Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Pásztor Tibor főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Képzési Főosztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Pásztor Tibor főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Képzési Főosztály."— Előadás másolata:

1 2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Pásztor Tibor főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Képzési Főosztály

2 Kire terjed ki az új Fktv. hatálya ? • Felnőttképzésben részt vevő, és a felnőttképzést kiegészítő tevékenységet igénybevevő felnőttre • A tankötelezettsége teljesítése mellett felnőtt-képzésben is részt vevő személyre • Felnőttképzési tevékenységet folytató jogalanyokra • Szakértőkre • Kamarákra • Támogatást nyújtókra • Gyakorlati képzést szervezőkre • Hatóságra (állami szakképzési és felnőttképzési szerv) • OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjára (NYAK) 2014. 06. 22.2

3 Hatálya nem terjed ki • a honvédelemmel, a büntetés-végrehajtással, a rendészet és a katasztrófa elleni védekezéssel, a polgári titkosszolgálatok irányításával kapcsolatos képzésekre • OKJ és nyelvvizsgára felkészítő képzések befejezését követő vizsgaszervezésre és vizsgáztatásra irányuló tevékenységére • belső egyházi jogi személyekre, általuk létesített és fenntartott egyházi intézményekre • a közszolgálati tisztviselők képzéseire • az egészségügyről szóló törvény szerinti ágazati szakmai képzésekre • a pedagógus-továbbképzésekre • a kultúráért felelős miniszter által akkreditált továbbképzésekre • a hatósági jellegű képzésekre • az állami felnőttképzési intézmény kötelező képzéseire • a bírák szakmai képzéseire 2014. 06. 22.3

4 4 Felnőttképzési tevékenység képzési körei • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítés • Támogatott egyéb szakmai képzés • Általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés • Támogatott egyéb képzés • Felnőttképzési tevékenység a nem támogatott képzés, ha az e törvényben foglaltak alapján szervezik.

5 Meghatározások • általános nyelvi képzés: az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretben ajánlott szintjeiben megfogalmazott követelmények teljesítésére irányuló, további kimeneti szintekre osztott nyelvi képzés; • egyéb képzés: az általános műveltség növelését vagy megnevezhető szakképesítéshez nem köthető kompetenciák fejlesztését célozza; • egyéb szakmai képzés: valamely foglalkozás, munkakör vagy munkatevékenység végzéséhez szükséges; • támogatott képzés: részben vagy egészben központi költségvetési vagy európai uniós forrás terhére megvalósuló képzés; 2014. 06. 22.5

6 A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése I. • Felnőttképzési tevékenység határozatlan időre szóló engedély birtokában végezhető (törvénynek megfelelően). • A kérelmet a hatóságnál kell benyújtani, a hatóság hatvan napon belül dönt (kiadás, módosítás, kiegészítés). • Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény esetén az intézmény nyújtja be kérelmét a hatósághoz. • Nem kaphat engedélyt az az intézmény, amelynek képviselője egy olyan intézmény képviselője (vagy volt képviselője), amely intézmény engedélyét teljesen visszavonták. 2014. 06. 22.6

7 A felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése II. •A hatóság szakértői bizottság igénybevételével lefolytatja az eljárást (kiadás, módosítás, kiegészítés). Az eljárás szakértői bizottság bevonása nélkül kerül lefolytatásra, ha OM-azonosítóval rendelkező intézmény kérelme olyan OKJ-s képzés folytatására irányul, amelynek szakképesítése szerepel az intézmény hatályos alapító okiratában. • A hatóság elektronikus nyilvántartást vezet az engedéllyel rendelkező képző intézményekről (közhiteles hatósági nyilvántartás). • Az engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartása nyilvános, a nyilvántartást a hatóság honlapján közzéteszi. • Az engedélyeztetési eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg. 2014. 06. 22.7

8 A felnőttképzési szakértői rendszer • szakértőként a hatóság vagy a kamara engedélyével rendelkező személy vehető igénybe • felnőttképzési szakértői tevékenység folytatását a hatóság, felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatását a kamara engedélyezi (kérelem) • a hatóság hattagú Felnőttképzési Szakértői Bizottságot (FSZB) működtet, mely javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületként működik • FSZB megállapítja, hogy mely minőségbiztosítási rendszer alkalmazható • FSZB elnökét, tagjait a miniszter nevezi ki és menti fel négyéves időtartamra 2014. 06. 22.8

9 Az engedély feltételei I. Engedély azon jogalanynak adható, amely rendelkezik – szakértő által előzetesen minősített képzési programmal, – képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, – minőségbiztosítási rendszerrel, – információs rendszer működtetéséhez szükséges feltételekkel, – ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszerrel, – minőségcélokat határoz meg, – vagyoni biztosítékkal 2014. 06. 22.9

10 Felnőttképzési információs rendszer A hatóság a nyilvántartás adataiból, a szakmai vizsgáztatás adataiból, a támogató, támogatási program, intézmény, területi egység, továbbá az OKJ szerinti szakképesítések, nyelvek és nyelvi szintek, szakmai és egyéb képzések szerinti bontásban és országosan összesítve honlapján évente nyilvánosságra hozza • az induló képzési létszámra, • a képzésbe időközben bekapcsolódók létszámára, • a képzésből kimaradtak létszámára, • a vizsgára bocsátottak létszámára, • a vizsgán megjelentek létszámára, • a sikeresen vizsgázók létszámára, • az OKJ szerinti szakképesítések vizsgái esetén a vizsgázók átlageredményére, • a képzésben részt vevők elégedettség-mérésére vonatkozó adatokat. 2014. 06. 22.10

11 Felnőttképzési szakmai programkövetelmények • célja az egységes követelményrendszer kialakítása • szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a kamara vezeti • nyilvántartásba vételről, módosításról, törlésről öttagú bizottság dönt (három tag kamara, egy tag agrárkamara, egy tag miniszter) • programkövetelmény javaslatot bármely jogi személy benyújthat elektronikus formában, melynek tartalmaznia kell: – szakmacsoport megjelölés – A Magyar Képesítési Keretrendszer szintjének megjelölését – bemeneti kompetenciákat – a szakmai végzettséggel ellátható munkaterület leírását – minimális és maximális óraszámát – szakmai követelmények leírását – elméleti és gyakorlati képzési idő arányát – végzettség megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit • a programkövetelmények nyilvántartása nyilvános 2014. 06. 22.11

12 Felnőttképzési nyelvi programkövetelmények • célja az egységes követelményrendszer kialakítása • nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartását a hatóság vezeti • programkövetelmény javaslatot bármely jogi személy benyújthat elektronikus formában, tartalmaznia kell: – nyelvi képzés szintjének, fajtájának, típusának megfelelő megnevezését – bemeneti kompetenciákat – minimális és maximális óraszámát – tananyagegységek megjelölését – a nyelvi képzettségi szint megszerzését igazoló dokumentum kiadásának feltételeit • a programkövetelmények nyilvántartása nyilvános 2014. 06. 22.12

13 A képzési program tartalma A képzési program (OKJ) a szakmai és vizsgakövetelmények alapján kidolgozott, a modulzáró vizsgák szervezésének és dokumentálásának rendszerét is bemutató képzési program, valamint (támogatott egyéb szakmai, nyelvi) a felnőttképzési szakmai programkövetelmények vagy nyelvi programkövetelmények nyilvántartásában szereplő program alapján kidolgozott képzési program lehet. A képzési programnak tartalmaznia kell: – a képzés megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, – megszerezhető kompetenciát, – bekapcsolódás és részvétel feltételeit, – tervezett képzési időt, – képzés formájának meghatározását (egyéni felkészülés, csoportos képzés, távoktatás), – a tananyag egységeit, ezek részletes leírását, – maximális csoportlétszámot, – teljesítmény értékelő rendszer leírását, – egyes tananyagegységek elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételeit, – személyi és tárgyi feltételeket. 2014. 06. 22.13

14 Az engedéllyel rendelkező képző intézmények ellenőrzése, jogkövetkezmények I. • a hatóság a jogszabályi előírások megtartását felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő bevonásával ellenőrzi kétévenként legalább egy alkalommal • ha a tevékenységét nem a jogszabálynak megfelelően végzi, a kötelező legkisebb munkabér havi összege ötszörösétől tízszereséig bírságot szab ki • ha a jogszabálysértést nem szünteti meg, engedélyét visszavonja • a hatóság ellenőrzési tevékenységét a gyakorlati képzés helye szerint illetékes területi kamara bevonásával látja el • a hatóság az engedély visszavonását honlapján közzéteszi. 2014. 06. 22.14

15 A felnőttképzés támogatásának forrásai • A felnőttképzés támogatásának forrásai: – a központi költségvetés – európai uniós források – szakképzési hozzájárulás saját dolgozók képzésére elszámolható része • a támogatott a képzés megrendelésekor köteles a támogatás tényét, forrását, támogatást nyújtó szervezet nevét az intézménnyel közölni • a miniszter rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet • a Kormány rendeletben meghatározhatja azokat a képzéseket, amelyeket a legfeljebb harminc tanóra terjedelmű digitális írástudás megszerzését szolgáló képzéssel együtt kell megvalósítani 2014. 06. 22.15

16 Hatóság feladatai • felnőttképzési tevékenység folytatásának engedélyezése • 60 napon belül dönt a kérelemről, bejelentés alapján 15 napon belül kiegészíti • szakértői bizottság igénybevételével/igénybevétel nélkül lefolytatja az eljárást • felnőttképzési szakértői tevékenység folytatásának engedélyezése • Felnőttképzési Szakértői Bizottság (FSZB) működtetése • nyelvi programkövetelmények elektronikus nyilvántartásának vezetése • elkészíti a nyelvi képzettség azonosítóval ellátott besorolását • ellenőrzi a jogszabályi előírások megtartását (felnőttképzési szakértő és felnőttképzési programszakértő bevonásával) – 2 évente legalább egy alkalommal • nyilvántartások vezetése, honlapon közzététel 2014. 06. 22.16

17 Kamara feladatai • felnőttképzési programszakértői tevékenység folytatásának engedélyezése, nyilvántartás vezetése, honlap • szakmai programkövetelmények elektronikus nyilvántartásának vezetése • az OKJ szerinti szakmacsoportos besorolás alapján elkészíti a szakmai végzettségek azonosítóval ellátott szakmacsoportba sorolását, valamint a programkövetelménynek a Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti szintjének meghatározását és besorolását • ellenőrzésben részvétel a képzések gyakorlati képzési részére vonatkozóan 2014. 06. 22.17

18 Átmeneti rendelkezések • intézmény-akkreditációval rendelkező intézmények – a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásában 2013. augusztus 31. napján szereplő képzéseik alapján 2014. augusztus 31-ig (vagy az intézményakkreditáció lejártáig, ha korábban veszti hatályát), – a 2013. január 1-jét követően intézményakkreditációt szerzett intézmények esetében 2015. március 31-ig a 2013. augusztus 31-én hatályos jogszabályi rendelkezések alapján indíthatnak képzést. • az akkreditált felnőttképzési programok nyilvántartásában – 2013. augusztus 31. napján szereplő képzési programjai 2014. augusztus 31-ig, – a 2013. január 1-jét követően programakkreditációt szerzett intézmények esetében 2015. március 31-ig megfelelnek az e törvény szerint a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedély kiadásának feltételeként a képzéshez előírt képzési programnak. • E törvény rendelkezéseit a 2013. augusztus 31. napját követően indult engedélyezési eljárásoknál kell alkalmazni. • A 2013. szeptember 1-jén folyamatban levő, a felnőttképzési tevékenység folytatásával és a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények ellenőrzésével kapcsolatos ügyekben az állami foglalkoztatási szerv jár el. 2014. 06. 22.18

19 Rendeletek Rendeletben meghatározottak lesznek: – engedélyezési eljárás – pályakövetési rendszer – a digitális írástudás képzésekhez kapcsolása – a felnőttképzési normatív támogatás részletes szabályai – igazgatási szolgáltatási díjak köre, mértéke – szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételei – az OKJ képzések esetén a gyakorlati képzés teljesítésének és ellenőrzésének szabályai – a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszer – a programkövetelmények besorolási szempontjai – azok a képzések, amelyeket kizárólag az állami felnőttképzési intézmény végezhet – a bemeneti kompetenciamérésre vonatkozó szabályok. 2014. 06. 22.19

20 pasztortibor@lab.hu Köszönöm a figyelmüket! 20


Letölteni ppt "2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről Pásztor Tibor főosztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Képzési Főosztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések