs folyamatok

13 A rövid távú memória – munkamemória modell (Baddeley és Hitch, 1970) (Baddeley és Hitch, 1970) Központi végrehajtó Fonológiai hurok (akusztikus puffer) Téri-vizuális vázlattömb (vizuális puffer) - Az emlékezet működő állapota. - Lényege: koordinált mentális aktivitás. - A rendszer tagjai egyidejűleg, párhuzamosan működnek.

14 Az RTM feladatai átmenetileg szükséges anyagok átmenetileg szükséges anyagok tárolása; tárolása; átszállóhely; átszállóhely; mentális számítások munkaterü- mentális számítások munkaterü- lete (a problémamegoldáshoz lete (a problémamegoldáshoz szükséges anyagok tárolása). szükséges anyagok tárolása).

15 Tárolás a hosszú távú memóriában Ebbinghaus felejtés-görbéje Forrás: Ádám P.-Balogh L.-Mailát L-né-Nádudvari I-né: Általános pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990 - 79.o.

16 A HTM és az asszociáció kapcsolata (asszociáció = képzettársítás: a hasonló vagy ellen- tétes, térben és időben kapcsolódó tétes, térben és időben kapcsolódó képzetek egymást felidézik) képzetek egymást felidézik) Az asszociatív kapcsolat lehetőségei - interferencia: interferencia:  Segítik egymás felidézhetőségét (+):  szimultán (egyidejű) felidézés: A B  szimultán (egyidejű) felidézés: A B (téri érintkezés egyidejűsége alapján) (téri érintkezés egyidejűsége alapján)  szukcesszív (egymás utáni) felidézés: A B C  szukcesszív (egymás utáni) felidézés: A B C (időben egymás után észleltek alapján) (időben egymás után észleltek alapján)  Gátolják egymás felidézhetőségét (-):  proaktív: A B  proaktív: A B  retroaktív: A B  retroaktív: A B □ homogén □ homogén

17 A hosszú távú memória működési jellemzői A kódolás és az előhívás szoros kapcso- A kódolás és az előhívás szoros kapcso- lata – a feldolgozás mélysége: szerve- lata – a feldolgozás mélysége: szerve- zés; kontextus, állapotfüggő tanulás. zés; kontextus, állapotfüggő tanulás. Az emlékezet és az érzelem kapcsolata – Az emlékezet és az érzelem kapcsolata – a felejtés érzelmi tényezői (villanófény- a felejtés érzelmi tényezői (villanófény- emlék, szorongás, kontextushatás, elfoj- tás.) emlék, szorongás, kontextushatás, elfoj- tás.)

18 Implicit (perceptuális) memória Procedurális emlékek (cselekvéses) Procedurális emlékek (cselekvéses)  Tartalma:  Tartalma:  Lassan elsajátított perceptuális, motoros  Lassan elsajátított perceptuális, motoros és kognitív készségek. és kognitív készségek.  Traumákhoz fűződő elfojtott, lehasadt ér-  Traumákhoz fűződő elfojtott, lehasadt ér- zelmek. zelmek.  Korai emlékezet.  Korai emlékezet.  Jellemzője:  Jellemzője:  Perceptuális alapú.  Perceptuális alapú.  A szándék mellőzése és az automatizáló-  A szándék mellőzése és az automatizáló- dott kognitív műveletek. dott kognitív műveletek.

19 Explicit memória Deklaratív tudás (tények tárolása) Deklaratív tudás (tények tárolása)  Tartalma:  szemantikus emlékek –  szemantikus emlékek – ismereteink fogalmi szintű tárolása, ismereteink fogalmi szintű tárolása,  epizódikus emlékek –  epizódikus emlékek – személyes események. személyes események.  Jellemzői:  A szándékosan kidolgozott emlék meg-  A szándékosan kidolgozott emlék meg- nyilvánulásai. nyilvánulásai.  Felidézhető, átdolgozható, tudatos vagy  Felidézhető, átdolgozható, tudatos vagy a tudatosság számára elérhető képi vagy a tudatosság számára elérhető képi vagy verbális formában reprezentálódik. verbális formában reprezentálódik.  Az implicit memóriához képest később  Az implicit memóriához képest később érik. érik.

20 Az emlékezetről való gondolkodás története Korai gondolkodásmód – Korai gondolkodásmód – strukturalista felfogás: strukturalista felfogás:  számítógépes analógia – tárak,  számítógépes analógia – tárak,  többszörös tár elméletek – a köztük lévő kap-  többszörös tár elméletek – a köztük lévő kap- csolat  az információt átemelő (transzfer fo- csolat  az információt átemelő (transzfer fo- lyamatok; reprezentáció (külvilági események lyamatok; reprezentáció (külvilági események belső leképeződése); tárolási idő és a felejtés. belső leképeződése); tárolási idő és a felejtés. Modern elképzelések – Modern elképzelések – folyamatmodellek – információfeldolgozási fo- folyamatmodellek – információfeldolgozási fo- lyamat (információ szűrése, kategorizálása, lyamat (információ szűrése, kategorizálása, reprezentációja): reprezentációja):  emlékezeti rendszerek,  emlékezeti rendszerek,  a közvetlen emlékezet aktív, a tartós passzív.  a közvetlen emlékezet aktív, a tartós passzív.

21 A tartalom szerveződésének lehetőségei (1) Az emlékezet társas modellje Forrás: Bernáth László – Révész György (1995): A pszichológia alapjai Tercia Kiadó, Budapest, 115.o. Ismételgetés: - f- fenntartó, - f- feldolgozó. bemenő információ szenzoros tár rövid távú memória hosszú távú memória 1. TÖBBSZÖRÖS EMLÉKEZETI TÁR felejtés

22 A tartalom szerveződésének lehetőségei (2) 2. CRAIK ÉS LOCKHART - FELDOLGOZÁSI SZINTEK ELMÉLET 3. COLLINS ÉS QUILLIAN – HIERARCHIKUSAN SZERVEZŐDŐ JELENTÉSHÁLÓ JELENTÉSHÁLÓ 4. COLLINS ÉS LOFTUS – TERJEDŐ AKTIVÁCIÓ ELMÉLETE 5. ROSCH – PROTOTÍPUS-ELMÉLETE

23 Konstruktív emlékezet Sémák – Sémák – (Barlett,1930-as évek): (Barlett,1930-as évek): a sémák tárgyak, jelenségek osztályairól a sémák tárgyak, jelenségek osztályairól alkotott ismereteink; alkotott ismereteink; az emberek új dolgokra a már létező az emberek új dolgokra a már létező struktúrák segítségével emlékeznek. struktúrák segítségével emlékeznek. Forgatókönyvek – Forgatókönyvek – (Schank és Abelson, 1977): (Schank és Abelson, 1977): a gyakran átélt társas életben gyakorolt a gyakran átélt társas életben gyakorolt cselekvéseinkkel kapcsolatos tudásunk. cselekvéseinkkel kapcsolatos tudásunk. Történetek – Történetek – bonyodalom irányítja őket, az elbeszé- bonyodalom irányítja őket, az elbeszé- lés a bemutatásra és értelmezésre tö- lés a bemutatásra és értelmezésre tö- rekszik (pl. különböző tanulságok, meg- rekszik (pl. különböző tanulságok, meg- győződések). győződések).

24 Az emlékezés egyéni sajátosságai a bevésés gyorsasága, a bevésés gyorsasága, a megőrzés tartóssága, a megőrzés tartóssága, a felidézés pontossága. a felidézés pontossága.

25 Az emlékezés hibái és zavarai gyakori felejtés, gyakori felejtés, emlékezeti kiesések (amnéziák): emlékezeti kiesések (amnéziák): (retrograd, congrad, anterograd) (retrograd, congrad, anterograd) az emlékezet pontatlansága az emlékezet pontatlansága (paramnézia, kriptoamnézia, retroaktív hal- (paramnézia, kriptoamnézia, retroaktív hal- lucináció, hiperamnézia, katatim emléke- lucináció, hiperamnézia, katatim emléke- zet, hipamnézia). zet, hipamnézia).

26 Az emlékezet fejlesztése Tömbösítés Tömbösítés A képzelet használata a kódolás során: A képzelet használata a kódolás során: mnemotechnikai módszerek (helyek mnemotechnikai módszerek (helyek módszere, kulcsszómódszer) módszere, kulcsszómódszer) Feldolgozás mélysége Feldolgozás mélysége Kontextus szerepe Kontextus szerepe Szervezés Szervezés Előhívás gyakorlása Előhívás gyakorlása


Letölteni ppt "EMLÉKEZET A jelenre korlátozott lét életképtelenné tenné az embert."

Hasonló előadás


Google Hirdetések