Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

< 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Mutató EU27 = 100 Forrás: Eurostat Egy főre jutó regionális GDP.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "< 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Mutató EU27 = 100 Forrás: Eurostat Egy főre jutó regionális GDP."— Előadás másolata:

1

2 < 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Mutató EU27 = 100 Forrás: Eurostat Egy főre jutó regionális GDP

3 Konvergencia célkitűzés 78,5% a legkülső régiók és térségek speciális programjait is ideértve Programok és pénzügyi eszközök TámogathatóságPrioritásokElőirányzatok Európai Területi Együttműködés célkitűzés 3,94% Regionális Versenyképesség 17,2% és Foglalkoztatottság célkitűzés Kohéziós politika, 2007-2013 3 célkitűzés Költségvetés: (az EU GDP-jének kb. 0,4%-a) Regionális és nemzeti programok ERFA ESZA Kohéziós Alap Az EU25 átlagának 75%-a alatti GDP/fő mutatójú régiók Statisztikai hatás: Az EU15 átlagának 75%-a alatti és az EU25 átlagának 75%-a feletti GDP/fő mutatójú régiók Az EU25 átlagának 90%-a alatti GNI/fő mutatójú tagállamok innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség infrastruktúrák emberi erőforrások közigazgatási kapacitás közlekedés szállítás környezetvédelem megújuló energiaforrások 67,34% = 177,8 md euró 8,38% = 22,14 md euró 23,86% = 62,99 md euró Regionális programok (ERFA) és nemzeti programok (ESZA) A tagállamok javasolják a régiók listáját Fokozatos bevezetés: A 2000 és 2006 között az 1. célkitűzés alá tartozó, de a Konvergencia célkitűzés alá nem tartozó régiók Innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség európai foglalkoztatási stratégia 83,44% = 48,31 md euró 16,56% = 9,58 md euró Határon átnyúló és transznacionális programok és hálózatok (ERFA) Határmenti régiók és nagy transznacionális együttműködési régiók innováció környezetvédelem/ kockázat-megelőzés elérhetőség kultúra, oktatás 35,61%: határon átnyúló 12,12%: ESZPE 47,73%: transznacionális 4,54%: hálózatok

4 A Közösség stratégiai iránymutatásai a kohézióról a Bizottság javaslata, a Tanács elfogadása, az Európai Parlament jóváhagyása 1 Nemzeti stratégiai referenciakeret a tagállamok javaslata a partnerségi elv alkalmazásában; az Unió irányvonalát követve a nemzeti stratégia és programok megállapítása; Bizottság végleges határozata 2 Operatív programok a prioritások, az igazgatás és a pénzügyi források leírása; tagállam vagy régió javaslata; Bizottság végleges határozata 3 A programok igazgatása és a projektek kiválasztása a tagállamok és a régiók által; „megosztott igazgatás” elve = egyeztetés a Bizottsággal 4 Stratégiai iránymutatások, programozás és nyomon követés 5 Stratégiai nyomon követés és éves beszámolás az Európai Tanács tavaszi csúcstalálkozóján, alapja a Bizottság és a tagállamok éves jelentése Art. 16-21 and 28 Gen.Reg.

5 Fejlesztéspolitikai „keretek” Kohéziós támogatások: Phare, ISPA, SAPARD, Strukturális és Kohéziós Alap

6 A Közösségi Stratégiai Iránymutatások prioritásai Infrastrukturális beruházásokkal javítani a tagállamok, régiók, nagyvárosok vonzerejét. A kutatások és az innovációs hálózatok megerősítésével ösztönözni az innovációt és a tudás-alapú gazdaság növekedését. A képzésbe befektetéssel és a munkaerő-piac kiterjesztésével több és jobb munkahelyet létrehozni.

7 Rendelkezésre álló források Magyarországnak jutó kohéziós források 2007-2013 között Összesen: 25,3 milliárd euró (+ hazai társfinanszírozás 15 %) Alapok: –Kohéziós alap (KA), rögzített összeg: 8,6 milliárd euró felhasználható: környezeti és közlekedési infrastruktúra-fejlesztésekre –Strukturális alapok: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) Felhasználható: fizikai beruházásokra Európai Szociális Alap (ESZA) Felhasználható: humán befektetésekre - Európai Területi Együttműködés Továbbá: Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap: 3,8 milliárd euró

8 2007-2013 közötti periódus tervezése Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: –Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció –Országos Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 közötti stratégia meghatározása: 2007-2013 közötti stratégia meghatározása: Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) = Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Operatív programok (ÚMFT alapján) 2 éves akciótervek Egyéb dokumentumok –Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv – Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája –Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv),

9 Átfogó célok Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz - foglalkoztathatóság és aktivitás javítása - munkaerő-kereslet bővítése – munkahelyteremtés - munkaerő-piaci környezet fejlesztése – állásközvetítő rendszer Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön - versenyképesség - gazdaság bázisának szélesítése - üzleti környezet fejlesztése

10 Horizontális célok Fenntarthatóság - környezeti - makrogazdasági (egyensúly) Kohézió - területi különbségek csökkentése - társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)

11 A fejlesztés területei, prioritások Humán Oktatás Foglalkoztatás Egészség GazdaságKözlekedés Környezet & Energia ÁllamreformRégiók6+1 Foglalkoztatás & Növekedés Fejlesztési Területek: Fizikai/HumánFizikaiFizikai Fizikai/Hu- mán FizikaiFizikai Szociális Összesen elosztható források: kb. 7000 milliárd forint Plusz magántőke: ????

12 1. prioritás: gazdaságfejlesztés - innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése - KKV-k jövedelemtermelő képességének javítása - üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése - pénzügyi eszközök

13 2. prioritás: közlekedésfejlesztés -nemzetközi elérhetőség javítása -térségi elérhetőség javítása -városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése - áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

14 3. prioritás: a társadalom megújulása -foglalkoztathatóság javítása (munkaerő-piaci szolgáltatások, tudás-készség, foglalkoztatási támogatások, egészségi állapot javítása) -alkalmazkodóképesség javítása -oktatásfejlesztés (társadalmi-gazdasági igényekhez alkalmazkodás, hatékonyság-növelés/esélyteremtés, innovációs potenciál) -társadalmi részvétel és befogadás -humán infrastruktúra

15 4. prioritás: környezet- és energiafejlesztés - környezetjavító fejlesztések (egészséges és tiszta települések, a környezetbiztonság növelése, vízvédelem; a természeti értékek megőrzése; a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése) - környezetbarát energetikai fejlesztések (energiahatékonyság, megújuló energia)

16 5. prioritás: területfejlesztés - együttműködő és versenyképes városhálózat (pólusprogram) - megújuló vidék - elmaradott térségek felzárkóztatása - a Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése

17 6. prioritás: államreform - a közigazgatás megújítása (a jogalkotás megújítása; a civil társadalom megerősödésének támogatása; a közigazgatás szolgáltatóvá tétele; az integrált kistérségi és a regionális döntési szintek megerősítése) - az elektronikus közigazgatás infrastruktúrájának fejlesztése; a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala; az e-kultúra terjesztése)

18 A pénz felosztásának elvei A teljes keretben a Kohéziós Alap (Környezet, Közlekedés, Energia) 1/3, az ERFA és ESZA (Ágazatok és Régiók) 2/3 arányt képviselnek A Strukturális Alapokban a fizikai beruházások aránya 78 %, a humán beruházásoké pedig 22 % (kormánydöntés) A fizikai beruházásokból 50% ágazati, míg 50% regionális célok szerint tervezett Közép-Magyarország (2. célkitűzés) rögzített: kb. 2 milliárd euró

19 Hová, mennyi pénz jut? Operat í v programok Ö sszesen milli á rd forint Gazdas á gfejleszt é s OP674,03 K ö zleked é s OP1721,47 T á rsadalmi meg ú jul á s OP933,29 T á rsadalmi infrastrukt ú ra OP538,95 K ö rnyezet é s energia OP1053,56 Nyugat-dun á nt ú li OP128,25 K ö z é p-dun á nt ú li OP140,46 D é l-dun á nt ú li OP194,99 D é l-alf ö ldi OP207,05 É szak-alf ö ldi OP269,64 É szak-magyarorsz á gi OP249,91 K ö z é p-magyarorsz á g OP430,29 Á llamreform OP40,61 Elektronikus k ö zigazgat á s OP99,49 V é grehajt á s OP94,88 Nemzeti Teljes í tm é ny Tartal é k98,38 Ú j Magyarorsz á g Fejleszt é si Terv ö sszesen6875,27 Eur ó pai ter ü leti egy ü ttműk ö d é s*106,81 2004-es árak, 265 Ft/euró, társfinanszírozással

20 Közös fejlesztési tématerületek a konvergencia ROP-okban Fejleszt é si t é mak ö r Mrd HUF (millió EUR) Region á lis gazdas á gfejleszt é s 187,3 (691,1) Turisztikai c é l ú fejleszt é sek 298,5 (1101,5) K ö zleked é si infrastrukt ú ra 209,7 (773,8) Hum á n infrastrukt ú ra-fejleszt é s 255,8 (943,9) V á ros- é s telep ü l é sfejleszt é s 296,1 (1092,6) K ö rnyezetv é delem 75,5 (278,6) Technikai seg í ts é gny ú jt á s 49,4 (182,3) Ö sszesen 1372,3 (5063,9) * EU-s és hazai állami társfinanszírozás, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyam

21 Közép-magyarországi régió státusza EU átlag 75%-át meghaladó fejlettség (egy főre jutó GDP alapján) 2. célkitűzés: „Regionális versenyképesség és foglalkoztatás” csökkenő éves forrásallokáció

22

23 Gazdaságfejlesztési OP Prioritások Mrd Ft Innováció a versenyképességért228 Vállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése195 A modern üzleti környezetért78 Pénzügyi eszközök150 Technikai segítségnyújtás24 Összesen:675

24 Közlekedés OP Prioritások Mrd Ft Az ország és régióközpontok (nemzetközi) elérhetőségének javítása 968 Térségi (régión belüli) elérhetőség javítása263 Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése422 Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése 42 Technikai segítségnyújtás26 Összesen: 1 721

25 Társadalmi megújulás OP Prioritások Mrd Ft A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés segítése 151 Az alkalmazkodóképesség javítása184 Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek184 A kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humán erőforrások fejlesztése 105 Egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel erősítése 165 Közép-Magyarország Régió115 Technikai segítségnyújtás29 Összesen:933

26 Államreform OP Prioritások Mrd Ft Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztés6 Az emberi erőforrás minőségének javítása22 A kormányzási és megújulási képesség javítása (közép- magyarországi régióban megvalósítandó fejlesztések) 12 Technikai segítségnyújtás0,3 Összesen:41

27 Elektronikus közigazgatás OP Prioritások Mrd Ft Belső folyamatok és szervezetek megújítása47 Közigazgatási szolgáltatások eljuttatása az ügyfelekhez30 A Közép-magyarországi Régióban megvalósítandó fejlesztések 22 Technikai segítségnyújtás1 Összesen:99

28 Társadalmi infrastruktúra OP Prioritások Mrd Ft Az oktatási infrastruktúra fejlesztése119 Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése270 A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése 100 A kulturális infrastruktúra fejlesztése a közösségfejlesztés szolgálatában 31 Technikai segítségnyújtás19 Összesen:539

29 Környezet, energia OP Prioritások Mrd Ft Egészséges tiszta települések551 Hatékonyabb energia felhasználás21 A megújuló energiahordozó-felhasználás növelése 50 Vizeink jó kezelése357 Természeti értékeink jó kezelése27 Fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése33 Technikai segítségnyújtás16 Összesen: 1 054

30 Nyugat-Dunántúl OP Prioritások Mrd Ft Regionális gazdaságfejlesztés20 Turizmusfejlesztés – Pannon Örökség33 Városfejlesztés27 Kistérségi környezetvédelem és infrastruktúra20 Helyi és térségi közszolgáltatások fejlesztése24 Technikai segítségnyújtás5 Összesen:128

31 Közép-Dunántúl OP Prioritások Mrd Ft Gazdaságfejlesztés23 Turizmusfejlesztés30 Integrált városfejlesztés26 Kohézió57 Technikai segítségnyújtás5 Összesen:140

32 Dél-Dunántúl OP Prioritások Mrd Ft A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése 24 A turisztikai potenciál erősítése a régióban59 Humán közszolgáltatások és közösségi településfejlesztés39 Térségi infrastruktúra regionális fejlesztése66 Technikai segítségnyújtás7 Összesen:195

33 Dél-Alföld OP Prioritások Mrd Ft Regionális gazdaságfejlesztés36 Turisztikai célú fejlesztések36 Közlekedési infrastruktúra fejlesztése36 Humáninfrastruktúra fejlesztése37 Településfejlesztési akciók55 Technikai segítségnyújtás7 Összesen:207

34 Észak-Alföld OP Prioritások Mrd Ft A gazdaság működési feltételeinek javítása36 A regionális és helyi jelentőségű közlekedési infrastruktúra fejlesztése 49 A turisztikai potenciál erősítése73 Város- és térségfejlesztés101 Technikai segítségnyújtás10 Összesen:270

35 Észak-Magyarország OP Prioritások Mrd Ft A versenyképes helyi gazdaság megteremtése13 A turisztikai potenciál erősítése56 Település-rehabilitáció87 Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése61 Térségi közlekedés fejlesztése24 Technikai segítségnyújtás9 Összesen:250

36 Közép-Magyarország OP Prioritások Mrd Ft A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése 116 A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése 107 A régió vonzerejének fejlesztése50 A humán közszolgáltatások intézmény-rendszerének fejlesztése 80 Városi és települési területek megújítása61 Technikai segítségnyújtás17 Összesen:430

37 Végrehajtás OP Prioritások Mrd Ft A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények működtetése és fejlesztése 13 A támogatások operatív lebonyolításában résztvevő közreműködők működtetése és fejlesztése 75 A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer 6 Összesen:95

38 A támogatás típusok Akcióterv (Korm. döntés) Kiemelt projekt 2 fordulós pályázat 1 fordulós pályázat Közvetett támogatás Kisprojekt alap Mikrohitel Tőkealap Garanciaalap Pólus programok, zászlóshajó projektek a fenti művelettípusok bármely kombinációjaként – az egyes OP-k akcióterveiben meg- jelenítve

39 Magas prioritású zászlóshajó projektek / problémák Fejlesztési pólusok (versenyképesség) Leszakadó térségek felzárkóztatása KKV-k fejlesztése A gyermekeket érintő ügyek: -21. századi iskola -Esély a gyermekeknek

40 Köszönöm a figyelmet! www.nfu.hu


Letölteni ppt "< 50 50 - 75 75 - 90 90 - 100 100 - 125 >= 125 Mutató EU27 = 100 Forrás: Eurostat Egy főre jutó regionális GDP."

Hasonló előadás


Google Hirdetések