Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök üzemeltetése - problémák és megoldások - Rupp Tamás 2007/04/20 Főosztályvezető Nagyprojektek Főosztály Fejlesztési.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök üzemeltetése - problémák és megoldások - Rupp Tamás 2007/04/20 Főosztályvezető Nagyprojektek Főosztály Fejlesztési."— Előadás másolata:

1 Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök üzemeltetése - problémák és megoldások - Rupp Tamás 2007/04/20 Főosztályvezető Nagyprojektek Főosztály Fejlesztési Igazgatóság Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

2 Tartalom  EU alapelvek  Hazai jogszabályi háttér  Versenysemlegesség  Fenntarthatóság  Üzemeltetési helyzet – 2006  Általános problémák  A Közreműködő Szervezet szerepe  Üzemeltetés jelentősége

3 EU alapelvek  Versenysemlegesség az üzemeltető kiválasztásakor  Költséghatékonyság  Fenntarthatóság: a megépített eszközök pótlásához szükséges források beépülése a díjba  Szennyező Fizet Elv teljesülése  Az EU támogatással létrejött eszközök üzemeltetésen képződő túlzott profit tilalma (díjpolitika) Üzemeltetés

4 Hazai jogszabályi háttér •16/2006 MeHVM-Pm együttes rendelet (25-26. §) •Közbeszerzési tv. •Koncessziós tv. •Hulladékgazdálkodási tv. •Vízgazdálkodási tv. •Önkormányzati tv. •Államháztartásról szóló tv. •Számviteli tv. •224/2004 Kormányrendelet •Társulásokról szóló tv-ek –1997. évi CXXXV. tv. –2004. évi CVII. tv.

5 Üzemeltető kiválasztása  Közbeszerzési tv szabályai szerint Kivételek : Közbeszerzési Törvény, 2/A § 100%-os állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság:  amely felett az ajánlatkérő a stratégiai és az ügyvezetési jellegű feladatok ellátását illetően egyaránt teljes körű irányítási és ellenőrzési jogokkal rendelkezik  a szerződéskötést követő éves nettó árbevételének legalább 90%-a az egyedüli tag ajánlatkérővel kötendő szerződés teljesítéséből származik Versenysemlegesség - hulladékgazdálkodás -

6 Víziközművek működtetése  koncesszióköteles tevékenység Üzemeltető kiválasztása  a Kbt. alapján a Koncessziós törvény rendelkezései szerint Kivételek: Vgtv. 9. § (2)  Az állam kizárólagos tulajdonába vagy az önkormányzat törzsvagyonába tartozó víziközművek működtetetésére, a kizárólagos (2007. január 1-től) tulajdonos állam vagy önkormányzat(ok) által alapított gazdálkodó szervezet vagy  Az e gazdálkodó szervezetek által ugyancsak e célra alapított gazdálkodó szervezet Versenysemlegesség - víziközmű -

7 16/2006 MeHVM-PM rendelet 25. § (5) Mind víziközmű, mind hulladékgazdálkodási beruházás esetén odaítélhető a létrejövő eszközállomány üzemeltetése közbeszerzési vagy koncessziós pályázat nélkül a korábban felsorolt kivételeket nem teljesítő gazdálkodó szervezeteknek is, az alábbi feltételek teljesülésével:  Ha a beruházás a meglévő eszközállomány értéknövelő felújítását, rekonstrukcióját vagy bővítését célozza VAGY  Ha a Kedvezményezett és a közszolgáltató között a fenti rendelet hatálybalépéséig létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerződés kiterjed a támogatásból megvalósuló, önállóan működtethető eszközállomány kizárólagos működtetésére ÉS… Versenysemlegesség - rekonstrukció, bővítés -

