Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kérelem Szóban vagy írásban (formanyomtatvány megszűnt) A szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell – része:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kérelem Szóban vagy írásban (formanyomtatvány megszűnt) A szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell – része:"— Előadás másolata:

1

2 Kérelem Szóban vagy írásban (formanyomtatvány megszűnt) A szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell – része: Szt. 117/B. §-ról értesítés

3 Szt. 117/B. § - vállalás – szabályai Az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalhatja – egy év időtartamra, tartós bentlakásos intézmény esetén legfeljebb három év időtartamra, mely meghosszabbítható – a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését.

4 Szt. 117/B. § - vállalás – szabályai A Minisztérium állásfoglalása szerint akár az ellátott, akár a térítési díjat megfizető más személy részösszegű vállalása nem lehetséges. !!!!, vagyis a személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közti különbözet megfizetésére vállalási nyilatkozat nem tehető!!!!

5 Szt. 117/B. § - vállalás – szabályai Ki vállalhatja: - Ellátást igénylő, csak akkor, ha cselekvőképes - Térítési díjat megfizető más személy - törvényes képviselő - családi pótlékra vagy felvételére jogosult - tartásra köteles és képes személy - tartásra képes hozzátartozó - jogosult tartását szerződésben vállaló személy - jogosult tartására bíróság által kötelezett személy

6 Szt. 117/B. § - vállalás – szabályai Gondnokolt/gondnok vállalása: Ptk. 14/B. § (1) A korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozata általános jelleggel, illetve a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportok tekintetében - csak akkor érvényes, ha azt a gondnoka beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tette.

7 Szt. 117/B. § - vállalás – szabályai Gondnokolt/gondnok vállalása: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 149. § (3): A szociális vagy gyermekvédelmi intézményben elhelyezett gyermek esetében a gyámhivatal nem engedélyezheti a pénz felhasználását az intézményi költségek fedezésére. 149. § (4): A szociális intézményben elhelyezett gondnokolt esetében a gyámhivatal nem engedélyezheti a pénz felhasználását - a személyi térítési díj és a költőpénz kivételével - az intézményi költségek fedezésére. Nem minősül intézményi költségnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 119/A. § (2) bekezdése szerinti költség.

8 Szt. 117/B. § - vállalás – szabályai Vállalás esetén nem alkalmazzuk: Szt. 116. § (1) és (3) bek. (rendszeres havi jövedelem figyelembevétele, %) Szt. 117. § (%, jövedelemhányad vizsgálat) Szt. 119/C. (jövedelemvizsgálat) HANEM A személyi térítési díjat az intézményi térítési díjjal azonos összegben megállapítjuk. Törzslapot nem vezetünk.

9 Kérelem mellékletei Vállalás esetén csak - orvosi igazolás (9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. mell. I. része) és jövedelemnyilatkozat Nincs vállalás: - orvosi igazolás - jövedelemnyilatkozat (9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. mell. II. része) - vagyonnyilatkozat (9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. sz. mell. III. része) kiv. átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, és ingatlanvagyon rész rehab. int. és rehab. célú lakóotthon esetén

10 Jövedelemnyilatkozat I. rész Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név:.......................................................................................................................................... Születési név:............................................................................................................................. Anyja neve:................................................................................................................................ Születési hely, idő:...................................................................................................................... Lakóhely:................................................................................................................................... Tartózkodási hely:...................................................................................................................... (itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) Telefonszám (nem kötelező megadni):......................................................................................... Az 1993. évi III. törvény 117/B. §-a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): □ igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a „III. Vagyonnyilatkozat” nyomtatványt nem kell kitölteni, □ nem

11 Jövedelemnyilatkozat II. rész Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok: A jövedelem típusa Nettó összege Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem (megfelelő irat vagy másolatának csatolása)

12 Jövedelemnyilatkozat III. rész Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok: A család létszáma:.................... fő Munkaviszonyból és más fogl. jv-ból származó jöv. Társas és egyéni váll., őstermelői, szellemi és más önálló tev. Táppénz, gyermek Gondozási támogatáso k Önkormányza t és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer ű rendszeres szoc. ellátások Egyéb jöv. Az ellátást igénybe vevő kiskorú A közeli ht. neve, születés ideje Roko ni kapcs olat Összesen:

13 Család fogalom Család: Szt. 4. § (1) bek. c.) pontja szerint az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége

14 Közeli hozzátartozó fogalma Közeli hozzátartozó: - házastárs, élettárs, bejegyzett élettárs - gyermek (vér szerinti, örökbe fogadott, nevelt), - ha 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, - ha 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, - ha 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytat - korhatárra tekintet nélkül, ha tartósan beteg, autista, testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, amennyiben ez az állapota a 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt - szülő (vér szerinti, örökbe fogadó) ill. az ő házastársa vagy élettársa a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában

15 Vagyonnyilatkozat I. rész (tartós bentlakásos intézményi ellátás kérelmezése esetén kell kitölteni) 1. A nyilatkozóra vonatkozó személyes adatok: Név:............................................................................................................................................. Születési név:................................................................................................................................ Anyja neve:................................................................................................................................... Születési hely, idő:......................................................................................................................... Lakóhely:...................................................................................................................................... Tartózkodási hely:......................................................................................................................... (itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) Telefonszám (nem kötelező megadni):............................................................................................

16 Vagyonnyilatkozat II. rész A nyilatkozó vagyona: 2. Pénzvagyon 1. A nyilatkozó rendelkezésére álló készpénz összege:............................................................... Ft 2. Bankszámlán/fizetési számlán rendelkezésre álló összeg, ideértve a bankszámlán/fizetési számlán lekötött betéteket és a betétszerződés alapján rendelkezésre álló összeget is:................................. Ft A számlavezető pénzintézet neve, címe:.......................................................................................... 3. Takarékbetét-szerződés alapján rendelkezésre álló összeg:..................................................... Ft A betétszámlát vezető pénzintézet neve, címe:................................................................................. (Mellékelni kell a bankszámlakivonatot, a betétkönyv, illetve a takarékbetét-szerződés másolatát.)

17 Vagyonnyilatkozat III. rész Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon esetén a „3. Ingatlanvagyon” pontot nem kell kitölteni! 3. Ingatlanvagyon 1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe:................................................................................... helyrajzi száma:.................., a lakás alapterülete:........ m2, a telek alapterülete:........ m2, tulajdoni hányad:.........., a szerzés ideje:............ év Becsült forgalmi érték:........................... Ft Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe:................................................................................. helyrajzi száma:..............., az üdülő alapterülete:.......... m2, a telek alapterülete:........ m2, tulajdoni hányad:.........., a szerzés ideje:............ év Becsült forgalmi érték:........................... Ft 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):............................................................... címe:............................................................................ helyrajzi száma:................., alapterülete:......... m2, tulajdoni hányad:.........., a szerzés ideje:............ év Becsült forgalmi érték:........................... Ft 4. Termőföldtulajdon megnevezése:....................................... címe:.................................... helyrajzi száma:............, alapterülete:........ m2, tulajdoni hányad:.........., a szerzés ideje:............ év Becsült forgalmi érték:........................... Ft 5. 18 hónapon belül ingyenesen átruházott ingatlan címe.................................................... helyrajzi száma:............, alapterülete.......... m2, tulajdoni hányad........, az átruházás ideje........... év Becsült forgalmi érték:........................... Ft 6. Ingatlanhoz kötődő vagyoni értékű jog: A kapcsolódó ingatlan megnevezése......................................................................................... címe:...................................................................................................... helyrajzi száma:....................... A vagyoni értékű jog megnevezése: haszonélvezeti □, használati □, földhasználati □, lakáshasználati □, haszonbérleti □, bérleti □, jelzálogjog □, egyéb □. Ingatlan becsült forgalmi értéke:........................... Ft Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Dátum:.................................................................................................................................................. Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása Megjegyzés: Ha a nyilatkozó vagy kiskorú igénybe vevő esetén családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

18 Jövedelemvizsgálat Az intézmény vezetője megvizsgálja: Átmeneti elhelyezés esetén csak az ellátott havi jövedelmét. (Max. 60%- a személyi térítési díj!!!) Tartós bentlakásos intézmény Az intézményi ellátás nyújtásának megkezdését megelőzően Felülvizsgálatkor Ápolást, gondozást nyújtó intézmény és ápoló gondozó célú lakóotthon Havi jövedelem Jelentős pénzvagyon Jelentős ingatlanvagyon Havi jövedelem Jelentős pénzvagyon/ Havi jövedelem Jelentős ingatlanvagyon Rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon Havi jövedelem Jelentős pénzvagyon Havi jövedelem Jelentős pénzvagyon

19 Jövedelemvizsgálat Jövedelem fogalma, típusai, nettó összege (9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 1. számú melléklet tájékoztató) Nem jövedelem: 1. temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 5.(itt jövedelem!) 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás. Elismert költség fizetett tartásdíj + befizetési kötelezettség: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán- nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Jelentős pénzvagyon Definíció: az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét szerződés alapján fennálló követelése és készpénze összegének azon része, amely az intézményi térítési díj egyévi összegét a jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.

20 Jövedelemvizsgálat Jelentős ingatlanvagyon Definíció: ingatlanvagyon együttes értékének az ÖNY mindenkori legkisebb összegének negyvenszeresét meghaladó része (1.140.000,- Ft) Pl.: Ingatlanvagyon: I.) 3.000.000,- Ft II.) 6.000.000,- Ft Jelentős ingatlanvagyon: I.) 3.000.000 - 1.140.000= 1.860.000,- Ft, ez terhelhető II.) 6.000.000 – 1.140.000= 4.860.000,- Ft, ez terhelhető Jövedelemként figyelembe vehető: I.) 1.860.000/96= 19.375,- Ft és II.) 4.860.000/96= 50.625,- Ft

21 Jövedelemvizsgálat Ingatlanvagyon: - az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat időpontjában az ellátást igénylő, az ellátott tulajdonában álló ingatlan, - az őt megillető hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog, - az ellátás igénylését, vagy a felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlan, ha azok együttes forgalmi értéke az ÖNY mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja. Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.

22 Jövedelemvizsgálat Vagyoni értékű jogok becsült forgalmi értékének meghatározása: 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. rendelet 22/A. (4) bekezdése szerint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) szabályait kell alkalmazni Itv. 72. § (1) bek.: A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni. Pl.: Ingatlan értéke: 3.000.000,- Ft -> 3.000.000/20= 150.000,- Ft az egy évi érték

23 Jövedelemvizsgálat Ha a vagyoni értékű jog - meghatározott időre szóló jog értéke -> egyévi érték* kikötött évek MAX. egyévi érték*20 illetve, ha természetes személy javára haszonélvezet, használat joga -> egyévi érték*életkor szerinti többszörös - bizonytalan időre terjedő jog értéke -> egyévi érték*5

24 Jövedelemvizsgálat - valamely személy életének, házasságának, özvegységének idejére kiterjedő jog értéke: a jog jogosultja: 25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték 10-szerese, 25-50 éves, az egyévi érték 8-szorosa, 51-65 éves, az egyévi érték 6-szorosa, 65 évnél idősebb, az egyévi érték 4-szerese. - mind a jogosult, mind a kötelezett életének, házasságának, özvegységének idejére kiterjedő jog értéke: az idősebb életkora az irányadó - házasság idejére terjed: idősebb házastárs életkora

25 Jövedelemvizsgálat - a vagyoni értékű jog tartama több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ és a jogosultság -> a legelőször elhalt személy halálával megszűnik -> legidősebb személy életkora az irányadó -> legutóbb elhalt személy halálával megszűnik -> legfiatalabb személy életkora az irányadó Az így kapott értéket, mint illetékalapot az egyes jogosultak között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az életkoruk szerint számított vagyoni értékű jog értéke ezek együttes értékében képvisel.

26 Jövedelemvizsgálat Pl.: Lakáshasználati jog apának és anyának és a jogosultság a legutóbb elhalt személy haláláig tart. Ingatlan értéke: 10.000.000,- Ft Apa: 57 évesAnya: 50 éves Egyévi érték: 500.000,- Ft Vagyoni értékű jog értéke: 4.000.000,- Ft Életkor szerint számított vagyoni értékű jog értéke: Apa: 3.000.000,- FtAnya: 4.000.000,- Ft Együttes érték: 7.000.000,- Ft Megosztás: Apa: 0,43Anya: 0,57 Vagyoni értékű jog értéke: Apa: 1.720.000,- Ft Anya: 2.280.000,- Ft

27 Tartós bentlakásos ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása Jövedelemhányad meghatározása Max. az ellátott havi jövedelmének - 50%-a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezés, - 80%-a minden egyéb tartós elhelyezés esetén, Pl.: Intézményi térítési díj: 80.000,- Ft Jövedelem: 100.000,- Ft Jövedelemhányad: 80.000- Ft, FŐSZABÁLY: ennél többet sosem lehet elvonni az ellátottól

28 Tartós bentlakásos ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása 1.) Jövedelemből megtérül Jövedelemhányad = vagy > intézményi térítési díj -> személyi térítési díj = intézményi térítési díj (kerekítés szabályai ) Pl.: Intézményi térítési díj: 80.000,- Ft Jövedelem: 100.000,- Ft Jövedelemhányad: 80.000- Ft Személyi térítési díj: 80.000,- Ft

29 Tartós bentlakásos ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása 2.) Jelentős pénzvagyon beszámítása Jövedelemhányad személyi térítési díj = intézményi térítési díj

30 Tartós bentlakásos ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása Pl.: Intézményi térítési díj: 80.000,- Ft Pénzvagyon: 1.500.000,- Ft Beszámítható-e? 80.000*12=960.000,- Ft, vagyis 1.500.000 – 960.000= 540.000,- Ft a jelentős pénzvagyon, így ez beszámítható Jövedelem: 60.000,- Ft Jövedelemhányad: 48.000,- Ft Különbözet: 32.000,- Ft, mely fedezhető a jelentős pénzvagyonból

31 Tartós bentlakásos ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása 3.) Jelentős ingatlanvagyon beszámítása Jövedelemhányad < intézményi térítési díj, ÉS az Ellátott jelentős pénzvagyonnal nem rendelkezik, DE jelentős ingatlanvagyonnal igen (KIV. Rehabilitációs int. és rehabilitációs célú lakóotthon)-> személyi térítési díj = intézményi térítési díj

32 Tartós bentlakásos ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása Pl.: Intézményi térítési díj: 80.000,- Ft Jövedelem: 60.000,- Ft Jövedelemhányad: 48.000,- Ft Pénzvagyon: nincs Személyi térítési díj: I.) 1.860.000/96= 19.375,- Ft + 48.000,- Ft = 67.375,- Ft-> erre jegyeztethető be jelzálogjog!!! II.) 4.860.000/96= 50.625,- Ft + 48.000,- Ft = 98.625,- Ft, DE max. intézményi térítési díj, vagyis 80.000,- Ft, vagyis 32.000,- Ft-ra jegyeztethető be jelzálogjog!!!!

33 Költőpénz biztosítása Az intézmény költőpénzt biztosít a bentlakásos intézményekben (kiv. hajléktalan személyek átmeneti szállása, éjjeli menedékhely) - jövedelemmel nem rendelkező 16 év feletti ellátottak részére, - aki helyett a térítési díjat jövedelem hiányában kizárólag a tartásra köteles és képes személy fizeti meg, - térítési díjat vagyona terhére állapították meg -> kötőpénzt térítési díj szabályai szerint lehet az ingatlanra terhelni.

34 Költőpénz összegének megállapítása Költőpénz havi összege min.: - ÖNYLÖ 20%-a (5.700,- Ft) - vagyon terhelés esetén ÖNYLÖ 30%-a (8.550,- Ft) Az ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét a költőpénz összegére ki kell egészíteni és a térítési díjat úgy kell megállapítani, hogy részére legalább a költőpénz összege visszamaradjon.

35 Költőpénz összegének megállapítása Pl.: Intézményi térítési díj: 80.000,- Ft I.) Jövedelem: 20.000,- Ft, pénz-, ingatlanvagyona nincs Jövedelemhányad: 16.000,- Ft DE! nem marad meg a költőpénz, ezért Személyi térítési díj: 14.300,- II.) Jövedelem: 80.000,- Ft, pénz-, ingatlanvagyona nincs Jövedelemhányad: 64.000,- Ft <- max. ennyi vonható el, így a költőpénz összege is megmarad!!!

36 Személyi térítési díj megfizetése Szt. 119. § (1) bek.: A személyi térítési díjat - törvényes képviselő (kk., gondnokság alatt álló esetén) - családi pótlék felvételére jogosult pl.: intézményvezető (gondnokság alatt nem álló, magasabb összegű családi pótlékban részesülő jogosult esetén) - egyéb esetben jogosult - vagy tartásra köteles és képes személy (ht., tartást szerződésben vállaló, tartásra bíróság által kötelezett) fizeti meg.

37 Jelzálogjog bejegyzése Szt. 119. § (2) bek.: Ha a személyi térítési díjat (1) bekezdés szerint nem fizetik meg, illetve ha a költőpénzt az intézmény biztosítja, a követelést tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán fennálló jelzálogjog biztosítja, melyet a folyó évi hátralék erejéig lehet bejegyezni.

38 Tartásra köteles személy kötelezése Szt. 114. § (1) bek.) c.) pont: házastárs, élettárs, egyeneságbeli rokon, örökbe fogadott gyermek, örökbe fogadó szülő, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az ÖNYLÖ két és félszeresét (71.250,- Ft) 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 18. §: Ha az ellátásra jogosult a térítési díjat egészben vagy részben nem képes megfizetni, vagy nem fizeti meg, a tartásra köteles hozzátartozó részére fizetési kötelezettséget akkor lehet megállapítani, ha a család havi összjövedelméből levonva a havi személyi térítési díjat, az egy főre jutó jövedelem meghaladja az ÖNYLÖ két és félszeresét.

39 Tartásra köteles személy kötelezése Ha kötelezhető, akkor a térítési díj max. összege: család havi összjövedelme – [(ÖNYLÖ*2,5)*családtagok száma] Több egy sorban kötelezhető hozzátartozó esetén a térítési díjat vagy annak hiányzó részét a hozzátartozók a jövedelmi viszonyai alapján – arányosan megosztva – kell megállapítani.

40 Térítési díj nyilvántartás törzslapja Az ellátott neve:............................................................................................................................. Megállapodás, beutaló határozat száma és kelte:.......................................................................... Az ellátás igénybevételének kezdő napja:..................................................................................... Az ellátás igénybevételének utolsó napja:..................................................................................... Az intézményi térítési díj:.... év............. hó... napjától napi:.................... Ft, bentlakásos intézmény esetén havi:............... Ft Az ellátott által fizetendő személyi térítési díj:.... év............. hó... napjától napi:.................... Ft, bentlakásos intézmény esetén havi:............... Ft A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján tartási vagy öröklési szerződés szerint fizetendő térítési díj napi összege:.............................. havi összege:....................................................................... A 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a fizetésre kötelezett neve:.......................................................... Lakcíme, egyéb elérhetősége:.........................................................................................................

41 Térítési díj nyilvántartás törzslapja A) Befizetett térítési díj tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén Év, hónap Havi rendszeres jöv. Pénzvagyont terhelő összeg Ingatlant terhelő jelzálog összege Havi szem. tér. díj összege BefizetésJegyzet keltenapló száma összege 2…I. …… ……. Folyó évi hátralék:

42 Térítési díj nyilvántartás törzslapja B.) Befizetett térítési díj átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás esetén Év, hónapHavi rendszeres jöv. Havi személyi tér. díj összege BefizetésJegyzet kelteNapló számaösszege 2… I. ……. …….. ……. …… 2..... XII. Folyó évi hátralék:

43 Köszönjük a figyelmet! Kiss Sándorné dr. dr. Korsós Szilvia Szociális és Hatósági osztályvezető szociális referens


Letölteni ppt "Kérelem Szóban vagy írásban (formanyomtatvány megszűnt) A szociális ellátás feltételeiről a kérelem benyújtásakor a kérelmezőt tájékoztatni kell – része:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések