Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KIFIZETÉSI KÉRELMEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA február 12.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KIFIZETÉSI KÉRELMEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA február 12."— Előadás másolata:

1 KIFIZETÉSI KÉRELMEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2012. február 12.
Csörgőné Molnár Erzsébet Pénzügyi csoportvezető

2 Témakörök Kifizetési kérelem típusai
Előlegek (normál előleg,fordított áfa előleg,szállítói előleg) Elszámolhatósági feltételek Kifizetési kérelmek összeállítása Csatolandó dokumentumok (dokumentum mátrix) Hiánypótlás, elutasítás Záró egyenleg kifizetési kérelem Helyszíni ellenőrzés Kifizetés folyamata, munkamegosztás Jogszabályi háttér,hasznos információk Kérdések

3 Kifizetési kérelem típusai
A támogatási szerződésben meghatározott célok elérése érdekében felmerült költségek finanszírozásához a kedvezményezett a következő típusok szerint igényelheti a projekt megvalósításához szükséges támogatást: Előlegkérelem (Normál, Fordított ÁFA előleg, szállítói előleg) Időközi kifizetési kérelem Záró egyenleg kifizetési kérelem Valamennyi finanszírozási típus támogatás kifizetésnek minősül.

4 „Normál” támogatási előlegigénylés feltételei:
Pályázati felhívás, Ált. pályázati útmutató lehetőséget nyújt,Támogatási Szerződés hatályba lépett kizárólag utófinanszírozású projektelemekre megfelelő biztosíték meglétének igazolása (papír alapon) TSZ kötésig nem igazolt önerő igazolása Az első kifizetés esetén meghatározott egyéb feltételek teljesülése – közszféra kedv. tulajdonviszonyok igazolása, hatósági engedélyek( TSZ mell.) hibátlanul,hiánytalanul kitöltött előlegkérelem eredetiben (formanyomtatvány) kedvezményezettnek nincs lejárt köztartozása Elektronikus benyújtás nem működik, papíralapon (Pályázati e-ügyintézésen Help menüjében a sablon megtalálható)

5 Fordított ÁFA előleg feltételei:
Normál előleg folyósításának feltételei Kedvezményezett az államháztartás alrendszerei közé tartozik nem jogosult ÁFA levonásra, költségeit bruttó módon tervezte kizárólag szállítói vagy vegyes finanszírozású projektelemekre Áfa tv.(2007. évi CXXVII. Tv.) 142.§-ben foglaltak teljesülnek ÁFA bevallás megvalósítási időn belüli Fordított Áfá-val érintett szállítói nettós számla benyújtása elszámolásra (időközi kifizetési kérelem keretében)

6 Szállítói előleg igénylése
Feltételek: Az előleg igénylés általános feltételei és dokumentumai rendelkezésre álljon A Tsz. 1 .sz. mellékletében szállítói finanszírozási mód került meghatározásra Szállítói előlegigénylési kérelem formanyomtatvány cégszerű aláírással ellátott, eredeti példányának benyújtása Vállalkozói szerződés benyújtása, amely tartalmazza az előleg mértékét Előlegbekérő és az önerő mértékét igazoló kifizetési bizonylat benyújtása 15 napon belül kerül folyósításra, egyszeri hiánypótlási lehetőség biztosítása A Kedvezményezett köteles a szállító által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és a Közreműködő Szervezet részére kifizetési igénylés keretében benyújtani Speciális szabály a közszféra kedvezményezett és a Kbt. hatálya alá tartozó szerződések esetében köteles a kedvezményezett 30%-os mértékű előleg igénylésének a lehetőségét biztosítani, a szállítói előleget a szállító is közvetlenül igényelheti, a szállítónak az NFÜ javára szóló biztosítékot kell nyújtania a vállalkozási szerződésben

7 Elszámolhatósági feltételek
Ténylegesen felmerült költség, bizonylatokkal igazolt Elszámolhatósági időn belül felmerült költség Pályázati Útmutató szerint elszámolható Közvetlen kapcsolódik a projekthez, hozzájárul a projekt cél eléréséhez (mérték) A támogatási szerződés mellékleteiben nevesítésre került Nem haladja meg a szokásos piaci árat A költségek csak olyan mértékben számolhatóak el,amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak. Nem valósul meg kettős finanszírozás stb.

8 Időközi kifizetési kérelem típusai
Utófinanszírozású kifizetési kérelem Támogatás folyósítása a Kedvezményezett (v. Engedményes) részére teljes összeg kiegyenlítését igazolni szükséges akkor nyújtható be, ha abban az igényelt támogatás összege meghaladja a teljes projektre megítélt támogatás 10%-át és legalább 200 eFt-ot (kivételek: FÁFA elszámolás, konzorciumi tag, első kifizetési kérelem) A 4/2011.( I.28) Korm. Rendelet től hatályos módosítása alapján a mérték korlátoktól az NFÜ a kedvezményezett javára eltérhet, egyéb indokolt esetben KSZ engedéllyel 45 napon belül kerül kifizetésre Szállítói finanszírozású kifizetési kérelem a számlák támogatástartalma közvetlenül a szállítónak vagy (engedményesnek) kerül kifizetésre az önerő kifizetésének igazolása után szállítói finanszírozás csak olyan számlák esetében kérelmezhető, amelyek esetében az igényelt támogatás számlánként eléri az 1 millió forintot (kivétel: szállítói előleg esetén előlegbekérő, Kbt 305§, 306/2011 Korm.rend.hatálya alá tartozó alváll. számlák,részszámlázás esetén a végszámla ) A 4/2011.( I.28) Korm. Rendelet től hatályos módosítása alapján a mérték korlátoktól az NFÜ a kedvezményezett javára eltérhet egyéb indokolt esetben KSZ engedéllyel 30 napon belül finanszírozásra kerül Vegyes finanszírozású kifizetési kérelem utó és szállítói finanszírozású tételeket is tartalmaz

9 Időközi kifizetési kérelem benyújtása
Alapvető szabályok: Szerződéskötéstől számított 1 éven belül a megítélt támogatás legalább 10%-át elérő értékben kifizetési kérelmet szükséges benyújtani (és a megrendeléseket legalább 50 %-ban szükséges igazolni)  szerződés elállási ok Előleg igénybevétele esetén annak kifizetésétől számított 6 hónapon belül időközi kifizetési kérelmet kell beadni az alábbiak szerint.  ha visszafizetési kötelezettség TSZ 1. és 11. sz. mellékletben vállalt finanszírozási mód, ütemezés Benyújtása elektronikusan és papíralapon is kötelező elektronikusan: pályázati e-ügyintézés on-line számlakitöltő alkalmazásával (elmaradása automatikus elutasítást eredményez) papíralapon:kifizetési kérelem formanyomtatvány + kapcsolódó dokumentumok Hiánypótlás teljesítése érdekében módosítás után ismételt benyújtása szükséges egységes szerkezetben és elektronikusan

10 Kifizetési kérelem összeállítása I.
1.Szabályozó dokumentumok tanulmányozása (pénzügyi elszámolás részletes szabályai, ÁSZF, pályázati útmutató, ROP általános útmutató, konzorciumi útmutató NFÜ honlapon) 2. Dokumentumok összegyűjtése 3.Számlák záradékolása, másolása és másolatok megfelelő hitelesítése, eredetiben benyújtandó összesítők 4. Kapcsolódó dokumentumok másolat hitelesítése 5. Számlák stb. adatainak felrögzítése az online számlakitöltőbe (1 db számlafej + legalább 1 db hozzá tartozó számlatétel bizonylatonként)  TSZ szerinti költségvetésnek megfelelően 6.Kifizetési kérelem tervezet összeállítása, ellenőrzése (nyomtatvány + mellékletei) – előleg elszámolás rögzítése 7. Kifizetési kérelemhez IB/ZB csatolása és elektronikus benyújtása 8.Kifizetési kérelem nyomtatvány cégszerű aláírása és postázása (mellékletekkel együtt)

11 Kifizetési kérelem összeállítása II.
Csatolandó dokumentumok: Számla (záradékokkal) Teljesítési igazolás szerződés, megrendelés, elfogadott árajánlat Piaci ár igazolása ( től nem kell benyújtani, helyszíni ellenőrzés keretében kerül vizsgálatra) Kifizetés bizonylata Kis támogatástartalmú számla-, személyi jellegű-, fordított ÁFA- és egyéb összesítők (NFÜ sablon nyomtatványok!) Tevékenység-specifikus dokumentumok: Műszaki ellenőr igazolása Bérkarton, munkaszerződés Stb.

12 Számlával szembeni követelmények I.
Hatályos jogszabálynak megfelelően került kiállításra (Áfa törvény) vevő neve és címe egyezik a támogatás szerződés szerinti névvel számlatétel megnevezése kellően meghatározott/részletezett ( az elszámolható költségtípus beazonosítható, összehasonlítható az elfogadott költségvetéssel) számlarészletező becsatolása, azon a kapcsolódó számla sorszáma feltüntetve az eredeti példányra fel van vezetve a Projektszám + Támogatás elszámolására benyújtásra került záradék, és a „teljesítést igazolom” szöveg cégszerű aláírással) Amennyiben a számla összegéből nem a teljes összeg kerül elszámolásra a projekt terhére elszámolni kívánt összeg feltüntetése fordított adózás szabályai esetén tartalmazza a vevő adószámát,és az Áfa törvény 142. §-ra való hivatkozást.

13 Számlával szembeni követelmények II.
a számla teljesítési időpontja összhangban van az IB vagy ZB szerinti tevékenység megvalósítási időszakkal, TSZ 1. és 11. sz. mellékletével a megrendelés/szerződés és a számla összhangban áll egymással, pénzügyi ütemezésnek megfelelő számlázás (Kbt!)

14 Teljesítési igazolás formai-tartalmi kellékei
Teljesítési igazolás formai elemei: a vevő és a szállító megnevezése, projektazonosító szám, a kedvezményezett és a szállító cégszerű aláírása Teljesítési igazolás tartalmi elemei: a leigazolt teljesítési időpont egyezik a számla teljesítési időpontjával, a tevékenység beazonosítható (hivatkozás a megrendelésre,szerződésre) nem tartalmaz olyan adatot, amely a keltét követően állt rendelkezésre műszaki ellenőr igazolása: a szerződésnek és a számlának megfelelő készültségi fok igazolása.

15 Szerződés, megrendelés
Szerződések tartalmi megfelelősége: Szerződések tipikus tartalmi elemei: Projekt azonosító számát tartalmazza, egyértelmű feladat meghatározás (az útmutató vagy az elfogadott költségvetés/árajánlat alapján beazonosítható), egyes tevékenységek külön-külön beárazottak, a fizetés ütemezése megegyezik a számlák kiállításával, a befejezési határidő megegyezik a végszámla teljesítés időpontjával, esetleges módosítások benyújtásra kerültek, közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződések esetében egyéb követelmények (szállítói előleg biztosításának lehetősége, szerződésmódosítás bejelentése, közzététele stb.) Megrendelés: összege megegyezik a nyertes ajánlattal, a szállító visszaigazolta.

16 Árajánlat,piaci ár igazolása
Igazolni szükséges,de benyújtani től nem kell: Közbeszerzési eljárás lefolytatása vagy az egy költségkategóriára vonatkozó nettó ,- Ft feletti beszerzések esetén az árajánlatok elfogadhatóságának feltételei: legalább három, azonos tárgyú (tárgya a projekt tárgyának megfeleltethető legyen) összehasonlítható (műszaki tartalmát tekintve összehasonlítható legyen) összegében egyértelmű, írásos ajánlatot kell bekérni megrendelés időpontjához képest 3 hónapnál ne legyen régebbi az ajánlat adóknak a Kedvezményezettől és egymástól is függetlennek kell lennie

17 Kifizetés bizonylatai
Bankszámla kivonat, banki igazolás, kiadási pénztárbizonylat Az elszámolásra benyújtott utófinanszírozású számla teljes összegét ki kell fizetni, szállítói finanszírozás esetén az önerőt, kifizetett költségnek minősül a késedelmi kamat és a kötbér miatt visszatartott összeg is Kifizetés bizonylatainak tipikus tartalmi hibái: Több tétel összevontan kerül utalásra, köztük elszámolni nem kívánt számlák is / nincs hivatkozás a számlára szállítói igazolással kell kiegészíteni a kifizetési bizonylatot, amely szerint az adott számla teljes egészében pénzügyileg rendezve Olyan bankszámláról történt az utalás amely bejelentésre nem került (változás bejelentés)

18 Összesítő bizonylatok
Az NFÜ oldalán megtalálhatók az aktuális nyomtatványok: Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítője Személyi jellegű költségek összesítője (csatolandó dok: munkaszerződés,munkaidő nyilvántartás,munkaköri leírás,megbízási szerződés,bérjegyzék,kifizetés bizonylata) Kis támogatás tartalmú számlák összesítője (tám.összeg 25 millió feletti akkor az 500EFtszla.össz., ha alatta 100EFtszla.össz. tól újabb összesítők:Tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz (kommunikáció) kapcsolódó számlák összesítője , Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek összesítője, Anyagköltség összesítő Összesítők az utazási és kiküldetési költségtérítés elszámolásához Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesítője Összesítő értékcsökkenés elszámolásához Áfa összesítő fordított adózás esetén (befizetés bizonylata,nyilatkozatok, Áfa bevallás) az összesítő táblázatot önálló bizonylatként kell felrögzíteni a számlakitöltőben.

19 Összesítők gyakori hibái
Kis támogatás tartalmú számlaösszesítők használata (25 MFt alatt 100 eFt-os) Összesítők kitöltése: elszámolási időszak: összesítőn szereplő számlák/munkavégzési időszakok teljesítési időpontjai alapján meghatározott időszak első és utolsó napja; kifizetés dátuma: utolsó pénzügyi teljesítés dátuma; teljesítés dátuma: az összesítőn szereplő számlák/teljesítési időszakok közül az utolsó teljesítési időpont, számla kelte: összesítő aláírásának dátuma,áfa összesítőn az elszámolási időszak a bevallás időszaka, a teljesítés dátuma a bevallási időszak vége FÁFA késedelmes elszámolása, (befizetést követő 5 munkanapon belül kifizetési kérelmet kell benyújtani az f.áfa előleg elszámolásról --> követeléskezelés)

20 Kifizetési kérelem formanyomtatvány megfelelősége
Kifizetési kérelem tipikus formai elemei: keltezés, minden oldala aláírással és bélyegzővel ellátva, a nyomtatványon, egyéb dokumentumokon a kedvezményezett aláírása cégszerű, az aláíró személye bejelentésre került (KSZ meghatalmazás formanyomtatvány). Kifizetési kérelem tipikus tartalmi elemei: bankszámlaszámok megfelelőek, a Kedvezményezett a támogatási szerződés mellékleteiben feltüntetett költséget kíván elszámolni, és megfelelő költségvetési sor (változás bejelentés) és projektelem kerül kiválasztásra, a számlafej megfelelően rögzített az online felületen. Alapvető elutasítási indokok: PÁLYTÁJ/online számlakitöltő program mellőzése Időszakos beszámoló nem került benyújtásra

21 Hiánypótlás, elutasítás
Tartalmi vagy formai hibás kifizetési kérelem következménye: Hiánypótolható hiba esetén maximum 15 naptári nap határidővel hiánypótlás teljesíthető, a határidő be nem tartása esetén a kifizetési kérelem vonatkozó része elutasításra kerül. Hiánypótlás keretében tett KSZ észrevételek nem feltétlenül hibát jeleznek, csak megerősítésre vagy kiegészítésre van szükség. Hiánypótlás keretében újabb számla/bizonylat pótlólagos benyújtása és felrögzítése csak akkor lehetséges, ha a hiánypótlási felhívás teljesítéséhez szükséges (sztornó, helyesbítő) Nem megfelelően hiánypótolt vagy hiánypótlással nem megoldható hiba esetén a teljes kifizetési kérelem vagy annak érintett része elutasításra kerül. Az elutasított kifizetési kérelemben foglalt számlák ismételten benyújthatók, amennyiben az azzal kapcsolatos hibák szabályosan, megfelelően javíthatóak és kijavításra kerültek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem szabályosan javított hibák szabálytalansági eljárást vonhatnak maguk után  A dokumentáció összeállítása során kérjük, szíveskedjenek az esetleges formai és tartalmi hibákat elkerülni annak érdekében, hogy az adott költségtétel elszámolható legyen. (Beadott dokumentumok keltezése közötti ellentmondások!)

22 IB/ZB elutasítása a kifizetési kérelmek elutasítását vonja maga után.
Általános szabályok I. Kifizetési kérelmek és IB/ZB kapcsolata: IB/ZB elutasítása a kifizetési kérelmek elutasítását vonja maga után. Kifizetési kérelem és előleg elszámolás: Az előleg elszámolás a korábban igénybe vett előleg összegéig számlák, gazdasági eseményt hitelesen igazoló bizonylatok benyújtásával történik tetszőleges ütemezésben, legkésőbb a záróegyenleg kifizetési kérelem időpontjáig.  on-line számlakitöltőben előleg elszámolás összegének megadása Nem szükséges rögtön az első kifizetési kérelemben megkezdeni az előleg elszámolást! Közbeszerzési dokumentumok ellenőrzése: Érintett tételek nem fizethetők ki közbeszerzési ellenőrzés nélkül (Külső szakértő, időigényes)

23 Általános szabályok II.
TSZ módosítások és változás bejelentések A benyújtott változás bejelentéseket az EMIR-ben át kell vezetni, ezt követően az on-line számlakitöltő programba a Közreműködő Szervezet által módosított adatok átkerülnek. Kérjük, az ilyen jellegű adatmódosítások során a fentieket vegyék figyelembe a kifizetési kérelmek összeállítása során. Lehetőleg a változás bejelentéseket a kifizetési kérelem benyújtása előtt szíveskedjenek megtenni. (pl. költség átcsoportosítás) A kifizetési kérelemben foglaltakat érintő változás bejelentések és TSZ módosítási kérelmek a jóváhagyásig/szerződéskötésig felfüggesztik a kifizetéseket. Amennyiben a szükséges változtatások az on-line számlakitöltőben nem jelennek meg, úgy megfelelő kifizetési kérelem összeállítás nem lehetséges, így a kifizetési kérelem elutasításra kerülhet, mivel az abban foglaltak nem felelnek meg a pályázó által közölt adatoknak.

24 Záró egyenleg kifizetési kérelem
A támogatási szerződés eltérő rendelkezése hiányában a záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje a támogatási szerződésben meghatározott valamennyi feladat, cél szerződésszerű teljesülésétől (Projekt fizikai befejezésétől) számított 30 nap. Ebben az esetben a kifizetési kérelemmel együtt Záró Beszámolót szükséges benyújtani. A záró csomaghoz a jogerős használatba vételi stb. engedélyeket be kell nyújtani, a beruházásokat aktiválni kell, eredeti könyvvizsgálói jelentést, és nyilatkozatot a bevételekről is csatolni kell. Lehetőség van „nullás”, azaz számlát nem tartalmazó záró kifizetési igénylés benyújtására is, így javasoljuk, hogy törekedjenek a támogatás teljes összegének elszámolására időközi kifizetési igénylések formájában. Mindkét dokumentumnak együttesen kell megfelelnie – hiánypótlás lehetséges. Hiánypótlás után nem felelt meg: 40 napos felfüggesztés, amely alatt többször is korrigálható a beadott anyag (mind ZB, mind Zkifiz). - Záró egyenleg kifizetési kérelem elfogadása után: ha egyes benyújtott számlák nem kerülnek kifizetésre, és a ZB elfogadásra kerül, a projekt lezárul, további kifizetés nem lehetséges. - Amennyiben a támogatási összeg meghaladja a 25 MFt-ot, úgy legkésőbb a záróegyenleg kifizetési kérelem hiánypótlásának beérkezését követően helyszíni ellenőrzés keretében a Közreműködő Szervezet meggyőződik a közölt adatok helytállóságáról, a projekt fizikai megvalósulásáról.

25 Helyszíni ellenőrzés Helyszíni ellenőrzés és kifizetések kapcsolata:
Tervezett és megvalósult műszaki tartalom összehasonlítása, eltérések megállapítása Elkülönített nyilvántartás rendelkezésre áll Eredeti számlák a helyszínen rendelkezésre állnak, megegyeznek a korábban benyújtott másolatokkal Összesítőn szereplő kisösszegű számlák + alátámasztó dokumentumaik rendelkezésre állnak és elszámolhatóak Tárgyi eszközök nyilvántartásba vétele Elszámolt költségek könyvelése (a projekt költségvetésben és a kifizetési kérelemben megjelölt költségvetési sorok) Adóbevallások Keletkezett bevételek a projekt megvalósítás során (pl. előleggel kapcsolatos pénzügyi bevételek) Kifolyósított előleg, fordított áfa előleg felhasználása  csak a projekt céljára!

26 Kifizetés folyamata, munkamegosztás
Kifizetési kérelmek ellenőrzése, hiánypótlása, a ÉARFÜ-n belül: 2 fő (főszabály szerint 1 fő projektmenedzser és 1 fő pénzügyi menedzser) További „ÉARFÜ-s” feladatok minimum 7 fő (kapcsolódó ellenőrzések, átutalások, kapcsolattartás az IH-val) + 1 vezető személy Kifizetési kérelmek felülellenőrzése, forrásbiztosítás: NFÜ ROP IH (ROP Irányító Hatóság) pénzügyi (forráslehívó) csoport - Budapest Kedvezményezett részére történő utalás feltétele: köztartozás-mentesség (EMIR-ből ellenőrizzük)  köztartozás vagy elektronikus adatszolgáltatási hiba esetén köztartozás-mentesség igazolás bekérése, NAV honlapján köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplést elfogadunk, vagy 30 napnál nem régebbi összevont adóigazolás eredeti példányának kedvezményezett által hitelesített, szkennelt példánya

27 Információ, Jogszabályi háttér
Hasznos információk: - Pályázati Tájékoztató felület e- ügyintézés /információk - információk kedvezményezetteknek /Elszámolási és nyomon követési nyomtatványok - - források (bal oldalon)/Kedvezményezetteinknek Legfontosabb jogszabályok: - 4/2011 (I.28.) Korm.rendelet - 306/2011 (XII.23.) Korm.rendelet - 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet (különösen 108.§ §) - 26/2012. (X.24.) NFM utasítás EMK A vonatkozó jogszabályok teljes listája tekintetében az útmutató az irányadó. Az egyes kedvezményezettek tevékenységét szabályozó további jogszabályokat mindez nem írja felül!

28 Kérdések

29 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "KIFIZETÉSI KÉRELMEK ÖSSZEÁLLÍTÁSA február 12."

Hasonló előadás


Google Hirdetések