Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az egészségügyi válsághelyzet tervezési feladatai Bozsákovics László alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az egészségügyi válsághelyzet tervezési feladatai Bozsákovics László alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal."— Előadás másolata:

1 Az egészségügyi válsághelyzet tervezési feladatai Bozsákovics László alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon: 06 30 20 77 214 E-mail: bozsakovics.laszlo@hm.gov.hu

2 Bevezetés

3 Jogszabályok 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 29/2000. (X.30.) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről; 40/2005. (IX.22) EüM rendelet az egészségügyi intézmények katasztrófaterveinek tartalmi követelményeiről szóló 29/2000. (X.30.) EüM rendelet módosításáról; 521/2013. (XII.30.) Kormányrendelet az egészségügyi válsághelyzeti ellátásról; 10/2011. (III.30.) NEFMI rendelet (módosítás); 11/2013. (II:7.) EMMI rendelet (módosítás); 68/2013. (XI:15.) EMMI rendelet (módosítás); 15594/2013/EGP EMMI Tervezési Útmutató.

4 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről XIV. Fejezet EGÉSZSÉGÜGYI VÁLSÁGHELYZETI ELLÁTÁS

5 Egészségügyi válsághelyzet Normál élet emberi élet egészség testi épség egészségügyi szolgáltatók

6 Fogalom (EVH) minden - rendszerint váratlanul bekövetkező - esemény, amely a polgárok életét, testi épségét, egészségét vagy az egészségügyi szolgáltatók működését veszélyezteti vagy károsítja olyan mértékben, hogy az az egészségügyi ellátási szükségletek és a helyben rendelkezésre álló kapacitás közötti aránytalanság kialakulásához vezet, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv, az egészségügyi szolgáltatók, valamint más állami és önkormányzati szervek együttműködését teszi szükségessé, valamint az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályainak kihirdetéséről szóló törvény szerinti nemzetközi horderejű közegészségügyi-járványügyi szükséghelyzet, függetlenül attól, hogy erre különleges jogrend idején vagy azon kívül kerül sor,

7 Extra szabály az előzőekben meghatározott eseteken kívül bármely olyan körülmény kialakulása, amely a gyógyintézet külön jogszabály szerinti ellátási területéhez tartozó lakosság egészségügyi ellátását súlyosan és közvetlenül akadályozza, feltéve, hogy az ellátási területéhez tartozó lakosság más gyógyintézet általi ellátása aránytalan nehézséggel járna.

8 Mikor lehet elrendelni? Különleges jogrend esetén Különleges jogrenden kívüli esemény

9 Különleges jogrend időszakai Alaptörvény 48-54. cikk Veszély- helyzet Szükség- állapot Megelőző védelmi helyzet Váratlan támadás Rendkívüli állapot Az egészségügyi válsághelyzet intézkedéseit kell alkalmazni, de nem kell kihirdetni azt!

10 Különleges jogrenden kívüli esemény Egészségügyi válsághelyzet esetén

11 Ki rendelheti el? Egy megye területét érinti Megyei titsztifőorvos javaslata MVB elnök Több megye területét érinti Egy megye területét érinti Országos tiszti főorvos javaslata Országos titsztifőorvos egyetért Miniszter Extra szabály esetén: Több megye területét érinti Megyei tiszti főorvos Országos tiszti főorvos javaslata Miniszter

12 Fő feladatok a tervezési feladatok ellátása, az irányítás és vezetés rendjének meghatározása, az ágazati és területi együttműködés rendjének meghatározása, a szükséggyógyintézetek elhelyezésére alkalmas ingatlanok előzetes kijelölése.

13 Részletes feladatok Katasztrófatervek elkészítése Felkészülés egészségügyi válsághelyzetre

14 Katasztrófatervek Kinek kell készíteni? –fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató –a járóbeteg-szakellátás körében: a rendelőintézeti szakrendelő a nappali kórház

15 Ki felel az elkészítéséért? A terv készítésére kötelezett egészségügyi szolgáltató vezetője! Munkacsoport!?

16 Kivel kell egyeztetni előzetesen a tervet? Helyi védelmi igazgatási szervek –HVB-k Eger Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Füzesabony Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Gyöngyös Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Bélapátfalva Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Heves Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Hatvan Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Pétervására Helyi Védelmi Bizottság (Járási NSZSZ) Területi védelmi igazgatási szervek –Megyei Védelmi Bizottság (Megyei NSZSZ) Közreműködők (végrehajtásban)

17 Kinek kell felterjeszteni? Egészségügyi szolgáltató HVB elnök ellenjegyez MVB elnök ellenjegyez Megyei tiszti főorvos jóváhagy

18 Meddig kell felterjeszteni? A működési engedély kézhezvételétől számított 90. napon!

19 Mi van ha nem küldi? a megyei tiszti főorvos a határidő leteltét követően határozatban rendeli el a terv elkészítését, és erről egyidejűleg az egészségügyi szolgáltató fenntartóját is értesíti

20 Karbantartás éves felülvizsgálat jelentős változás esetén (pl.: tulajdonosváltás) 60 napon belül

21 A tervvel kapcsolatos általános követelmények: –a tervnek áttekinthetőnek, egyértelműnek, reálisan végrehajthatónak kell lennie; –az egyes feladatok végrehajtására tervezett időnormák kerüljenek meghatározásra; –tartalmazzon alternatív megoldásokat, térjen ki szükségmegoldások lehetőségére; –egyértelműen határozza meg a felelősségi, az alá- és fölérendeltségi kapcsolatokat, az irányítási szinteken az elsődleges és másodlagos helyetteseket is meg kell jelölni; –12 órás műszakot és legalább egy váltást figyelembe véve kell meghatározni a tervben szereplő feladatok végrehajtásához szükséges személyi állomány létszámát, valamint szakmai összetételét; –tartalmazza a külső szervekkel való kapcsolattartás, a lakosság és a média tájékoztatása, valamint a belső információáramlás legfontosabb szabályait; –ahol indokolt - elsősorban fekvőbeteg-intézeteknél, szükségkórházaknál - tervezni kell a feladatok végrehajtásához szükséges műszaki feltételek, a gazdasági, logisztikai háttér biztosításának módját; –meg kell határozni a terv karbantartásának, a változásokat követő aktualizálásának gyakoriságát, felelősét.

22 Hogy néz ki a tervHogy néz ki a terv? Bevezető: –a tervben foglalt feladatot, intézkedést elrendelni jogosult szervezet, személy megnevezését, –az elrendelés valódisága ellenőrzésének módját, –az egészségügyi intézetben az intézkedés végrehajtását elrendelni jogosult személynek és helyetteseinek az adatait, –az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) nevét, beosztását, a behíváshoz szükséges adatait tartalmazza.

23 Résztervek FszTerv Kórház,szakkórház, országos intézet, klinika, krónikus kórház Szanatórium Rendelőintézeti szakrendelő, nappali kórház Ápolási intézet 1Riasztási, berendelési terv XXXX 2Kitelepítési terv XXXX 3Kimenekítési terv XXXX 4Elzárkózási terv XXXX 5Orvosi segélyhely telepítési terv X-X*- 6Szükségkórház telepítési terv X*--- 7Többletfeladatok ellátásának terve X*--- 8Az ellátás fenntartásának terve XX-- 9Egészségügyi és egyéb anyag biztosítási terv X-XX 10Szállítási terv XXXX 11Élelmezési terv XX-X 12Kommunikációs terv XXXX

24 Anyagi-technikai eszköz és szolgáltatási igény – Szükséggyógyintézetek telepítése esetén Mobil orvosi segélyhely 49,5 t/328 m 3 Orvosi segélyhely10t/39 m 3 Mobil szükségkórház69 t/800 m 3 Regionális szükségkórház 53 t/264 m 3 Kiegészítő szükségkórház 41 t/260 m 3 4:1 arányban emelőhátfalas tgk.+gjmű vezető

25 I. Riasztási, berendelési terv A terv célja: váratlan feladat esetére az annak végrehajtásához szükséges személyi állomány berendelésére való felkészülés Változatai: –I. nappali fő működési idő –II. az I. változaton kívüli (éjszaka, ünnepnap)

26 Riasztási Berendelési Terv tartalmazza - a riasztás módját (telefon, mobiltelefon, személyi hívó, távirat stb.) többféle alternatíva kidolgozásával, számolva az egyes kommunikációs rendszerek katasztrófa esetén bekövetkező működésképtelenségével, - az alternatív kiértesítési lehetőségeket (telefon mellett mobiltelefon, gépkocsival történő kiértesítés, helyi elektronikus média), - a riasztást, berendelést (kiértesítést) végrehajtó személy(ek) kijelölését, feladatainak meghatározását, - a kiértesítés rendjét, beleértve a riasztási lánc megszakadása vagy megszakadása veszélye esetén szükséges teendőket is, - az értesítendő vezetői állomány - elérhetőségük hiányában az őket helyettesítő személyek név- és címlistáját, - kijelölt intézeteknél a szükségkórházakba, az orvosi segélyhelyekbe (a továbbiakban: OSH) kijelöltek név- és címjegyzékét, - a riasztás végrehajtásának, illetve a berendeltek beérkezésének normaidejét, - a beérkezők fogadását és feladataik kiadásának felelősét. - Kapcsolódó terv: gépkocsival történő kiértesítéskor, beszállításkor a Szállítási terv.

27 II. Kitelepítési terv A terv célja: az egészségügyi intézmény veszélyeztetettsége esetén - megfelelő időtartamú felkészülést követően - a biztonságos helyre való áttelepítés, a személyzet, az ellátottak és a felszerelések, készletek megóvása érdekében Változatai: tekintettel a veszélyhelyzet jellegére, több változatban el kell készíteni!

28 A terv tartalma az elrendeléstől számítva az áttelepülés megkezdésének határidejét, a teljes áttelepülés, illetve az új működési helyen a működő képesség elérésének időnormáját, a befogadó objektumok pontos címét, megnevezését, elérési útvonalát, lehetőség szerint alternatív útvonalakkal (számolva az utak zsúfoltságával vagy rombolódásával), a befogadó hely egészségügyi ellátórendszerével való együttműködést, a nem feltétlen kórházi kezelésre és átszállításra szoruló azon betegek elbocsátását, akik hazatérése lehetséges, az életmentő esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelését, és erről a mentőszolgálat és a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) értesítését,

29 a betegek és a személyzet átszállításának sorrendjét és eszközeit, az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól szóló 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § aa)-ae) pontjaiban felsoroltakat,az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól szóló 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § aa)-ae) pontjaiban felsoroltakat, a felszerelések, berendezések rakodásának, átszállításának sorrendjét, a felszerelések, berendezések telepítésének sorrendjét, a befogadó objektumok helységenkénti berendezési tervét. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv. A terv tartalma

30 Feladatok Áttelepülési határidők (kezdés, működőképesség elérése) megállapítása Felelős: NSZSZ, intézmények Befogadó intézmények kijelölése Felelős: NSZSZ, intézmények Együttműködési feltételek kidolgozása Felelős: NSZSZ, intézmények (települő-befogadó)

31 Feladatok Elbocsátható betegek körének meghatározása Felelős: NSZSZ, intézmények Kérelem előkészítése betegfelvételi zárlat elrendelésére Felelős: NSZSZ, intézmények Átszállítási sorrend megállapítása (betegek) Felelős: intézmények

32 Feladatok Átszállítási sorrend megállapítása (felszerelések) Felelős: NSZSZ, intézmények Telepítési sorrend kidolgozása Felelős: NSZSZ, intézmények Befogadó hely részletes elhelyezési terve (helyiségek) Felelős: intézmények

33 Kötelező egyeztetés HVB-k MVB-k OMSZ

34 III. Kimenekítési terv A terv célja: elsősorban az egészségügyi intézményben tartózkodó személyek, és lehetőség esetén, a legveszélyeztetettebb felszerelések, készletek haladéktalan kivonása a váratlanul fellépő, veszélyeztető esemény (tűz, árvíz, vegyi-nukleáris baleset, robbanás általi fenyegetettség stb.) hatása alól. Változatai: –I. nappali fő működési idő –II. az I. változaton kívüli (éjszaka, ünnepnap) –teljes –részleges

35 A terv tartalma az ideiglenes befogadásra alkalmas, az illetékes védelmi bizottság által kijelölt objektumok címét, megnevezését, felelős vezetőinek elérhetőségét (az áttelepülésre alkalmas objektumok - lehetőség szerint egészségügyi intézmények - földrajzi elhelyezkedésének, valamint az egészségügyi intézményt potenciálisan veszélyeztethető természeti tényezők, terrorizmus általi fenyegetettség, valamint a havária veszélyes objektumok és az uralkodó meteorológiai viszonyok figyelembevételével a terv e részét több változatban indokolt elkészíteni), az OMSZ vezetésével való azonnali kapcsolatfelvételt és a szállítási kapacitások igénylését, az életmentő esetek kivételével a betegfelvételi zárlat elrendelését és erről az illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve értesítését,

36 a betegek és a személyzet kimenekítésének sorrendjét, az egészségügyi ágazat polgári védelmi feladatairól szóló 21/1998. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § aa)-ae) pontjaiban felsoroltakat, több különböző helyre történő kimenekítés esetére a kapcsolattartás rendjét. Kapcsolódó tervek: Riasztási berendelési terv, Szállítási terv, Élelmezési terv. A terv tartalma

37 Feladatok Befogadásra alkalmas objektumok meghatározása Felelős: NSZSZ, intézmények Kimenekítésre tervezett készletek meghatározása Felelős: NSZSZ, intézmények Kimenekítési sorrend megállapítása (betegek) Felelős: intézmények

38 Kérelem előkészítése betegfelvételi zárlat elrendelésére Felelős: NSZSZ, intézmények Együttműködési feltételek kidolgozása Felelős: NSZSZ, intézmények (települő-befogadó) Feladatok

39 IV. Elzárkóztatási tervElzárkóztatás A terv célja: az egészségügyi intézményben tartózkodó személyek védelme a váratlanul fellépő, veszélyeztető esemény (veszélyes anyagok kibocsátásával járó esemény vagy ipari baleset, nukleáris baleset) hatása alól Változatai: –I. nappali fő működési idő –II. az I. változaton kívüli (éjszaka, ünnepnap)

40 Elzárkóztatás fokozatai Teljes akkor rendelhető el, amikor a veszélyeztető esemény kihatással van a kórház rendeltetésszerű, normális működésére, és a veszély lokalizálása várhatóan 24 – 48 órán túli időt vesz igénybe. A teljes elzárkózáskor az épületek nyílászáróit, szellőzőit, kéményeit stb. a környezettől a lehető leggondosabban kell hermetikusan lezárni. Részleges A részleges elzárkózás abban különbözik a teljes elzárkózástól, hogy az épületek azon részeire korlátozódik, melyek alkalmasak a gyors, szakszerű légmentes leválasztásra. Ebben az esetben a betegeket, látogatókat és személyzetet ebbe a részbe kell menekíteni. Őrzésvédelem megszervezése mindkét esetben!

41 A terv tartalma I.Változat (teljes) a végrehajtásra kijelölt személyeket, az elrendelés módját, a műszaki végrehajtás normaidejét, az épület(ek)ben rekedt személyek (ambuláns betegek, látogatók) elhelyezését, ellátását, több épületből álló intézménynél (pavilonos rendszer) az egyes osztályok más szakterületek képviselőivel való megerősítését.

42 A terv tartalma II.Változat (részleges) a terv példányainak elhelyezését épületenként, a teljes elzárkózás kivitelezhetetlensége esetére, a részleges elzárkózásra alkalmas épületrészek kijelölését és a betegek oda történő átcsoportosítását, a műszaki végrehajtás normaidejét, a szakszemélyzet egy részének berendelését (elégséges felkészülési idő és várhatóan hosszabb elzárkózás esetén).

43 A terv tartalma Kötelező tartalom mindkét változatban: a technikai kivitelezésre kijelölt, továbbá az abba bevonható személyeket, az elzárkózás technikai megoldásához szükséges anyagok biztosítását, tárolási helyét, az elzárkózás technikai kivitelezési utasítását (a végrehajtásban résztvevők számának megfelelően több példányban), továbbá a védelem fenntartás érdekében fokozott figyelmet igénylő betegek (gyermek- és elmeosztályok) szorosabb felügyeletét, a betegfelvétel szüneteltetését.

44 V. OSH Telepítési Terv tartalma a telepítendő OSH-k számát, segélyhelyenkénti bontásban az induló személyi állomány beosztását és kijelölt feladatkörét, a személyi állomány váltásának beosztását, az OSH telepítéshez szükséges felszerelések anyagok jegyzékét, a telepítésre alkalmas objektumok megnevezését, címét, az elérési útvonalakat (alternatívákkal), az OSH-k telepítési berendezési vázlatát, a betegazonosításra, az állapot és az elvégzett beavatkozások dokumentálására szolgáló kísérő kartonok mintapéldányát, a mentésirányítás értesítését az OSH telepítésről, veszélyes hulladék tárolását, a telepítés megkezdésének, valamint a teljes működési képesség elérésének normaidejét, a telepítés műszaki felelősét, a kórházi egység üzembe helyezéséhez szükséges technikai állomány kijelölését.

45 OSH felépítése Igazgatóság 1 fő igazgató 1 fő gk. vezető VégrehajtókKiszolgálók Átvevő osztályozó 1 fő orvos-igazgató helyettes 3 fő orvos,10 fő segélynyújtó, 2 fő adminisztrációs Gazdasági részleg 1 fő részlegvezető Szubintenzív 1 fő orvos 3 fő asszisztens Adminisztráció 2 fő adminisztrátor Ellátó 1 fő anyagkezelő 3 fő segédmunkás Műszaki 2 fő technikus 3 fő szakmunkás Műtő,kötöző 2 fő orvos 4 fő asszisztens Sokktalanító 2 fő orvos 4 fő asszisztens Fektető 4 fő asszisztens

46 MOSH felépítése Parancsnokság 1 fő orvos 1 fő adminisztrátor Fektető+AA13 rlg. 4 fő ápoló Részleges mentesítő 1 fő ápoló 2 fő kisegítő Kiürítő részleg 2 fő ápoló Elkülönítő részleg 1 fő ápoló 2 fő kisegítő OP 1 fő sugármérő Á-O tér és sátrak 3 fő orvos 3 fő ápoló 2 fő adminisztrátor 2 pár sebesültvivő Ellátó részleg 1 fő élelm. Szakember 1 fő eü.ag.kezelő 3 fő technikus 1 fő adminisztrátor 3 fő gk. vezető Kötöző 2 fő orvos 4 fő asszisztens 2 fő ápoló

47 a telepítendő szükségkórház(ak) típusát, számát, a telepítés helyét, az illetékes védelmi bizottság által kijelölt befogadó objektum megnevezését, címét, tulajdonosa, üzemeltetője megnevezését, címadatait, az objektumot kiutaló határozatot, a kórházként való működéshez szükséges legfontosabb műszaki feladatok meghatározását, a munkálatokat végző (intézményi vagy külső) szervezet megnevezését, a részletes berendezési tervet (beleértve a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló terület kijelölését), a felszerelések, anyagok helyszínre szállításának és telepítésének sorrendjét, VI. Szükségkórház telepítési terv tartalma

48 a telepítés megkezdésének, valamint a teljes működési képesség elérésének normaidejét, a telepítés műszaki felelősét, a kórházi egység üzembe helyezéséhez szükséges technikai állomány kijelölését, a kijelölt személyi állomány név-, szakképzettségi és címadatait, szükségkórházi feladatait és beosztását, - a kijelölt vezetői állomány megbízási dokumentumait, feladatainak, hatáskörének leírását, - a személyzet pihenőidőben való elhelyezését, - a veszélyes hulladék tárolását. VI. Szükségkórház telepítési terv tartalma

49 VI. Szükségkórház felépítése Igazgatóság Gazdasági részleg Élelmezési szolgálat Vérellátó Gyógyszertár Ápoló csoport Átvevő osztályozó Diagnosztika Intenzív osztály Belgyógyászat-toxikológia Gyermekgyógyászat Traumatológia Égési osztály Szülészet-nőgyógyászat Ideggyógyászat Műtő-kötöző

50 Mobil szükségkórház felépítése Igazgatóság OP Elkülönítő Fürdető mentesítő Belgyógyászat Sebészet Műtő-kötöző-sokktalanító Osztályozó Diagnosztika Kiürítő Ellátó blokk

51 Felmérni mindent ami van és a különbözetet más forrásból biztosítani. Ingatlanok + anyagok + szolgáltatások Feladatok

52 A terv célja: A tervet 1-3 napra, 4-14 napra és 15 napon túli időszakra kell elkészíteni. A katasztrófa következtében tömegesen jelentkező sérültek (mérgezettek, sugársérültek, járvány esetén fertőző betegek) ellátását minden, akut ellátást végző intézetnek terveznie kell. A megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv általi külön kijelölés hiányában a szakmai átprofilírozásra való felkészülés során figyelembe kell venni a régióban lévő ismert jelentősebb veszélyforrásokat is. VII. Többletfeladatok ellátásának terve béke- és minősített időszak idején

53 a többletfeladatok elláthatósága érdekében szükségessé váló intézkedések elrendelésére jogosult személy megjelölését fő munkaidőben és az azon túli időszakban; a feltétlen kórházi ellátást nem igénylő állapotú betegek soron kívüli hazabocsátását vagy hazaszállíttatását, pótágyak beállítását; a katasztrófa típusának megfelelő szakmai osztályok kapacitásának kibővítése céljából az átprofilírozását –sebészeti-traumatológiai ellátásra, égési sérült ellátásra, –belgyógyászati-toxikológiai ellátásra, –az arra kijelölt intézeteknél hematológiai-sugársérült ellátásra, –belgyógyászati-fertőzőbeteg ellátásra, –átvevő osztályozó létrehozása; VII. Többletfeladatok ellátása terv tartalma

54 diagnosztikai egységek folyamatos működésének biztosítását; a személyi állomány átcsoportosítását, figyelemmel máshová beosztásra kerülőkre; az arra kijelölt intézeteknél a sugársérültek ellátását, illetve dekontaminálását; a vegyi sérültek mentesítését; a lehetőleg azonos szakmai színvonalú váltó csoportok kialakítását; a betegfelvétel korlátozását (a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv rendelkezése esetén); a betegfelvétel rendjének módosítását, a belső betegáramlás szabályozását; az egyszerűsített ellátási dokumentációra vonatkozó szabályozást, iratmintákat; a katasztrófa medicina szűkített ellátási irányelveinek bevezetését. VII. Többletfeladatok ellátása terv tartalma

55 a szakszemélyzet elosztása során a hadkötelesek közül csak a meghagyási jegyzékben szereplő és a hadkiegészítő parancsnokság által visszaigazolt személyekkel lehet számolni, a fegyveres erők és rendvédelmi szervek sérültjei ellátását és a területileg illetékes hadkiegészítő parancsnoksággal és rendőrkapitánysággal való kapcsolattartást is tervezni kell, el kell készíteni a más jogszabályok által előírt védelmi terveket (óvóhelyi védelem, fényálcázás stb.). VII. Többletfeladatok ellátása terv tartalma Pluszfeladatok rendkívüli állapotban!!!

56 A terv célja: A tervet fekvőbeteg-ellátó intézetek készítik. A károsító, akadályozó körülmény sokféle lehet (pl. a dolgozók nem tudnak eljutni munkahelyükre, akadozik a gyógyszer-, az élelmiszer-ellátás, természeti erő vagy fegyveres támadás rombolódást okoz, ipari baleset vagy egyéb okból történő vegyi anyag általi veszélyeztetettség, nukleáris veszélyhelyzet, közműszolgáltatások szünetelése stb.). VIII. Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést akadályozó körülmények között az ellátás fenntartásának terve

57 tűz, rombolódás esetére a betegek és a személyzet mentésének módját és felelőseit, a használható állapotban maradt felszerelések és orvostechnikai eszközök elosztását és annak felelősét - legszükségesebb ellátások biztosítása érdekében, a rendelkezésre álló munkavégzésre alkalmas dolgozók átcsoportosítását, egyes, az adott helyzetben nélkülözhető szakmai profilok szüneteltetését és erről a megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv tájékoztatását, áramkimaradás esetére tartalék áramforrás biztosítását, karbantartását, a hozzá való hajtóanyag készletben tartását, az azonnali működtetés személyi feltételeit, a felvonók meghibásodása esetére a kézi betegmozgatás megszervezését. VIII. Az intézményben keletkezett károk, illetve a működést akadályozó körülmények között az ellátás fenntartásának tervének tartalma

58 Tervezési időszakok: A tervet 1-3 napra, 4-14 napra és 15 napon túli időszakra kell elkészíteni. IX. Egészségügyi anyagbiztosítási terv

59 vér és vérpótló szerek biztosítását, infúziós oldatok előállítását, az intézeti gyógyszertár feladatait, szűkített választékú gyógyszerkészlet használatának bevezetését az Állami Egészségügyi Tartalék a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnél rendelkezésre álló gyógyszernormájának figyelembevételével, gyógyszerek, kötszerek és a folyamatos működéshez szükséges egyéb anyagok beszerzését, elzárkózás esetére a pavilonos rendszerű intézeteknél az egy-két napra szükséges gyógyszer, kötszer és textília biztosítását (szétosztását), a textíliák mosatásának megszervezését a szokásos lehetőség megszűnése vagy kapacitását meghaladó többletfeladat esetére. IX. Egészségügyi anyagbiztosítási terv tartalma

60 a szállítási feladatokért felelős személyeket és címadataikat, a kitelepítésre, kimenekítésre, valamint az intézet működését biztosító szállításokhoz igénybe vehető intézeti járművek jegyzékét (rendeltetés, rendszám típus, teherbírás, rakterület), a gépkocsivezetők és a helyettesítő személyek címadatait, a riasztással kapcsolatos kiértesítés jármű és gépkocsivezető jegyzékét a felkeresendő címekkel, szükségkórház(ak) telepítésére kijelölt kórháznál a szükség-kórházankénti járműszükségletet, OSH telepítésére kijelölt kórháznál az OSH felszerelésének kiszállításához szükséges járműigényt, X. Szállítási terv tartalma

61 kitelepítéshez, illetve a szükségkórházi egység(ek)nek a telepítésre kijelölt objektumba való szállításához a helyi védelmi igazgatás által kirendelésre kerülő lebiztosított járművek listáját (rendszám, tulajdonos, telephely, típus, teherbírás, rakterület), a lebiztosítással kapcsolatos dokumentumokat, kimenekítéshez az intézmény területén található összes jármű (beleértve a dolgozók és a betegek járműveit is) igénybevételét, az üzemanyag-biztosítást, a javító kapacitás elérhetőségét, a rakodást irányító és végző, illetve a feladatra átmenetileg beosztható személyeket.

62 A tervet 1-3 napra, 4-14 napra és 15 napon túli időszakra kell elkészíteni. XI. Élelmezési terv

63 az étkeztetésért, az élelmiszerek, nyersanyagok beszerzéséért felelős személyeket és címadataikat, tábori konyha jellegű étkeztetést, az előre kidolgozott egytálétel, hideg étel „katasztrófa menüket”, melegvízhiány esetére az alternatív kémiai tisztító eljárásokat, elzárkózás esetére pavilonos intézeteknél az egy-két napra elegendő élelmiszer szétosztását, kimenekítés esetére az élelmezés biztosításának módját, kitelepítés esetére az élelmezési felszerelések és készletek áttelepítését, XI. Élelmezési terv tartalma

64 a megnövekedett beteglétszám és a haza távozni nem tudó (ideiglenesen bentlakó) saját és vezényelt személyzet, valamint az önkéntes segítők élelmezésének biztosítását, az OSH-ra kivezényelt állomány ellátását, a saját konyha működésképtelenné válása esetére az élelmezés más forrásból való megoldását, a saját ivóvízbázissal való rendelkezés esetén annak használatba vételét, a vízminőség előzetes bevizsgáltatását, ivóvíz beszállíttatásáról való gondoskodást a felelős megjelölésével. XI. Élelmezési terv tartalma

65 a betegek tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat, –kitelepítés, –kimenekítés, –elzárkózás, –intézményt ért károsodás során; a betegek tájékoztatását a betegjogok átmeneti korlátozásáról; a dolgozók, odavezényeltek és önkéntes segítők folyamatos tájékoztatásának módját a kialakult helyzetről és a várható feladatokról; a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervvel, a mentőszolgálattal, a katasztrófavédelem területi és helyi szerveivel, a terület, régió társintézeteivel és a médiával való kapcsolattartás felelősét; egyszerűsített dokumentáció és betegnyilvántartás kidolgozását; a hozzátartozók tájékoztatásának módját és felelősét a betegek felvételéről, áthelyezéséről, elhalálozásáról. XII. Kommunikációs terv tartalma

66 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Az egészségügyi válsághelyzet tervezési feladatai Bozsákovics László alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal."

Hasonló előadás


Google Hirdetések