Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségügyi válsághelyzet tervezési feladatai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségügyi válsághelyzet tervezési feladatai"— Előadás másolata:

1 Az egészségügyi válsághelyzet tervezési feladatai
Bozsákovics László alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

2 Bevezetés

3 Jogszabályok 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről
29/2000. (X.30.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről; 40/2005. (IX.22) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X.30.) EüM rendelet módosításáról; 521/2013. (XII.30.) Kormányrendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról; 10/2011. (III.30.) NEFMI rendelet (módosítás); 11/2013. (II:7.) EMMI rendelet (módosítás); 68/2013. (XI:15.) EMMI rendelet (módosítás); 15594/2013/EGP EMMI Tervezési Útmutató.

4 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről
XIV. Fejezet EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETI ELLÁTÁS

5 Egészségügyi válsághelyzet
emberi élet egészség testi épség Normál élet egészségügyi szolgáltatók

6 Fogalom (EVH) minden - rendszerint váratlanul bekövetkező - esemény, amely a polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti vagy károsítja olyan mértékben, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalanság kialakulásához vezet, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé, valamint az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló törvény szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet, függetlenül attól, hogy erre különleges jogrend idején vagy azon kívül kerül sor,

7 Extra szabály az előzőekben meghatározott eseteken kívül bármely olyan körülmény kialakulása, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az ellátási területéhez tartozó lakosság más gyógyintézet általi ellátása aránytalan nehézséggel járna.

8 Mikor lehet elrendelni?
Különleges jogrend esetén Különleges jogrenden kívüli esemény

9 Különleges jogrend időszakai
Alaptörvény cikk Rendkívüli állapot Az egészségügyi válsághelyzet intézkedéseit kell alkalmazni, de nem kell kihirdetni azt! Váratlan támadás Megelőző védelmi helyzet Szükség- állapot Veszély- helyzet

10 Különleges jogrenden kívüli esemény
Egészségügyi válsághelyzet esetén

11 Ki rendelheti el? MVB elnök Miniszter Megyei tiszti főorvos Miniszter
Megyei titsztifőorvos javaslata Egy megye területét érinti MVB elnök Országos tiszti főorvos javaslata Több megye területét érinti Miniszter Extra szabály esetén: Országos titsztifőorvos egyetért Egy megye területét érinti Megyei tiszti főorvos Országos tiszti főorvos javaslata Több megye területét érinti Miniszter

12 Fő feladatok a tervezési feladatok ellátása,
az irányítás és vezetés rendjének meghatározása, az ágazati és területi együttműködés rendjének meghatározása, a szükséggyógyintézetek elhelyezésére alkalmas ingatlanok előzetes kijelölése.

13 Részletes feladatok Katasztrófatervek elkészítése
Felkészülés egészségügyi válsághelyzetre

14 Katasztrófatervek Kinek kell készíteni?
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a járóbeteg-szakellátás körében: a rendelőintézeti szakrendelő a nappali kórház 

15 Ki felel az elkészítéséért?
A terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató vezetője! Munkacsoport!?

16 Kivel kell egyeztetni előzetesen a tervet?
Helyi védelmi igazgatási szervek HVB-k Eger Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Füzesabony Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Gyöngyös Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Bélapátfalva Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Heves Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Hatvan Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Pétervására Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Területi védelmi igazgatási szervek Megyei Védelmi Bizottság (Megyei NSZSZ) Közreműködők (végrehajtásban)

17 Kinek kell felterjeszteni?
Megyei tiszti főorvos jóváhagy MVB elnök ellenjegyez HVB elnök ellenjegyez Egészségügyi szolgáltató

18 Meddig kell felterjeszteni?
A működési engedély kézhezvételétől számított 90. napon!

19 Mi van ha nem küldi? a megyei tiszti főorvos a határidő leteltét követően határozatban rendeli el a terv elkészítését, és erről egyidejűleg az egészségügyi szolgáltató fenntartóját is értesíti

20 Karbantartás éves felülvizsgálat
jelentős változás esetén (pl.: tulajdonosváltás) 60 napon belül

21 A tervvel kapcsolatos általános követelmények:
a tervnek áttekinthetőnek, egyértelműnek, reálisan végrehajthatónak kell lennie; az egyes feladatok végrehajtására tervezett időnormák kerüljenek meghatározásra; tartalmazzon alternatív megoldásokat, térjen ki szükségmegoldások lehetőségére; egyértelműen határozza meg a felelősségi, az alá- és fölérendeltségi kapcsolatokat, az irányítási szinteken az elsődleges és másodlagos helyetteseket is meg kell jelölni; 12 órás műszakot és legalább egy váltást figyelembe véve kell meghatározni a tervben szereplő feladatok végrehajtásához szükséges személyi állomány létszámát, valamint szakmai összetételét; tartalmazza a külső szervekkel való kapcsolattartás, a lakosság és a média tájékoztatása, valamint a belső információáramlás legfontosabb szabályait; ahol indokolt - elsősorban fekvőbeteg-intézeteknél, szükségkórházaknál - tervezni kell a feladatok végrehajtásához szükséges műszaki feltételek, a gazdasági, logisztikai háttér biztosításának módját; meg kell határozni a terv karbantartásának, a változásokat követő aktualizálásának gyakoriságát, felelősét.

22 Hogy néz ki a terv? Bevezető:
a tervben foglalt feladatot, intézkedést elrendelni jogosult szervezet, személy megnevezését, az elrendelés valódisága ellenőrzésének módját, az egészségügyi intézetben az intézkedés végrehajtását elrendelni jogosult személynek és helyetteseinek az adatait, az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) nevét, beosztását, a behíváshoz szükséges adatait tartalmazza.

23 Résztervek Fsz Terv Szanatórium
Kórház,szakkórház, országos intézet, klinika, krónikus kórház Szanatórium Rendelőintézeti szakrendelő, nappali kórház Ápolási intézet 1 Riasztási, berendelési terv X 2 Kitelepítési terv 3 Kimenekítési terv 4 Elzárkózási terv 5 Orvosi segélyhely telepítési terv - X* 6 Szükségkórház telepítési terv 7 Többletfeladatok ellátásának terve 8 Az ellátás fenntartásának terve 9 Egészségügyi és egyéb anyag biztosítási terv 10 Szállítási terv 11 Élelmezési terv 12 Kommunikációs terv

24 Anyagi-technikai eszköz és szolgáltatási igény – Szükséggyógyintézetek telepítése esetén
Mobil orvosi segélyhely 49,5 t/328 m3 Orvosi segélyhely 10t/39 m3 Mobil szükségkórház 69 t/800 m3 Regionális szükségkórház 53 t/264 m3 Kiegészítő szükségkórház 41 t/260 m3 4:1 arányban emelőhátfalas tgk.+gjmű vezető

25 I. Riasztási, berendelési terv
A terv célja: váratlan feladat esetére az annak végrehajtásához szükséges személyi állomány berendelésére való felkészülés Változatai: I. nappali fő működési idő II. az I. változaton kívüli (éjszaka, ünnepnap)

26 Riasztási Berendelési Terv tartalmazza
- a riasztás módját (telefon, mobiltelefon, személyi hívó, távirat stb.) többféle alternatíva kidolgozásával, számolva az egyes kommunikációs rendszerek katasztrófa esetén bekövetkező működésképtelenségével, - az alternatív kiértesítési lehetőségeket (telefon mellett mobiltelefon, gépkocsival történő kiértesítés, helyi elektronikus média), - a riasztást, berendelést (kiértesítést) végrehajtó személy(ek) kijelölését, feladatainak meghatározását, - a kiértesítés rendjét, beleértve a riasztási lánc megszakadása vagy megszakadása veszélye esetén szükséges teendőket is, - az értesítendő vezetői állomány - elérhetőségük hiányában az őket helyettesítő személyek név- és címlistáját, - kijelölt intézeteknél a szükségkórházakba, az orvosi segélyhelyekbe (a továbbiakban: OSH) kijelöltek név- és címjegyzékét, - a riasztás végrehajtásának, illetve a berendeltek beérkezésének normaidejét, - a beérkezők fogadását és feladataik kiadásának felelősét. - Kapcsolódó terv: gépkocsival történő kiértesítéskor, beszállításkor a Szállítási terv.

27 II. Kitelepítési terv A terv célja:
az egészségügyi intézmény veszélyeztetettsége esetén - megfelelő időtartamú felkészülést követően - a biztonságos helyre való áttelepítés, a személyzet, az ellátottak és a felszerelések, készletek megóvása érdekében Változatai: tekintettel a veszélyhelyzet jellegére, több változatban el kell készíteni!

28 A terv tartalma az elrendeléstől számítva az áttelepülés megkezdésének határidejét, a teljes áttelepülés, illetve az új működési helyen a működő képesség elérésének időnormáját, a befogadó objektumok pontos címét, megnevezését, elérési útvonalát, lehetőség szerint alternatív útvonalakkal (számolva az utak zsúfoltságával vagy rombolódásával), a befogadó hely egészségügyi ellátórendszerével való együttműködést, a nem feltétlen kórházi kezelésre és átszállításra szoruló azon betegek elbocsátását, akik hazatérése lehetséges, az életmentő esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelését, és erről a mentőszolgálat és a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) értesítését,

29 A terv tartalma a betegek és a személyzet átszállításának sorrendjét és eszközeit, az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól szóló 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § aa)-ae) pontjaiban felsoroltakat, a felszerelések, berendezések rakodásának, átszállításának sorrendjét, a felszerelések, berendezések telepítésének sorrendjét, a befogadó objektumok helységenkénti berendezési tervét. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv.

30 Feladatok Áttelepülési határidők (kezdés, működőképesség elérése) megállapítása Felelős: NSZSZ, intézmények Befogadó intézmények kijelölése Együttműködési feltételek kidolgozása Felelős: NSZSZ, intézmények (települő-befogadó)

31 Feladatok Elbocsátható betegek körének meghatározása
Felelős: NSZSZ, intézmények Kérelem előkészítése betegfelvételi zárlat elrendelésére Átszállítási sorrend megállapítása (betegek) Felelős: intézmények

32 Feladatok Átszállítási sorrend megállapítása (felszerelések)
Felelős: NSZSZ, intézmények Telepítési sorrend kidolgozása Befogadó hely részletes elhelyezési terve (helyiségek) Felelős: intézmények

33 Kötelező egyeztetés HVB-k MVB-k OMSZ

34 III. Kimenekítési terv A terv célja:
elsősorban az egészségügyi intézményben tartózkodó személyek, és lehetőség esetén, a legveszélyeztetettebb felszerelések, készletek haladéktalan kivonása a váratlanul fellépő, veszélyeztető esemény (tűz, árvíz, vegyi-nukleáris baleset, robbanás általi fenyegetettség stb.) hatása alól. Változatai: I. nappali fő működési idő II. az I. változaton kívüli (éjszaka, ünnepnap) teljes részleges

35 A terv tartalma az ideiglenes befogadásra alkalmas, az illetékes védelmi bizottság által kijelölt objektumok címét, megnevezését, felelős vezetőinek elérhetőségét (az áttelepülésre alkalmas objektumok - lehetőség szerint egészségügyi intézmények - földrajzi elhelyezkedésének, valamint az egészségügyi intézményt potenciálisan veszélyeztethető természeti tényezők, terrorizmus általi fenyegetettség, valamint a havária veszélyes objektumok és az uralkodó meteorológiai viszonyok figyelembevételével a terv e részét több változatban indokolt elkészíteni), az OMSZ vezetésével való azonnali kapcsolatfelvételt és a szállítási kapacitások igénylését, az életmentő esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelését és erről az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve értesítését,

36 A terv tartalma a betegek és a személyzet kimenekítésének sorrendjét,
az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól szóló 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § aa)-ae) pontjaiban felsoroltakat, több különböző helyre történő kimenekítés esetére a kapcsolattartás rendjét. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv.

37 Feladatok Befogadásra alkalmas objektumok meghatározása
Felelős: NSZSZ, intézmények Kimenekítésre tervezett készletek meghatározása Kimenekítési sorrend megállapítása (betegek) Felelős: intézmények

38 Feladatok Kérelem előkészítése betegfelvételi zárlat elrendelésére
Felelős: NSZSZ, intézmények Együttműködési feltételek kidolgozása Felelős: NSZSZ, intézmények (települő-befogadó)

39 IV. Elzárkóztatási terv
A terv célja: az egészségügyi intézményben tartózkodó személyek védelme a váratlanul fellépő, veszélyeztető esemény (veszélyes anyagok kibocsátásával járó esemény vagy ipari baleset, nukleáris baleset) hatása alól Változatai: I. nappali fő működési idő II. az I. változaton kívüli (éjszaka, ünnepnap)

40 Elzárkóztatás fokozatai
Teljes akkor rendelhető el, amikor a veszélyeztető esemény kihatással van a kórház rendeltetésszerű, normális működésére, és a veszély lokalizálása várhatóan 24 – 48 órán túli időt vesz igénybe. A teljes elzárkózáskor az épületek nyílászáróit, szellőzőit, kéményeit stb. a környezettől a lehető leggondosabban kell hermetikusan lezárni. Részleges A részleges elzárkózás abban különbözik a teljes elzárkózástól, hogy az épületek azon részeire korlátozódik, melyek alkalmasak a gyors, szakszerű légmentes leválasztásra. Ebben az esetben a betegeket, látogatókat és személyzetet ebbe a részbe kell menekíteni. Őrzésvédelem megszervezése mindkét esetben!

41 A terv tartalma Változat (teljes)
a végrehajtásra kijelölt személyeket, az elrendelés módját, a műszaki végrehajtás normaidejét, az épület(ek)ben rekedt személyek (ambuláns betegek, látogatók) elhelyezését, ellátását, több épületből álló intézménynél (pavilonos rendszer) az egyes osztályok más szakterületek képviselőivel való megerősítését.

42 A terv tartalma II. Változat (részleges)
a terv példányainak elhelyezését épületenként, a teljes elzárkózás kivitelezhetetlensége esetére, a részleges elzárkózásra alkalmas épületrészek kijelölését és a betegek oda történő átcsoportosítását, a műszaki végrehajtás normaidejét, a szakszemélyzet egy részének berendelését (elégséges felkészülési idő és várhatóan hosszabb elzárkózás esetén).

43 A terv tartalma Kötelező tartalom mindkét változatban:
a technikai kivitelezésre kijelölt, továbbá az abba bevonható személyeket, az elzárkózás technikai megoldásához szükséges anyagok biztosítását, tárolási helyét, az elzárkózás technikai kivitelezési utasítását (a végrehajtásban résztvevők számának megfelelően több példányban), továbbá a védelem fenntartás érdekében fokozott figyelmet igénylő betegek (gyermek- és elmeosztályok) szorosabb felügyeletét, a betegfelvétel szüneteltetését.

44 V. OSH Telepítési Terv tartalma
a telepítendő OSH-k számát, segélyhelyenkénti bontásban az induló személyi állomány beosztását és kijelölt feladatkörét, a személyi állomány váltásának beosztását, az OSH telepítéshez szükséges felszerelések anyagok jegyzékét, a telepítésre alkalmas objektumok megnevezését, címét, az elérési útvonalakat (alternatívákkal), az OSH-k telepítési berendezési vázlatát, a betegazonosításra, az állapot és az elvégzett beavatkozások dokumentálására szolgáló kísérő kartonok mintapéldányát, a mentésirányítás értesítését az OSH telepítésről, veszélyes hulladék tárolását, a telepítés megkezdésének, valamint a teljes működési képesség elérésének normaidejét, a telepítés műszaki felelősét, a kórházi egység üzembe helyezéséhez szükséges technikai állomány kijelölését.

45 OSH felépítése Igazgatóság Végrehajtók Kiszolgálók Átvevő osztályozó
1 fő igazgató 1 fő gk. vezető Végrehajtók Kiszolgálók Átvevő osztályozó 1 fő orvos-igazgató helyettes 3 fő orvos,10 fő segélynyújtó, 2 fő adminisztrációs Gazdasági részleg 1 fő részlegvezető Adminisztráció 2 fő adminisztrátor Ellátó 1 fő anyagkezelő 3 fő segédmunkás Műszaki 2 fő technikus 3 fő szakmunkás Szubintenzív 1 fő orvos 3 fő asszisztens Műtő,kötöző 2 fő orvos 4 fő asszisztens Fektető 4 fő asszisztens Sokktalanító 2 fő orvos 4 fő asszisztens

46 MOSH felépítése Parancsnokság OP Elkülönítő részleg Á-O tér és sátrak
1 fő orvos 1 fő adminisztrátor OP 1 fő sugármérő Elkülönítő részleg 1 fő ápoló 2 fő kisegítő Á-O tér és sátrak 3 fő orvos 3 fő ápoló 2 fő adminisztrátor 2 pár sebesültvivő Kiürítő részleg 2 fő ápoló Ellátó részleg 1 fő élelm. Szakember 1 fő eü.ag.kezelő 3 fő technikus 1 fő adminisztrátor 3 fő gk. vezető Részleges mentesítő 1 fő ápoló 2 fő kisegítő Kötöző 2 fő orvos 4 fő asszisztens 2 fő ápoló Fektető+AA13 rlg. 4 fő ápoló

47 VI. Szükségkórház telepítési terv tartalma
 a telepítendő szükségkórház(ak) típusát, számát, a telepítés helyét, az illetékes védelmi bizottság által kijelölt befogadó objektum megnevezését, címét, tulajdonosa, üzemeltetője megnevezését, címadatait, az objektumot kiutaló határozatot, a kórházként való működéshez szükséges legfontosabb műszaki feladatok meghatározását, a munkálatokat végző (intézményi vagy külső) szervezet megnevezését, a részletes berendezési tervet (beleértve a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló terület kijelölését), a felszerelések, anyagok helyszínre szállításának és telepítésének sorrendjét,

48 VI. Szükségkórház telepítési terv tartalma
a telepítés megkezdésének, valamint a teljes működési képesség elérésének normaidejét, a telepítés műszaki felelősét, a kórházi egység üzembe helyezéséhez szükséges technikai állomány kijelölését, a kijelölt személyi állomány név-, szakképzettségi és címadatait, szükségkórházi feladatait és beosztását, - a kijelölt vezetői állomány megbízási dokumentumait, feladatainak, hatáskörének leírását, - a személyzet pihenőidőben való elhelyezését, - a veszélyes hulladék tárolását.

49 VI. Szükségkórház felépítése
Igazgatóság Átvevő osztályozó Élelmezési szolgálat Diagnosztika Vérellátó Intenzív osztály Belgyógyászat-toxikológia Gazdasági részleg Gyermekgyógyászat Szülészet-nőgyógyászat Ideggyógyászat Gyógyszertár Traumatológia Műtő-kötöző Ápoló csoport Égési osztály

50 Mobil szükségkórház felépítése
OP Elkülönítő Fürdető mentesítő Belgyógyászat Igazgatóság Sebészet Műtő-kötöző-sokktalanító Osztályozó Diagnosztika Kiürítő Ellátó blokk

51 Ingatlanok + anyagok + szolgáltatások
Feladatok Felmérni mindent ami van és a különbözetet más forrásból biztosítani. Ingatlanok + anyagok + szolgáltatások

52 VII. Többletfeladatok ellátásának terve béke- és minősített időszak idején
A terv célja: A tervet 1-3 napra, 4-14 napra és 15 napon túli időszakra kell elkészíteni. A katasztrófa következtében tömegesen jelentkező sérültek (mérgezettek, sugársérültek, járvány esetén fertőző betegek) ellátását minden, akut ellátást végző intézetnek terveznie kell. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv általi külön kijelölés hiányában a szakmai átprofilírozásra való felkészülés során figyelembe kell venni a régióban lévő ismert jelentősebb veszélyforrásokat is.

53 VII. Többletfeladatok ellátása terv tartalma
a többletfeladatok elláthatósága érdekében szükségessé váló intézkedések elrendelésére jogosult személy megjelölését fő munkaidőben és az azon túli időszakban; a feltétlen kórházi ellátást nem igénylő állapotú betegek soron kívüli hazabocsátását vagy hazaszállíttatását, pótágyak beállítását; a katasztrófa típusának megfelelő szakmai osztályok kapacitásának kibővítése céljából az átprofilírozását sebészeti-traumatológiai ellátásra, égési sérült ellátásra, belgyógyászati-toxikológiai ellátásra, az arra kijelölt intézeteknél hematológiai-sugársérült ellátásra, belgyógyászati-fertőzőbeteg ellátásra, átvevő osztályozó létrehozása;

54 VII. Többletfeladatok ellátása terv tartalma
diagnosztikai egységek folyamatos működésének biztosítását; a személyi állomány átcsoportosítását, figyelemmel máshová beosztásra kerülőkre; az arra kijelölt intézeteknél a sugársérültek ellátását, illetve dekontaminálását; a vegyi sérültek mentesítését; a lehetőleg azonos szakmai színvonalú váltó csoportok kialakítását; a betegfelvétel korlátozását (a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv rendelkezése esetén); a betegfelvétel rendjének módosítását, a belső betegáramlás szabályozását; az egyszerűsített ellátási dokumentációra vonatkozó szabályozást, iratmintákat; a katasztrófa medicina szűkített ellátási irányelveinek bevezetését.

55 VII. Többletfeladatok ellátása terv tartalma Pluszfeladatok rendkívüli állapotban!!!
a szakszemélyzet elosztása során a hadkötelesek közül csak a meghagyási jegyzékben szereplő és a hadkiegészítő parancsnokság által visszaigazolt személyekkel lehet számolni, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek sérültjei ellátását és a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnoksággal és rendőrkapitánysággal való kapcsolattartást is tervezni kell, el kell készíteni a más jogszabályok által előírt védelmi terveket (óvóhelyi védelem, fényálcázás stb.).

56 VIII. Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést akadályozó körülmények között az ellátás fenntartásának terve A terv célja: A tervet fekvőbeteg-ellátó intézetek készítik. A károsító, akadályozó körülmény sokféle lehet (pl. a dolgozók nem tudnak eljutni munkahelyükre, akadozik a gyógyszer-, az élelmiszer-ellátás, természeti erő vagy fegyveres támadás rombolódást okoz, ipari baleset vagy egyéb okból történő vegyi anyag általi veszélyeztetettség, nukleáris veszélyhelyzet, közműszolgáltatások szünetelése stb.).

57 VIII. Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést akadályozó körülmények között az ellátás fenntartásának tervének tartalma tűz, rombolódás esetére a betegek és a személyzet mentésének módját és felelőseit, a használható állapotban maradt felszerelések és orvostechnikai eszközök elosztását és annak felelősét - legszükségesebb ellátások biztosítása érdekében, a rendelkezésre álló munkavégzésre alkalmas dolgozók átcsoportosítását, egyes, az adott helyzetben nélkülözhető szakmai profilok szüneteltetését és erről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv tájékoztatását, áramkimaradás esetére tartalék áramforrás biztosítását, karbantartását, a hozzá való hajtóanyag készletben tartását, az azonnali működtetés személyi feltételeit, a felvonók meghibásodása esetére a kézi betegmozgatás megszervezését.

58 IX. Egészségügyi anyagbiztosítási terv
Tervezési időszakok: A tervet 1-3 napra, 4-14 napra és 15 napon túli időszakra kell elkészíteni.

59 IX. Egészségügyi anyagbiztosítási terv tartalma
vér és vérpótló szerek biztosítását, infúziós oldatok előállítását, az intézeti gyógyszertár feladatait, szűkített választékú gyógyszerkészlet használatának bevezetését az Állami Egészségügyi Tartalék a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnél rendelkezésre álló gyógyszernormájának figyelembevételével, gyógyszerek, kötszerek és a folyamatos működéshez szükséges egyéb anyagok beszerzését, elzárkózás esetére a pavilonos rendszerű intézeteknél az egy-két napra szükséges gyógyszer, kötszer és textília biztosítását (szétosztását), a textíliák mosatásának megszervezését a szokásos lehetőség megszűnése vagy kapacitását meghaladó többletfeladat esetére.

60 X. Szállítási terv tartalma
a szállítási feladatokért felelős személyeket és címadataikat, a kitelepítésre, kimenekítésre, valamint az intézet működését biztosító szállításokhoz igénybe vehető intézeti járművek jegyzékét (rendeltetés, rendszám típus, teherbírás, rakterület), a gépkocsivezetők és a helyettesítő személyek címadatait, a riasztással kapcsolatos kiértesítés jármű és gépkocsivezető jegyzékét a felkeresendő címekkel, szükségkórház(ak) telepítésére kijelölt kórháznál a szükség-kórházankénti járműszükségletet, OSH telepítésére kijelölt kórháznál az OSH felszerelésének kiszállításához szükséges járműigényt,

61 X. Szállítási terv tartalma
kitelepítéshez, illetve a szükségkórházi egység(ek)nek a telepítésre kijelölt objektumba való szállításához a helyi védelmi igazgatás által kirendelésre kerülő lebiztosított járművek listáját (rendszám, tulajdonos, telephely, típus, teherbírás, rakterület), a lebiztosítással kapcsolatos dokumentumokat, kimenekítéshez az intézmény területén található összes jármű (beleértve a dolgozók és a betegek járműveit is) igénybevételét, az üzemanyag-biztosítást, a javító kapacitás elérhetőségét, a rakodást irányító és végző, illetve a feladatra átmenetileg beosztható személyeket.

62 XI. Élelmezési terv A tervet 1-3 napra, 4-14 napra és 15 napon túli időszakra kell elkészíteni.

63 XI. Élelmezési terv tartalma
az étkeztetésért, az élelmiszerek, nyersanyagok beszerzéséért felelős személyeket és címadataikat, tábori konyha jellegű étkeztetést, az előre kidolgozott egytálétel, hideg étel „katasztrófa menüket”, melegvízhiány esetére az alternatív kémiai tisztító eljárásokat, elzárkózás esetére pavilonos intézeteknél az egy-két napra elegendő élelmiszer szétosztását, kimenekítés esetére az élelmezés biztosításának módját, kitelepítés esetére az élelmezési felszerelések és készletek áttelepítését,

64 XI. Élelmezési terv tartalma
a megnövekedett beteglétszám és a haza távozni nem tudó (ideiglenesen bentlakó) saját és vezényelt személyzet, valamint az önkéntes segítők élelmezésének biztosítását, az OSH-ra kivezényelt állomány ellátását, a saját konyha működésképtelenné válása esetére az élelmezés más forrásból való megoldását, a saját ivóvízbázissal való rendelkezés esetén annak használatba vételét, a vízminőség előzetes bevizsgáltatását, ivóvíz beszállíttatásáról való gondoskodást a felelős megjelölésével.

65 XII. Kommunikációs terv tartalma
a betegek tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat, kitelepítés, kimenekítés, elzárkózás, intézményt ért károsodás során; a betegek tájékoztatását a betegjogok átmeneti korlátozásáról; a dolgozók, odavezényeltek és önkéntes segítők folyamatos tájékoztatásának módját a kialakult helyzetről és a várható feladatokról; a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervvel, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelem területi és helyi szerveivel, a terület, régió társintézeteivel és a médiával való kapcsolattartás felelősét; egyszerűsített dokumentáció és betegnyilvántartás kidolgozását; a hozzátartozók tájékoztatásának módját és felelősét a betegek felvételéről, áthelyezéséről, elhalálozásáról.

66 Köszönöm a figyelmet! 66


Letölteni ppt "Az egészségügyi válsághelyzet tervezési feladatai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések