Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök működtetése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök működtetése"— Előadás másolata:

1 Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök működtetése
Rupp Tamás Főosztályvezető Nagyprojektek Főosztály Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 Tartalom EU alapelvek Hazai jogszabályi háttér Versenysemlegesség
Fenntarthatóság A Közreműködő Szervezet szerepe Üzemeltetési helyzet Általános problémák Intézkedések, célok Üzemeltetés jelentősége

3 Üzemeltetés EU alapelvek
Versenysemlegesség az üzemeltető kiválasztásakor Költséghatékonyság Fenntarthatóság: a megépített eszközök pótlásához szükséges források beépülése a díjba Szennyező Fizet Elv teljesülése Az EU támogatással létrejött eszközök üzemeltetésen képződő túlzott profit tilalma (díjpolitika)

4 Hazai jogszabályi háttér
16/2006 MeHVM-Pm együttes rendelet ( §) Közbeszerzési tv. Koncessziós tv. Hulladékgazdálkodási tv. Vízgazdálkodási tv. Önkormányzati tv. Államháztartásról szóló tv. Számviteli tv. 224/2004 Kormányrendelet Társulásokról szóló tv-ek 1997. évi CXXXV. tv. 2004. évi CVII. tv.

5 Versenysemlegesség - hulladékgazdálkodás -
Üzemeltető kiválasztása  Közbeszerzési tv szabályai szerint Kivételek : Közbeszerzési Törvény, 2/A § 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság: amely felett az ajánlatkérő a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből származik

6 Versenysemlegesség - víziközmű -
Víziközművek működtetése  koncesszióköteles tevékenység Üzemeltető kiválasztása  a Kbt. alapján a Koncessziós törvény rendelkezései szerint Kivételek: Vgtv. 9. § (2) Az állam kizárólagos tulajdonába vagy az önkormányzat törzsvagyonába tartozó víziközművek működtetetésére, a kizárólagos (2007. január 1-től) tulajdonos állam vagy önkormányzat(ok) által alapított gazdálkodó szervezet vagy Az e gazdálkodó szervezetek által ugyancsak e célra alapított gazdálkodó szervezet

7 Versenysemlegesség - rekonstrukció, bővítés -
16/2006 MeHVM-PM rendelet 25. § (5) Mind víziközmű, mind hulladékgazdálkodási beruházás esetén odaítélhető a létrejövő eszközállomány üzemeltetése közbeszerzési vagy koncessziós pályázat nélkül a korábban felsorolt kivételeket nem teljesítő gazdálkodó szervezeteknek is, az alábbi feltételek teljesülésével: Ha a beruházás a meglévő eszközállomány értéknövelő felújítását, rekonstrukcióját vagy bővítését célozza VAGY Ha a Kedvezményezett és a közszolgáltató között a fenti rendelet hatálybalépéséig létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerződés kiterjed a támogatásból megvalósuló, önállóan működtethető eszközállomány kizárólagos működtetésére ÉS…

8 Versenysemlegesség - rekonstrukció, bővítés -
…az alábbi feltételek teljesülnek: A meglévő közszolgáltató kiválasztása a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződés megkötésekor hatályos jogszabályokkal összhangban történt ÉS Az így létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerződés tartalmazza az EU támogatásból megvalósítani tervezett eszközállomány működtetésével kapcsolatos szerződéses feltételeket (vagyonbérleti/eszközhasználati díjra vonatkozó, a rendszer fenntarthatóságát biztosító rendelkezések) ÉS Hulladékkezelési közszolgáltatás esetén a Kedvezményezett és/vagy más önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévő közszolgáltató szervezetben a 224/2004-es Kormányrendelet hatálybalépését követően államháztartáson kívüli jogi személy tulajdoni részesedést nem szerzett

9 Versenysemlegesség - vagyonkezelés -
Vagyonkezelő kiválasztása: Önkormányzati Törvény, 80/A § (4) szerinti nyílt pályázati eljárás lefolytatásával; Más helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulásának kijelölésével; A Kedvezményezett önkormányzat(ok) kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kijelölésével (a kizárólagos önkormányzati tulajdon fennállásáig) * * * A KSz jogosult megfigyelőt delegálni a koncessziós ill. vagyonkezelői pályázatokat értékelő testületbe, valamint az üzemeltető kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába

10 Fenntarthatóság - díjpolitika -
Az EU egyazon célra csak egyszer ad támogatást, a továbbiakban a rendszernek önfenntartónak kell lennie, a Szennyező Fizet Elv figyelembevételével Ennek érdekében: A létrejövő eszközállomány amortizációjának, pótlási szükségletének ellenértékét be kell építeni a közszolgáltatási díjakba Ez a legtöbb esetben a díjak emelésével jár A díjak kalkulációja során figyelemmel kell lenni a lakosság terhelhetőségére a helyi életszínvonal tükrében EU 15 átlag  Víz és csatornadíj: 3% Hulladékdíj: 1%

11 Fenntarthatóság - díjpolitika -
Az eszközök újrapótlásához szükséges pénzeszközöket a Kedvezményezett tartja nyilván, az e célra létrehozott Fejlesztési Alapban A közszolgáltatási díjban megképzett felújítási célú pénzeszközöket a Kedvezményezett kizárólag az érintett eszközállomány rekonstrukciójára, újrapótlására használhatja A beruházást és a későbbiek során végzett bővítéseket is a saját könyveiben tartja számon Vagyonkezelésbe adás esetén a felújítási hányad a vagyonkezelőnél jelenik meg, aki saját maga végzi az eszközök folyamatos újrapótlását

12 KSz szerepe az üzemeltetés kapcsán
Vonatkozó jogszabály-alkotási folyamatokban való részvétel (gyakorlati szempontok érvényesítése) 14/2004 együttes rendelet ( időszak projektjei) 16/2006 MeHVM-PM rendelet (KEOP projektek) készülő Víziközmű törvény stb. Folyamatos szakértői tanácsadás a projektek jelenlegi és potenciális kedvezményezettjei számára Mintadokumentációk készítése: Közfeladat-ellátási szerződésminta Társulási szerződésminta Vagyonkezelői szerződésminta Önerő-finanszírozási segédlet

13 Üzemeltetési jelentés – 2006
a KvVM FI Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet megbízásából készült egy átfogó üzemeltetési tanulmány az Európai Bizottság részére A tanulmány célja felderíteni, hogy a Kohéziós Alap projektek keretében létrejövő közvagyon üzemeltetésének során érvényesülnek-e a vonatkozó magyar jogszabályok és az acquis communautaire-ből levezethető (imént felsorolt) EU alapelvek

14 Üzemeltetési jelentés - 2006
A tanulmány Az összes végrehajtás alatti hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési ISPA/KA projekt adatai alapján (üzemeltetésre, vagyongazdálkodásra, tulajdonviszonyokra vonatkozó dokumentumok, helyi rendeletek) szektoronként a vonatkozó hazai és EU jogszabályok figyelembevételével vizsgálja az újonnan létrejövő műtárgyakkal kapcsolatos közszolgáltatás legfontosabb paramétereit (szerződések hatálya, díjképzés szabályai, tulajdonviszonyok)

15 Üzemeltetési helyzet – 2007 - hulladékgazdálkodás -
A jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződések – néhány kivételtől eltekintve – nem rendelkeznek a Kohéziós Alapból megvalósuló létesítmények jövőbeni működtetésének kérdéseiről Az új eszközök üzemeltetésére eddig már megkötött közszolgáltatási szerződések mindegyike közbeszerzési vagy nyílt pályázati eljárás mellőzésével, a jogszabályokban fellelhető ‘kiskapuk’ kihasználásával jött létre (Miskolc, Debrecen) Az új szerződések megkötésekor nem érvényesültek a verseny tisztaságára, nyíltságára, az egyenlő nemzeti elbánásra vonatkozó EU tagállamokra kötelező alapelvek

16 Üzemeltetési helyzet – 2007 - hulladékgazdálkodás -
A vizsgált szerződésekből hiányoznak az új létesítmények hosszú távú, fenntartható fejlesztését szolgáló és a szolgáltatás díjában érvényesítendő, pénzügyi források biztosításának garanciái is nem biztosított az Unió által megkövetelt pénzügyi fenntarthatóság kritériuma (az eszközök hasznos élettartamának projektben tervezett ideje kb év)

17 Üzemeltetési helyzet – 2007 - víziközmű -
A szerződések általában rendelkeznek az új létesítmények hosszú távú, fenntartható fejlesztését szolgáló és a szolgáltatás díjában érvényesítendő, pénzügyi források biztosításáról, de nem állapítható meg minden esetben a forrásképzés alapja; az üzemeltetésre átvett eszközök felújításának szabályrendszere esetenként nem átlátható előfordul a víziközmű ágazatban képződött forrás más célra való kivonása

18 Általános problémák A jelenlegi közszolgáltatási/üzemeltetési szerződések az egyes önkormányzatok és a szolgáltatók közötti jogviszonyokat tartalmazzák ezért a több önkormányzatot érintő, regionális szintű rendszerek üzemeltetésére szerződésmódosítás vagy új eljárás lefolyatatása nélkül nem terjeszthetők ki.

19 Általános problémák Konzorciumi / Társulási megállapodásokban
alapvetően nem tisztázottak a regionális beruházások üzemeltetési és közszolgáltatási viszonyai a legtöbb esetben a megállapodásban vázolt elképzelés szerint a jelenlegi közszolgáltatók révén, közbeszerzési eljárás nélkül, egyéb szerződéses konstrukciókkal kívánják megoldani az üzemeltetést

20 Intézkedések – célok Hogyan oldjuk meg a MÚLT hibáiból adódó problémákat? Hogyan kezeljük a JÖVŐben létrejövő eszközök üzemeltetésének ügyét? * * * Az FI mindent megtesz a problémák megoldásának érdekében, azonban a meglévő szerződéses viszonyok jelentős jogi nehézségeket okoznak

21 Intézkedések Kezdeményeztük az összes (végrehajtás és előkészítés alatt álló) KA projekt keretében a meglévő üzemeltetési szerződések felülvizsgálatát: a pénzügyi-gazdasági feltételek, a díjképzés módja, az osztalék mértéke (amennyiben van) megfelel-e az elvárásoknak Az új létesítmények működtetését az EU normáknak megfelelő versenyjogi és közbeszerzési szabályok maradéktalan érvényre juttatásával kell biztosítani.

22 Intézkedések Amennyiben a meglévő szerződések nem felelnek meg maradéktalanul az EU forrásból létrejött eszközök üzemeltetésével kapcsolatos alapelveknek, úgy szükséges e szerződések módosítása vagy megszüntetése * * * A jelentés részeként kidolgozásra került egy egységes elveken alapuló közfeladat-ellátási szerződésminta, amelyet az új szerződések kialakításakor javasolunk alkalmazni

23 Intézkedések 14/2004 együttes rendelet módosítása
A KA támogatás feltétele hogy a létrejövő eszközök (víziközmű vagy hulladék) üzemeltetőjét koncessziós vagy vagyonkezelői pályázat, illetőleg közbeszerzési eljárás keretében választották ki Kivételek: Kbt. 2/A és Vgtv. 9. § (2) A kiválasztási eljárást a KA KSz felülvizsgálta Önkormányzati Társulási Megállapodás minta Üzemeltetési és vagyonkezelési szerződés minta Folyamatos szaktanácsadás a Kedvezményezettek felé

24 Üzemeltetés jelentősége a KA projektekben
Az Európai Bizottság ellenőrzései (auditok) során kiemelten vizsgálja a magyar jogszabályok és az „acquis communautaire” teljesülését a létrejövő létesítmények üzemeltetése kapcsán A műtárgyak nem megfelelő módon történő üzemeltetése végső soron a támogatási összeg visszafizetéséhez vezet(het) [EU példa: Görögország  35%-os visszafizetési kötelezettség]

25 Mi ennél jobbak leszünk!

26 Köszönöm a figyelmet! www.fi.kvvm.hu www.nfu.gov.hu
europa.eu.int/comm/regional_policy


Letölteni ppt "Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök működtetése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések