Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektindító nap.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektindító nap."— Előadás másolata:

1 Projektindító nap

2 PROJEKTINDÍTÓ INFORMÁCIÓ NAP
TÁMOP /2 „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért” Tartalom: Megkezdettség Változás-bejelentés Szerződésmódosítás Projekt Előrehaladási Jelentés Monitoring látogatás Fenntartási kötelezettségek

3 TÁMOP-5.1.3-09/2 – Pályázati adatok
Kiírás keretösszege Ft-ról Ft-ra Beérkezett pályázatok száma 57 db Igényelt támogatás összesen Ft Befogadott 45 db Támogatásban részesülő pályázatok száma 25 db (első körben: 2 db, második körben: 23 db) Megítélt támogatás összesen Ft

4 Projekt megkezdettsége útmutató alapján:
PROJEKT KEZDÉS - ZÁRÁS Projekt megkezdettsége útmutató alapján: Támogatás jelen felhívásra benyújtott részletes projektjavaslat befogadását megelőzően megkezdett projekthez, komponenshez nem igényelhető. A projekt megkezdésének minősül: a. Jelen tervezési kiírás keretében megvalósuló, eszközbeszerzésre irányuló beruházás megkezdésének időpontja: az első beszerzett eszköz szállítását igazoló okmányon feltüntetett, és az átvevő szervezet (projektgazda) által, a képviseletre jogosult aláírásával igazolt átvételi, vagy a projektgazda bármely telephelyére történő beszállítási nap. b. egyéb tevékenység esetén (például oktatás, tanácsadás, személyi jellegű kifizetések, tanúsíttatás, stb.) a megvalósításra megkötött első szerződés létrejöttének napja. A projektgazda által aláírással elfogadott ajánlat szerződésnek minősül. Amennyiben a részletes projektjavaslatban ismertetett projektet több célterületre kiterjedően valósítják meg, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont. A projekt megkezdésének legkorábbi időpontjára vonatkozóan jelen tervezési kiírás keretében kötelező előírás nincs, de a megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektre vonatkozó - végső pénzügyi elszámolást tartalmazó – zárójelentést legkésőbb a C9. pontban jelzett határidőig be kell nyújtani. Megvalósítás határideje: január 31. (módosulni fog)

5 ALAPDOKUMENTUMOK A sikeres projektmegvalósításhoz az alábbi dokumentumok ismerete feltétlenül szükséges: Pályázati dokumentáció /Pályázati útmutató és mellékletei/ Hatályos Támogatási Szerződés és mellékletei Általános Szerződési Feltételek A benyújtott pályázat és annak mellékletei A tisztázó kérdésekre adott válaszok Támogatásról szóló levélben foglalt feltételek ESZA elszámolhatósági útmutató Arculati kézikönyv/Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Jogszabályok

6 VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 1. Valamennyi, a projektet érintő változás esetén bejelentési kötelezettség! Módosítási okok (a felsorolás nem teljes körű): Adminisztratív okok (cím, bankszámlaszám változása) A projekt befejezése előreláthatólag 3 hónapot nem meghaladóan késik A projekt összköltségének 20%-át nem meghaladó mértékű költség- átcsoportosítás (oszlopok és/vagy két számjeggyel jelölt sorok között) Személyi változások (aláírásra jogosult személy, kapcsolattartó stb.) Indikátorok érteke 10%-ot meg nem haladó mértékben csökken Olyan változások, melyek nem érintik a projekt alapvető célkitűzéseit

7 VÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 2. előzetes e-mailes egyeztetés az ESZA-val
változást követő 8 napon belül írásban jelezni szükséges az ESZA felé változás bejelentő formanyomtatvány, szöveges indoklás és alátámasztó dokumentumok benyújtása szükséges + költségvetés módosítás elektronikusan ESZA: 5 munkanapon belül elfogad /elutasít/ hiánypótlást kér hiánypótlás benyújtásra: 5 munkanap, ha a hp nem érkezik be határidőre vagy nem megfelelő: elutasítás

8 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 1. Szerződés csak akkor módosítható, ha a projekt a módosított feltételekkel is támogatható lett volna! előzetes es egyeztetés az ESZÁ-val Benyújtandó dokumentumok: szerződésmódosítási kérelem formanyomtatvány a módosítás indoklásával költségvetés módosítása esetén a költségvetés módosítást bejelentő tábla (Csak a módosítandó sorok töltendők!) alátámasztó dokumentumok

9 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 2. A KSZ: módosítási kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül (hiánypótlás nélkül) megküldi a módosított TSZ tervezetét / értesítést az elutasításról Hiánypótlás beküldésére: 15 nap (amennyiben a hp nem érkezik be határidőben a szm-i folyamat lezárul) Kedvezményezett: a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül az aláírt szerződésmódosítást megküldi/átadja a KSZ részére

10 SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS 3. A Kedvezményezett a Támogatási Szerződés módosítását köteles kezdeményezni az alábbi esetekben: A projekt megvalósításának befejezése előreláthatólag 3 hónapot meghaladóan késik Összköltség 20%-ot meghaladó mértékben változik /költségkategóriák szerinti bontás az eredeti TSZ-hez képest/ 10%-ot meghaladó mértékben csökken a számszerűsített célok mértéke a TSZ-hez képest A projekt bármely egyéb, a célkitűzését befolyásoló lényeges jellemzője változik

11 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1.
TSZ aláírásától számított hat havonta 1 év alatti projektek – 1 db ZPEJ PEJ beadási határidő: jelentést képző időszak utolsó naptári napjától számított 10. munkanap 1 példányban papír alapon és CD-n Formai, tartalmi ellenőrzés: beérkezést követő 15 munkanapon belül Hiánypótlás: 1 alkalommal maximum 15 munkanap Elutasítás esetén: korrekció maximum 40 napos határidővel

12 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2.
Döntés: jóváhagyás vagy elutasítás Az elutasítás okai az alábbiak lehetnek: Nem érkezett be a hiánypótlás határidőre Nem megfelelő a hiánypótlás Az elvégzett tevékenységek nincsenek összhangban a Támogatási Szerződéssel A célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő Elutasítás esetén: Egy alkalommal korrekciós határidő szabható ki Az elutasításról szóló értesítés tartalmazza, hogy milyen kiegészítések szükségesek a PEJ elfogadásához A kifizetések haladéktalanul felfüggesztésre kerülnek

13 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 3.
Az elutasítás következménye lehet: Kifizetések felfüggesztése Szabálytalansági eljárás Szerződés megszüntetése

14 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 4.
ZPEJ benyújtása: TSZ-ben meghatározott határidőig Az egész projekt megvalósításról Az utolsó (záróegyenleg) kifizetési igénnyel együtt kell benyújtani!

15 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 5.
Hasznos tanácsok: Elektronikus feltöltés a pálytáj felületen keresztül Kitöltési útmutatók segítséget nyújtanak CD-n kérjük az összes szakmai anyagot benyújtani (a mapparendszert a tevékenységekhez igazítva) PEJ 5. pont számszerűsíthető eredmények, mutatók megnevezése azonos legyen a TSZ- szel

16 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 6.
Csatolandó mellékletek: Szakmai beszámoló és dokumentáció CD-n Szakmai előrehaladás dokumentumai (jelenléti ívek, fotók, képzési napló, stb) Közbeszerzéssel kapcsolatos dokumentumok Tájékoztatás, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének dokumentumai (fotók, sajtóban megjelent cikkek másolata, minta az elkészült termékekből) Helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv

17 PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 7.
Az alábbi hibák fordultak elő leggyakrabban: Szakmai alátámasztó dokumentumok hiányosan vagy nem kerülnek benyújtásra indikátortábla hiányos kitöltése (vagy egyáltalán nincs kitöltve) környezeti fenntarthatóság, esélyegyenlőségi tábla hiányos kitöltése (vagy egyáltalán nincs kitöltve) tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tábla hiányos kitöltése (vagy egyáltalán nincs kitöltve) fotódokumentáció nem került csatolásra sem nyomtatva, sem elektronikusan a „C” típusú tábláról Nyilvánosság esetében nem megfelelő arculati elemek használata (ESZA)

18 A TEVÉKENYSÉGEK ALÁTÁMASZTÁSÁRA SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMOK – INDIKÁTOROK!
Adatfelvételi/regisztrációs lap Nyilvántartások Jelenléti ívek (több résztevő esetén) Megbeszélésekről emlékeztető Dokumentációs rendszer Kapcsolattartás dokumentálása Szakmai találkozókról készített beszámoló, fényképes dokumentáció, jelenléti ív, meghívó, stb. Képzési tematika Jelentkezési lapok Előadás anyagai Kérdőívek Cikkek, plakátok Szakmai beszámoló Toborzási napló

19 TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG
Beszámoló a tevékenységekről a PEJ-ben (táblázatos formában) Alátámasztó dokumentumok benyújtása (pl. fényképek, kiadványok egy példánya, újságcikkek) A pályázatban és a kapcsolódó útmutatókban részletesen megtalálhatók a kötelezettségek: Pályázat Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei Arculati kézikönyv ESZA finanszírozás!

20 HASZNOS OLDALAK www.esza.hu Pályázatok
Jogszabályok és dokumentumok (sablonok, segédletek, útmutatók, ajánlott szakmai dokumentáció) mok Dokumentumtár / arculatok E-tananyag az online számlakitöltőhöz PEJ/ZPEJ sablon és kitöltési útmutató Jogszabályok

21 MONITORING LÁTOGATÁS A látogatás célja a támogatási szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség, számszerűsített vállalások a szerződés időtartama alatti megvalósulásának ellenőrzése. A szakmai monitor a meghatározott projektmérföldkő várható elérése előtt egyezteti a kedvezményezettel a látogatás időpontját és helyszínét. A helyszínen látogatási feljegyzést készít, melyben minden fontos megállapítás szerepel. A látogatási feljegyzést minden jelenlévő (kedvezményezett, monitoring szakértő, a KSZ konstrukcióért felelős munkatársa) aláírja. A monitoring látogatás nem azonos a helyszíni ellenőrzéssel: alapvetően támogató, szakmai segítséget nyújtó a monitor szerepe

22 DOKUMENTUMOK MEGŐRZÉSE, FENNTARTÁS
Szerződés hatálya: záró projekt-előrehaladási jelentés elfogadásának napjáig Specifikus: A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott projekt zárását követőn legalább 6 hónapig folyamatosan, legalább heti 20 órában minimum egy főt foglalkoztat a projekt szakmai megvalósítói (szociális munkást vagy közösségfejlesztőt vagy település-, terület- és vidékfejlesztéssel foglalkozó személyt) közül. Általános: 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett -, hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és tulajdonjogviszonyban változás nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik Elkülönített nyilvántartás (számviteli is) Legalább december 31-ig megőrizni Fenntartási időszak kezdete: projekt fizikai megvalósítását követő nap 5 év, évente fenntartási jelentés (formanyomtatványon)

23 Sikeres projektmegvalósítást
Köszönöm a figyelmet! Sikeres projektmegvalósítást kívánok! Kovács Beáta Programvezető Elérhetőség: Tel:


Letölteni ppt "Projektindító nap."

Hasonló előadás


Google Hirdetések