8 …az alábbi feltételek teljesülnek: a)A meglévő közszolgáltató kiválasztása a közszolgáltatási, üzemeltetési szerződés megkötésekor hatályos jogszabályokkal összhangban történt ÉS b)Az így létrejött közszolgáltatási, üzemeltetési szerződés tartalmazza az EU támogatásból megvalósítani tervezett eszközállomány működtetésével kapcsolatos szerződéses feltételeket (vagyonbérleti/eszközhasználati díjra vonatkozó, a rendszer fenntarthatóságát biztosító rendelkezések) ÉS c)Hulladékkezelési közszolgáltatás esetén a Kedvezményezett és/vagy más önkormányzatok kizárólagos tulajdonában lévő közszolgáltató szervezetben a 224/2004-es Kormányrendelet hatálybalépését követően államháztartáson kívüli jogi személy tulajdoni részesedést nem szerzett Versenysemlegesség - rekonstrukció, bővítés -

9 Vagyonkezelő kiválasztása: -Önkormányzati Törvény, 80/A § (4) szerinti nyílt pályázati eljárás lefolytatásával; -Más helyi önkormányzat vagy helyi önkormányzatok társulásának kijelölésével; -A Kedvezményezett önkormányzat(ok) kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság kijelölésével (a kizárólagos önkormányzati tulajdon fennállásáig) * * * A KSz jogosult megfigyelőt delegálni a koncessziós ill. vagyonkezelői pályázatokat értékelő testületbe, valamint az üzemeltető kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás bíráló bizottságába Versenysemlegesség - vagyonkezelés -

10 Fenntarthatóság - díjpolitika - Az EU egyazon célra csak egyszer ad támogatást, a továbbiakban a rendszernek önfenntartónak kell lennie, a Szennyező Fizet Elv figyelembevételével Ennek érdekében:  A létrejövő eszközállomány amortizációjának, pótlási szükségletének ellenértékét be kell építeni a közszolgáltatási díjakba  Ez a legtöbb esetben a díjak emelésével jár  A díjak kalkulációja során figyelemmel kell lenni a lakosság terhelhetőségére a helyi életszínvonal tükrében EU 15 átlag  Víz és csatornadíj: 3% Hulladékdíj: 1%

11  Az eszközök újrapótlásához szükséges pénzeszközöket a Kedvezményezett tartja nyilván, az e célra létrehozott Fejlesztési Alapban  A közszolgáltatási díjban megképzett felújítási célú pénzeszközöket a Kedvezményezett kizárólag az érintett eszközállomány rekonstrukciójára, újrapótlására használhatja  A beruházást és a későbbiek során végzett bővítéseket is a saját könyveiben tartja számon  Vagyonkezelésbe adás esetén a felújítási hányad a vagyonkezelőnél jelenik meg, aki saját maga végzi az eszközök folyamatos újrapótlását Fenntarthatóság - díjpolitika -

12 a KvVM FI Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet megbízásából készült egy átfogó üzemeltetési tanulmány az Európai Bizottság részére A tanulmány célja felderíteni, hogy a Kohéziós Alap projektek keretében létrejövő közvagyon üzemeltetésének során érvényesülnek-e  a vonatkozó magyar jogszabályok és  az acquis communautaire-ből levezethető (imént felsorolt) EU alapelvek Üzemeltetési jelentés – 2006

13 A tanulmány  Az összes végrehajtás alatti hulladékgazdálkodási és szennyvízkezelési ISPA/KA projekt adatai alapján (üzemeltetésre, vagyongazdálkodásra, tulajdonviszonyokra vonatkozó dokumentumok, helyi rendeletek)  szektoronként  a vonatkozó hazai és EU jogszabályok figyelembevételével vizsgálja az újonnan létrejövő műtárgyakkal kapcsolatos közszolgáltatás legfontosabb paramétereit (szerződések hatálya, díjképzés szabályai, tulajdonviszonyok) Üzemeltetési jelentés – 2006

14 1.A jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződések – néhány kivételtől eltekintve – nem rendelkeznek a Kohéziós Alapból megvalósuló létesítmények jövőbeni működtetésének kérdéseiről 2.Az új eszközök üzemeltetésére eddig már megkötött közszolgáltatási szerződések mindegyike közbeszerzési vagy nyílt pályázati eljárás mellőzésével, a jogszabályokban fellelhető ‘kiskapuk’ kihasználásával jött létre (Miskolc, Debrecen)  Az új szerződések megkötésekor nem érvényesültek a verseny tisztaságára, nyíltságára, az egyenlő nemzeti elbánásra vonatkozó EU tagállamokra kötelező alapelvek Üzemeltetési helyzet – 2006 - hulladékgazdálkodás -

15 A vizsgált szerződésekből hiányoznak az új létesítmények hosszú távú, fenntartható fejlesztését szolgáló és a szolgáltatás díjában érvényesítendő, pénzügyi források biztosításának garanciái is  nem biztosított az Unió által megkövetelt pénzügyi fenntarthatóság kritériuma (az eszközök hasznos élettartamának projektben tervezett ideje kb. 20-30 év) Üzemeltetési helyzet – 2006 - hulladékgazdálkodás -

16 A szerződések általában rendelkeznek az új létesítmények hosszú távú, fenntartható fejlesztését szolgáló és a szolgáltatás díjában érvényesítendő, pénzügyi források biztosításáról, de  nem állapítható meg minden esetben a forrásképzés alapja;  az üzemeltetésre átvett eszközök felújításának szabályrendszere esetenként nem átlátható  előfordul a víziközmű ágazatban képződött forrás más célra való kivonása Üzemeltetési helyzet – 2006 - víziközmű -

17 A jelenlegi közszolgáltatási/üzemeltetési szerződések  az egyes önkormányzatok és a szolgáltatók közötti jogviszonyokat tartalmazzák  ezért a több önkormányzatot érintő, regionális szintű rendszerek üzemeltetésére •szerződésmódosítás vagy •új eljárás lefolyatatása nélkül nem terjeszthetők ki. Általános problémák

18 Konzorciumi / Társulási megállapodásokban  alapvetően nem tisztázottak a regionális beruházások üzemeltetési és közszolgáltatási viszonyai  a legtöbb esetben a megállapodásban vázolt elképzelés szerint a jelenlegi közszolgáltatók révén, közbeszerzési eljárás nélkül, egyéb szerződéses konstrukciókkal kívánják megoldani az üzemeltetést Általános problémák

19 KSz szerepe az üzemeltetés kapcsán  Vonatkozó jogszabály-alkotási folyamatokban való részvétel (gyakorlati szempontok érvényesítése)  14/2004 együttes rendelet (2000-2006 időszak projektjei)  16/2006 MeHVM-PM rendelet (KEOP projektek)  készülő Víziközmű törvény stb.  Folyamatos szakértői tanácsadás a projektek jelenlegi és potenciális kedvezményezettjei számára  Mintadokumentációk készítése: –Közfeladat-ellátási szerződésminta –Társulási szerződésminta –Vagyonkezelői szerződésminta –Önerő-finanszírozási segédlet

20 Üzemeltetés jelentősége a KA projektekben Az Európai Bizottság ellenőrzései (auditok) során kiemelten vizsgálja a magyar jogszabályok és az „acquis communautaire” teljesülését a létrejövő létesítmények üzemeltetése kapcsán  A műtárgyak nem megfelelő módon történő üzemeltetése végső soron a támogatási összeg visszafizetéséhez vezet(het)

21 Köszönöm a figyelmet! www.fi.kvvm.huwww.nfu.gov.hueuropa.eu.int/comm/regional_policy


Letölteni ppt "Európai Uniós támogatással létrejövő eszközök üzemeltetése - problémák és megoldások - Rupp Tamás 2007/04/20 Főosztályvezető Nagyprojektek Főosztály Fejlesztési."

Hasonló előadás


Google Hirdetések