Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök működtetése Rupp Tamás Főosztályvezető Nagyprojektek Főosztály Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök működtetése Rupp Tamás Főosztályvezető Nagyprojektek Főosztály Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és."— Előadás másolata:

1 Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök működtetése Rupp Tamás Főosztályvezető Nagyprojektek Főosztály Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 Tartalom  EU alapelvek  Hazai jogszabályi háttér  Versenysemlegesség  Fenntarthatóság  A Közreműködő Szervezet szerepe  Üzemeltetési helyzet - 2007  Általános problémák  Intézkedések, célok  Üzemeltetés jelentősége

3 EU alapelvek Versenysemlegesség az üzemeltető kiválasztásakor Költséghatékonyság Fenntarthatóság: a megépített eszközök pótlásához szükséges források beépülése a díjba Szennyező Fizet Elv teljesülése Az EU támogatással létrejött eszközök üzemeltetésen képződő túlzott profit tilalma (díjpolitika) Üzemeltetés

4 Hazai jogszabályi háttér 16/2006 MeHVM-Pm együttes rendelet (25-26. §) Közbeszerzési tv. Koncessziós tv. Hulladékgazdálkodási tv. Vízgazdálkodási tv. Önkormányzati tv. Államháztartásról szóló tv. Számviteli tv. 224/2004 Kormányrendelet Társulásokról szóló tv-ek –1997. évi CXXXV. tv. –2004. évi CVII. tv.

5 Üzemeltető kiválasztása  Közbeszerzési tv szabályai szerint Kivételek : Közbeszerzési Törvény, 2/A § 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság:  amely felett az ajánlatkérő a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik  a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből származik Versenysemlegesség - hulladékgazdálkodás -

6 Víziközművek működtetése  koncesszióköteles tevékenység Üzemeltető kiválasztása  a Kbt. alapján a Koncessziós törvény rendelkezései szerint Kivételek: Vgtv. 9. § (2)  Az állam kizárólagos tulajdonába vagy az önkormányzat törzsvagyonába tartozó víziközművek működtetetésére, a kizárólagos (2007. január 1-től) tulajdonos állam vagy önkormányzat(ok) által alapított gazdálkodó szervezet vagy  Az e gazdálkodó szervezetek által ugyancsak e célra alapított gazdálkodó szervezet Versenysemlegesség - víziközmű -

7 16/2006 MeHVM-PM rendelet 25. § (5) Mind víziközmű, mind hulladékgazdálkodási beruházás esetén odaítélhető a létrejövő eszközállomány üzemeltetése közbeszerzési vagy koncessziós pályázat nélkül a korábban felsorolt kivételeket nem teljesítő gazdálkodó szervezeteknek is, az alábbi feltételek teljesülésével:  Ha a beruházás a meglévő eszközállomány értéknövelő felújítását, rekonstrukcióját vagy bővítését célozza VAGY  Ha a Kedvezményezett és a közszolgáltató között a fenti rendelet hatálybalépéséig létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerződés kiterjed a támogatásból megvalósuló, önállóan működtethető eszközállomány kizárólagos működtetésére ÉS… Versenysemlegesség - rekonstrukció, bővítés -

8 …az alábbi feltételek teljesülnek: a)A meglévő közszolgáltató kiválasztása a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződés megkötésekor hatályos jogszabályokkal összhangban történt ÉS b)Az így létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerződés tartalmazza az EU támogatásból megvalósítani tervezett eszközállomány működtetésével kapcsolatos szerződéses feltételeket (vagyonbérleti/eszközhasználati díjra vonatkozó, a rendszer fenntarthatóságát biztosító rendelkezések) ÉS c)Hulladékkezelési közszolgáltatás esetén a Kedvezményezett és/vagy más önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévő közszolgáltató szervezetben a 224/2004-es Kormányrendelet hatálybalépését követően államháztartáson kívüli jogi személy tulajdoni részesedést nem szerzett Versenysemlegesség - rekonstrukció, bővítés -

9 Vagyonkezelő kiválasztása: -Önkormányzati Törvény, 80/A § (4) szerinti nyílt pályázati eljárás lefolytatásával; -Más helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulásának kijelölésével; -A Kedvezményezett önkormányzat(ok) kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kijelölésével (a kizárólagos önkormányzati tulajdon fennállásáig) * * * A KSz jogosult megfigyelőt delegálni a koncessziós ill. vagyonkezelői pályázatokat értékelő testületbe, valamint az üzemeltető kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába Versenysemlegesség - vagyonkezelés -

10 Fenntarthatóság - díjpolitika - Az EU egyazon célra csak egyszer ad támogatást, a továbbiakban a rendszernek önfenntartónak kell lennie, a Szennyező Fizet Elv figyelembevételével Ennek érdekében:  A létrejövő eszközállomány amortizációjának, pótlási szükségletének ellenértékét be kell építeni a közszolgáltatási díjakba  Ez a legtöbb esetben a díjak emelésével jár  A díjak kalkulációja során figyelemmel kell lenni a lakosság terhelhetőségére a helyi életszínvonal tükrében EU 15 átlag  Víz és csatornadíj: 3% Hulladékdíj: 1%

11  Az eszközök újrapótlásához szükséges pénzeszközöket a Kedvezményezett tartja nyilván, az e célra létrehozott Fejlesztési Alapban  A közszolgáltatási díjban megképzett felújítási célú pénzeszközöket a Kedvezményezett kizárólag az érintett eszközállomány rekonstrukciójára, újrapótlására használhatja  A beruházást és a későbbiek során végzett bővítéseket is a saját könyveiben tartja számon  Vagyonkezelésbe adás esetén a felújítási hányad a vagyonkezelőnél jelenik meg, aki saját maga végzi az eszközök folyamatos újrapótlását Fenntarthatóság - díjpolitika -

12 KSz szerepe az üzemeltetés kapcsán  Vonatkozó jogszabály-alkotási folyamatokban való részvétel (gyakorlati szempontok érvényesítése)  14/2004 együttes rendelet (2000-2006 időszak projektjei)  16/2006 MeHVM-PM rendelet (KEOP projektek)  készülő Víziközmű törvény stb.  Folyamatos szakértői tanácsadás a projektek jelenlegi és potenciális kedvezményezettjei számára  Mintadokumentációk készítése: –Közfeladat-ellátási szerződésminta –Társulási szerződésminta –Vagyonkezelői szerződésminta –Önerő-finanszírozási segédlet

13 a KvVM FI Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet megbízásából készült egy átfogó üzemeltetési tanulmány az Európai Bizottság részére A tanulmány célja felderíteni, hogy a Kohéziós Alap projektek keretében létrejövő közvagyon üzemeltetésének során érvényesülnek-e  a vonatkozó magyar jogszabályok és  az acquis communautaire-ből levezethető (imént felsorolt) EU alapelvek Üzemeltetési jelentés – 2006

14 A tanulmány  Az összes végrehajtás alatti hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési ISPA/KA projekt adatai alapján (üzemeltetésre, vagyongazdálkodásra, tulajdonviszonyokra vonatkozó dokumentumok, helyi rendeletek)  szektoronként  a vonatkozó hazai és EU jogszabályok figyelembevételével vizsgálja az újonnan létrejövő műtárgyakkal kapcsolatos közszolgáltatás legfontosabb paramétereit (szerződések hatálya, díjképzés szabályai, tulajdonviszonyok) Üzemeltetési jelentés - 2006

15 1.A jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződések – néhány kivételtől eltekintve – nem rendelkeznek a Kohéziós Alapból megvalósuló létesítmények jövőbeni működtetésének kérdéseiről 2.Az új eszközök üzemeltetésére eddig már megkötött közszolgáltatási szerződések mindegyike közbeszerzési vagy nyílt pályázati eljárás mellőzésével, a jogszabályokban fellelhető ‘kiskapuk’ kihasználásával jött létre (Miskolc, Debrecen)  Az új szerződések megkötésekor nem érvényesültek a verseny tisztaságára, nyíltságára, az egyenlő nemzeti elbánásra vonatkozó EU tagállamokra kötelező alapelvek Üzemeltetési helyzet – 2007 - hulladékgazdálkodás -

16 A vizsgált szerződésekből hiányoznak az új létesítmények hosszú távú, fenntartható fejlesztését szolgáló és a szolgáltatás díjában érvényesítendő, pénzügyi források biztosításának garanciái is  nem biztosított az Unió által megkövetelt pénzügyi fenntarthatóság kritériuma (az eszközök hasznos élettartamának projektben tervezett ideje kb. 20-30 év) Üzemeltetési helyzet – 2007 - hulladékgazdálkodás -

17 A szerződések általában rendelkeznek az új létesítmények hosszú távú, fenntartható fejlesztését szolgáló és a szolgáltatás díjában érvényesítendő, pénzügyi források biztosításáról, de  nem állapítható meg minden esetben a forrásképzés alapja;  az üzemeltetésre átvett eszközök felújításának szabályrendszere esetenként nem átlátható  előfordul a víziközmű ágazatban képződött forrás más célra való kivonása Üzemeltetési helyzet – 2007 - víziközmű -

18 A jelenlegi közszolgáltatási/üzemeltetési szerződések  az egyes önkormányzatok és a szolgáltatók közötti jogviszonyokat tartalmazzák  ezért a több önkormányzatot érintő, regionális szintű rendszerek üzemeltetésére szerződésmódosítás vagy új eljárás lefolyatatása nélkül nem terjeszthetők ki. Általános problémák

19 Konzorciumi / Társulási megállapodásokban  alapvetően nem tisztázottak a regionális beruházások üzemeltetési és közszolgáltatási viszonyai  a legtöbb esetben a megállapodásban vázolt elképzelés szerint a jelenlegi közszolgáltatók révén, közbeszerzési eljárás nélkül, egyéb szerződéses konstrukciókkal kívánják megoldani az üzemeltetést Általános problémák

20 1.Hogyan oldjuk meg a MÚLT hibáiból adódó problémákat? 2.Hogyan kezeljük a JÖVŐben létrejövő eszközök üzemeltetésének ügyét? * * * Az FI mindent megtesz a problémák megoldásának érdekében, azonban a meglévő szerződéses viszonyok jelentős jogi nehézségeket okoznak Intézkedések – célok

21 Intézkedések Kezdeményeztük az összes (végrehajtás és előkészítés alatt álló) KA projekt keretében a meglévő üzemeltetési szerződések felülvizsgálatát:  a pénzügyi-gazdasági feltételek,  a díjképzés módja,  az osztalék mértéke (amennyiben van) megfelel-e az elvárásoknak  Az új létesítmények működtetését az EU normáknak megfelelő versenyjogi és közbeszerzési szabályok maradéktalan érvényre juttatásával kell biztosítani.

22 Amennyiben a meglévő szerződések nem felelnek meg maradéktalanul az EU forrásból létrejött eszközök üzemeltetésével kapcsolatos alapelveknek, úgy szükséges e szerződések  módosítása vagy  megszüntetése * * * A jelentés részeként kidolgozásra került egy egységes elveken alapuló közfeladat-ellátási szerződésminta, amelyet az új szerződések kialakításakor javasolunk alkalmazni Intézkedések

23 Intézkedések 14/2004 együttes rendelet módosítása 16/2006 együttes rendelet (2007-13) –A KA támogatás feltétele hogy a létrejövő eszközök (víziközmű vagy hulladék) üzemeltetőjét koncessziós vagy vagyonkezelői pályázat, illetőleg közbeszerzési eljárás keretében választották ki Kivételek: Kbt. 2/A és Vgtv. 9. § (2) –A kiválasztási eljárást a KA KSz felülvizsgálta Önkormányzati Társulási Megállapodás minta Üzemeltetési és vagyonkezelési szerződés minta Folyamatos szaktanácsadás a Kedvezményezettek felé

24 Üzemeltetés jelentősége a KA projektekben Az Európai Bizottság ellenőrzései (auditok) során kiemelten vizsgálja a magyar jogszabályok és az „acquis communautaire” teljesülését a létrejövő létesítmények üzemeltetése kapcsán  A műtárgyak nem megfelelő módon történő üzemeltetése végső soron a támogatási összeg visszafizetéséhez vezet(het) [EU példa: Görögország  35%-os visszafizetési kötelezettség]

25 Mi ennél jobbak leszünk!

26 Köszönöm a figyelmet! www.fi.kvvm.huwww.nfu.gov.hueuropa.eu.int/comm/regional_policy


Letölteni ppt "Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök működtetése Rupp Tamás Főosztályvezető Nagyprojektek Főosztály Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések