Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Präsentationsbeginn. Az építési kivitelezési tevékenységek megújult szabályrendszere Dr. Nádasdy Zoltán Noerr & Társai Iroda 2009. december 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Präsentationsbeginn. Az építési kivitelezési tevékenységek megújult szabályrendszere Dr. Nádasdy Zoltán Noerr & Társai Iroda 2009. december 2."— Előadás másolata:

1 Präsentationsbeginn

2 Az építési kivitelezési tevékenységek megújult szabályrendszere Dr. Nádasdy Zoltán Noerr & Társai Iroda 2009. december 2.

3 3 Változó törvények  2009. évi LVII. törvény az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról  az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény  a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

4 4 2009. október 1-től hatályba lépő új, építőipart érintő kormányrendeletek (1)  190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről  191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről („Új Kivitelezési Kódex)  192/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az egyes építésügyi szakmagyakorlási tevékenységekről  193/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

5 5 2009. október 1-től hatályba lépő új, építőipart érintő kormányrendeletek (2)  194/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről  195/2009. (IX.15.) Korm. rendelet a honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről  196/2009. (IX.15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

6 6 A jogszabály-módosítás indokai  építőipari piaci átláthatóság és biztonság megerősítése, alvállalkozói érdekek védelme  lánctartozások kialakulásának visszaszorítása  egyértelmű és szakszerű döntéshozatal  gazdaságélénkítő hatás  feketemunka kifehérítése

7 7 Legfontosabb változások  generális forma- és minimális tartalomkényszer megjelenése az építési szerződések körében  kötelező építtetői fedezetkezelő bevezetése („biztos kéz” intézménye)  elektronikus alvállalkozói nyilvántartás

8 8 Az építési szerződésekre vonatkozó megújult szabályozás  az építtető és a fővállalkozó valamennyi üzletszerűen végzett építési (kivitelezési) szerződést köteles írásba foglalni  a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt meghaladó beruházások esetében ügyvéd, vagy jogtanácsos általi ellenjegyzés is szükséges  az Új Kivitelezési Kódex részletesen meghatározza a szerződések tartalmi elemeit

9 9 Az építési, tervezési szerződések minimális kötelező tartalmi elemei (1)  az építési szerződésben – az általánosan bevett és a felek által specifikusan meghatározott tartalmon túl – rögzíteni kell: -az építtető és a vállalkozó elérhetőségének részletes adatait, - a szerződés tárgyát, munkaterület meghatározását, mennyiségi és minőségi mutatók meghatározását - a kivitelezéssel kapcsolatban vállalt teljesítési szakaszokat és határidőket, - a vállalkozói díj elszámolásának formáját, a fizetés módját és határidejét, illetve szakaszait,

10 10 Az építési, tervezési szerződések minimális kötelező tartalmi elemei (2) - a kivitelezési dokumentáció szolgáltatásával kapcsolatos megállapodás elemeit - a keletkező hulladékok elszállítására kötelezett adatait - a fővállalkozó által nyújtott garanciális és teljesítési biztosítékok körét - az építtető hozzájárul-e alvállalkozó igénybevételéhez, a szerződés teljesítésében a fővállalkozó kivitelező igénybe vesz-e alvállalkozó kivitelezőt, illetve a fővállalkozó kivitelező hozzájárul-e alvállalkozója további alvállalkozói igénybevételéhez - az építtető nyilatkozatát az építés pénzügyi fedezetéről - építési műszaki ellenőr, felelős műszaki vezető megnevezés

11 11 Következmény, ha ezen elemek bármelyike kimarad  az Új Kivitelezési Kódex nem fűz jogkövetkezményt  jogszabály nem pótolhatja a felek konszenzusának hiányát  Ptk. 205. § (1) A szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre (2) A szerződés létrejöttéhez a feleknek a lényeges, valamint a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges  jogszabály által lényegesnek minősített elemek = megegyezés hiányában létre nem jött megállapodás

12 12 Külföldi jog kikötése megoldás?  593/2008 EK Rendelet, 2009. december 17-től hatályos  3. cikk Jogválasztás szabadsága: „Amennyiben a jogválasztás időpontjában valamennyi, a jogviszonyra vonatkozó egyéb lényeges tényállási elem más országhoz kapcsolódik, mint amelynek jogát választották, a felek választása nem sértheti a másik állam azon jogszabályi rendelkezéseinek alkalmazását, amelyektől megállapodás útján eltérni nem lehet.”

13 13 Egyéb lényeges tartalmi változások (1)  pótmunka, többletmunka fogalmának rögzítése  építési napló tartalma: -pótmunka szükségessége, igénye itt (is) rögzítendő, -legalább 10 naponként kötelező a bejegyzés, -részét képezi a fedezetkezelő által vezetett alvállalkozói nyilvántartás, -felmérési napló melléklet, ha a mennyiség az elszámolás alapja  építési szereplők, feladatkörük meghatározása (építtető, beruházáslebonyolító, tervező, tervellenőr, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki vezető

14 14 Egyéb lényeges tartalmi változások (2)  teljesítés leigazolása a műszaki ellenőr és az építési felelős műszaki vezető feladata  alvállalkozói szerződésekben rögzített fizetési határidő nem lehet hosszabb, mint a megrendelő és a kivitelező szerződésében meghatározott  végszámlát megrendelő csak akkor fizetheti ki, ha vállalkozó igazolta valamennyi alvállalkozó kifizetését függetlenül a tényleges esedékességi időponttól  műszaki átadás-átvétel, birtokbaadás: birtokbaadásra csak a műszaki átadás-átvétel során rögzített hibák kijavítását követően kerülhet sor; műszaki megvalósulási dokumentáció előzetes megküldéséről rendelkezni  szervizkönyv megjelenése

15 15 Az építtetői fedezetkezelés (1)  hatálya: 2010. április 1. után indult építkezések esetén  célja: a kivitelezési munkák szerződés szerinti ellenértékének megfelelő fedezet rendelkezésre bocsátása, hogy a fedezetkezelő kizárólagos rendelkezése alatt álljon  alkalmazási köre: -a Kbt. hatálya alá tartozó, 90 millió forint értékhatárt elérő vagy meghaladó építési beruházás -a Kbt. hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő (5.150.000 euró, kb. 1.4 milliárd forint) értékű építőipari kivitelezési tevékenység

16 16 Az építtetői fedezetkezelés (2)  értékhatár számításánál egybe kell számítani az azonos építtető által több év alatt megvalósuló, összefüggő vagy egymáshoz kapcsolódó földterületen azonos rendeltetésű és a rendeltetésében egymáshoz szorosan kacsolódó új építmények vagy meglévő építményen végzett építőipari kivitelezési tevékenység értékét  nem alkalmazandó: - PPP - építési koncesszió

17 17 Fedezetkezelő személye  építtetői fedezetkezelői feladatok ellátására jogosult: -a Kbt. hatálya alá tartozó beruházások esetében a Magyar Államkincstár, -5.2 millió eurós összeghatárt meghaladó beruházás esetén az építtető és fővállalkozó kivitelező választása szerint fizetési számla vezetésére jogosult a Magyar Államkincstár vagy pénzforgalmi szolgáltató  a fedezetkezelő megbízatása az építési szerződés hatályba lépésétől az építmény birtokba adásáig vagy a kivitelezési tevékenység befejezését követő elszámolás lezárásáig terjed

18 18 Fedezet forrásának biztosítása (1)  „előfinanszírozás”: az építési szerződés hatályának beálltakor a fedezetnek igazolhatóan rendelkezésére kell állnia  fedezet forrása: saját erő, hitel vagy pénzkölcsön, pályázati támogatás, valamint költségvetési előirányzat lehet; az építési szerződésben a hitel vagy pénzkölcsön összegét hitel- vagy kölcsönszerződéssel, illetve a pályázati támogatás összegét támogatási döntéssel szükséges igazolni  az egyes kivitelezési szakaszok megkezdéséig az adott ellenértéket a fedezetkezelői számlára kell utalni, illetve a pénzügyi eszközt át kell adni

19 19 Fedezet forrásának biztosítása (2)  pénzeszköz lehet: - az Európai Unió valamely tagállama által kibocsátott vagy garantált állampapír - a tőke és hozamgarantált átruházható értékpapír - olyan pénzügyi eszköz, amely esetében a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti kockázati súly 0% - az építőipari kivitelezés megvalósítására biztosított költségvetési előirányzat - uniós vagy hazai forrásból származó pályázati támogatás, vagy - hitel- vagy kölcsönszerződés alapján adott kivitelezési szakaszra meghatározott, visszavonhatatlan folyósítást biztosító hitel- vagy kölcsönösszeg

20 20 Fedezetkezelői szerződés (1)  írásbeli szerződés az építtető és a fedezetkezelő között  a szerződés tartalmazza: -az építtető, fedezetkezelő adatait, -műszaki ellenőr adatait, -az építési beruházás meghatározását, helyét, a beruházás ellenértékét, a kivitelezés várható kezdő és befejezési időpontját, a kivitelezés szakaszolása esetén a szakaszok meghatározását -az építtetői fedezetkezelőnek az építési szerződés teljesítéséhez kapcsolódó feladatait és jogait

21 21 Fedezetkezelői szerződés (2) -a fedezetkezelői számlaszámot, valamint az építtető részéről annak igazolását, hogy a fedezetkezelői számla felett biztosította az építtetői fedezetkezelő rendelkezési jogát - a fővállalkozó kivitelező által nyújtott - az építési szerződésben meghatározott - biztosítékok mértékét, módját, rendeltetésének célját, felhasználási lehetőségét -a fedezetkezelés díját (min. 100.000 Ft), fizetési módját és határidejét -annak feltételét, hogy az építtetői fedezetkezelő milyen esetekben vehet igénybe építési műszaki szakértőt az e rendeletben meghatározott tevékenysége ellátása érdekében

22 22 Fedezetkezelői szerződés (3) - az építtető által adott nyilatkozatot, melyben az építtető kijelenti, hogy az e rendeletben meghatározottak szerint elfogadja az építési műszaki ellenőr által kiadott teljesítésigazolást és az ez alapján - számla ellenében - a fővállalkozónak (alvállalkozónak) történő pénzügyi teljesítést -az építtetői fedezetkezelő által okozott kár megtérítésének szabályait -annak szabályait, hogy nem megfelelően dokumentált teljesítés vagy jogszabályba ütköző számviteli bizonylat benyújtása esetén az építtetői fedezetkezelő nem köteles a teljesítést elfogadni, és az építtető ebből származó káráért az építtetői fedezetkezelő nem felel

23 23 Fedezetkezelői szerződés (4) -az építtetői fedezetkezelő és az építtető közötti adatszolgáltatás és elszámolás szabályait, ideértve az építési műszaki ellenőrrel való együttműködési kötelezettségből származó szabályokat is -az építtető által rendelkezésre bocsátott dokumentumok felsorolását -a szerződés hatályát -az építtető által biztosított fedezetek megnevezését és azok rendelkezésre bocsátásának ütemét -a fedezetként rendelkezésre álló mobilizálható pénzeszközözök elfogadhatóságára vonatkozó szabályokat, minősítését, számszerűsítését, értékét

24 24 Az építtetői fedezetkezelő feladatai és jogosultságai  a fedezetkezelői számla vezetése és kezelése  kifizetések teljesítése a teljesítésigazolásban elismert ellenértéknek megfelelő összegben  az építtető és a fővállalkozó kivitelező tájékoztatása a fedezetkezelői szerződés alapján rendelkezése alá helyezett fedezet mértékének változásáról  internetes alapú alvállalkozói nyilvántartás működtetése  a nyilvántartott összes alvállalkozó haladéktalan értesítése amennyiben az építtető nem helyezi határidőre a (rész)teljesítés szerződés szerint fedezetét a fedezetkezelő rendelkezése alá

25 25 Teljesítésigazolás és kifizetések teljesítése (1)  építtetői fedezetkezelő bevonása esetén a vállalkozó kivitelező a számla benyújtásának időpontjáig köteles a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó kivitelező teljesítésének pénzügyi elszámolását elvégezni  ha a fővállalkozó az alvállalkozókat kifizette, műszaki ellenőr igazolása alapján kifizetés a fővállalkozónak  ha az alvállalkozók nem kerültek kifizetésre: alvállalkozói készre jelentés  közös helyszíni bejárás  teljesítési összesítő átadása a fővállalkozó felelős műszaki vezetőjének

26 26 Teljesítésigazolás és kifizetések teljesítése (2)  a teljesítési összesítő alapján a fővállalkozó műszaki vezetője ellenőrzést követően  teljesítésigazolás kiállítása  javaslat tétele az alvállalkozói számlára- esedékes, fővállalkozó által ki nem fizetett alvállalkozói követelés kifizetése  ha az alvállalkozó a teljesítési igazolást vitatja: harminc napra fel kell függeszteni a szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozó kivitelező által vitatott rész kifizetését, ezalatt pert indíthat az alvállalkozó vagy megegyezhetnek a felek. Per estén letéti őrzés, pernyertesnek kifizetés

27 27 Fővállalkozói biztosíték, annak felhasználása (1)  vállalkozói biztosíték fajtái: a)Kbt esetén -a fedezetkezelői számlára történő befizetés - a bankgarancia biztosítása, a fedezetkezelői számlára, mint jogosult részére történő utalás megjelölésével, vagy - a biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény, a fedezetkezelői számlára, mint jogosult részére történő utalás megjelölésével - az építtető által meghatározott egyéb biztosíték, a fedezetkezelői számlára történő utalás megjelölésével

28 28 Fővállalkozói biztosíték, annak felhasználása (2) b)Kbt-n kívül  az építési szerződésben meghatározott biztosítéknak a fedezetkezelői számlára történő utalás megjelölésével -visszatartás nem szerepel a felsorolt biztosítékok között -műszaki ellenőr igazolása alapján az igazolt kiadások kiegyenlítésére használható fel -csak hibás teljesítésből eredő szavatosságot biztosít? -kötbérigény? -késedelemmel okozott kár tekintetében jogosult lesz a műszaki ellenőr igazolást kiállítani?

29 29 Az elektronikus alvállalkozói nyilvántartás (1)  az adott beruházás elkülönített alvállalkozói nyilvántartásának internet alapú működtetését az építtetői fedezetkezelő köteles biztosítani, valamint elektronikusan rögzíteni az építési szerződés adatait  a Magyar Államkincstár kezelésében működő internetes felületet - http://e-fedkez.allamkincstar.gov.hu - 2010. április 1-től közösen használják a fedezetkezelők http://e-fedkez.allamkincstar.gov.hu

30 30 Vállalkozó kivitelezői névjegyzék (1)  Az építőipari kivitelezési tevékenység üzletszerű gazdasági tevékenységként történő folytatásának feltételei: - az építőipari kivitelezési tevékenység a tevékenységi körében szerepel - a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas telephellyel rendelkezik - rendelkezik a megjelölt építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel vagy legalább egy - vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló - ilyen szakképesítésű szakmunkással, és

31 31 Vállalkozó kivitelezői névjegyzék (2) -alkalmaz olyan személyt, aki a csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető kivitelezési tevékenységek tekintetében a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult -kivitelezői tevékenység folytatására irányuló szándék bejelentése a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának

32 32 Vállakozó kivitelezői bejelentés tartalma (1)  az építőipari kivitelezési tevékenység folytatásának bejelentése során az alábbi speciális adatokat köteles szolgáltatni a bejelentő: - az építőipari kivitelezési tevékenységi körének megfelelő szakképesítéssel rendelkező szakmunkásainak számát tevékenységi körönként (megjelölve személyenként, hogy vele tagsági, alkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll) - a felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult alkalmazottainak számát (megjelölve személyenként, hogy vele munkaviszonyban, tagsági vagy megbízási jogviszonyban áll, továbbá azokat a kivitelezési tevékenységeket, amelyek tekintetében legalább egyikük felelős műszaki vezetői feladatok ellátására jogosult

33 33 Vállakozó kivitelezői bejelentés tartalma (2)  a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara - a bejelentő részére nyilvántartási számot ad ki, vezeti a kivitelezői tevékenységre jogosultak névjegyzékét, - ellenőrzi a vállalkozói építőipari tevékenység folytatására való jogosultságot

34 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Präsentationsbeginn. Az építési kivitelezési tevékenységek megújult szabályrendszere Dr. Nádasdy Zoltán Noerr & Társai Iroda 2009. december 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések