Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkoztatás és növekedés programja Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati és regionális programjai 2007. március 13.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkoztatás és növekedés programja Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati és regionális programjai 2007. március 13."— Előadás másolata:

1 A foglalkoztatás és növekedés programja Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati és regionális programjai 2007. március 13.

2 Mire koncentrál az EU a források elosztásakor?  Versenyképesség és foglalkoztatottság növelése (Lisszabon, 2000, megújítva 2005.)  Fenntartható fejlődés (Göteborg, 2001, megújítva 2006.) Előfeltételek:  makroökomiai stabilitás,  strukturális reformok

3 A megújult lisszaboni stratégia  Európa és régiói váljanak a beruházások és a munka ösztönzésére alkalmas hellyé (vonzó helyszín),  a növekedés hajtóereje: a tudás és az innováció,  több és jobb munkahelyek teremtésére ösztönző vállalkozói környezet.

4 Közös cél: Új Magyarország Struktúrális reformok Nemzeti Reform Program Az EU kohéziós politikája ÚJ Magyarország Fejlesztési Terv nemzeti tervek tervek Fenntartható növekedés/ fejlődés fejlődés

5 Az ÚMFT-től a projektekig Tagállamokkal való konzultáció alapján EU Bizottság dolgozza ki Tagállam dolgozza ki, EU Bizottsággal konzultálva Tagállam dolgozza ki, EU Bizottságnak jóváhagyásra benyújtja OP kibontása – meghatározza a pályázat nélkül támogatandó kiemelt projekteket, a várhatóan kiírásra kerülő pályázatok feltételrendszerét. A Monitoring Bizottság megtárgyalja, a Kormány hagyja jóvá, az NFÜ (irányító hatóságok) és a nevükben eljáró közreműködők hajták végre. • • Akciótervben kijelölt kiemelt projektek, • • Akciótervben meghatározott feltételek szerint kiírt pályázatok • • Akcióterv alapján támogatott kisprojekt és KKV fejlesztési alapok Közösségi Stratégiai Irányelvek ÚMFT Operatív Program Akcióterv Műveletek

6 Tervezés, programozás  Új Magyarország Fejlesztési Terv EU-s jóváhagyás, stratégiai célok, ágazati és területi pénzfelosztás, 7 évre szól, beadva: 2006. nov.27., tárgyalás várhatóan márciusban lezárul elfogadással  Operatív Programok ágazati és régión belüli konkrét részcélok, pénzfelosztás, 7 évre szól, beadva: 2006.dec.20., érkeznek az észrevételek  Akcióterv konkrét pályázati- és projektcélok, pénzügyi keretek, 2 évre szól, évente újra tervezve  Nagyprojektek (folyamatosan) országos jelentőségű projektek, egyedi brüsszeli jóváhagyás

7 Átfogó célok  Foglalkoztatás bővítése – felzárkózás az EU foglalkoztatási mutatóihoz - foglalkoztathatóság és aktivitás javítása- társadalmi stabilitás - munkaerő-kereslet bővítése – munkahelyteremtés - munkaerő-piaci környezet fejlesztése – állásközvetítő rendszer  Tartós növekedés – GDP az EU átlag fölött nőjön - versenyképesség – hogy a világ élvonalába tartozzunk - gazdaság bázisának szélesítése – az egész ország részesedjen belőle - üzleti környezet fejlesztése – ne fogjuk vissza a fejlődést

8 Horizontális célok  Fenntarthatóság - környezeti - makrogazdasági (egyensúly) - társadalmi (megújulás, biztonság)  Kohézió – esélyteremtés - területi különbségek csökkentése - társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)

9 A fejlesztés területei, prioritások Humán Oktatás Foglalkoztatás Egészség GazdaságKözlekedés Környezet & Energia ÁllamreformRégiók6+1 Foglalkoztatás & Növekedés Fejlesztési Területek: Fizikai/HumánFizikaiFizikai Fizikai/Hu- mán FizikaiFizikai Szociális Összesen elosztható források: 6 982 milliárd forint Plusz vidékfejlesztési támogatás: mintegy 1 milliárd forint Plusz magántőke: ???? milliárd forint

10 1. prioritás: gazdaságfejlesztés  innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése  KKV-k jövedelemtermelő képességének javítása  üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése  pénzügyi eszközök

11 2. prioritás: közlekedésfejlesztés  nemzetközi elérhetőségének javítása  térségi elérhetőség javítása  városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése  áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése

12 3. prioritás: a társadalom megújulása  foglalkoztathatóság javítása (munkaerő- piaci szolgáltatások, tudás-készség, foglalkoztatási támogatások, egészségi állapot javítása)  alkalmazkodóképesség javítása  oktatásfejlesztés (társadalmi-gazdasági igényekhez alkalmazkodás, hatékonyság- növelés/esélyteremtés, innovációs potenciál)  társadalmi részvétel és befogadás  humán infrastruktúra

13 4. prioritás: környezet- és energiafejlesztés  környezetjavító fejlesztések (egészséges és tiszta települések, a környezetbiztonság növelése, vízvédelem; a természeti értékek megőrzése; a fenntartható termelési és fogyasztási szokások ösztönzése)  környezetbarát energetikai fejlesztések (energiahatékonyság, megújuló energia)

14 5. prioritás: területfejlesztés  együttműködő és versenyképes városhálózat (pólusprogram)  megújuló vidék  elmaradott térségek felzárkóztatása  a Balaton, a Duna és a Tisza vidékének fenntartható fejlesztése

15 6. prioritás: államreform  a közigazgatás megújítása (a jogalkotás megújítása; a civil társadalom megerősödésének támogatása; a közigazgatás szolgáltatóvá tétele; az integrált kistérségi és a regionális döntési szintek megerősítése)  az elektronikus közigazgatás infrastruktúrájának fejlesztése; a közérdekű adatok nyilvánosságra hozatala; az e-kultúra terjesztése)

16 Operatív programok struktúrája Priorit á sokOperat í v program 1. A gazdas á g fejleszt é se  Gazdas á gfejleszt é si OP 1. A k ö zleked é s fejleszt é se  K ö zleked é sfejleszt é si OP 1. A t á rsadalom meg ú jul á sa  T á rsadalmi meg ú jul á s OP  T á rsadalmi infrastrukt ú ra OP 1. K ö rnyezet- é s energiafejleszt é s  K ö rnyezet- é s Energia OP 1. Ter ü letfejleszt é s  Nyugat-dun á nt ú li Operat í v Program,  K ö z é p-dun á nt ú li Operat í v Program,  D é l-dun á nt ú li Operat í v Program,  É szak-magyarorsz á gi Operat í v Program,  É szak-alf ö ldi Operat í v Program,  D é l-alf ö ldi Operat í v Program,  K ö z é p-magyarorsz á gi Operat í v Program,  Eur ó pai Ter ü leti Egy ü ttműk ö d é sek OP-k 1. Á llamreform  Államreform OP  Elektronikus Közigazgatás OP Az Ú j Magyarorsz á g Fejleszt é si Terv koordin á ci ó ja é s kommunik á ci ó ja  V é grehajt á s OP

17 Allokált források* Mrd HUF (millió EUR) Nyugat-dunántúli OP 147,9 (545,6) Közép-dunántúli OP 161,9 (597,6) Dél-dunántúli OP 224,8 (829,6) Dél-alföldi OP 237,8 (880,8) Észak-magyarországi OP 288,1 (1063,2) Észak-alföldi OP 310,9 (1147,1) * EU-s és hazai állami társfinanszírozás, folyó áron, 271 HUF/EUR árfolyam

18 2. célkitűzés SA forrás KA forrás KMR-re jutó része ESzA (22,05%) ESzA (22,05%) ERFA (77,95%) ERFA (77,95%) Ágazati (50%) Régiós (50%) Elektronikus közigazgatás OP Közép- Magyarországi OP Társadalmi megújulás OP Államreform OP Közlekedés OP Környezet, energia OP KMR-hez kapcsolódó tervezési és finanszírozási rendszer

19 A támogatás típusok Akcióterv (Korm. döntés) Kiemelt projekt 2 fordulós pályázat 1 fordulós pályázat Közvetett támogatás Kisprojekt alap Mikrohitel Tőkealap Garanciaalap KORMÁNYDÖNTÉS = miniszterek, régiók javas- latára az akciótervben. Spec. eset: régióhoz decentralizált előirányzat = régió dönt. Indikatív lista is lehetséges: ezek között később NFÜ dönt. Akciótervben leírt célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján nyertesekről NFÜ DÖNT, támogatás érkezési sorrendben Akcióterv szerinti célcsoportnak NFÜ pályá- zatot ír ki. Szakmai bírálat alapján NFÜ DÖNT. Régió, önkormányzat, vagy civil szervezet által kezelt pályázati alap. Az alap a támogatásáról az NFÜ DÖNT. Az alapra beadott pályázatokról az ALAP KEZELŐJE DÖNT, NFÜ által jóváhagyott eljárás alapján. („global grant”) Vállalkozástámogatás kereskedelmi társaságok (bankok és alap-kezelők) bevonásával. Pólus programok, zászlóshajó projektek a fenti művelettípusok bármely kombinációjaként – az egyes OP-k akcióterveiben meg- jelenítve

20 Komplex zászlóshajó programok Több operatív programban megjelenő ún. zászlóshajó projekteket dolgoztunk ki, amelyek választ adnak a legfontosabb társadalmi problémákra.  Nem mondunk le senkiről – leszakadó térségek felzárkóztatása  Versenyképességi pólusok  Kis- és közepes vállalkozások komplex fejlesztése  XXI. századi iskola  Gyermekesély  A tudás – esély  Akadálymentes Magyarország  Egészségügy  Takarékosan az energiával  Pécs – Európa Kulturális Fővárosa  Tiszta környezet


Letölteni ppt "A foglalkoztatás és növekedés programja Az Új Magyarország Fejlesztési Terv ágazati és regionális programjai 2007. március 13."

Hasonló előadás


Google Hirdetések