Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az írásbeli feladatok értékelése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az írásbeli feladatok értékelése"— Előadás másolata:

1 Az írásbeli feladatok értékelése
2005. február 9. Kaposi József

2 Javítási jelölések 1. Jó válasz  2. Hiány(osság) 
3. Nem tartozik szorosan a megoldáshoz [    ] 4. Felesleges, értékelhetetlen rész (áthúzás) 5. Súlyos hiba, tartalmi tévedés (aláhúzás                 6. Értelmetlen szöveg, logikai problémák (aláhúzás)   7. Nyelvhelyesség (aláhúzás)  ………… 8. Durva helyesírási hiba (aláhúzás)

3 Fontos tudnivalók a tanulóknak
Egyértelmű válaszokat adjon, egyértelmű jelöléseket alkalmazzon – javítás esetén is! Válaszaiban a lényeg megfogalmazására törekedjen, ne lépje túl a rendelkezésre álló helyet! Kérjük, kék színű tollat használjon! Olvassa el figyelmesen a feladatokat! Kövesse figyelmesen a feladatlap utasításait! Tanulmányozza a feladatokhoz kapcsolódó forrásokat (kép, ábra, szöveg, térkép)! Használja minden feladat megoldásához a megengedett segédeszközöket: a Történelmi atlasz térképeit és a Helyesírási tanácsadó szótárt! Válaszait gondos mérlegelés után, lehetőleg javítás nélkül írja le!

4 Feladatválasztás középszint
Sorsz. Korszakok, témák A feladat típusa Egyetemes történelem 13. Ókori rövid 14. XIX-XX. századi Magyar történelem 15. Középkori 16. hosszú 17. XVIII-XIX. századi 18. 19. XX. századi 20.

5 Segítő táblázat F.t. A B C D E F G H I J K L Röv. 13 14 15 17 19 Ho.
18 20 16

6 Feladatválasztás emelt szint
Sorsz. Korszakok, témák A feladat típusa Egyetemes történelem 13. Ókori rövid 14. hosszú 15. XIX-XX. századi 16. Magyar történelem 17. Középkori 18. 19. XVIII-XIX. századi 20. 21. XX. századi 22.

7 A feladatválasztás szempontjai
Ellenőrző táblázat A feladatválasztás szempontjai Igen Négy feladatot választott? Legalább két magyar történelmi feladatot választott? Legalább egy egyetemes történelmi feladatot választott? Két rövid és két hosszú feladatot választott? Mind a négy kiválasztott feladata különböző korszakból való? (A táblázatban a korszakokat a kettősvonal választja el.) Egyértelműen jelölte feladatválasztásait?

8 Feladatválasztási problémák középszinten
1.) Ha három feladatot oldott meg a tanuló, de helytelenül választott, a korszakok, feladattípus stb. vonatkozásban, akkor: azt a feladatát (vagy feladatait) kell figyelmen kívül hagyni, amelyikben a legkevesebb pontot érte el, így az összpontszám kiszámításánál a legkisebb pontveszteség éri. azt az egy (kettő) feladatát kell figyelembe venni, mely(ek) megfelel(nek) a válasz­tási szempontoknak, és amely(ek)ben a legtöbb pontot szerezte.

9 2.) Ha a tanuló háromnál több feladatba is belekezd, de nem jelöli egyértelműen választását, és a megoldások között van három olyan feladat, amelyik megfelel a választási szabályoknak, akkor a legkisebb sorszámú megoldott feladattól indulva, a jó választási szabályok alapján emelkedő számsorrendben kell a feladatokat értékelni (pl. 13., 15., 18.. vagy 14., 15., 18.,.).

10 3.) Ha a tanuló háromnál több feladatba is belekezd, de nincs három olyan feladata, mely meg­felel a választási szempontoknak, akkor azokat a feladatait kell figyelembe venni, mely(ek) megfelel(nek) a választási szempontoknak, és amely(ek)ben a legtöbb pontot szerezte. 4.) Ha a vizsgázó mindegyik feladatba belekezd, és nem jelzi egyértelműen választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően a 13., 15., 20. feladatok megoldását kell értékelni.

11 Feladatválasztási problémák emelt szint
1.) Ha négy feladatot oldott meg a tanuló, de helytelenül választott, a korszakok, feladattípus stb. vonatkozásban, akkor azt a feladatát (vagy feladatait) kell figyelmen kívül hagyni, amelyikben a legkevesebb pontot érte el, így az összpontszám kiszámításánál a legkisebb pontveszteség éri. azt az egy (kettő vagy három) feladatát kell figyelembe venni, mely(ek) megfelel(nek) a válasz­tási szempontoknak, és amely(ek)ben a legtöbb pontot szerezte.

12 2.) Ha a tanuló négynél több feladatba is belekezd, de nem jelöli egyértelműen választását, és a megoldások között van négy olyan feladat, amelyik megfelel a választási szabályoknak, akkor a legkisebb sorszámú megoldott feladattól indulva, a jó választási szabályok alapján emelkedő számsorrendben kell a feladatokat értékelni (pl. 13., 16., 17., 20. vagy 14., 16., 17., 20.).

13 3.) Ha a tanuló négynél több feladatba is belekezd, de nem jelöli egyértelműen választását, és nincs négy olyan feladata, mely megfelel a választási szempontoknak, akkor azokat a feladatait kell figyelembe venni, mely(ek) megfelel(nek) a Választási szempontoknak, és amely(ek)ben a legtöbb pontot szerezte. 4.) Ha a vizsgázó mindegyik feladatba belekezd, és nem jelzi egyértelműen választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően a 13., 16., 19., 22. feladatok megoldását kell értékelni.

14 A szöveges feladatok vázlata
1. Helyezze el időben és térben a feladatban megjelölt problémát! 2. Használja föl a feladat megértéséhez a forrásokat, illetve a Történelmi atlaszt! 3. Gyűjtse össze azokat az általános fogalmakat (fejlődés, változás, termelés stb.), illetve az adott korszakhoz kapcsolódó fogalmakat (pl. várjobbágy, céh, személyi kultusz), melyekkel az adott probléma bemutatható! 4. Építse be fogalmazásába a forrásokból megszerezhető információkat, következtetéseket! 5. Ha szükséges, készítsen vázlatot, illetve piszkozatot! 6. Tárja föl a probléma előzményeit, okait, következményeit! 7. Fogalmazzon meg feltételezéseket, magyarázatokat! 8. Építse be mondanivalójába önálló ismereteit (pl. nevek, évszámok), nézőpontját, véleményét! 9. Ügyeljen arra, hogy mondatai világosak legyenek! 10. Szerkessze meg szövegét, és figyeljen a helyesírásra is!

15 A szöveges feladatok értékelése
A feladatok értékelésében a következő szempontok a meghatározók: a) feladatmegértés, b) követelményeknek (kompetenciák, tartalmak) való megfelelés, c) megszerkesztettség, nyelvhelyesség. A szöveges feladatok értékelése a javítókulcs felhasználásával történik, amely tartalmazza a konkrét értékelési szempontokat és a műveleteket, valamint a hozzájuk rendelhető tartalmakat.

16 A szöveges feladatok értékelése
SZEMPONTOK M) MŰVELETEK T) TARTALMI ELEMEK PONTOZÁS Középszint Emelt szint Rövid Hosszú Feladatmegértés Tématartás, a lényeg kiemelése 0-4 0-8 Kompetenciák Pl.: forrásokból, információk gyűjtése, szaknyelv alk. M) kigyűjtés, hivatkozás, értelmezés, megállapítás, következtetés, kiegészítés, feltárás, megfogalmazás T) Példák tartalmi elemekre 0-18 0-26 0-22 0-30 Szerkesztettség, nyelvhelyesség A szöveg felépítettsége, nyelvi megformáltsága, helyesírása 0-2 Összesen 24 42 28 48 Vizsgapont 12 7 16

