Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Számviteli alapelvek beszámoló. 2 Megjelenítés a beszámolóban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Számviteli alapelvek beszámoló. 2 Megjelenítés a beszámolóban."— Előadás másolata:

1 1 Számviteli alapelvek beszámoló

2 2 Megjelenítés a beszámolóban

3 3 Miért van szükség a számviteli beszámolóra? ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG! Tulajdonosok Munkavállalók Hitelez ő k Hatóságok Vállalatvezetés Versenytársak Befektet ő k Kutatók, … Üzleti partnerek Elemzés Ellen ő rzés Tervezés • El ő írások • Alapelvek • Számviteli politika • Id ő beli összehasonlíthatoság: • Térbeli összehasonlíthatóság: Versenytársak beszámolói Különböz ő id ő szakok beszámolói

4 4 Számviteli alapelvek Vállalkozás folytatása Realizált eredmény ÖsszehasonlíthatóságMegbízhatóság Összemérés Id ő beli elhatárolás Óvatosság Teljesség Valódiság Tartalom els ő dlegessége a formával szemben Lényegesség Költség-haszon összevetése VilágosságKövetkezetesség Folytonosság Bruttó elszámolás Egyedi értékelés

5 5 A beszámoló fajtái és részei • Éves beszámoló • Egyszer ű sített éves beszámoló • Konszolidált éves beszámoló  Sajátos egyszer ű sített éves beszámoló • Egyszer ű sített beszámoló Mérleg Eredmény- kimutatás Kiegészít ő melléklet + Üzleti jelentés Római szám mélységig! Határértékek: MF:500 MFt ÉNÁ:1 000 MFt FÁL:50 f ő Nem készíthet: Részvénytársaság Konszolidálásba bevont vállalkozás Értékpapírjai t ő zsdén jegyzettek Üzleti év eltér a naptári évt ő l Tiltott gazdasági események: • Tartósan magasabb KSZÉ miatti terven felüli écs, érték- vesztés, céltartalékképzés • Értékhelyesbítés, valós értékelés, üzleti vagy cégérték • Maradványértékes leírás • Bekerülési érték bizonyos tételei • Id ő beli elhatárolások bizonyos tételei … Készítheti jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, mely könyvvizsgálatra nem kötelezett.

6 6 A mérlegérték Állományba vételi érték Értékváltozások Mérlegérték + = Bekerülési érték Források állományba vételi értéke Évközi csökkenések Fordulónapi értékelés El ő fordul, hogy önálló mérlegtételként jelenik meg: ÉRTÉKHELYESBÍTÉS!

7 7 A bekerülési érték Mérlegérték alapjául szolgáló érték Növel ő tételek Bekerülési érték + = Számla szerinti ár El ő állítási költség Piaci ár Szerz ő déses érték … Számított érték Csökkent ő tételek  • Vételárhoz kapcsolódó felárak, • Az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt beszállításával kapcsolatban felmerült:  szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési költsége,  közvetít ő i tevékenység ellenértéke, díjai vagy közvetlen önköltsége,  bizományi díj, a beszerzéshez kapcsolódó adók és adójelleg ű tételek, vámterhek; • Az eszköz beszerzéséhez szorosan kapcsolódó  illeték, az el ő zetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó,  jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,  egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj • A vásárolt vételi opció díja (forgóeszközök közötti értékpapírok esetén ez nem kötelez ő !); • Az eszköz beszerzéséhez, el ő állításához közvetlenül kapcso- lódó hitel, kölcsön (aktiválásig felmerült) díjai, • Tárgyi eszköz beszerzéséhez kapcsolódó egyéb tételek, • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó számlázott engedmények • A próbaüzemeltetés során el ő állított, raktárra vett, értékesített termék, teljesített szolgáltatás el ő állítási költsége • A bekerülési értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott el ő leg után, annak elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege. NEM RÉSZE a bekerülési értéknek: • Levonható ÁFA, • Beruházáshoz véglegesen kapott támogatás, • Karbantartás, javítás költsége • A tárgyi eszközzel végzett tevékenység során felmerült költségek • Kamatozó értékpapír esetében a vátelárban felhalmozott kamat

8 8 Források állományba vételi értéke Bejegyzett érték Teljesítési érték Becsült érték Számított érték Állományba vételi érték Jogszabályi, közgy ű lési határozat szerinti érték Kapott vagyontárgy értéke

9 9 A realizált eredményt szolgáló elvek Összemérés elve: id ő szaki teljesítéseknek az elismert bevételeit és a hozzájuk kapcsolódó ráfordításokat kell figyelembe vennünk, függetlenül attól, hogy pénzügyi rendezésük megtörtént-e vagy sem. Id ő beli elhatárolás elve: több üzleti évet is érint ő eredményhatásokat olyan arányban kell elszámolni, ahogyan azt megosztjuk az alapul szolgáló id ő szak és az elszámolási id ő szak között. Óvatosság elve: nem lehet eredményt kimutatni, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. Ugyanakkor a tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell figyelembe venni az el ő relátható kockázatot és feltételezhet ő veszteséget.

10 10 A megbízhatóságot szolgáló elvek Valódiság elve: a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szerepl ő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen a számviteli törvényben el ő írt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak. Teljesség elve: a gazdálkodónak könyvelnie kell mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyeknek ki kell mutatni az eszközökre és a forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban.

11 11 Az összehasonlíthatóságot szolgáló elvek Világosság elve: a könyvvezetést és a beszámolót áttekinthet ő, érthet ő, a számviteli törvénynek megfelel ő en rendezett formában kell elkészíteni. Következetesség elve: a beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében biztosítani kell az állandóságot és az összehasonlíthatóságot. Folytonosság elve: azon túlmen ő en, hogy a tárgyévi nyitó adatoknak meg kell egyezniük a megel ő z ő üzleti év záró adataival, el ő írja azt is, hogy az egymást követ ő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele csak a számviteli törvényben meghatározott szabályok szerint változhat.

12 12 Az id ő beli elhatárolás módja Eredménykorrekció NövelésCsökkentés Aktív id ő beli elhatárolás Passzív id ő beli elhatárolás Hozam n ő Ráfordítás (költség) csökken Ráfordítás (költség) n ő Hozam csökken I.II.III.IV.

13 13 Az id ő beli elhatárolás könyvelése I. I. Hozam n ő 2008. 01.01. 2008. 12.31. 2009. 12.31. 10.01. 09.30. Példa: 2008. 10. 01-jén 1 évre lekötünk 10 000,- eFt-ot 12% kamatra. 10 000 11 200 1 200 300 900 3. Elszámolási betét E. 50 000 10 000 3. Lekötött betét 9. Egyéb kapott kamat 300 10 000 Lekötéskor 3. Aktív id ő beli elhatárolás 300 Fordulónapon 2008. 3. Elszámolási betét Ny 40 000 3. Lekötött betét 9. Egyéb kapott kamat 1 200 Ny 10 000 Lejáratkor 3. Aktív id ő beli elhatárolás Ny 300 Ny 300 Lejárat el ő tt 300 300 11 200 11 200 10 000 10 000 2009.

14 14 Id ő beli elhatárolás könyvelése II. 2008. 01.01. 2008. 12.31. 2009. 12.31. 10.01. 09.30. Kifizetés: 12 000 3 000 II. Ráfordítás, költség csökken Példa: 2008. 10. 01-jén 1 évre el ő re átutaljuk az iroda bérleti díját 12 000,- eFt-ot. Költség: 12 000 9 000 Költség:  9 000 3. Elszámolási betét E. 50 000 12 000 5. Igénybevett szolgáltatás költsége 12 000 Kifizetéskor 3. Aktív id ő beli elhatárolás 9 000 Fordulónapon 2008. 3. Elszámolási betét Ny 38 000 5. Igénybevett szolgáltatás költsége Nyitás után 3. Aktív id ő beli elhatárolás Ny 9 000 2009. 9 000

15 15 Id ő beli elhatárolás könyvelése III. 2008. 01.01. 2008. 12.31. 2009. 12.31. 10.01. 09.30. Jóváírás: 10 000 300 III. Ráfordítás, költség n ő Példa: 2008. 10. 01-jén felveszünk 1 évre, 12% kamatra 10 000,- eFt hitelt. Törlesztés, kamatfizetés a futamid ő végén. Kifizetés: 11 200 900 Kamat: 1200 3. Elszámolási betét E. 50 000 4. Rövid lejáratú hitel 8. Fizetett kamatok 300 Jóváíráskor 4. Passzív id ő beli elhatárolás 300 Fordulónapon 2008. 10 000 3. Elszámolási betét Ny 60 000 4. Rövid lejáratú hitel 8. Fizetett kamatok Törlesztéskor és kamatfizetéskor 4. Passzív id ő beli elhatárolás Ny 300 Kamatfizetés el ő tt 2009. Ny 10 000 300300 11 200 10 000 1 200

16 16 Id ő beli elhatárolás könyvelése IV. 2008. 01.01. 2008. 12.31. 2009. 12.31. 10.01. 09.30. Pénzbevétel: 12 000 3 000 IV. Hozam csökken Példa: 2008. 10. 01-jén 1 évre el ő re átutalják nekünk az iroda bérleti díját 12 000,- eFt-ot. Árbevétel: 12 000 9 000 Árbevétel:  9 000 3. Elszámolási betét E. 50 000 12 000 9. Értékesítés nettó árbevétele 12 000 Jóváíráskor 4. Passzív id ő beli elhatárolás 9 000 Fordulónapon 2008. 3. Elszámolási betét E. 62 000 9. Értékesítés nettó árbevétele Nyitás után 4. Passzív id ő beli elhatárolás Ny 9 000 2009. 9 000 9 000

17 17 A valódiság elvéb ő l levezethet ő alapelv Tartalom els ő dlegessége a formával szemben elv: a gazdasági eseményeket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelel ő en mutatjuk be abban az esetben is, ha a forma látszólag mást takar. Pénzügyi lízing szerz ő dés vs. Bérleti szerz ő dés Például:

18 18 A teljesség elvét korlátozó elvek Lényegesség elve: Lényegesnek min ő sül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása - az ésszer ű ség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit. Költség-haszon összevetésének elve: a beszámolóban nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk el ő állításának költségeivel.

19 19 A világosság elvéb ő l levezethet ő elvek Egyedi értékelés elve: az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Bruttó elszámolás elve: a bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással szemben – a számviteli törvényben szabályozott esetek kivételével - nem számolhatók el.


Letölteni ppt "1 Számviteli alapelvek beszámoló. 2 Megjelenítés a beszámolóban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések