Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felnőttképzési workshop

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felnőttképzési workshop"— Előadás másolata:

1 Felnőttképzési workshop
a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő felnőttképzések fejlesztése céljából. Szeged,

2 SZTE Felnőttképzési Központ létrehozása
36/2014. számú SZ-határozat, Az SZTE Felnőttképzési Központ létrehozásának indoka a jogszabályoknak való megfelelés, mely alapján az SZTE Felnőttképzési Központ a Rektori Hivatal szervezeti egységeként: biztosítja a felnőttképzés szakmai, tartalmi, szervezeti feladatainak összehangolását, koordinálja a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárást, az intézményi nyilvántartás vezetését, valamint a felnőttképzés intézményi ellenőrzését.

3 A Központ felügyelete alá tartozik minden olyan iskolarendszeren kívüli képzés, amelyet a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályok rögzítenek; minden olyan képzés, melynek résztvevői a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint előírt tankötelezettségüket teljesítő felnőttek, akik nem állnak a képző intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban. A Központ élén az igazgató áll, feladatát az oktatási rektorhelyettes felügyelete mellett és az oktatási igazgatóval együttműködve látja el. A Központ ügyrendjét a vonatkozó jogszabályok és szenátusi határozatok alapján maga állapítja meg.

4 Képzési körök A felnőttképzési intézmények felnőttképzésben résztvevők számára nyújtott iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége: A) a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés (a továbbiakban: OKJ) megszerzésére irányuló szakmai képzés, B) az a) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb szakmai képzés, C) általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés, D) az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó, támogatott egyéb képzés;

5 Egyéb szakmai képzés, Nyelvi képzés (általános, egyéb)
olyan, államilag el nem ismert szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés, amely valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges kompetencia megszerzésére, fejlesztésére irányul és nem hatósági jellegű képzés! Az  Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott hatfokozatú rendszer szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés, vagy bármely szakterületre kiterjedő szaknyelvi képzés.

6 Egyéb képzés olyan képzés, amely az általános műveltség növelését,
megnevezhető szakképesítéshez, szakmai végzettséghez vagy nyelvi képzettséghez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza, hozzájárul a  felnőtt személyiségének fejlődéséhez, a társadalmi esélyegyenlőség és az állampolgári kompetencia kialakulásához.

7 Támogatott? A felnőttképzés támogatásának forrásai:
a) központi költségvetés, b) európai uniós források, c) a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény szerinti szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része.

8 Mi tartozik a felnőttképzési törvény hatálya alá?
Államilag elismert OKJ-ban szereplő szakképesítés megszerzésére irányuló képzések Általános nyelvi képzés Támogatásból megvalósított képzés Abban az esetben is, ha a támogatást a megbízó kapja. Akitől a megbízói elvárják szakmai presztízs, felnőttképzési tanúsítvány ÁFA mentesség! Képzés résztvevői nem tudják visszaigényelni az ÁFÁ-t.

9 Mi nem tartozik a felnőttképzési törvény hatálya alá?
Ami nem tartozik a törvény hatálya alá, az szabad piaci szolgáltatás, nem kell engedélyeztetni! B-D képzési körbe tartozó, nem támogatott képzési tevékenység abban az esetben nem minősül az Fktv. hatálya alá tartozónak, ha erről – egyébként az engedélyében szereplő - képzésről a felnőttképzési információs rendszerbe az NMH részére adatot nem szolgáltat.

10 Engedélyezési eljárás
Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető. Az engedély célja annak biztosítása, hogy a felnőttképzést folytató intézmény a felnőttképzési tevékenységét az e törvényben, valamint a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott magasabb minőségi követelményeknek megfelelően végezze. Az engedély kiadására, módosítására, kiegészítésére irányuló kérelmet, vagy az engedély kiegészítésére irányuló bejelentést a hatóságnál kell benyújtani.

11 Az engedély módosítása, kiegészítése
A hatóság az engedély módosításával az intézmény engedélyét új képzési körrel bővíti. Az engedély kiegészítésével az intézmény engedélyében szereplő képzéseit – az engedélyben megjelölt képzési körön belüli – új képzéssel bővíti. Az engedély a benne szereplő képzési programokra vonatkozik!

12 Az engedély benyújtása
Kérelemre: A felnőttképzési tevékenység folytatására irányuló engedély kiadása, az engedély módosítása, kiegészítése. Bejelentésre: az engedély kiegészítésére irányuló bejelentés. Beadás az NMH-hoz kell benyújtani elektronikus úton az NMH honlapján erre a célra rendszeresített on-line felületen (FINY) megtalálható elektronikus űrlap kitöltésével.

13 Az engedély kérelemmel történő kiadásának, módosításának, kiegészítésének esetei
Az engedély kiadása: az első három képzési kör bármelyikére. Az engedély módosítása: a meglévő engedély új képzési körrel történő bővítése esetén. Az engedély kiegészítése: ha az intézmény OKJ-s, egyéb szakmai, nyelvi képzések valamelyikére már rendelkezik engedéllyel, és kérelme az alábbi képzésekre irányul:

14 OKJ-s képzés esetében: új szakmacsoportba tartozó képzésre, vagy ha a szakmacsoportba tartozó képzésre már meglévő engedély nem iskolai rendszerben folytatható képzésre vonatkozik, akkor a szakmacsoportba tartozó képzésre. Egyéb szakmai képzés esetében: olyan szakmai képzésre, amely nem sorolható be az intézmény engedélyében szereplő iskolai rendszerben folytatható, Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti képzés szakmacsoportjába. Nyelvi képzés esetében: új általános nyelvi képzésre, vagy az engedélyben szereplő általános nyelvi képzés képzési szintjének bővítésére, vagy olyan egyéb nyelvi képzésre, amelynek célja a képző intézmény általános nyelvi képzésre kiadott engedélyében nem szereplő nyelv oktatása.

15 Bejelentés alapján az engedély kiegészítése
OKJ-s képzés, és/vagy egyéb szakmai képzés, ha már egy iskolarendszerben folytatható szakképesítésre abban a szakmacsoportban az intézmény rendelkezik engedéllyel. Olyan egyéb nyelvi képzés, amely annak a nyelvnek az oktatására irányul, amely nyelv általános nyelvi képzése szerepel a felnőttképzést folytató intézmény engedélyében; Egyéb képzés esetén, ha a felnőttképzést folytató intézmény a képzési körre vonatkozóan már rendelkezik engedéllyel.

16 Szolgáltatási díjak Kiadásra és módosításra irányuló kérelem esetén:
OKJ-s, egyéb szakmai és nyelvi képzési kört érintő kérelem (A, B, C) benyújtása esetén forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként forint összegű kiegészítő díj Egyéb képzéseket (D) tartalmazó képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén forint. Kiegészítésre irányuló kérelem, bejelentés esetén: OKJ-s, egyéb szakmai, nyelvi képzéseket tartalmazó képzési kört érintő kérelem benyújtása esetén 63 000 forint összegű alapdíj és a kérelemhez mellékelt képzési programonként 68 000 forint összegű kiegészítő díj. Mind a négy képzési kör esetében a bejelentés díja: képzési körönként Ft.

17 A díj megfizetése A díjat a kérelmezőnek az NMH Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára, a jogorvoslati díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára az eljárás megindítását megelőzően banki átutalással vagy elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Igazolására – az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló jogszabály szerint – mellékelni kell az átutalás tényét igazoló, a bank által kiadott igazolás eredeti példányát vagy az átutalást igazoló bizonylat másolatát.

18 Mivel kell rendelkezni?
Meghatározott tartalmú, a képzésekhez kidolgozott és felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programmal, a szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, minőségbiztosítási rendszerrel, felnőttképzési információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, tartalmilag ellenőrizhető, számszerűsíthető minőségcélokkal.

19 Az engedélyezési eljárás
Szakértői szemle – szakértői bizottság Nincs szakértői bizottság a kizárólag egyéb képzést folytatók esetében. A szemle helyszíne: A szakértői bizottság a helyszíni szemlét a felnőttképzést folytató intézmény székhelyén, a kérelmében megjelölt telephelyén és - ha a képzés tervezett helyszíne nem egyezik meg a székhellyel vagy telephellyel - a képzés helyszínén. Az NMH dönt a kérelemről.

20 Az engedély kérelmezése
https://felnottkepzesiengedely.munka.hu A FINY-ben megadott/kapott felhasználó név és jelszó – akinek már van, nem kell új (?) „Hozzáférés igénylése a felnőttképzési intézmények nyilvántartási rendszeréhez” elnevezésű dokumentumot kitöltve, aláírva, mellékletként az aláírási címpéldány másolatával, szkennelt formában a címre kell visszaküldeni. Az igénylést a Nemzeti Munkaügyi Hivatal címére (1476 Budapest, Pf.: 75.) postán is fel kell adni. ben kap értesítést a jelszó elkészültéről, majd levélben kap tájékoztatást a belépéshez szükséges adatokról.

21 Képzési program minősítése
A képzési program szakértő általi minősítésére a Felnőttképzési Szakértők Országos Névjegyzékében szereplő ( https://vep.nive.hu/?oldal=fjegyzek ) szakértő kérhető fel. A szakértőnek a képzési program minősítését úgy kell elvégeznie, hogy a képzési program utolsó oldalán fel kell tüntetnie a minősítés helyét, időpontját, a névjegyzékben szereplő nyilvántartási számát, valamint a képzési program mindegyik oldalát a szignójával, utolsó oldalát az aláírásával kell ellátnia. Az előzetesen minősített képzési programot a felnőttképzést folytató intézmény képviseletére jogosult személynek és a szakmai vezetőnek - a képzési program utolsó oldalán - alá kell írnia.

22 Tájékoztatók az engedélyezési eljárásról és a FINY használatáról
https://felnottkepzesiengedely.munka.hu/img/Tajekoztato.pdf https://felnottkepzesiengedely.munka.hu/img/Felhasznaloi.pdf

23

24

25 SZTE Felnőttképzési Központ kérelmezési eljárásrendje
KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS FELNŐTTKÉPZÉS INDÍTÁSÁHOZ - MODULO ŰRLAP Űrlap ellenőrzése, jóváhagyása, képzések besorolása KÉRELEM FELTÖLTÉSE A FINY-BE KÉPZÉSI PROGRAM SZAKÉRTETÉSE SZOLGÁLTATÁSI DÍJ MEGFIZETÉSE Kérelem, képzési program, feltöltendő nyilatkozatok hitelesítése, szakmai vezető dokumentumainak előkészítése KÉRELEM, KÉPZÉSI PROGRAM, NYILATKOZATOK, DÍJIGAZOLÁS, SZAKMAI VEZETŐ DOKUMENTUMAINAK FELTÖLTÉSE ( KARI KOORDINÁTOROK, SZTE felnőttképzési Központ )

26 SZTE Felnőttképzési Központ engedély megadása utáni eljárásrendje
Minőségbiztosítási rendszer működtetése, belső ellenőrzés, külső ellenőrzés, hatósági ellenőrzés Jogszabályi háttér, egységes szerződésminták, sablonok biztosítása Pályázati koordináció Felnőttképzést kiegészítő tevékenység biztosítása Panaszkezelés KÉPZÉSEK SZERVEZÉSE, FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA, VIZSGASZERVEZÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT KÉPZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER (Coospace), ELÉGEDETTSÉG MÉRÉS, MINŐSÉGCÉLOK KÉPZÉSI DOKUMENTÁCIÓ VEZETÉSE ADATSZOLGÁLTATÁS (FINY, OSAP) KÉPZÉSI PROGRAMOK MÓDOSÍTÁSA ( KARI KOORDINÁTOROK, SZTE felnőttképzési Központ )

27 Kötelező adatszolgáltatás felnőttképzés indításához Modulo űrlap (I)
1) Kérelmező adatai (SZTE FK által kitöltve) 2) Személyi adatok a) Intézmény vezetője, szakmai vezető adatai (SZTE FK által kitöltve) b) Kari felnőttképzési koordinátor adatai (név, munkahely, telefon, ): c) Szakfelelős adatai (név, szervezeti egység adatai, telefon, ): d) Képzésért felelős szervezeti egység adatai: e) Kari ügyfélszolgálati helyiség adatai (név, szervezeti egység adatai, telefon, ): f) Képzési információs rendszer (Coospace szintér) felelősének adatai (név, szervezeti egység adatai, telefon, ): 3) A képzés besorolása A képzés a Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII.) hatálya alatt indul: igen – nem

28 Kötelező adatszolgáltatás felnőttképzés indításához Modulo űrlap (II)
4) Képzési adatok a) Képzés megnevezése: b) A képzés tervezett indításának ideje, időtartama (óra): c) A képzés telephelye(i): d) Képzési kör szerinti besorolás: e) OKJ szám/akkreditációs lajstromszám: f) Szakmacsoport azonosító : g) Programkövetelmény azonosító : h) Nyelv (Csak a « C » képzési kör esetében): i) Szint (Csak a « C » képzési kör esetében): j) A gyakorlati képzés helye(i) (Csak az « A » és a « B » képzési kör esetében): k) Amennyiben a gyakorlati képzés nem az intézményben folyik, gyakorlati képzés megvalósítására kötött szerződésben szereplő gyakorlati képzést folytató szervezet megnevezése, címe (Csak az « A » és a « B » képzési kör esetében):

29 Kötelező adatszolgáltatás felnőttképzés indításához Modulo űrlap (III)
l) Maximális csoportlétszám: m) Képzésbe bevont oktatók: 5) Témaszám megjelölése: 6) A részben vagy egészben támogatott képzés esetében a központi költségvetési vagy európai uniós forrás adatai: 7) Tervezett képzési költség/résztvevő: 8) Minőségcélok meghatározása a 393/2013. Korm. rendelet 17. § alapján: 9) Nyilatkozat a tárgyi feltételek rendelkezésre állásáról a 393/2013. Korm. rendelet 1. melléklete alapján: igen – nem

30 Kötelező adatszolgáltatás felnőttképzés indításához Modulo űrlap (IV)
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 1) Képzési program (felnőttképzési szakértő, az intézmény vezetője és a felnőttképzési szakmai vezető által aláírva, hitelesítve, szkennelve, pdf-ben) 2) A fizetendő igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (szkennelve, pdf-ben) 3) A képzésben részt vevő oktatók CV-i (szkennelve, pdf-ben) 4) Előzetes tudásszintmérés kérdőíve (word-ben) 5) Elégedettségmérés kérdőíve (word-ben, a 393/2013. Korm. rendelet 22., 23. §, és a 3. melléklet alapján) (jóváhagyás után, 2. körben)

31 Stratégiai partnerségek Felnőttoktatási projektek
A pályázattípus célja A stratégiai partnerségek pályázattípus célja jó gyakorlatok fejlesztésének, átvételének vagy alkalmazásának támogatása intézményi, helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten, a felnőttoktatás területén (tágabb értelemben, pl. a munka világát érintő képzések terén is). A vállalt célok, a várt hatás, a partnerségben résztvevő szervezetek függvényében a projektek méretükben és tevékenységeikben is különbözőek lehetnek. Ennek megfelelően kétféle projekttípust különböztetünk meg: 1.1 Kisléptékű, folyamatorientált stratégiai partnerségek 1.2 Nagyléptékű, termékorientált stratégiai partnerségek

32 Mobilitási projektek Felnőttoktatási munkatársak mobilitása
1. A pályázattípus célja A munkatársak mobilitására vonatkozó pályázattípus célja az oktatásban, képzésben és ifjúsági területen dolgozók szakmai fejlődésének támogatása a tanítás, képzés és ifjúsági munka minőségének fejlesztése és megújítása érdekében. 3. Támogatható tevékenységek Oktatási/képzési tevékenység, amely keretében felnőttoktatással foglalkozó intézmények/szervezetek munkatársai végeznek oktatási/képzési tevékenységet a külföldi partnerintézményben. Munkatársak képzése, amely a felnőttoktatással foglalkozó munkatársak szakmai fejlődését szolgálja a következő lehetőségeken keresztül: külföldi szervezett kurzusokon vagy tréning alkalmakon való részvétel egy külföldi felnőttoktatási területen működő intézménynél / szervezetnél végzett job shadowing / tanulmányút (observation - megfigyelés)


Letölteni ppt "Felnőttképzési workshop"

Hasonló előadás


Google Hirdetések