17 A feladatmegértés (F) pontozása
A feladat (téma, korszak) azonosítása: a diák a megadott problémáról, témáról, korszakról ír-e? A tématartás, a lényeg kiemelése: lényegre törően a feladatban felvetett problémára koncentrál-e? Tartalmi mélység, kifejtettség: megállapításai és következtetései mennyire össze­tet­tek, illetve relevánsak-e a problémára nézve? A műveleti sokszínűség és eredményesség: a forrásokat használja-e, és lényeges meg­állapításokat, következtetéseket tud-e tenni?

18 A feladatmegértés (F) pontozása
A feladatok konkrét értékelésénél az első lépés annak eldöntése, hogy a feladatmegértésre adható 4 vagy 8 pontból elért-e a vizsgázó legalább 1 pontot. Ha nem, akkor a feladat összpontszáma csak 0 pont lehet.

19 A problémamegoldó feladatoknál
4 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette és helyesen értelmezte, a kifejtés arányos, logikus, lényegre törő. A források felhasználásával lényeges következtetéseket fogalmaz meg, a konkrét és az általános megállapítások aránya kiegyensúlyozott. 3 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette, és helyesen értelmezte, de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 2 pont akkor adható, ha a probléma megoldását csak részben dolgozza ki és használja a forrásokat, de nem tesz lényegi megállapításokat 1 pont akkor adható, ha legalább egy olyan megállapítást tesz, amely alapján igazolható, hogy a problémát megértette, de a kifejtés túlnyomó része nem a probléma értelmezésére vagy megoldására irányul. 0 pont akkor adható, ha nem érti meg, illetve teljes mértékben félreérti a feladatot, nem használja a forrásokat, megállapításai nem a probléma értelmezésére irányulnak

20 Elemző (hosszú) feladatoknál
7-8 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette, és helyesen ér­tel­mezte, a kifejtés arányos, logikus, lényegre törő. A források felhasználásával lényeges következtetéseket, megállapításokat fogalmaz meg, a konkrét és az általános megálla-pítások aránya kiegyensúlyozott. 4-6 pont akkor adható, ha a vizsgázó a problémát teljes körűen megértette, és helyesen értelmezte, de a kifejtés aránytalan vagy nem lényegre törő. 2-3 pont akkor adható, ha a probléma megoldását csak részben dolgozza ki és használja a forrásokat, de nem tesz lényegi megállapításokat. 1 pont akkor adható, ha legalább egy olyan megállapítást tesz, amely alapján igazolható, hogy a problémát megértette, de a kifejtés túlnyomó része nem a probléma értelmezésére vagy megoldására irányul. 0 pont akkor adható, ha nem érti meg illetve teljes mértékben félreérti a feladatot, nem használja a forrásokat, megállapításai nem a probléma értelmezésére irányulnak.

21 A műveletek és tartalmi elemek pontozása
A javítókulcsban az egyes kompetenciák (pl. idő- és térbeli tájékozódás, források használata, stb.) alkalmazásához kapcsolódó műveleteket „M”-mel, a hozzájuk rendelhető tartalmi elemeket pedig „T”-vel jelöltük. Egy művelethez a problémamegoldó (rövid) feladatok esetében egy-két tartalom kapcsolódik, míg az elemző feladatokban – különösképpen az eseményeket alakító tényezők föltárásánál – több, kettő-három tartalmi elem is rendelődik. Ha a javítókulcsban egy művelethez csak egy tartalmi elem kapcsolódik, akkor a javításban a műveletek és tartalmak pontszámának is meg kell egyeznie.

22 A „Műveletek” (M) pontozása
2 pont akkor adható, ha a hozzá tartozó tartalmi pontszám magas (az elérhető maximális tartalmi pontszám több mint 50%-a). 1 pont akkor adható, ha a tartalmi pontszámokból a vizsgázó legalább 1 pontot elért, és a válasz nem tartalmaz durva hibát (téves adatot, megállapítást). 0 pont akkor adható, ha a vizsgázó a tartalmi elemekre nem szerzett pontot, és a válasza súlyos tévedést tartalmaz.

23 A tartalmak értelmezése (T)
A tartalmi elemeknél szereplő példák (Pl.) azt jelzik, hogy mely tartalmak fogadhatók el jó válaszként. A tartalmi válaszelemek általában két részből állnak: idő- és térmeghatározás; általános és konkrét fogalomhasználat; felsorolás (rögzítés, bemutatás) és következtetés (megállapítás). Ez a pontozásnál azt jelenti, ha csak egyik elemet tartalmazza a válasz, akkor 1 pontot, ha mindkettőt, akkor 2 pontot lehet adni. A javítókulcsban néhány tartalmi elemnél a „vagy” szóval elválasztva több jó válaszlehetőség is szerepel, mindez nem zárja ki, hogy más jó tartalmi elemeket is elfogadjon az értékelő.

24 A „Tartalmi elemek” (T) pontozása
2 pont akkor adható, ha megfelelő mennyiségű helyes adatot tartalmaz, az elemzés jó színvonalon hivatkozik a forrásokra (szerzőre, szándékokra, körülményekre stb.), valamint többféle jellemző, tipikus okot, következményt fogalmaz meg, és/vagy említ az eseményekhez kapcsolódó történelmi személyiségeket. 1 pont akkor adható, ha kevés és nem lényeges adatot, következtetést, megállapítást tartalmaz az elemzés, és csak néhány (nem is a legjellemzőbb) adatot tartalmaz. 0 pont akkor adható, ha nincsenek adatok, összefüggések, vagy ha teljesen hibás megállapítások vannak a megoldásban.

25 A „Megszerkesztettség, nyelvhelyesség” pontozása
A problémamegoldó (rövid) feladatoknál 2 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg, mely­ben nincsenek durva helyesírási hibák. 1 pont akkor adható, ha több nyelvhelyességi és több durva helyesírási hiba van benne. 0 pont akkor adható, ha a megoldás csupán szavakból álló vázlat, nincsenek benne össze­függő mondatok.

26 Az elemző (hosszú) feladatoknál
7-8 pont akkor adható, ha a fogalmazás értelmes mondatokból álló, koherens, szerkesztett szöveg, felépítése logikus, arányosan igazodik a tartalmi kifejtéshez, megállapításai árnyaltak, több szempontúak, és nem tartalmaz nyelvtani vagy helyesírási hibát. 4-6 pont akkor adható, ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de aránytalanul szerkesztett, vagy néhány megállapítása leegyszerűsített, egysíkú, kisebb nyelvhelyességi hibákat tartalmaz. 2-3 pont akkor adható, ha a szöveg értelmes mondatokból áll, de a szöveg rosszul szerkesztett, aránytalan, hiányos (pl.: a bevezetés, tárgyalás, befejezés közül valamelyik hiányzik). A szöveg megállapításai leegyszerűsítettek, egysíkúak, nyelvhelyességi hibákat tartalmaznak. 1 pont akkor adható, ha a válasz mondatokból áll, de a mondatok között alig van (tartalmi vagy nyelvi) összefüggés, és súlyos nyelvhelyességi és helyesírási hibákat tartalmaz. 0 pont akkor adható, ha a válasz vázlatszerű, csupán szavakból áll.

27 Javítási menet 1. Tanulmányozza át a feladatok javítókulcsait!
2. Tekintse át az értékelési szempontsor mintáját! 3. Ellenőrizze a vizsgázó feladatválasztásait! 4. Olvassa el legalább kétszer a tanuló dolgozatát! 5. A javítókulcs elemei szerint állapítsa meg az egyes szempontok szerint elért pontszámot! 6. Állapítsa meg az összpontszámot, és az osztószám segítségével számítsa át vizsgaponttá! 7. A vizsgapontokat feladatonként nem kell kerekíteni, csak az összes feladat eredményeinek összeadása után. 8. Állapítsa meg az esszéfeladatokban elért összesített vizsgapontszámot! (Az összesített pontszám egészre ill. 0,5-re végződhet)

28 Értékelő táblázat Középszintű szöveges feladatok
Szempontok Elérhető Elért pont Feladatmegértés 4 v. 8 Tájékozódás térben és időben 4 v. 4 Szaknyelv alkalmazása Források használata Eseményeket alakító tényezők feltárása 6 v. 10 Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2 v. 8 Összpontszám 24 v. 42 osztószám 2 Vizsgapont 12 v. 21

29 Értékelő táblázat Emelt szintű szöveges feladatok
Szempontok Elérhető Elért pont Feladatmegértés 4 v. 8 Tájékozódás térben és időben 4 v. 4 Szaknyelv alkalmazása 4 v. 6 Források használata 6 v. 10 Eseményeket alakító tényezők feltárása 8 v. 12 Megszerkesztettség, nyelvhelyesség 2 v. 8 Összpontszám 28 v. 48 osztószám 4 v. 3 Vizsgapont 7 v. 16

30 Javítókulcs minta (közép rövid)
Szempontok Műveletek, tartalmak Pont Feladatmegértés A vizsgázó összegyűjti, rendszerezi az ipari forradalom meghatározó találmányait, és utal arra, hogy Nyugat-Euró­pában (Angliában) a könnyűiparból indult ki a technikai fejlesztés. A válasz magyarázatot ad az elterjedés folyamatára, valamint feltárja, hogy a társadalmi következmények közül kiemelkedő a városiasodás. 0-4 Tájékozódás térben és időben M A vizsgázó a történelmi eseményeket térben és időben elhelyezi. T Pl. rögzíti, vagy kikövetkeztethető belőle, hogy az elemzett társadalmi, gazdasági változások a XVIII–XIX. századi Nyugat-Európára (Angliára) vonatkoznak.

31 Szempontok Műveletek, tartalmak Pont Szaknyelv alkalmazása
M A vizsgázó helyesen alkalmazza az általános, illetve a témához kapcsolódó fogalmakat. T Használja az alábbi általános fogalmakat (technikai fejlődés, városiasodás stb.), illetve a témához tartozó fogalmakat. (gyáripar,, iparosodás, közlekedési rendszer, demográfiai robbanás stb.) 0-4 Források használata M A vizsgázó válaszába beépíti a forrásokban található információkat, és egyszerű következtetéseket von le belőlük. T Pl. rögzíti, hogy Németországban dinamikus az ipari tevékenység terjedése és megállapítja, hogy a nyersvastermelés dinamikus növekedése és a vasútsűrűség összefüggését.

32 Szempontok Műveletek, tartalmak Pont
Eseményeket alakító tényezők feltárása M A vizsgázó feltárja, hogy az ipari forradalom milyen társadalmi következményekkel jár. T Pl. rögzíti a vidéki lakosság városokba áramlásának okait (munkahely és megélhetés reménye, a városi gyáripar fokozott munkaerő szükséglete; a közlekedési rendszer fejlődése), és megállapítja hogy ez eredményezi a modern nagyváros létrejöttét. T Pl. utal arra, hogy a könnyűiparban milyen találmányok születtek, és megállapítja hogy a könnyűiparban és Nagy-Britanniában indult el az ipari forradalom. 0-6 Megszerkesz-tettség, nyelvhelyesség Fogalmazása értelmes mondatokból álló szerkesztett szöveg, és nem tartalmaz súlyos nyelvhelyességi vagy helyesírási hibákat. 0-2 A FELADATBAN ELÉRHETŐ ÖSSZPONTSZÁM 24 ELÉRHETŐ VIZSGAPONTSZÁM 12


Letölteni ppt "Az írásbeli feladatok értékelése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések