Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII."— Előadás másolata:

1 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII.

2 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 2 6. téma: vállalkozások finanszírozása - tőkével való ellátás - finanszírozási döntések

3 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 3 Vállalkozások tőkével való ellátása.

4 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 4 A gazdasági vállalkozás finanszírozása - az alapításához, - működtetéséhez, - bővítéséhez, - átalakításához szükséges pénztőke megszerzését és biztosítását jelenti. A vállalkozás ellen folyó csőd vagy felszámolási eljárás költségeinek pénzügyi ellátása nem a vállalkozás működ- tetésével kapcsolatos finanszírozás fogalmába tartozik.

5 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 5 vagyonának biztosítása finanszírozási feladat, A vállalkozás vagyonának felhasználása, működtetése pedig befektetési, beruházási döntések sorozatán át valósul meg.

6 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 6 A vállalkozás alapításához és működtetéséhez szükséges tőke megjelenési formája lehet: pénz - pénz és -egyéb vagyoni hozzájárulás - egyéb vagyoni hozzájárulás származását tekintve lehet: saját forrásból - saját forrásból és idegenforrásból - idegen (külső) forrásbólszármazó.

7 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 7 Pénzformában lévő tőke - tőkerész - nélkül a gazdasági vállalkozás nem képes működni, az esedékes fizetési kötelezettségeinek nem tud eleget tenni. Ezért törvényi előírás értelmében a jegyzett tőke legalább 30%-át kitevő részét pénztőke formájában kell a gazdasági vállalkozás rendelkezésére bocsátani. A pénztőkét - tőkerészt - a tulajdonosok olyan bankszámlára utalják amely felett a vállalkozás rendelkezik. A működés során a vállalkozó a bankszámlára utalt pénztőke összegével saját belátása szerint rendelkezik, gazdálkodik.

8 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 8 -tárgyi apport eszköz = ingatlan, gép, anyag, egyéb készlet Az egyéb vagyoni juttatás formájában rendelkezésre bocsátott apport tőke rész lehet: - szellemi apport immateriális javak, = vagyoni értékű jog, > licenc, védjegy, > üzleti vagy cégérték (goodvill), > bérleti jog, = forgalomképes szellemi termék, > találmány > know-how, > kutatási eredmény

9 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 9 A rendelkezésre bocsátott nem pénzbeni - apport - tőkerész elemek olyan forgalomképes tárgyi eszközök illetve szellemi eszközök (immateriális javak) amelyekkel a vállalkozó saját belátása szerint rendelkezik, gazdálko- dik, hatáskörében pénzösszeg ellenében értékesítheti.

10 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 10 Az alapításhoz és a működtetéshez szükséges tőke - saját -belső forrásokkal- történő önfinanszírozással tőkepiaci, pénzpiaci közvetí- - külső tőkepiaci, pénzpiaci közvetí- téssel megvalósuló forrásokból származhat. A gyakorlatban mindkét finanszírozási formával élnek a vállalkozók. A finanszírozási lehetőségek egyikének sincs kitüntetett szerepe. A forrás igénybevétele célszerűségének megválasztása sok tényező függvénye.

11 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 11 -az eredményes működés nyereségének, megtérült költségele- nyereségének, megtérült költségele- meinek valamint céltartalékainak fel- meinek valamint céltartalékainak fel- használása használása = a vállalkozásban keletkezett adózott nyereség (profit) újrabefektetése (viszaforgatása), = a tartalékok felhasználása (hosszú- lejáratú céltartalékok képzése és fel- használása közötti időszakban), A belső finanszírozás legfontosabb formái: - a saját vagyon eredményesebb felhasználása felhasználása = készletek forgási sebességének növelésével, a követelések be- szedésének gyorsításával a le- kötött tőke egy része felszaba- dítható és fejlesztésre-bőví- tésre fordítható, = a működéshez nem feltétlenül szükséges vagyonrészek érté- kesítése,

