Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről"— Előadás másolata:

1 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről
Pásztor Tibor főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Képzési Főosztály

2 Kire terjed ki az új Fktv. hatálya ?
Felnőttképzésben részt vevő, és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre A tankötelezettsége teljesítése mellett felnőtt-képzésben is részt vevő személyre Felnőttképzési tevékenységet folytató jogalanyokra Szakértőkre Kamarákra Támogatást nyújtókra Gyakorlati képzést szervezőkre Hatóságra (állami szakképzési és felnőttképzési szerv) OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára (NYAK)

3 Hatálya nem terjed ki a honvédelemmel, a büntetés-végrehajtással, a rendészet és a katasztrófa elleni védekezéssel, a polgári titkosszolgálatok irányításával kapcsolatos képzésekre OKJ és nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére belső egyházi jogi személyekre, általuk létesített és fenntartott egyházi intézményekre a közszolgálati tisztviselők képzéseire az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre a pedagógus-továbbképzésekre a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzésekre a hatósági jellegű képzésekre az állami felnőttképzési intézmény kötelező képzéseire a bírák szakmai képzéseire

4 Felnőttképzési tevékenység képzési körei
OKJ szerinti szakképesítésre felkészítés Támogatott egyéb szakmai képzés Általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés Támogatott egyéb képzés Felnőttképzési tevékenység a nem támogatott képzés, ha az e törvényben foglaltak alapján szervezik. Támogatások forrásai: a központi költségvetés, melynek részei a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) foglalkoztatási és képzési alaprésze, A szakképzési hozzájárulásnak a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által a saját dolgozói képzésére elszámolható része, Európai uniós források FINY2 – nyilvántartás támogatott képzésekről – januártól (időpont, helyszín, óraszám, ütemterv) – ellenőrzés képzés megvalósulásáról, óraszám szerinti ütemezésről – bírság, akkreditáció visszavonása

5 Meghatározások általános nyelvi képzés: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés; egyéb képzés: az általános műveltség növelését vagy megnevezhető szakképesítéshez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza; egyéb szakmai képzés: valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges; támogatott képzés: részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló képzés;

6 A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése I.
Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető (törvénynek megfelelően). A kérelmet a hatóságnál kell benyújtani, a hatóság hatvan napon belül dönt (kiadás, módosítás, kiegészítés). Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény esetén az intézmény nyújtja be kérelmét a hatósághoz. Nem kaphat engedélyt az az intézmény, amelynek képviselője egy olyan intézmény képviselője (vagy volt képviselője), amely intézmény engedélyét teljesen visszavonták.

7 A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése II.
A hatóság szakértői bizottság igénybevételével lefolytatja az eljárást (kiadás, módosítás, kiegészítés). Az eljárás szakértői bizottság bevonása nélkül kerül lefolytatásra, ha OM-azonosítóval rendelkező intézmény kérelme olyan OKJ-s képzés folytatására irányul, amelynek szakképesítése szerepel az intézmény hatályos alapító okiratában. A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről (közhiteles hatósági nyilvántartás). Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása nyilvános, a nyilvántartást a hatóság honlapján közzéteszi. Az engedélyeztetési eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

8 A felnőttképzési szakértői rendszer
szakértőként a hatóság vagy a kamara engedélyével rendelkező személy vehető igénybe felnőttképzési szakértői tevékenység folytatását a hatóság, felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatását a kamara engedélyezi (kérelem) a hatóság hattagú Felnőttképzési Szakértői Bizottságot (FSZB) működtet, mely javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületként működik FSZB megállapítja, hogy mely minőségbiztosítási rendszer alkalmazható FSZB elnökét, tagjait a miniszter nevezi ki és menti fel négyéves időtartamra

9 Az engedély feltételei I.
Engedély azon jogalanynak adható, amely rendelkezik szakértő által előzetesen minősített képzési programmal, képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, minőségbiztosítási rendszerrel, információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerrel, minőségcélokat határoz meg, vagyoni biztosítékkal

10 Felnőttképzési információs rendszer
A hatóság a nyilvántartás adataiból, a szakmai vizsgáztatás adataiból, a támogató, támogatási program, intézmény, területi egység, továbbá az OKJ szerinti szakképesítések, nyelvek és nyelvi szintek, szakmai és egyéb képzések szerinti bontásban és országosan összesítve honlapján évente nyilvánosságra hozza az induló képzési létszámra, a képzésbe időközben bekapcsolódók létszámára, a képzésből kimaradtak létszámára, a vizsgára bocsátottak létszámára, a vizsgán megjelentek létszámára, a sikeresen vizsgázók létszámára, az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái esetén a vizsgázók átlageredményére, a képzésben részt vevők elégedettség-mérésére vonatkozó adatokat.

11 Felnőttképzési szakmai programkövetelmények
célja az egységes követelményrendszer kialakítása szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a kamara vezeti nyilvántartásba vételről, módosításról, törlésről öttagú bizottság dönt (három tag kamara, egy tag agrárkamara, egy tag miniszter) programkövetelmény javaslatot bármely jogi személy benyújthat elektronikus formában, melynek tartalmaznia kell: szakmacsoport megjelölés A Magyar Képesítési Keretrendszer szintjének megjelölését bemeneti kompetenciákat a szakmai végzettséggel ellátható munkaterület leírását minimális és maximális óraszámát szakmai követelmények leírását elméleti és gyakorlati képzési idő arányát végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit a programkövetelmények nyilvántartása nyilvános

12 Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények
célja az egységes követelményrendszer kialakítása nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a hatóság vezeti programkövetelmény javaslatot bármely jogi személy benyújthat elektronikus formában, tartalmaznia kell: nyelvi képzés szintjének, fajtájának, típusának megfelelő megnevezését bemeneti kompetenciákat minimális és maximális óraszámát tananyagegységek megjelölését a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit a programkövetelmények nyilvántartása nyilvános

13 A képzési program tartalma
A képzési program (OKJ) a szakmai és vizsgakövetelmények alapján kidolgozott, a modulzáró vizsgák szervezésének és dokumentálásának rendszerét is bemutató képzési program, valamint (támogatott egyéb szakmai, nyelvi) a felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában szereplő program alapján kidolgozott képzési program lehet. A képzési programnak tartalmaznia kell: a képzés megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, megszerezhető kompetenciát, bekapcsolódás és részvétel feltételeit, tervezett képzési időt, képzés formájának meghatározását (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás), a tananyag egységeit, ezek részletes leírását, maximális csoportlétszámot, teljesítmény értékelő rendszer leírását, egyes tananyagegységek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, személyi és tárgyi feltételeket.

14 Az engedéllyel rendelkező képző intézmények ellenőrzése, jogkövetkezmények I.
a hatóság a jogszabályi előírások megtartását felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő bevonásával ellenőrzi kétévenként legalább egy alkalommal ha a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, a kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösétől tízszereséig bírságot szab ki ha a jogszabálysértést nem szünteti meg, engedélyét visszavonja a hatóság ellenőrzési tevékenységét a gyakorlati képzés helye szerint illetékes területi kamara bevonásával látja el a hatóság az engedély visszavonását honlapján közzéteszi.

15 A felnőttképzés támogatásának forrásai
a központi költségvetés európai uniós források szakképzési hozzájárulás saját dolgozók képzésére elszámolható része a támogatott a képzés megrendelésekor köteles a támogatás tényét, forrását, támogatást nyújtó szervezet nevét az intézménnyel közölni a miniszter rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet a Kormány rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket a legfeljebb harminc tanóra terjedelmű digitális írástudás megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani

16 Hatóság feladatai felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése 60 napon belül dönt a kérelemről, bejelentés alapján 15 napon belül kiegészíti szakértői bizottság igénybevételével/igénybevétel nélkül lefolytatja az eljárást felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának engedélyezése Felnőttképzési Szakértői Bizottság (FSZB) működtetése nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartásának vezetése elkészíti a nyelvi képzettség azonosítóval ellátott besorolását ellenőrzi a jogszabályi előírások megtartását (felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő bevonásával) – 2 évente legalább egy alkalommal nyilvántartások vezetése, honlapon közzététel

17 Kamara feladatai felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának engedélyezése, nyilvántartás vezetése, honlap szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartásának vezetése az OKJ szerinti szakmacsoportos besorolás alapján elkészíti a szakmai végzettségek azonosítóval ellátott szakmacsoportba sorolását, valamint a programkövetelménynek a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározását és besorolását ellenőrzésben részvétel a képzések gyakorlati képzési részére vonatkozóan

18 Átmeneti rendelkezések
intézmény-akkreditációval rendelkező intézmények a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában augusztus 31. napján szereplő képzéseik alapján augusztus 31-ig (vagy az intézményakkreditáció lejártáig, ha korábban veszti hatályát), a január 1-jét követően intézményakkreditációt szerzett intézmények esetében március 31-ig a augusztus 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján indíthatnak képzést. az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában 2013. augusztus 31. napján szereplő képzési programjai augusztus 31-ig, a január 1-jét követően programakkreditációt szerzett intézmények esetében március 31-ig megfelelnek az e törvény szerint a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély kiadásának feltételeként a képzéshez előírt képzési programnak. E törvény rendelkezéseit a augusztus 31. napját követően indult engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. A szeptember 1-jén folyamatban levő, a felnőttképzési tevékenység folytatásával és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben az állami foglalkoztatási szerv jár el.

19 Rendeletek Rendeletben meghatározottak lesznek: engedélyezési eljárás
pályakövetési rendszer a digitális írástudás képzésekhez kapcsolása a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályai igazgatási szolgáltatási díjak köre, mértéke szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételei az OKJ képzések esetén a gyakorlati képzés teljesítésének és ellenőrzésének szabályai a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer a programkövetelmények besorolási szempontjai azok a képzések, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet a bemeneti kompetenciamérésre vonatkozó szabályok.

20 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések