Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kis- és középvállalkozásokat érintő gazdaságfejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kis- és középvállalkozásokat érintő gazdaságfejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.20."— Előadás másolata:

1 A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kis- és középvállalkozásokat érintő gazdaságfejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.20.

2 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat  A 2014-2020 közötti EU-s fejlesztési források 60%-át gazdaságfejlesztésre kell fordítani  A 2014-2020 közötti EU-s fejlesztési források felhasználására irányuló operatív programok körének meghatározása – a jelenlegi időszakhoz hasonlóan az ún. fejlettebb régiónak minősülő KMR esetében külön operatív program, a VEKOP került kialakításra ERFA és ESZA források felhasználásával 1143/2013. (III. 21.) Korm. határozat  A 2014-2020 közötti operatív programok prioritásainak indikatív struktúrájának meghatározása 1322/2013. (VI. 12.) Korm. határozat  A 2014-2020 közötti operatív programok indikatív forrásallokációs arányainak meghatározása 1625/2013. (IX. 5.) Korm. határozat  A jelenleg hatályos regionális támogatási térkép 2014. június 30-ig történő meghosszabbítása  2014-2020 között Pest megye déli gazdaságfejlesztési térsége és a megyehatár menti elmaradottabb vagy leszakadó térségeit előnyben kell részesíteni 1805/2013. (XI. 12.) Korm. határozat  A 2014-2020 közötti időszakban hatályos regionális támogatási térkép koncepciója (a KMR-ben a támogatási intenzitás mértéke 0-55% a területi fejlettségtől és a vállalati mérettől függően) A 2014-2020 közötti időszak tervezését meghatározó fontosabb Kormánydöntések

3 A Közép-magyarországi Régió és a VEKOP speciális helyzete I. A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete (hasonlóan a jelenlegi időszakhoz):  Heterogén területi igények: párhuzamosan kell foglalkozni az ország legfejlettebb térségének kihívásaival, és megoldást találni a kevésbé fejlett régiók problémáival küzdő térségek nehézségeire  Ágazati igények: mivel a KMR területén az ERFA és az ESZA források elsősorban a VEKOP keretében nyújthatóak, ezért a területi szempontok mellett az egyes ágazatok fejlesztési igényeit is kezelni kell (tükörintézkedések) Változások a 2007-2013-as időszakhoz képest:  Csökkenő fejlesztési források: míg 2007-2013 között több mint 1.700 M EUR, addig 2014-2020 között mintegy 900 M EUR forrás áll rendelkezésre hazai társfinanszírozással együtt  Szigorúbb forrásallokációs determinációk a fejlettebb régióba allokált források tekintetében (az EU által meghatározott ún. tematikus célkitűzésekre): 1-4. célkitűzésekre (KFI, IKT, KKV, CO2) az ERFA források min. 80%-át, ezen belül a 4. célkitűzésre min. az ERFA források 20%-át 8-11. célkitűzésekre (foglalkoztatás, társadalmi befogadás, oktatás, intézményfejlesztés) az ESZA források min. 80%-át, ezen belül a 9. célkitűzésre az ESZA források min. 20%-át 8-10. célkitűzésekre: a Strukturális Alapok (ERFA, ESZA) forrásainak min. 45-50%-át

4 A Közép-magyarországi Régió és a VEKOP speciális helyzete II. További változások a 2007-2013-as időszakhoz képest:  Alacsonyabb társfinanszírozási arány: 85% helyett 50% a maximális EU-s társfinanszírozás (amely arány 10%-ponttal növelhető pénzügyi eszközök, illetve CLLD alkalmazása esetén)  Regionális állami támogatásokra vonatkozó kedvezőtlenebb feltételek: 2014. július 1-től a KMR-ben alapvetően tovább csökken a támogatási intenzitás mértéke Kompenzációs lehetőségek:  Rugalmassági szabály: a KMR területén megvalósuló, de országos jelentőségű, illetve a KMR-en kívüli régiókra is jelentős hatással lévő fejlesztések azonosítása és betervezése az ágazati OP-k forrásai terhére (ERFA források esetén 15%, EMVA esetében 5%, ESZA esetében korlátlan) - folyamatban  Régiókategóriák közötti 3%-os átcsoportosítás: forrás átcsoportosítása valamely nem a KMR területét érintő ágazati operatív programból - alkalmazása a hazai költségvetést érintő hatásai miatt vizsgálat alatt áll  Regionális támogatási térkép: a 2014-2020 közötti támogatási térkép kialakításakor kijelölhetőek azon területek, amelyek esetében magasabb támogatási intenzitás alkalmazható – a koncepció elkészült, bejelentése folyamatban

5 A VEKOP tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás- allokáció (%) Indikatív forrás hazai társ- finanszírozással (M EUR) 1. Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése 3, 119,56%177,3 2. Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése3, 1, 4, 28,16%73,9 3. Településfejlesztés93,17%28,7 4. Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD 3, 8, 96,46%58,6 5. Közszolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékonysági célú fejlesztései, illetve a szolgáltatások minőségének javítása 4, 8, 1028,54%258,9 6. Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok915,85%143,8 7. Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok8, 1016,70%151,4 8. Technikai segítségnyújtás1,56%14,1 Összesen100,00%906,7

6 1. A regionális gazdasági teljesítmény fenntartható módon történő növelése (tudás- gazdaság, kreativitás, innováció):  Vállalkozói környezet és kultúra fejlesztése  Kiemelt célcsoportokba tartozó vállalkozások növekedési potenciáljának javítása  Vállalkozások foglalkoztatásának ösztönzése  Minőségi szolgáltatás-, vonzerő- és termékfejlesztés, valamint a turisztikai intézményrendszer megerősítése  A tudásfelhasználás segítése  A tudásáramlás erősítése  A tudásbázisok megerősítése  Vállalkozások külső finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása 2. A közösségi infrastruktúra fejlesztése:  Foglalkoztatás-ösztönző, közösségvezérelt helyi gazdaságfejlesztés a város és térsége harmonikus együttműködése érdekében 3. A foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztése:  A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése és támogatása  Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése  A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása A VEKOP legfontosabb gazdaságfejlesztési célkitűzései

7 1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése  1. intézkedés: Támogató üzleti környezet fejlesztése Üzleti infrastruktúra (pl. ipari parkok, inkubátorházak, logisztikai központok) Vállalkozói együttműködések, klaszterek Vállalkozói készségek, képességek  2. intézkedés: Kiemelt vállalkozói célcsoportok differenciált gazdaságfejlesztése Életszakasz szerint (kezdő, növekvő, érett vagy hanyatló) Élethelyzet szerint (pl. beszállítóvá válás, külpiacra lépés)  3. intézkedés: Vállalkozások foglalkoztatás orientált fejlesztései munkahelyteremtést- és megőrzést célzó fejlesztések munkavégzés minőségének fejlesztése munkavállalói képességek fejlesztése esélyegyenlőségi célcsoportok foglalkoztatását elősegítő társadalmi célú vállalkozások, szociális gazdaság, szociális vállalatok és védett szervezetek A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései I.

8 1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése  4. intézkedés: Természeti és kulturális örökségi vonzerők, termékek, valamint az egészséggazdasághoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások fenntartható, innovatív fejlesztése meghatározó adottságokkal rendelkező turisztikai termékek fejlesztése a Közép-magyarország régióban egészségturisztikai fejlesztések időskori és piacosítható egészségügyi, orvosi, személyi és közösségi szolgáltatások fejlesztése a kreatív gazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései II.

9 1. prioritás: Vállalkozások versenyképességének javítása, a foglalkoztatás ösztönzése és a tudásgazdaság fejlesztése  5. intézkedés: Vállalati K+F+I tevékenység támogatása Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása Innovációs ökoszisztéma építés Vállalati K+F kapacitásfejlesztés S3 specializációk, kiemelt növekedési zónák KKV-k és feltalálók innovációs szolgáltatásvásárlásának és iparjogvédelmi tevékenységének támogatása  6. intézkedés: Stratégiai K+F+I együttműködések és kezdeményezések Együttműködésben végzett K+F+I projektek támogatása K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések Ipari kutatóközpontok  7. intézkedés: Kutatóintézeti és nemzetközi kiválóság: Kutatóintézeti kiválósági központok Kutatóintézeti infrastruktúra fejlesztése Nemzetközi kutatási infrastruktúrákban való részvétel támogatása Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései III.

10 2. prioritás: Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése:  1. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása Hitel-, faktoring-, lízing-, illetve tőkeprogramok, továbbá nagyobb kockázatvállalást ösztönző garanciatermékek működtetése önállóan, illetve vissza nem térítendő forrásokkal kombinálva  2. intézkedés: Támogatásközvetítésben részt vevő pénzügyi közvetítők fejlesztése A pénzügyi közvetítő szervezetek részére kialakított képzési, tanácsadási programok, illetve a támogatás közvetítéséhez szükséges informatikai infrastruktúra kiépítésének támogatása  3. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása K+F+I projekteknél Vállalkozások innovációs képességének javításának, illetve a gazdasági haszonnal kecsegtető innovatív ötleteik megvalósításának ösztönzése  4. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása energetikai projekteknél Vállalkozások, illetve önkormányzatok megújuló energia felhasználását és energiahatékonyság-növelését célzó fejlesztéseinek ösztönzése  5. intézkedés: Pénzügyi eszközök hozzáférhetőségének javítása az IKT célú projekteknél Vállalkozások infokommunikációs fejlesztéseinek, illetve az infokommunikációs területen tevékenykedő vállalkozások általános fejlesztéseinek ösztönzése A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései IV.

11 4. prioritás: Térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok – CLLD:  1. intézkedés: Közösségvezérelt helyi gazdasági és civil fejlesztések, programok, rendezvények, akciók Helyi gazdaságfejlesztés Kisléptékű turisztikai fejlesztések 7. prioritás: Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok:  1. intézkedés: A munkaerő-piaci belépés segítése A vállalkozóvá válás támogatása A munkaerő-piaci belépést elősegítő célzott támogatások  3. intézkedés: Egész életen át tartó tanulás ösztönzése a szak- és felnőttképzés fejlesztésével A duális képzés elterjesztése  4. intézkedés: A munkaerő-piaci rugalmasság és alkalmazkodóképesség fejlesztése A munkahelyi rugalmasság elterjesztése A VEKOP tervezett gazdaságfejlesztési prioritásai, intézkedései V.

12 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat a VEKOP és a KMR területén végrehajtandó fejlesztések forrásai felhasználásának tervezéséről  A VEKOP elsősorban területi szempontú operatív programként területi fejlesztéseket és gazdaságfejlesztési beavatkozásokat tartalmaz, kiemelt célja a KMR (különösen Pest megye) periférikus területeinek fejlesztése  Az ágazati operatív programok esetén az igénybe vehető rugalmassági keretek alkalmazása  A 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra vonatkozó regionális támogatási térkép kapcsán a Pest megyei KKV-k számára magasabb támogatási intenzitást biztosító térség vagy térségek kijelölése 1803/2013. (XI. 8.) Korm. határozat a 1323/2013. (VI. 12.) Korm. határozat módosításáról  A VEKOP indikatív keretének felosztása: Budapest 26,72%, Pest Megye 17,78%, Érd Megyei Jogú Város 0,98%, az ágazati fejlesztések 45,47% arányban részesednek  Pest Megye Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata a források tervezése vonják be az érintett települési, illetve kerületi önkormányzatokat  Érd megyei jogú város térsége tervezett fejlesztéseinek illeszkednie kell Érd megyei jogú város integrált településfejlesztési stratégiájában megfogalmazott fejlesztési irányokhoz  Az ágazatok a tervezés során vonják be Pest Megye Önkormányzatát, Budapest Főváros Önkormányzatát és Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát A VEKOP tervezésével kapcsolatban meghozott Kormánydöntések

13 A VEKOP fejlesztési céljainak és intézkedéseinek véglegesítéséhez szükséges:  A területi szereplők fejlesztési igényeinek meghatározása (területi tervezés) és beépítése az operatív programba  Az egyes ágazatok, ágazati operatív programok KMR-t érintő intézkedéseinek beazonosítása és a KMR fejlesztési igények beépítése: a Strukturális Alapok forrásai terhére a rugalmassági szabály alapján (a KMR-t érintő fejlesztések esetében) a Kohéziós Alap forrásai terhére (IKOP, KEHOP)  Régiókategóriák közötti 3%-os átcsoportosítás alkalmazási lehetőségének vizsgálata és az erről szóló döntés meghozatala  Bizottsággal történő egyeztetések  Társadalmasítási vélemények beépítése A VEKOP tervezésének további lépései

14 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Levelezési cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Cím: 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 2. E-mail: gabor.fazekas@nth.gov.hu www.nth.gov.hu


Letölteni ppt "A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) kis- és középvállalkozásokat érintő gazdaságfejlesztési tématerületei BUDAPEST, 2013.11.20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések