Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS"— Előadás másolata:

1 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS
„Az ige tükrében, a hitvallás alapján.” (XXI. századi status/casus confessionis) Evangélikus – Református Teológiai Esték Kecskemét, február 5. Előadó: Farkas Sándor, kiskőrösi ev. iskolalelkész.

2 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS
Közösségi hitvallás homologia - ugyanazt mondani, egyetérteni symbolon – összedobni, ismertető jel, jelkép konkrétan a hitvallás szövege (HAL, Symb. Ap) credo – valakiben hisz, bízik (Hiszekegy első szava) átgondolt, gondosan megfogalmazott, egyetértésen alapuló – teológiai tartalma van (1Tim 3,16, Titusz 2,11-15)

3 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS
Egyéni hitvallás martyria - bizonyságot, tanúságot tesz, vallást tesz confessio fidei – a hit megvallása, vallomás spontán, bizonyságtétel, hit – Istenkapcsolati tartalma van. (1Pt 3,15)

4 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS
Tanítás katékheó – értesít, tudósít, megtanít valamire. ===> hittantanítás spec. szava lett ===> katechetika Apollós tanítást kapott az Úr útjáról (Apcsel 18,25) mathétész – tanuló, tanítvány, Jézus követője ===> hívő, gyülekezeti tag Tegyetek tanítvánnyá minden népet (Mt 28,19) didaszkó – tanít, didakhé – tanítás ===> didaktika (tanítva őket, hogy megtartsák mindazt... (Mt 28,20) paidion – gyermek, paideuó – nevel, fegyelmez, utat mutat, útbaigazít, helyreigazít, paidagogosz – nevelő, ált. rabszolga: a gyermek „alaki” nevelésével foglalkozott nagykorúságáig. ===> pedagógia

5 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS
Hitoktatás és hitvallás kapcsolódása A hitvallás dimenziói a hitoktatás révén: közösségi (egyházi) hit egyéni (tanítványi) hit megtanulása A hitoktatás dimenziói a hitvallás révén: A hit tárgyilagossága (objektív – fides quae) A hit személyes elköteleződése (szubjektív – fides qua) gyakorlása A hitoktatás és hitvallás közös célja: Tanulni és gyakorolni. Ismeretet szerezni és életté formálni.

6 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS
Fides quae: a hit tartalma és formái. Tanulás – ismeret. Tartalom: Hittanórák, a tananyag lexikális ismeretei bibliaismeret, egyházismeret, az egyház tanítása, erkölcsi kérdések Forma: istentiszteletek, áhítatok, csendesnapok

7 HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS
Fides qua: A hit aktusa. Gyakorlás – életté formálás. a keresztény életmód, elköteleződés, Jézus követése, a keresztény identitás tisztázása - elmélyülés, a hitelesség, a bizalom tapasztalata, a hívők közösségének tapasztalata, a felnőtt hit megnyilvánulása: liturgia diakónia martyria communio

8 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV
Eddig: teológiailag tematikus évek (ÚSZ, ÓSZ, EHT, dogmatika-etika) 2013-tól a diákok élethelyzete + életkérdéseik Biblia útmutatása + dogmatikai és etikai tanítás, a Biblia és az egyháztörténet által számunkra közvetített istentapasztalat. a tanítványi életre való elhívás az útonjárás személyes és közösségi konkrét életkérdésekre válasz felkészítés a lelki élet gyakorlására.

9 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV
Pedagógia és valláspedagógiai célok: (együtt) hagyományos tanítás: lexikális tudás, kognitív ismeretek, értelmi intelligencia készségek, a formális rendszerekben való jártasság motivációt felkeltő tanítás: informális és non-formális tudás, az érzelmi intelligencia készségek, az észlelés, érzékelés és gondolkodás használata és fejlesztése. lelki élet gyakorlásához és hitfejlődéshez szükséges szókincs elsajátítása, lelki kompetenciák kifejlesztése, a felnőtt, felelős, cselekvő keresztény életre való nevelés.

10 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV
Egyházi és biblikus célok ne csak lexikális tudás, hanem elemzés, értelmezés és alkalmazás. A Biblia tanítása hitvallások, legfontosabb dogmatikai tanítások, etikai alapelvek és az etikai döntéshozatal szempontjai az egyháztörténet legfontosabb eseményei és meghatározó személyei, az egyház élete (felépítés, küldetés, hétköznapjai és ünnepei, egyházi hagyományok, egyházi énekek és liturgiák), más világvallások és modern vallási jelenségek

11 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV
A tanuló személyét érintő célok: A tanítványi életre való elhívás, útonjárás, bátorítás. személyiségfejlesztés: értelmi, érzelmi és lelki téren az erkölcsi érzék (lelkiismeret) fejlesztése, mélyítése és tudatosítása A keresztény alapú önismeret megszerzése és erősítése a személyes képességek, tehetségek és korlátok megismerése,fejlesztése Társadalmi és szocializációs célok: A társadalmi környezet, a társas kapcsolatok tapasztalati megismerése. Családi életre nevelés, közösségek, barátság, szerelem kulturált vitakészség és a méltányos párbeszéd szabályai emberi méltóság, együttélés aranyszabály szerint társadalmi részvétel hangsúlyozása.

12 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV
Szerkezet: Nem lineáris, hanem spirális. Modulszerű. A hét fő témacsoport – feldolgozás mindig igei alapon „Isten-én” kapcsolat: megélése, tudatosítása, fejlődése, változása Az „én” kérdése: önismeret, önnevelés, értékrend és elköteleződés, tanítványi élet Emberi kapcsolataim: család, barátság, párválasztás, párkapcsolat, munkahely, pályaorientáció Társadalom: haza, nemzet, csoportok, kommunikáció Egyház élete, helyem az egyházban és a gyülekezetben Teremtett világ és tárgyi környezet: Isten-ember-teremtett világ kapcsolatrendszerben Világvallások és vallási irányzatok bemutatása; kérdések a keresztény hit számára

13 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV
Módszertan - frontális és tevékenységközpontú tanítás, - vita és párbeszéd elsajátítása: az önkifejezés, kérdésfeltevés, vélemények alkotása, érvelés, álláspontok kialakítása és ütköztetése, - többféle munkaforma alkalmazása: egyéni, páros, csoportmunka, kutatás - kiselőadás, beszámoló, forrásgyűjtés, interjú, életutak bemutatása - naplóvezetés, önmegfigyelés, - játék (szerepjáték, dramatizálás, drámapedagógia).

14 EVANGÉLIKUS HITTANTANTERV
Számonkérés, értékelés: - dolgozat, teszt, témazáró - esszé írása, - művészeti mű (film, zene, vers, novella) elemzése, - teológiai munka (áhítat, meditáció, imádság) írása, - interjú készítése és kiértékelése, - életút felvázolása, - órai vita disputamódszerrel egy adott kérdésről, - képzőművészeti eszközökkel (rajz, festmény, fénykép) történő feldolgozás AZAZ nem mindig kognitív és formális ismeretek, hanem elmélyülés, forrásmunka, önállóság, kreativitás, saját életút személyes fejlődése, bátorítás a tanítványi élet megélésére.

15 AZ ISKOLAI HITOKTATÁS KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI
Kapcsolódás a gyülekezethez Iskolai hitoktatás ismerkedés az alapokkal Iskolai hittanóra nem váltja ki a gyülekezeti gyermek- és ifjúsági munkát, nem szünteti meg, nem helyettesíti azt!!!! Tapasztalataim a Sziládyban és a KEVI-ben (EGYHÁZI!) Szilády: egyházi hagyomány - óraadó hitoktató voltam. Kis csoportok, személyesség – heti 2 hittan + áhítat KEVI: 2012 szeptemberétől egyházi iskola.(Óvoda, Általános, Gimnázium) Ø egyházi hagyomány, de konzervatív iskola. Új terület, új szántás, új vetés. Keretek kialakítása. Átmenet évei. Szabadon választható hittan/etika. 1/3 – 2/3 => 2/3 – 1/3. Öröm. 17-35 fős csoportok. (150 diákkal órán, 600 diákkal áhítaton) áhítatok a sportcsarnokban (Köszönések, Miatyánk, Tízparancsolat). Ökumené (ev. ref. kat. bapt. pünk.) főállású iskolalelkész! Lelki munka, lp-i beszélgetés, tanárok hitoktatása, filozófia tanítása

16 AZ ISKOLAI HITOKTATÁS KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI
2013. szeptembertől kötelező erkölcstan felmenő rendszerben az ÁLLAMI ISKOLÁK 1. és 5. osztályától heti 1 órában órarendben Középiskolában nem! Az erkölcstan helyett választható felekezeti hit- és erkölcstan. Ez hatalmas kihívás, probléma és lehetőség. A katolikus és református egyházak valószínűleg képesek rá. A kisebb egyházaknak szinte lehetetlen. Legfőbb nehézségek: nincs elég képzett hitoktató és korszerű valláspedagógiai ismerettel bíró lelkész túl kicsi csoportlétszámok: nem lesz állami finanszírozás. új tantervek kellenek, mert nemcsak hittan, hanem hit- és erkölcstan, tehát a mi tananyagunk magában kell, hogy foglalja az erkölcstan tantárgy témáit is, csak keresztény alapon.

17 AZ ISKOLAI HITOKTATÁS KIHÍVÁSAI ÉS LEHETŐSÉGEI
Szórványhelyzetben a lelkész a kapcsolatrendszerét esetleg használhatja (pl. én az Őrségben), kisvárosban és főleg nagyvárosban 20-40 általános iskolát átlátni képtelenség, a hitoktatás szétaprózódik rovására megy a gyülekezeti csoportoknak. Túlterhelt diákok nem mennek el még egy „hittan”-ra. Rengeteg hitoktató kell, akiknek az óráit egyeztetni kell iskolák között. Fizetés miből, és ki tud ennyiből megélni? hitoktatási keret 2012=2013 3,1 Mrd Ft 22 hittanóra után összesen bruttó Ft, nettó Ft. Ennyiből senki nem él meg főállásúként. egy lelkésznek 22 hittanóra megtartása felemészti erejét és idejét, más lelkészi munka rovására megy.


Letölteni ppt "HITVALLÁS ÉS HITTANOKTATÁS"

Hasonló előadás


Google Hirdetések