Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Iskolai könyvtárak feladatai EGRI ISKOLAI KÖNYVTÁRAK I. KONFERENCIÁJA 2008. 04. 24. Készítette: Tamásné Fekete Adrienn.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Iskolai könyvtárak feladatai EGRI ISKOLAI KÖNYVTÁRAK I. KONFERENCIÁJA 2008. 04. 24. Készítette: Tamásné Fekete Adrienn."— Előadás másolata:

1 Iskolai könyvtárak feladatai EGRI ISKOLAI KÖNYVTÁRAK I. KONFERENCIÁJA 2008. 04. 24. Készítette: Tamásné Fekete Adrienn

2  a jövő könyvtára nem önmagában működik, magába integrál mindent, ami az információval, információs tevékenységgel kapcsolatos – együttműködik lokális, regionális, országos és nemzetközi hálózatokkal, amely egyben a pályázatokon kívül az erőforráshoz jutás lehetősége is  a gyűjteményi irányultságot felváltja az információs irányultság  a könyvtár figyelmének középpontjában a használó áll, akinek értéknövelt szol- gáltatásokat biztosít  a könyvtárnak innovatívnak kell lennie, versenyképessé kell tennie nemcsak magát, használóit is – nő a használók képzésében betöltött szerepe  ezért a könyvtáros szaktudása kulcskérdéssé válik, a könyvtáros gárda újító készsége pedig a kívánt siker egyik legfontosabb elemévé A jövő könyvtárainak jellemzői

3 Iskolai könyvtári helyzetkép - felmérések Ami van szakértelem: - képzés - kutatás - jó gyakorlatok Ami hiányzik külső körülmények: - elfogadott országos stratégia - iskolai könyvtári normatívák - követelmények az oktatásban - megfelelő szemlélet - továbbképzési lehetőségek Ami rajtunk is múlik - modern iskolai könyvtári könyvtárkép kialakítása

4 Az iskolai forrásközpont / a könyvtárostanár missziója „A könyvtárostanár az iskola filozófiájának, értékrendjének, ethoszának képviselője és alakítója.” Kamarás István Az emberi kornak abban a szakaszában, amikor a legtanulékonyabb, s amikor a társadalom szokásrendszere alapján az emberiség túlélésének és jobb életének megteremtése érdekében tömegesen járatja iskolába gyermekeit, a könyvtárostanár adhatja kezébe, közvetítheti gyermeke- inknek az emberiség által létrehozott legszebb, legigazabb tartalmakat, szervezheti az iskola olvasáspedagógiai programja segítségével a nevelő- testület együttes ráhatását. Olyan művekkel, amelyek alkalmasak nem- csak tudásuk, hanem világképük, értékrendjük, erkölcsiségük legemberibb vonásait előtérbe hozni, hogy aztán az önmagával és környezetével folytatott vitákban magukévá tegyék, átérezzék, megvédjék, tovább- fejlesszék azt, és átélhessék a katarzist. További feladata pedig, hogy segítse az ismeretek elsajátításának területén az önálló kutató munkára, a tartalmak, források értékelésére al- kalmassá tenni, s ezzel a tanulás technikájának olyan készséggé fejlesz- tésében, amely örömteli, természetes, mindennapi tevékenységgé teszi azt élete folyamán. További feladata pedig, hogy segítse az ismeretek elsajátításának területén az önálló kutató munkára, a tartalmak, források értékelésére al- kalmassá tenni, s ezzel a tanulás technikájának olyan készséggé fejlesz- tésében, amely örömteli, természetes, mindennapi tevékenységgé teszi azt élete folyamán.

5  rugalmas igazodás az iskola belső igényeihez  az oktatás-képzés változó igényeinek megjelenítése az iskola olvasás-pedagógiai tervében, a könyvtár munkatervében  az iskolában folyó kísérleti, kutatási, innovációs, továbbképzési témák támoga- tása  az iskola belső információinak feldolgozása, rendszerezése, szolgáltatása  folyamatos kapcsolattartás a tanárokkal, a nevelőtestülettel, a vezetéssel, a tanu- lókkal és a tanulók csoportjaival, a szülőkkel  a könyvtári szakmai alapelvek, ismeretek, tapasztalatok, gyakorlatok, lehetősé- gek, előnyök beintegrálása az iskola tudásvagyonába  az információhoz való hozzájuttatás, tanácsadás, navigáció az ismeretrendsze- rekben és az információs források között, segítségnyújtás az oktatáshoz, tanulás- hoz, kutatáshoz, továbbképzéshez, az iskola csaknem minden tevékenységéhez, a szabadidős tevékenységekhez  könyvtárhasználati, információkeresési ismeretek és a szellemi munka technikájá- nak az oktatása az iskola polgárainak  a diákok bevonása a könyvtári munkába  bázisa a felzárkóztatásnak, a tehetséggondozásnak, az esélyegyenlőség megva- lósításának  tevékenységével növeli az iskola rangját, és hozzájárul versenyképességhez Az iskolai forrásközpont feladatai

6  nincs elegendő dokumentum (hagyományos + adatbázisok)  használóink más könyvtárakba mennek, szabadon elérhető forrásokat használnak  nincs megfelelő számú számítógép és internet-hozzáférés  hátrányos helyzetű diákjainknak nem tudjuk biztosítani az esélyegyenlőséget  gyermekeink nem úgy és nem arra használják a technikát, amire elsősorban szükségük lenne, mert nem elégséges hatású a „szakmai” irányítás (pedagógus + könyvtáros + szülő + média + társadalom)  megváltozott olvasóink információ- és tevékenységháztartása, az olvasás, a könyvek és a könyvtár sokak életében nem meghatározó, a most felnövekvő generáció az interneten keresi az információkat, a válaszokat kérdéseire  a világ dokumentum-termésének döntő része a hálón jelenik meg, mi magunk, az iskola, használóink munkáinkat elektronikus formában produkáljuk, amelyek ösz- szegyűjtése, számontartása, rendezése, szolgáltatása a könyvtár feladata  az egri iskolák könyvtárai döntő többségének nincs honlapja: a 17 általános iskola könyvtárából 2 szerepel az iskola honlapján, a 14 középiskolai könyvtár közül 4 Az iskolai könyvtári változásokat motiváló és kikényszerítő tényezők

7  célcsoportra szabott szolgáltatások  együttműködés az egyes célcsoportok kiszolgálásában  tudásbrókerként működni egyes területeken  olyan szolgáltatások nyújtása, hogy a felhasználók ne közvetlenül a tudás- és információforráshoz forduljanak, hanem hozzánk, mert egyrészt meghatározott területeken informálunk, felvilágosítunk (a célcsoportnak szóló útmutatókkal, segédletekkel), másrészt orientálunk, ízlés- és választásbeli segítséget adunk (Könyvtár 2.0)  az elektronikus források beintegrálása az oktatásba, a könyvtárakba és a tanu- lásba  24 órás hozzáférés teremtése otthonból, kollégiumból, osztályteremből és könyvtárból  az OPAC-ok kiegészítése könyvborítókkal, ugrópontokkal, webliográfiákkal  a legfiatalabbak szocializálása a könyvtár-használatra, az olvasásra, a könyv- tári munkába való bevonásukkal is  könyvtáraink, mint fizikai és virtuális közösségi térek, nyújtsanak valami olyan forradalmian újat, amely vonzza a tanulókat, a pedagógusokat, ahol a hagyo- mányos „csendes” használat mellett lehetőség van közös tanulásra, alkotásra, beszélgetésre, munkára, játékra, szórakozásra, véletlen találkozásokra embe- rek és könyvek, emberek és emberek között Kitörési lehetőségek iskolai könyvtáraknak

8  hasonlóak intézményeink feladatai, munkatársaik szakmai tevé- kenysége és akiknek szolgáltatunk  lényegében azonosak intézményeink munkatársainak, a szolgál- tatásokat igénybe vevőknek az informálódási, használói igényei és szokásai  minden intézmény és minden egyén szempontjából megjelenik, mint környezeti tényező, s mint mindannyiunkat motiváló ethosz a helyi vonatkozás, a lokalitás Közös honlap megvalósításának terve - az együttműködés alapja

9  az EKF KK honlapja – tartalma a közös honlapnak része lehet  szakértelem  a feladatok arányos elosztásával az egyes könyvtárosok vonat- kozásában idő takarítható meg  tapasztalatok a honlap létrehozásával, működtetésével kapcso- latban az EKF és a Pedagógiai Intézet Könyvtárában  szándék és akarat A rendelkezésünkre álló erőforrások

10  az iskola polgárai számára kialakított használói profilok: iskolavezetés / menedzsment + pedagógusok + tanulók  helyi oktatási, kulturális tartalmak  interaktív oldalak  kívánságtól függően az egyes iskolai könyvtárak faktog- rafikus adatai  kívánságtól függően az egyes iskolai könyvtárak online katalógusai A honlap tartalma

11  növeli a felhasználók információit és tudását  releváns, célzott információkat jelent pedagógusoknak, a tanulóknak az iskola menedzsmentjének  az iskolák polgárai egy komplex dolgozószobához jutnak a nap 24 órájában  informatív felület, amely az összes egri iskola anyagait tartalmazza  szélesebb spektrumú tartalom – együtt megjelenő iskolafokozatok  minőségibb tartalom  az ifjú generációnak nemcsak tanulását segíti, hanem szabadidős te- vékenységeit az értékes kultúra felé irányítja  aktív felületei alkalmasak nemcsak a gyors tájékozódásra, de a hasz- nálók egymás közötti párbeszédére is A közös weblap működtetésének előnyei - a használók előnyei (egyben a könyvtárak szolgáltatási értékei és előnyei is)

12  a honlappal nem rendelkező iskolai könyvtárak saját felületet kapnak  a weblap erősíti az egri iskolák pozícióját az oktatásban, az iskolaválasz- tásban  a közös weblap működtetése kifejezi és erősíti azt az imázst, amelyet az egri iskolák képviselnek, és a város, mint iskolaváros mutatni szeretne: hozzájárul- na a lokális érzések mélyüléséhez  az iskolai könyvtárosok egy olyan szolgáltatási együttműködést hoznak létre, amely szakmailag új, és egyesíti magában az együttműködést és lokalitást  a fenntartók vonatkozásában erősíti a könyvtár, az iskolai könyvtár és az iskolai könyvtárosok pozícióit – segít elfogadtatni egy új iskolai könyvtári könyvtárképet  az egri iskolai könyvtárosok közötti személyes kapcsolatokon nyugvó szakmai kapcsolatokat fölváltja egy szorosabb, formális együttműködés  a formális kapcsolat lehetőséget teremt arra, hogy eredményesen szerepel- jünk pályázatokon A könyvtárak és intézményeik, valamint a város előnyei és lehetőségei (amelyek természetesen a használók értékei is)

13  az iskolák tartanak attól, hogy a közös weblap működtetésével elvesztik egyéni imázsukat, holott ezzel éppen erősödhet  az együttes munka nagyobb fegyelmet követel  ha sok iskola kimarad a közös munkából, kétségessé válhat a közös weblap működtetésének haszna egyes területeken  a weblappal erősítjük azt a benyomást, hogy a könyvtárban e- légséges, ha elektronikus információszolgáltatás folyik, holott a könyvtárak között éppen az iskolai könyvtárnak marad feladata a jövőben is az olvasás, a szépirodalom olvasása szeretetének, mint kulturális tőkének az áthagyományozása A közös weblap működtetésének veszélyei

14  Az iskolai könyvtár jelentőségét tekintve a könyvtárak között a csúcs, ott nevelődik a következő generáció, a leendő szülők. Éppen ezért az iskolai könyvtárnak kell a legkorszerűbben mű- ködő bibliotékává válnia.  „Állandó versenyünk közepette álljon itt egyfajta jövőkép a 21. század könyvtárairól: a legfontosabb hely lesz gyerekeknek, szülőknek, tanulóknak, szakembereknek, vezetőknek és min- den információt keresőnek, aki tudást akar megszerezni. A könyvtáraknak ezért erős vállalkozói szervezetet kell létrehoz- niuk, amelynek elismert tekintélye van a minőségi információ szétsugárzása felett.” SOMMERS, Patrick C. Záró gondolatok


Letölteni ppt "Iskolai könyvtárak feladatai EGRI ISKOLAI KÖNYVTÁRAK I. KONFERENCIÁJA 2008. 04. 24. Készítette: Tamásné Fekete Adrienn."

Hasonló előadás


Google Hirdetések