Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektindító nap. TÁMOP-5.1.3-09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” Tartalom: - Megkezdettség - Változás-bejelentés.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektindító nap. TÁMOP-5.1.3-09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” Tartalom: - Megkezdettség - Változás-bejelentés."— Előadás másolata:

1 Projektindító nap

2 TÁMOP-5.1.3-09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” Tartalom: - Megkezdettség - Változás-bejelentés - Szerződésmódosítás - Projekt Előrehaladási Jelentés - Monitoring látogatás - Fenntartási kötelezettségek PROJEKTINDÍTÓ INFORMÁCIÓ NAP

3 TÁMOP-5.1.3-09/2 – Pályázati adatok Kiírás keretösszege2 766 000 000 Ft-ról 3 866 000 000 Ft-ra Beérkezett pályázatok száma57 db Igényelt támogatás összesen8 515 848 295 Ft Befogadott45 db Támogatásban részesülő pályázatok száma25 db (első körben: 2 db, második körben: 23 db) Megítélt támogatás összesen3 848 313 938 Ft

4 PROJEKT KEZDÉS - ZÁRÁS Projekt megkezdettsége útmutató alapján: Támogatás jelen felhívásra benyújtott részletes projektjavaslat befogadását megelőzően megkezdett projekthez, komponenshez nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül: a. Jelen tervezési kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja: az első beszerzett eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (projektgazda) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a projektgazda bármely telephelyére történő beszállítási nap. b. egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A projektgazda által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a részletes projektjavaslatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen tervezési kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó - végső pénzügyi elszámolást tartalmazó – zárójelentést legkésőbb a C9. pontban jelzett határidőig be kell nyújtani. Megvalósítás határideje: 2014. január 31. (módosulni fog)

5 ALAPDOKUMENTUMOK A sikeres projektmegvalósításhoz az alábbi dokumentumok ismerete feltétlenül szükséges: • Pályázati dokumentáció /Pályázati útmutató és mellékletei/ • Hatályos Támogatási Szerződés és mellékletei • Általános Szerződési Feltételek • A benyújtott pályázat és annak mellékletei • A tisztázó kérdésekre adott válaszok • Támogatásról szóló levélben foglalt feltételek • ESZA elszámolhatósági útmutató • Arculati kézikönyv/Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei • Jogszabályok

6 VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 1. Valamennyi, a projektet érintő változás esetén bejelentési kötelezettség! Módosítási okok (a felsorolás nem teljes körű): • Adminisztratív okok (cím, bankszámlaszám változása) • A projekt befejezése előreláthatólag 3 hónapot nem meghaladóan késik • A projekt összköltségének 20%-át nem meghaladó mértékű költség- átcsoportosítás (oszlopok és/vagy két számjeggyel jelölt sorok között) • Személyi változások (aláírásra jogosult személy, kapcsolattartó stb.) • Indikátorok érteke 10%-ot meg nem haladó mértékben csökken • Olyan változások, melyek nem érintik a projekt alapvető célkitűzéseit

7 VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 2. -előzetes e-mailes egyeztetés az ESZA-val -változást követő 8 napon belül írásban jelezni szükséges az ESZA felé -változás bejelentő formanyomtatvány, szöveges indoklás és alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges + költségvetés módosítás elektronikusan -ESZA: 5 munkanapon belül elfogad /elutasít/ hiánypótlást kér -hiánypótlás benyújtásra: 5 munkanap, ha a hp nem érkezik be határidőre vagy nem megfelelő: elutasítás

8 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 1. Szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna! előzetes e-mailes egyeztetés az ESZÁ-val Benyújtandó dokumentumok:  szerződésmódosítási kérelem formanyomtatvány a módosítás indoklásával  költségvetés módosítása esetén a költségvetés módosítást bejelentő tábla (Csak a módosítandó sorok töltendők!)  alátámasztó dokumentumok

9 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 2. A KSZ: módosítási kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül (hiánypótlás nélkül) megküldi a módosított TSZ tervezetét / értesítést az elutasításról Hiánypótlás beküldésére: 15 nap (amennyiben a hp nem érkezik be határidőben a szm-i folyamat lezárul) Kedvezményezett: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az aláírt szerződésmódosítást megküldi/átadja a KSZ részére

10 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 3. A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés módosítását köteles kezdeményezni az alábbi esetekben: • A projekt megvalósításának befejezése előreláthatólag 3 hónapot meghaladóan késik • Összköltség 20%-ot meghaladó mértékben változik /költségkategóriák szerinti bontás az eredeti TSZ-hez képest/ • 10%-ot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok mértéke a TSZ-hez képest • A projekt bármely egyéb, a célkitűzését befolyásoló lényeges jellemzője változik

11 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. • TSZ aláírásától számított hat havonta • 1 év alatti projektek – 1 db ZPEJ • PEJ beadási határidő: jelentést képző időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap • 1 példányban papír alapon és CD-n • Formai, tartalmi ellenőrzés: beérkezést követő 15 munkanapon belül • Hiánypótlás: 1 alkalommal maximum 15 munkanap • Elutasítás esetén: korrekció maximum 40 napos határidővel

12 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2. Döntés: jóváhagyás vagy elutasítás Az elutasítás okai az alábbiak lehetnek: Nem érkezett be a hiánypótlás határidőre Nem megfelelő a hiánypótlás Az elvégzett tevékenységek nincsenek összhangban a Támogatási Szerződéssel A célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő Elutasítás esetén: Egy alkalommal korrekciós határidő szabható ki Az elutasításról szóló értesítés tartalmazza, hogy milyen kiegészítések szükségesek a PEJ elfogadásához A kifizetések haladéktalanul felfüggesztésre kerülnek

13 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 3. Az elutasítás következménye lehet: Kifizetések felfüggesztése Szabálytalansági eljárás Szerződés megszüntetése

14 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 4. ZPEJ benyújtása: TSZ-ben meghatározott határidőig Az egész projekt megvalósításról Az utolsó (záróegyenleg) kifizetési igénnyel együtt kell benyújtani!

