Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)"— Előadás másolata:

1 A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
BUDAPEST, A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kis- és középvállalkozásokat érintő gazdaságfejlesztési tématerületei

2 A 2014-2020 közötti időszak tervezését meghatározó fontosabb Kormánydöntések
1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat A közötti EU-s fejlesztési források 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani A közötti EU-s fejlesztési források felhasználására irányuló operatív programok körének meghatározása – a jelenlegi időszakhoz hasonlóan az ún. fejlettebb régiónak minősülő KMR esetében külön operatív program, a VEKOP került kialakításra ERFA és ESZA források felhasználásával 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozat A közötti operatív programok prioritásainak indikatív struktúrájának meghatározása 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat A közötti operatív programok indikatív forrásallokációs arányainak meghatározása 1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozat A jelenleg hatályos regionális támogatási térkép június 30-ig történő meghosszabbítása között Pest megye déli gazdaságfejlesztési térsége és a megyehatár menti elmaradottabb vagy leszakadó térségeit előnyben kell részesíteni 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat A közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciója (a KMR-ben a támogatási intenzitás mértéke 0-55% a területi fejlettségtől és a vállalati mérettől függően)

3 A Közép-magyarországi Régió és a VEKOP speciális helyzete I.
A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete (hasonlóan a jelenlegi időszakhoz): Heterogén területi igények: párhuzamosan kell foglalkozni az ország legfejlettebb térségének kihívásaival, és megoldást találni a kevésbé fejlett régiók problémáival küzdő térségek nehézségeire Ágazati igények: mivel a KMR területén az ERFA és az ESZA források elsősorban a VEKOP keretében nyújthatóak, ezért a területi szempontok mellett az egyes ágazatok fejlesztési igényeit is kezelni kell (tükörintézkedések) Változások a as időszakhoz képest: Csökkenő fejlesztési források: míg között több mint M EUR, addig között mintegy 900 M EUR forrás áll rendelkezésre hazai társfinanszírozással együtt Szigorúbb forrásallokációs determinációk a fejlettebb régióba allokált források tekintetében (az EU által meghatározott ún. tematikus célkitűzésekre): 1-4. célkitűzésekre (KFI, IKT, KKV, CO2) az ERFA források min. 80%-át, ezen belül a 4. célkitűzésre min. az ERFA források 20%-át 8-11. célkitűzésekre (foglalkoztatás, társadalmi befogadás, oktatás, intézményfejlesztés) az ESZA források min. 80%-át, ezen belül a 9. célkitűzésre az ESZA források min. 20%-át 8-10. célkitűzésekre: a Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) forrásainak min %-át

4 A Közép-magyarországi Régió és a VEKOP speciális helyzete II.
További változások a as időszakhoz képest: Alacsonyabb társfinanszírozási arány: 85% helyett 50% a maximális EU-s társfinanszírozás (amely arány 10%-ponttal növelhető pénzügyi eszközök, illetve CLLD alkalmazása esetén) Regionális állami támogatásokra vonatkozó kedvezőtlenebb feltételek: július 1-től a KMR-ben alapvetően tovább csökken a támogatási intenzitás mértéke Kompenzációs lehetőségek: Rugalmassági szabály: a KMR területén megvalósuló, de országos jelentőségű, illetve a KMR-en kívüli régiókra is jelentős hatással lévő fejlesztések azonosítása és betervezése az ágazati OP-k forrásai terhére (ERFA források esetén 15%, EMVA esetében 5%, ESZA esetében korlátlan) - folyamatban Régiókategóriák közötti 3%-os átcsoportosítás: forrás átcsoportosítása valamely nem a KMR területét érintő ágazati operatív programból - alkalmazása a hazai költségvetést érintő hatásai miatt vizsgálat alatt áll Regionális támogatási térkép: a közötti támogatási térkép kialakításakor kijelölhetőek azon területek, amelyek esetében magasabb támogatási intenzitás alkalmazható – a koncepció elkészült, bejelentése folyamatban

5 A VEKOP tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja
Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) Indikatív forrás hazai társ-finanszírozással (M EUR) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 3, 1 19,56% 177,3 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése 3, 1, 4, 2 8,16% 73,9 3. Településfejlesztés 9 3,17% 28,7 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 3, 8, 9 6,46% 58,6 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 4, 8, 10 28,54% 258,9 6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok 15,85% 143,8 7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok 8, 10 16,70% 151,4 8. Technikai segítségnyújtás 1,56% 14,1 Összesen 100,00% 906,7

6 gazdaságfejlesztési célkitűzései
A VEKOP legfontosabb gazdaságfejlesztési célkitűzései 1. A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudás-gazdaság, kreativitás, innováció): Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése Minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése A tudásfelhasználás segítése A tudásáramlás erősítése A tudásbázisok megerősítése Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása 2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése: Foglalkoztatás-ösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége harmonikus együttműködése érdekében 3. A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése: A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása

7 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései I.
1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése Üzleti infrastruktúra (pl. ipari parkok, inkubátorházak, logisztikai központok) Vállalkozói együttműködések, klaszterek Vállalkozói készségek, képességek 2. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése Életszakasz szerint (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló) Élethelyzet szerint (pl. beszállítóvá válás, külpiacra lépés) 3. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések munkavégzés minőségének fejlesztése munkavállalói képességek fejlesztése esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő társadalmi célú vállalkozások, szociális gazdaság, szociális vállalatok és védett szervezetek

8 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései II.
1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 4. intézkedés: Természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartható, innovatív fejlesztése meghatározó adottságokkal rendelkező turisztikai termékek fejlesztése a Közép-magyarország régióban egészségturisztikai fejlesztések időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi, személyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások

9 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései III.
1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 5. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása Innovációs ökoszisztéma építés Vállalati K+F kapacitásfejlesztés S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák KKV-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének támogatása 6. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések Ipari kutatóközpontok 7. intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság: Kutatóintézeti kiválósági központok Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése

10 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései IV.
2. prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése: 1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása Hitel-, faktoring-, lízing-, illetve tőkeprogramok, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetése önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal kombinálva 2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése A pénzügyi közvetítő szervezetek részére kialakított képzési, tanácsadási programok, illetve a támogatás közvetítéséhez szükséges informatikai infrastruktúra kiépítésének támogatása 3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél Vállalkozások innovációs képességének javításának, illetve a gazdasági haszonnal kecsegtető innovatív ötleteik megvalósításának ösztönzése 4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél Vállalkozások, illetve önkormányzatok megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek ösztönzése 5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT célú projekteknél Vállalkozások infokommunikációs fejlesztéseinek, illetve az infokommunikációs területen tevékenykedő vállalkozások általános fejlesztéseinek ösztönzése

11 A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései V.
4. prioritás: Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD: 1. intézkedés: Közösségvezérelt helyi gazdasági és civil fejlesztések, programok, rendezvények, akciók Helyi gazdaságfejlesztés Kisléptékű turisztikai fejlesztések 7. prioritás: Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok: 1. intézkedés: A munkaerő-piaci belépés segítése A vállalkozóvá válás támogatása A munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások 3. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével A duális képzés elterjesztése 4. intézkedés: A munkaerő-piaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése A munkahelyi rugalmasság elterjesztése

12 A VEKOP tervezésével kapcsolatban meghozott Kormánydöntések
1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat a VEKOP és a KMR területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről A VEKOP elsősorban területi szempontú operatív programként területi fejlesztéseket és gazdaságfejlesztési beavatkozásokat tartalmaz, kiemelt célja a KMR (különösen Pest megye) periférikus területeinek fejlesztése Az ágazati operatív programok esetén az igénybe vehető rugalmassági keretek alkalmazása A közötti fejlesztési időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép kapcsán a Pest megyei KKV-k számára magasabb támogatási intenzitást biztosító térség vagy térségek kijelölése 1803/2013. (XI. 8.) Korm. határozat a 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról A VEKOP indikatív keretének felosztása: Budapest 26,72%, Pest Megye 17,78%, Érd Megyei Jogú Város 0,98%, az ágazati fejlesztések 45,47% arányban részesednek Pest Megye Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata a források tervezése vonják be az érintett települési, illetve kerületi önkormányzatokat Érd megyei jogú város térsége tervezett fejlesztéseinek illeszkednie kell Érd megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz Az ágazatok a tervezés során vonják be Pest Megye Önkormányzatát, Budapest Főváros Önkormányzatát és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát

13 A VEKOP tervezésének további lépései
A VEKOP fejlesztési céljainak és intézkedéseinek véglegesítéséhez szükséges: A területi szereplők fejlesztési igényeinek meghatározása (területi tervezés) és beépítése az operatív programba Az egyes ágazatok, ágazati operatív programok KMR-t érintő intézkedéseinek beazonosítása és a KMR fejlesztési igények beépítése: a Strukturális Alapok forrásai terhére a rugalmassági szabály alapján (a KMR-t érintő fejlesztések esetében) a Kohéziós Alap forrásai terhére (IKOP, KEHOP) Régiókategóriák közötti 3%-os átcsoportosítás alkalmazási lehetőségének vizsgálata és az erről szóló döntés meghozatala Bizottsággal történő egyeztetések Társadalmasítási vélemények beépítése

14 Köszönjük megtisztelő figyelmüket
Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca


Letölteni ppt "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések