Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS „Az ige tükrében, a hitvallás alapján.” (XXI. századi status/casus confessionis) Evangélikus – Református Teológiai Esték Kecskemét,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS „Az ige tükrében, a hitvallás alapján.” (XXI. századi status/casus confessionis) Evangélikus – Református Teológiai Esték Kecskemét,"— Előadás másolata:

1 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS „Az ige tükrében, a hitvallás alapján.” (XXI. századi status/casus confessionis) Evangélikus – Református Teológiai Esték Kecskemét, 2013. február 5. Előadó: Farkas Sándor, kiskőrösi ev. iskolalelkész.

2 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS Közösségi hitvallás •homologia - ugyanazt mondani, egyetérteni •symbolon – összedobni, ismertető jel, jelkép konkrétan a hitvallás szövege (HAL, Symb. Ap) •credo – valakiben hisz, bízik (Hiszekegy első szava) átgondolt, gondosan megfogalmazott, egyetértésen alapuló – teológiai tartalma van (1Tim 3,16, Titusz 2,11-15)

3 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS Egyéni hitvallás martyria - bizonyságot, tanúságot tesz, vallást tesz confessio fidei – a hit megvallása, vallomás spontán, bizonyságtétel, hit – Istenkapcsolati tartalma van. (1Pt 3,15)

4 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS Tanítás katékheó – értesít, tudósít, megtanít valamire. ===> hittantanítás spec. szava lett ===> katechetika Apollós tanítást kapott az Úr útjáról (Apcsel 18,25) mathétész – tanuló, tanítvány, Jézus követője ===> hívő, gyülekezeti tag Tegyetek tanítvánnyá minden népet (Mt 28,19) didaszkó – tanít, didakhé – tanítás ===> didaktika (tanítva őket, hogy megtartsák mindazt... (Mt 28,20) paidion – gyermek, paideuó – nevel, fegyelmez, utat mutat, útbaigazít, helyreigazít, paidagogosz – nevelő, ált. rabszolga: a gyermek „alaki” nevelésével foglalkozott nagykorúságáig. ===> pedagógia

5 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS Hitoktatás és hitvallás kapcsolódása A hitvallás dimenziói a hitoktatás révén: közösségi (egyházi) hit egyéni (tanítványi) hit megtanulása A hitoktatás dimenziói a hitvallás révén: A hit tárgyilagossága (objektív – fides quae) A hit személyes elköteleződése (szubjektív – fides qua) gyakorlása A hitoktatás és hitvallás közös célja: Tanulni és gyakorolni. Ismeretet szerezni és életté formálni.

6 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS Fides quae: a hit tartalma és formái. Tanulás – ismeret. •Tartalom: Hittanórák, a tananyag lexikális ismeretei –bibliaismeret, –egyházismeret, –az egyház tanítása, –erkölcsi kérdések •Forma: istentiszteletek, áhítatok, csendesnapok

7 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS Fides qua: A hit aktusa. Gyakorlás – életté formálás. •a keresztény életmód, •elköteleződés, Jézus követése, •a keresztény identitás tisztázása - elmélyülés, •a hitelesség, •a bizalom tapasztalata, •a hívők közösségének tapasztalata, •a felnőtt hit megnyilvánulása: –liturgia –diakónia –martyria –communio

8 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV Eddig: teológiailag tematikus évek (ÚSZ, ÓSZ, EHT, dogmatika-etika) 2013-tól •a diákok élethelyzete + életkérdéseik •Biblia útmutatása + dogmatikai és etikai tanítás, a Biblia és az egyháztörténet által számunkra közvetített istentapasztalat.  a tanítványi életre való elhívás  az útonjárás  személyes és közösségi konkrét életkérdésekre válasz  felkészítés a lelki élet gyakorlására.

9 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV Pedagógia és valláspedagógiai célok: (együtt) hagyományos tanítás: •lexikális tudás, kognitív ismeretek, •értelmi intelligencia készségek, •a formális rendszerekben való jártasság motivációt felkeltő tanítás: •informális és non-formális tudás, •az érzelmi intelligencia készségek, •az észlelés, érzékelés és gondolkodás használata és fejlesztése. •lelki élet gyakorlásához és hitfejlődéshez szükséges szókincs elsajátítása, •lelki kompetenciák kifejlesztése, •a felnőtt, felelős, cselekvő keresztény életre való nevelés.

10 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV Egyházi és biblikus célok •ne csak lexikális tudás, hanem elemzés, értelmezés és alkalmazás. –A Biblia tanítása –hitvallások, –legfontosabb dogmatikai tanítások, –etikai alapelvek és az etikai döntéshozatal szempontjai – az egyháztörténet legfontosabb eseményei és meghatározó személyei, –az egyház élete (felépítés, küldetés, hétköznapjai és ünnepei, egyházi hagyományok, egyházi énekek és liturgiák), –más világvallások és modern vallási jelenségek

11 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV A tanuló személyét érintő célok: •A tanítványi életre való elhívás, útonjárás, bátorítás. •személyiségfejlesztés: értelmi, érzelmi és lelki téren •az erkölcsi érzék (lelkiismeret) fejlesztése, mélyítése és tudatosítása •A keresztény alapú önismeret megszerzése és erősítése •a személyes képességek, tehetségek és korlátok megismerése,fejlesztése Társadalmi és szocializációs célok: •A társadalmi környezet, a társas kapcsolatok tapasztalati megismerése. •Családi életre nevelés, közösségek, barátság, szerelem •kulturált vitakészség és a méltányos párbeszéd szabályai •emberi méltóság, együttélés aranyszabály szerint •társadalmi részvétel hangsúlyozása.

12 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV Szerkezet : Nem lineáris, hanem spirális. Modulszerű. A hét fő témacsoport – feldolgozás mindig igei alapon •„Isten-én” kapcsolat: megélése, tudatosítása, fejlődése, változása •Az „én” kérdése: önismeret, önnevelés, értékrend és elköteleződés, tanítványi élet •Emberi kapcsolataim: család, barátság, párválasztás, párkapcsolat, munkahely, pályaorientáció •Társadalom: haza, nemzet, csoportok, kommunikáció •Egyház élete, helyem az egyházban és a gyülekezetben •Teremtett világ és tárgyi környezet: Isten-ember- teremtett világ kapcsolatrendszerben •Világvallások és vallási irányzatok bemutatása; kérdések a keresztény hit számára

13 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV Módszertan - frontális és tevékenységközpontú tanítás, - vita és párbeszéd elsajátítása: az önkifejezés, kérdésfeltevés, vélemények alkotása, érvelés, álláspontok kialakítása és ütköztetése, - többféle munkaforma alkalmazása: egyéni, páros, csoportmunka, kutatás - kiselőadás, beszámoló, forrásgyűjtés, interjú, életutak bemutatása - naplóvezetés, önmegfigyelés, - játék (szerepjáték, dramatizálás, drámapedagógia).

14 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV Számonkérés, értékelés: •- dolgozat, teszt, témazáró •- esszé írása, •- művészeti mű (film, zene, vers, novella) elemzése, •- teológiai munka (áhítat, meditáció, imádság) írása, •- interjú készítése és kiértékelése, •- életút felvázolása, •- órai vita disputamódszerrel egy adott kérdésről, •- képzőművészeti eszközökkel (rajz, festmény, fénykép) történő feldolgozás AZAZ nem mindig kognitív és formális ismeretek, hanem elmélyülés, forrásmunka, önállóság, kreativitás, saját életút személyes fejlődése, bátorítás a tanítványi élet megélésére.

15 AZ ISKOLAI HITOKTATÁS KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI Kapcsolódás a gyülekezethez •Iskolai hitoktatás ismerkedés az alapokkal •Iskolai hittanóra nem váltja ki a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munkát, nem szünteti meg, nem helyettesíti azt!!!! Tapasztalataim a Sziládyban és a KEVI-ben (EGYHÁZI!) •Szilády: egyházi hagyomány - óraadó hitoktató voltam. Kis csoportok, személyesség – heti 2 hittan + áhítat •KEVI: 2012 szeptemberétől egyházi iskola.(Óvoda, Általános, Gimnázium) Ø egyházi hagyomány, de konzervatív iskola. •Új terület, új szántás, új vetés. Keretek kialakítása. Átmenet évei. •Szabadon választható hittan/etika. 1/3 – 2/3 => 2/3 – 1/3. Öröm. •17-35 fős csoportok. (150 diákkal órán, 600 diákkal áhítaton) •áhítatok a sportcsarnokban (Köszönések, Miatyánk, Tízparancsolat). •Ökumené (ev. ref. kat. bapt. pünk.) •főállású iskolalelkész! Lelki munka, lp-i beszélgetés, tanárok hitoktatása, filozófia tanítása

16 AZ ISKOLAI HITOKTATÁS KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI •2013. szeptembertől kötelező erkölcstan •felmenő rendszerben az ÁLLAMI ISKOLÁK 1. és 5. osztályától •heti 1 órában órarendben •Középiskolában nem! •Az erkölcstan helyett választható felekezeti hit- és erkölcstan. •Ez hatalmas kihívás, probléma és lehetőség. •A katolikus és református egyházak valószínűleg képesek rá. •A kisebb egyházaknak szinte lehetetlen. •Legfőbb nehézségek: –nincs elég képzett hitoktató és korszerű valláspedagógiai ismerettel bíró lelkész –túl kicsi csoportlétszámok: nem lesz állami finanszírozás. –új tantervek kellenek, mert nemcsak hittan, hanem hit- és erkölcstan, tehát a mi tananyagunk magában kell, hogy foglalja az erkölcstan tantárgy témáit is, csak keresztény alapon.

17 AZ ISKOLAI HITOKTATÁS KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI •Szórványhelyzetben a lelkész a kapcsolatrendszerét esetleg használhatja (pl. én az Őrségben), •kisvárosban és főleg nagyvárosban –20-40 általános iskolát átlátni képtelenség, a hitoktatás szétaprózódik – rovására megy a gyülekezeti csoportoknak. Túlterhelt diákok nem mennek el még egy „hittan”-ra. –Rengeteg hitoktató kell, akiknek az óráit egyeztetni kell iskolák között. –Fizetés miből, és ki tud ennyiből megélni? –hitoktatási keret 2012=2013 3,1 Mrd Ft –22 hittanóra után összesen bruttó 77.000 Ft, nettó 50.435 Ft. Ennyiből senki nem él meg főállásúként. –egy lelkésznek 22 hittanóra megtartása felemészti erejét és idejét, más lelkészi munka rovására megy.


Letölteni ppt "HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS „Az ige tükrében, a hitvallás alapján.” (XXI. századi status/casus confessionis) Evangélikus – Református Teológiai Esték Kecskemét,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések