Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolai könyvtárak feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolai könyvtárak feladatai"— Előadás másolata:

1 Iskolai könyvtárak feladatai
EGRI ISKOLAI KÖNYVTÁRAK I. KONFERENCIÁJA Készítette: Tamásné Fekete Adrienn

2 A jövő könyvtárainak jellemzői
a jövő könyvtára nem önmagában működik, magába integrál mindent, ami az információval, információs tevékenységgel kapcsolatos – együttműködik lokális, regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, amely egyben a pályázatokon kívül az erőforráshoz jutás lehetősége is a gyűjteményi irányultságot felváltja az információs irányultság a könyvtár figyelmének középpontjában a használó áll, akinek értéknövelt szol-gáltatásokat biztosít a könyvtárnak innovatívnak kell lennie, versenyképessé kell tennie nemcsak magát, használóit is – nő a használók képzésében betöltött szerepe ezért a könyvtáros szaktudása kulcskérdéssé válik, a könyvtáros gárda újító készsége pedig a kívánt siker egyik legfontosabb elemévé

3 Iskolai könyvtári helyzetkép - felmérések
Ami van szakértelem: - képzés - kutatás - jó gyakorlatok Ami hiányzik külső körülmények: - elfogadott országos stratégia - iskolai könyvtári normatívák - követelmények az oktatásban - megfelelő szemlélet - továbbképzési lehetőségek Ami rajtunk is múlik - modern iskolai könyvtári könyvtárkép kialakítása

4 Az iskolai forrásközpont / a könyvtárostanár missziója
„A könyvtárostanár az iskola filozófiájának, értékrendjének, ethoszának képviselője és alakítója.” Kamarás István Az emberi kornak abban a szakaszában, amikor a legtanulékonyabb, s amikor a társadalom szokásrendszere alapján az emberiség túlélésének és jobb életének megteremtése érdekében tömegesen járatja iskolába gyermekeit, a könyvtárostanár adhatja kezébe, közvetítheti gyermeke-inknek az emberiség által létrehozott legszebb, legigazabb tartalmakat, szervezheti az iskola olvasáspedagógiai programja segítségével a nevelő-testület együttes ráhatását. Olyan művekkel, amelyek alkalmasak nem-csak tudásuk, hanem világképük, értékrendjük, erkölcsiségük legemberibb vonásait előtérbe hozni, hogy aztán az önmagával és környezetével folytatott vitákban magukévá tegyék, átérezzék, megvédjék, tovább-fejlesszék azt, és átélhessék a katarzist. További feladata pedig, hogy segítse az ismeretek elsajátításának területén az önálló kutató munkára, a tartalmak, források értékelésére al-kalmassá tenni, s ezzel a tanulás technikájának olyan készséggé fejlesz-tésében, amely örömteli, természetes, mindennapi tevékenységgé teszi azt élete folyamán.

5 Az iskolai forrásközpont feladatai
rugalmas igazodás az iskola belső igényeihez az oktatás-képzés változó igényeinek megjelenítése az iskola olvasás-pedagógiai tervében, a könyvtár munkatervében az iskolában folyó kísérleti, kutatási, innovációs, továbbképzési témák támoga-tása az iskola belső információinak feldolgozása, rendszerezése, szolgáltatása folyamatos kapcsolattartás a tanárokkal, a nevelőtestülettel, a vezetéssel, a tanu-lókkal és a tanulók csoportjaival, a szülőkkel a könyvtári szakmai alapelvek, ismeretek, tapasztalatok, gyakorlatok, lehetősé-gek, előnyök beintegrálása az iskola tudásvagyonába az információhoz való hozzájuttatás, tanácsadás, navigáció az ismeretrendsze-rekben és az információs források között, segítségnyújtás az oktatáshoz, tanulás-hoz, kutatáshoz, továbbképzéshez, az iskola csaknem minden tevékenységéhez, a szabadidős tevékenységekhez könyvtárhasználati, információkeresési ismeretek és a szellemi munka technikájá-nak az oktatása az iskola polgárainak a diákok bevonása a könyvtári munkába bázisa a felzárkóztatásnak, a tehetséggondozásnak, az esélyegyenlőség megva-lósításának tevékenységével növeli az iskola rangját, és hozzájárul versenyképességhez