15 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 5. Hasznos tanácsok: -Elektronikus feltöltés a pálytáj felületen keresztül -Kitöltési útmutatók segítséget nyújtanak -CD-n kérjük az összes szakmai anyagot benyújtani (a mapparendszert a tevékenységekhez igazítva) -PEJ 5. pont számszerűsíthető eredmények, mutatók megnevezése azonos legyen a TSZ- szel

16 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 6. Csatolandó mellékletek: -Szakmai beszámoló és dokumentáció CD-n -Szakmai előrehaladás dokumentumai (jelenléti ívek, fotók, képzési napló, stb) -Közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok -Tájékoztatás, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének dokumentumai (fotók, sajtóban megjelent cikkek másolata, minta az elkészült termékekből) -Helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv

17 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 7. Az alábbi hibák fordultak elő leggyakrabban: • Szakmai alátámasztó dokumentumok hiányosan vagy nem kerülnek benyújtásra • indikátortábla hiányos kitöltése (vagy egyáltalán nincs kitöltve) • környezeti fenntarthatóság, esélyegyenlőségi tábla hiányos kitöltése (vagy egyáltalán nincs kitöltve) • tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tábla hiányos kitöltése (vagy egyáltalán nincs kitöltve) • fotódokumentáció nem került csatolásra sem nyomtatva, sem elektronikusan a „C” típusú tábláról • Nyilvánosság esetében nem megfelelő arculati elemek használata (ESZA)

18 A TEVÉKENYSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMOK – INDIKÁTOROK! • Adatfelvételi/regisztrációs lap • Nyilvántartások • Jelenléti ívek (több résztevő esetén) • Megbeszélésekről emlékeztető • Dokumentációs rendszer • Kapcsolattartás dokumentálása • Szakmai találkozókról készített beszámoló, fényképes dokumentáció, jelenléti ív, meghívó, stb. • Képzési tematika • Jelentkezési lapok • Előadás anyagai • Kérdőívek • Cikkek, plakátok • Szakmai beszámoló • Toborzási napló

19 TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG Beszámoló a tevékenységekről a PEJ-ben (táblázatos formában) Alátámasztó dokumentumok benyújtása (pl. fényképek, kiadványok egy példánya, újságcikkek) A pályázatban és a kapcsolódó útmutatókban részletesen megtalálhatók a kötelezettségek: Pályázat Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Arculati kézikönyv ESZA finanszírozás!

20 HASZNOS OLDALAK www.esza.hu Pályázatok Jogszabályok és dokumentumok (sablonok, segédletek, útmutatók, ajánlott szakmai dokumentáció) http://www.esza.hu/hasznos_informaciok/unios_segedletek_dokumentu mok www.nfu.hu Dokumentumtár / arculatok E-tananyag az online számlakitöltőhöz PEJ/ZPEJ sablon és kitöltési útmutató Jogszabályok

21 MONITORING LÁTOGATÁS • A látogatás célja a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség, számszerűsített vállalások a szerződés időtartama alatti megvalósulásának ellenőrzése. • A szakmai monitor a meghatározott projektmérföldkő várható elérése előtt egyezteti a kedvezményezettel a látogatás időpontját és helyszínét. • A helyszínen látogatási feljegyzést készít, melyben minden fontos megállapítás szerepel. A látogatási feljegyzést minden jelenlévő (kedvezményezett, monitoring szakértő, a KSZ konstrukcióért felelős munkatársa) aláírja. • A monitoring látogatás nem azonos a helyszíni ellenőrzéssel: alapvetően támogató, szakmai segítséget nyújtó a monitor szerepe

22 DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSE, FENNTARTÁS Szerződés hatálya: záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásának napjáig Specifikus: A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt zárását követőn legalább 6 hónapig folyamatosan, legalább heti 20 órában minimum egy főt foglalkoztat a projekt szakmai megvalósítói (szociális munkást vagy közösségfejlesztőt vagy település-, terület- és vidékfejlesztéssel foglalkozó személyt) közül. Általános: 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik Elkülönített nyilvántartás (számviteli is) Legalább 2020. december 31-ig megőrizni Fenntartási időszak kezdete: projekt fizikai megvalósítását követő nap 5 év, évente fenntartási jelentés (formanyomtatványon)

23 Köszönöm a figyelmet! Sikeres projektmegvalósítást kívánok! Kovács Beáta Programvezető Elérhetőség: E-mail: tamop511@esza.hutamop511@esza.hu Tel: 06-1-273-4250


Letölteni ppt "Projektindító nap. TÁMOP-5.1.3-09/2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” Tartalom: - Megkezdettség - Változás-bejelentés."

Hasonló előadás


Google Hirdetések