12 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 12 -kereskedelmi feltételekkel mindig visszterhes, a tőke- és pénzpiacon visszterhes, a tőke- és pénzpiacon szokásos kamatfizetés és lejárat szokásos kamatfizetés és lejárat mellett történő forrásszerzési lehe- mellett történő forrásszerzési lehe- tőségek: tőségek: = más vállalkozás által nyújtott keres- kedelmi hitel, = pénzintézet által nyújtott hitel, = lízing, = faktorálás, = forfetírozás, = értékpapír kibocsátás, A külső finanszírozási lehetőségek formái: A külső finanszírozási lehetőségek formái: -kedvezményes források = alapítványok, = Befektetés ösztönzési alap, = Központi Műszaki Fejlesztési Alap, = nemzetközi szervezetek támogatása, = külföldi kormányzati és és egyéb szervezetek támogatásai,

13 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 13 A gazdasági vállalkozások a saját és az idegen forrásaik összetételének a- lakítása sok variációs lehetőséget kínál. A finanszírozási döntések eredményeképpen alakul ki a vállalkozás tőke- szerkezete. Nagyon fontos - a gazdasági vállalkozás tőkeszerkezetében a saját és idegen tőke aránya, - az eladósodottság mértéke, - az idegen tőke megszerzésének mennyire korlátozzák a vállalkozás jö- vőben képződő jövedelmeinek szabad felhasználását.

14 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 14 A finanszírozási döntést befolyásoló tényezők: a finanszírozás tárgya, - a finanszírozás tárgya, >ügylet, beruházás, alapítás, forgóeszköz szükséglet, < a vállalkozás mérete, - a vállalkozás mérete, > kis vállalkozás nem élhet a kötvény kibocsátással < igénybevehető idegen forrás ésszerű mértéke, - igénybevehető idegen forrás ésszerű mértéke, > az idegen forrásból eddig mennyit vett igénybe, erősen eladósodott cég egy- általán nem vagy nehezebben kap hitelt, < a vállalkozás kora, korábbi teljesítménye, - a vállalkozás kora, korábbi teljesítménye,

15 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 15 A gazdasági vállalkozásnak a reálisan számbajöhető finaszírozási lehető- ségek felmérése után kell a a számára megfelelőt kiválasztania. A vállalkozás valószínűleg a következő szempontok mérlegelése alapján fog dönteni: - mekkora a forrás igénybevételének összköltsége, > önfinanszírozás esetén az alternatív költség, a haszonáldozat< hogyan változik a vállalkozás kockázati helyzete változása, - hogyan változik a vállalkozás kockázati helyzete változása, >az idegen forrás bekapcsolásával az üzleti kockázat mellett pénzügyi kocká- zatot is vállalnia kell< elérhető-e adó megtakarítás, valamilyen finanszírozási forma révén, - elérhető-e adó megtakarítás, valamilyen finanszírozási forma révén, befolyásolja-e és milyen irányban a választott finanszírozási forma a vállalkozás - befolyásolja-e és milyen irányban a választott finanszírozási forma a vállalkozás tulajdonosi összetételét, az eredeti tulajdonosok szavazati jogait, a vállalkozás tulajdonosi összetételét, az eredeti tulajdonosok szavazati jogait, a vállalkozás irányításába történő beavatkozás lehetőségeit, irányításába történő beavatkozás lehetőségeit, > részvénykibocsátás vagy a tulajdonos társak egyéb változása esetén< mennyiben segíti elő a finanszírozási mód valamely technikai újdonság gyors - mennyiben segíti elő a finanszírozási mód valamely technikai újdonság gyors megszerzését és csak a szükséges ideig történő megtartását, megszerzését és csak a szükséges ideig történő megtartását, - szükséges-e a forrás megszerzéséhez vagyoni fedezet, - szükséges-e a forrás megszerzéséhez vagyoni fedezet,

16 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 16 - mekkora terhet ró a vállalkozásra a forrással kapcsolatos kötelezettség vállalás, > adósságszolgálat, lísingdíj,< hogyan befolyásolja jövőbeni liquiditását és forrásszerzési esélyeit, - hogyan befolyásolja jövőbeni liquiditását és forrásszerzési esélyeit, - képes-e kitermelni a forrással kapcsolatos kötelezettségek ellenértékét és ezen felül lesz-e nyeresége, felül lesz-e nyeresége, - mennyire biztosított a vállalkozás rugalmassága a későbbiekben, > ha a tőkeszerzés költségei a későbbi jövedelmeit erősen megterhelik, vagyona nagy része fedezetként van lekötve, gyakorlatilag immobillá válik, a jövőben a- dódó kedvező üzleti lehetőségeket aligha tudja megragadni,< változik-e a tőkeösszetétel módosulása miatt a vállalkozás tőzsdei, banki megí- - változik-e a tőkeösszetétel módosulása miatt a vállalkozás tőzsdei, banki megí- télése, télése,

17 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 17 Finanszírozási döntések.

18 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 18 Az önfinanszírozás néhány módja. A vállalkozásban képződő nyereségből történő finanszírozás. Az képződött nyereség önfinanszírozásra való felhasználását - a nyereség nagysága, - a nyereség adó mértéke, - a vállalkozás osztalékpolitikája határozza meg. A nyereség adó mértéke jelenleg /2004 év/ 16%..Az adózott nyereség tulajdonosi döntés alapján felhasználható: - osztalék vagy más címen tulajdonosi személyes jövedelemként, - tőke befektetésként más vállalkozásba vagy a keletkezés helyén. A felhasználási lehetőségek optimális arányának meghatározására nincs mindig és mindenhol alkalmazható recept.

19 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 19 - nagy döntési szabadsággal a jól működő nagy vállalkozások rendelkeznek, nagy vállalkozások rendelkeznek, számukra reális alternatíva > az értékpapír kibocsátás, > a hitelfelvétel, > a profit újra befektetése, > a lízing, A finanszírozás területén - a kis és kezdő vállalkozások számára reális lehetőség reális lehetőség > az önfinanszírozás, nem kifinomult > az önfinanszírozás, nem kifinomult üzletpolitika, üzletpolitika, hanem sok esetben kényszer nyomán, hanem sok esetben kényszer nyomán, > a lízing, > a lízing, > a kedvezményes források > a kedvezményes források

20 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 20 A profitból történő finanszírozás - költségmentes forrás, = nem kell visszafizetni, törleszteni, = nem kell utána kamatot és osztalékot fizetni. - igénybevételének van tőkeköltsége, = a más célú felhasználás esetén lehetséges hozam, > betéti kamat, állampapírok utáni kamat, A tőkeköltséget jelentő betéti kamatnál alacsonyabb költségű külsőforrás igénybe- vételével hatékonyan kiegészíthető a sajátforrásból származó tőke.

21 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 21 Finanszírozás a vagyonrészek értékesítéséből. Amikor a gazdasági vállalkozások - a valamilyen okból tartósan felesle- gessé vált - vagyon részek eladásával szabadítják fel a lekötött tőkéjük egy részét, és az ellenértékként kapott pénzösszeget újra a vállalkozásba fekte tik be, az önfinanszírozás egyik eszközével élnek. Az önfinanszírozás ezen módjának választása, alkalmazása akkor indokolt, ha a vállalkozás termékei elavultak és az új korszerű termékek előállítása új termelő berendezések beruházását igényli.

22 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 22 A külső finanszírozás néhány formája. Kereskedelmi hitellel történő finanszírozás. A külső finanszírozás leggyakoribb formája a hitel igénybevétele. A hitel: - pénzeszközök kamatfizetés ellenében történő ideiglenes átengedése meghatározott időtartamra, vagy - olyan áruszállítás illetve szolgáltatás teljesítés amelynek ellenértékét később egyenlítik ki. A gazdasági vállalkozások forgóeszközeik finanszírozására hitelt vehetnek fel - pénzintézetektől valamint - gazdálkodó szervezetektől. A gazdálkodó szervezetek -vállalkozások- által más gazdálkodó szervezeteknek nyújtott rövidlejáratú hitel a kereskedelmi hitel.

23 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 23 A kereskedelmi hitel - futamideje általában egy évnél rövidebb időtartam, - beruházásokkal -befektetett eszközök vásárlásával- kapcsolatos pénz- fizetési kötelezettségekre nem nyújtható, - kamatát a szerződő felek egyetértéssel állapítják meg. A gazdálkodó szervezetek kereskedelmi hitelezésre valamennyi jogszerű- en rendelkezésükre álló forrásukat felhasználhatják, >a forrásokból hitelt nyújthatnak és ezekre hitelt vehetnek fel.< A kereskedelmi hitel két formája: - a vevő a szállított árú, vagy igénybe vett szolgáltatás ellenértékét az átvétel, az esedékesség után egyenlíti ki. - a vevő előleget ad a szállítónak (a vevő nyújt kereskedelmi hitelt)

24 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 24 A vállalkozások a kereskedelmi hitellel kapcsolatos tartozásaikra váltót állíthatnak ki. A váltó - a hitelezés eszköze, de pénzhelyettesítőként is funkcionálhat, - rendeletre szóló, forgatható értékpapír, - fizetési ígérvény, vagy fizetési felszólítás melyet a szabályoknak megfelelő váltókellékek figyelembevételével állíta- nak ki. Akkor minősül okiratnak, ha minden jogszabályban meghatározott kellékkel rendelkezik. Ajánlott formája a Magyar Nemzeti Bank által rendszeresített formanyom- tatvány.

25 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 25 A fizetésre kötelező váltó két formája: saját váltó melynek kiállítója a saját nevében vállal fizetési kötelezettséget, - saját váltó melynek kiállítója a saját nevében vállal fizetési kötelezettséget, fizetési ígéretet tesz arról, hogy a váltón feltüntetett összeget az ott megjelölt időpontban és helyen a váltó birtokosának kifizeti, idegen váltó melynek kibocsátója egy másik természetes vagy jogi személyt szó- - idegen váltó melynek kibocsátója egy másik természetes vagy jogi személyt szó- lít fel lít fel arra, hogy az abban megjelölt kedvezményezett részére az ott feltüntetett összeget fizesse meg. Esedékesség - lejárat - szerint a váltó lehet: - látra bemutatásra szóló, - határozott napra szóló, - elfogadás után bizonyos előre megállapított időre szóló Bizonyos idő múltán a váltókövetelés elévül.

26 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 26 Lízing útján történő finanszírozás. A lízing A lízing: beruházási javak, tartós fogyasztási cikkek (szakemberek) hasz- nálatba adása - meghatározott - hazánkban 365 napot meghaladó - időtartamra, - rendszeresen fizetendő díj ellenében, úgy, hogy – az esetek többségében – a bérleti időtartam lejárta után a lí- zing tárgya a bérbevevő tulajdonába kerül át. A lízingbe adott eszközt a lízingbe adó (eladó) vállalkozás aktiválja és az esz- köznek a lízingelés időtartamára eső amortizációját elszámolja, a vásárlást ter- helő előzetesen felszámított ÁFA összegét vissza igényli.

27 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 27 A lízing korszerű rugalmas, állandóan fejlődő pénzügyi technika. A lízing - tárgya szerint lehet: = tőkejavak (ingatlan, gép, jármű) lízingje, = tartós fogyasztási cikkek - rádió, telefon, személygépkocsi, bútor, - lízing, = személyi - tolmács, gépkocsivezető, - lízing - iránya szerint létezik: = belföldi lízing, = importlízing, (a javak szállítója külföldi, a lízingbe vevő belföldi,) = exportlízing, ( a javak szállítója, lízingbe adója belföldi, a lízingbe vevő külföldi,) = tranzitlízing, ( a javak szállítója, lízingbe adója és lízingbe vevője külföldi) - típusa szerint előforduló: = pénzügyi (finanszírozási) lízing, a bérbe adott berendezés finanszírozása, = operatív lízing: a futamidő rövid mely alatt a lízingelt javak nem amortizá- lódnak, = azonnali (prompt) lízing, lízing formájában történő azonnali vásárlás, = al-lízing, lízingbe adó engedélyével a lízingbe vevő tovább lízingeli, = visszlízing, a termelő a használt berendezést a lízingbeadónak eladja és vissza is lízingeli,

28 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 28 A lízing előnyei: Lízingbe vevőnél: - teljes külső finanszírozás, - rugalmas finanszírozási mód, - mérsékeli a berendezés erkölcsi kopá- sából adódó kockázatát, - önfinanszírozó, a lízingelt eszközzel megtermelt bevételből fizethető, - adó megtakarítást tesz lehetővé, - nem számít hitel felvételnek, Lízingelőnél: - nem túlzottan adminisztráció igények, - segítségével hosszútávon ígéretesnek mutatkozó piacokra való bejutást tesz lehetővé, - díjaira nincs állami szabályozás, - a hitelügyletekhez képest kisebb koc- kázattal jár, - a lízingelő csődje esetén a lízingelt vagyontárgy a csődtömegből kiemel- hető, Nemzetgazdasági szintű: - elősegíti a lépéstartást a műszaki fejlődéssel, - recesszió esetén is módot ad beruházásra, - a vállalkozások üzleti ciklusához alkalmazkodó finanszírozási forma, - elősegíti a finanszírozási formák közötti versenyt, - segítségével egyes vállalkozási formáknak adókedvezmény nyújtható, A lízing hátrányai: - a lízing szerződés nehezen mondható fel, - az összes kifizetés a vételárat jelentősen meghaladja, - a lízingelő kockázata rendszerint jelentős,

29 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 29 Faktorálás, forfetírozás. A követelések garantálására, megvásárlására a kockázatok átvállalására szakoso- dott pénzintézetek – faktorintézetek – által nyújtott szolgáltatások: - faktorálás, - faktorálás, a rövidlejáratú bankbiztosíték nélküli követelések megvásárlása, garantálása a kereskedelmi kockázat átvállalásával, - forfetírozás, - forfetírozás, a középlejáratú követelések megvásárlása az összes kockázat átvállalása mellett, A gazdasági vállalkozások pénzgazdálkodásának fontos problémája a kö- vetelés állomány finanszírozása. A faktorintézet A faktorintézet - vitatott követeléseket, a nem megfelelő bonitású, vagy csődeljárás alatt álló adóssal szembeni követeléseket nem vásárolja meg, - a felajánlott követelést diszkont áron vásárolja meg, - felszámíthatja = a faktorálási jutalékot, = a hitelbiztosítás költségét, = a leszámítolási kamatot,

30 Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 30 A faktorálás előnyei: - a követelést eladó azonnal pénzhez jut, - az eladó változatlanul felel az áruszállítással kapcsolatos mennyiségi és minőségi kifogásokért, - a faktorház az ügylettel kapcsolatosan felmerülő egyéb teendőket >beszedés, forgalmi statisztika, nyilvántartás,< is elvégzi, ha erről a szerződésben megállapodtak, - az eladó megszabadul az adminisztrációs terhek egy részétől.


Letölteni ppt "Vállalati pénzügyekLMEII 6. téma: vállalkozások finanszírozása 1 VÁLLALATI PÉNZÜGYEK LMEII."

Hasonló előadás


Google Hirdetések