6 Az iskolai könyvtári változásokat motiváló és kikényszerítő tényezők
nincs elegendő dokumentum (hagyományos + adatbázisok) használóink más könyvtárakba mennek, szabadon elérhető forrásokat használnak nincs megfelelő számú számítógép és internet-hozzáférés hátrányos helyzetű diákjainknak nem tudjuk biztosítani az esélyegyenlőséget gyermekeink nem úgy és nem arra használják a technikát, amire elsősorban szükségük lenne, mert nem elégséges hatású a „szakmai” irányítás (pedagógus + könyvtáros + szülő + média + társadalom) megváltozott olvasóink információ- és tevékenységháztartása, az olvasás, a könyvek és a könyvtár sokak életében nem meghatározó, a most felnövekvő generáció az interneten keresi az információkat, a válaszokat kérdéseire a világ dokumentum-termésének döntő része a hálón jelenik meg, mi magunk, az iskola, használóink munkáinkat elektronikus formában produkáljuk, amelyek ösz-szegyűjtése, számontartása, rendezése, szolgáltatása a könyvtár feladata az egri iskolák könyvtárai döntő többségének nincs honlapja: a 17 általános iskola könyvtárából 2 szerepel az iskola honlapján, a 14 középiskolai könyvtár közül 4

7 Kitörési lehetőségek iskolai könyvtáraknak
célcsoportra szabott szolgáltatások együttműködés az egyes célcsoportok kiszolgálásában tudásbrókerként működni egyes területeken olyan szolgáltatások nyújtása, hogy a felhasználók ne közvetlenül a tudás- és információforráshoz forduljanak, hanem hozzánk, mert egyrészt meghatározott területeken informálunk, felvilágosítunk (a célcsoportnak szóló útmutatókkal, segédletekkel), másrészt orientálunk, ízlés- és választásbeli segítséget adunk (Könyvtár 2.0) az elektronikus források beintegrálása az oktatásba, a könyvtárakba és a tanu-lásba 24 órás hozzáférés teremtése otthonból, kollégiumból, osztályteremből és könyvtárból az OPAC-ok kiegészítése könyvborítókkal, ugrópontokkal, webliográfiákkal a legfiatalabbak szocializálása a könyvtár-használatra, az olvasásra, a könyv-tári munkába való bevonásukkal is könyvtáraink, mint fizikai és virtuális közösségi térek, nyújtsanak valami olyan forradalmian újat, amely vonzza a tanulókat, a pedagógusokat, ahol a hagyo-mányos „csendes” használat mellett lehetőség van közös tanulásra, alkotásra, beszélgetésre, munkára, játékra, szórakozásra, véletlen találkozásokra embe-rek és könyvek, emberek és emberek között

8 Közös honlap megvalósításának terve - az együttműködés alapja
hasonlóak intézményeink feladatai, munkatársaik szakmai tevé-kenysége és akiknek szolgáltatunk lényegében azonosak intézményeink munkatársainak, a szolgál-tatásokat igénybe vevőknek az informálódási, használói igényei és szokásai minden intézmény és minden egyén szempontjából megjelenik, mint környezeti tényező, s mint mindannyiunkat motiváló ethosz a helyi vonatkozás, a lokalitás

9 A rendelkezésünkre álló erőforrások
az EKF KK honlapja – tartalma a közös honlapnak része lehet szakértelem a feladatok arányos elosztásával az egyes könyvtárosok vonat-kozásában idő takarítható meg tapasztalatok a honlap létrehozásával, működtetésével kapcso-latban az EKF és a Pedagógiai Intézet Könyvtárában szándék és akarat

10 A honlap tartalma az iskola polgárai számára kialakított használói profilok: iskolavezetés / menedzsment + pedagógusok + tanulók helyi oktatási, kulturális tartalmak interaktív oldalak kívánságtól függően az egyes iskolai könyvtárak faktog- rafikus adatai kívánságtól függően az egyes iskolai könyvtárak online katalógusai

11 A közös weblap működtetésének előnyei -
a használók előnyei (egyben a könyvtárak szolgáltatási értékei és előnyei is) növeli a felhasználók információit és tudását releváns, célzott információkat jelent pedagógusoknak, a tanulóknak az iskola menedzsmentjének az iskolák polgárai egy komplex dolgozószobához jutnak a nap 24 órájában informatív felület, amely az összes egri iskola anyagait tartalmazza szélesebb spektrumú tartalom – együtt megjelenő iskolafokozatok minőségibb tartalom az ifjú generációnak nemcsak tanulását segíti, hanem szabadidős te-vékenységeit az értékes kultúra felé irányítja aktív felületei alkalmasak nemcsak a gyors tájékozódásra, de a hasz-nálók egymás közötti párbeszédére is

12 A könyvtárak és intézményeik, valamint a város előnyei és lehetőségei
(amelyek természetesen a használók értékei is) a honlappal nem rendelkező iskolai könyvtárak saját felületet kapnak a weblap erősíti az egri iskolák pozícióját az oktatásban, az iskolaválasz-tásban a közös weblap működtetése kifejezi és erősíti azt az imázst, amelyet az egri iskolák képviselnek, és a város, mint iskolaváros mutatni szeretne: hozzájárul-na a lokális érzések mélyüléséhez az iskolai könyvtárosok egy olyan szolgáltatási együttműködést hoznak létre, amely szakmailag új, és egyesíti magában az együttműködést és lokalitást a fenntartók vonatkozásában erősíti a könyvtár, az iskolai könyvtár és az iskolai könyvtárosok pozícióit – segít elfogadtatni egy új iskolai könyvtári könyvtárképet az egri iskolai könyvtárosok közötti személyes kapcsolatokon nyugvó szakmai kapcsolatokat fölváltja egy szorosabb, formális együttműködés a formális kapcsolat lehetőséget teremt arra, hogy eredményesen szerepel-jünk pályázatokon

13 A közös weblap működtetésének veszélyei
az iskolák tartanak attól, hogy a közös weblap működtetésével elvesztik egyéni imázsukat, holott ezzel éppen erősödhet az együttes munka nagyobb fegyelmet követel ha sok iskola kimarad a közös munkából, kétségessé válhat a közös weblap működtetésének haszna egyes területeken a weblappal erősítjük azt a benyomást, hogy a könyvtárban e-légséges, ha elektronikus információszolgáltatás folyik, holott a könyvtárak között éppen az iskolai könyvtárnak marad feladata a jövőben is az olvasás, a szépirodalom olvasása szeretetének, mint kulturális tőkének az áthagyományozása

14 Záró gondolatok Az iskolai könyvtár jelentőségét tekintve a könyvtárak között a csúcs, ott nevelődik a következő generáció, a leendő szülők. Éppen ezért az iskolai könyvtárnak kell a legkorszerűbben mű-ködő bibliotékává válnia. „Állandó versenyünk közepette álljon itt egyfajta jövőkép a 21. század könyvtárairól: a legfontosabb hely lesz gyerekeknek, szülőknek, tanulóknak, szakembereknek, vezetőknek és min-den információt keresőnek, aki tudást akar megszerezni. A könyvtáraknak ezért erős vállalkozói szervezetet kell létrehoz-niuk, amelynek elismert tekintélye van a minőségi információ szétsugárzása felett.” SOMMERS, Patrick C.


Letölteni ppt "Iskolai könyvtárak feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések