Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ALKALMAZOTT DIDAKTIKA Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar Bolyai Nyári Akadémia– Pedagógus továbbképző Csíkszereda2006.06.14.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ALKALMAZOTT DIDAKTIKA Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar Bolyai Nyári Akadémia– Pedagógus továbbképző Csíkszereda2006.06.14."— Előadás másolata:

1 ALKALMAZOTT DIDAKTIKA Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar Bolyai Nyári Akadémia– Pedagógus továbbképző Csíkszereda2006.06.14

2 Tartalom 1. A tanulásszervezés elméleti háttere 2. Szociális készségek fejlettségének jelentősége a teljesítmény szempontjából 3. Inkluzív nevelés 4. Alternatív módszerek: pl. Projekt módszer

3 1. A tanulásszervezés módszerei Alapmódszerek  Tanári magyarázat (frontális tanítás): beszélgetés, kérdve-kifejtés, előadás, szemléltetés  Munkáltatás (egyéni, de nem önálló): variációs módszer, házi feladat  Individuális (egyéni és önálló tanulás): egyéni feladatok Motiváló módszerek  Csoportmunka  Játék  Szerepjáték (drámapedagógia)  Vita  Kutató-felfedező módszer  Kooperatív módszerek  Projekt módszer

4 Leggyakrabban használt módszerek 90 % Ismeretszerzés Falus és mtsi (1989)  53,5% nevelői magyarázat és bemutatás Tanórákon elhangzó szavak  79% tanárok  21% diákok

5 Ismeret vagy képesség?

6 A tanulásszervezés sikerének néhány alapelve  Differenciálás  Egyéni különbségek figyelembevétele  Tanítási tartalom, tanítási idő rugalmas kezelése  Szociális készségek fejlettsége (strensz= fejlesztő élmény )  Szociális kompetencia – Schneider, 1993  Divergens gondolkodás, problémamegoldó képesség, kreativitás, kommunikációs készségek (metakommunikáció), önismeret, önkifejezés, társismeret  Motiváló módszerek alkalmazása – pl. kooperatív-, projekt módszer, drámapedagógia  Ergonómia

7 Sokfélék vagyunk (egyéni sajátosságok)

8 Milyen egy tanterem? • kommunikáció • kooperáció • csoportmunka • helyváltoztatás L e h e t s é g e s ?

9 Milyen egy másik tanterem? • kommunikáció • kooperáció • csoportmunka • helyváltoztatás f e l a d a t

10 Problémák, leküzdendő gátak 1. Szelektív iskolarendszer 2. Homogén csoportokra törekvés 3. Ismeretközpontúság 4. Tanárközpontúság 5. A tanár saját magát tartja a legfőbb ismeretforrásnak 6.A tanulás helyett még mindig a tanításon van a hangsúly 7.A tantárgyak közötti integráció hiánya 8.„Krétapedagógia” 9. Merev hagyományok, pl. ergonómiai szinten

11 A pedagógus néhány fontos szerepe 1. Pozitív tanulási légkört alakít ki 2. Megtanít tanulni 3. Együttműködik más szakos kollégáival 4. Iskolában is tud gondolkodni 5. Tapasztalatcserékre jár 6. Példát mutat 7. Életszerű 8. Az értékelés fejlesztő jellegét is alkalmazza 9. Felhasználja a tanulók tapasztalatait 10. A diákkultúrára, a tanulók világára is épít 11. Egyéni és társas tanulási helyzetekre egyaránt lehetőséget ad 12. A tanulót partnernek tekinti

12 2. Szociális készségek fejlesztése  Módszerek  Mintanyújtás, modellkövető viselkedés előhívása  Megerősítési és alakítási, viselkedésmódosítási technikák  Szerepjáték – (drámapedagógia)  Brainstormig technikák (ötletbörze)

13 Személyiségfejlesztés néhány jelentős területe Nonverbális készségek KreativitásÉnkép Metakommuni- káció SZEMÉLYISÉGÖnismeret Divergens gondolkodás Társismeret, kapcsolatteremtés Empátia

14 A szociális készségek fejlesztésének jelentősége  elősegítik a tudásnak és az emberségnek, az intelligenciának és a cselekvőképességnek, az önkibontakozásnak a lehetőségét  a szociális készségek a tanulási-tanítási folyamatban, akár egy gépezetben a „csavarok”, elősegítik az elsajátított ismeretek és készségek megnyilvánulását, kibontakozását (pl. az iskolai szituációban a tudás önmagában nem elég, ha nem fejlettek a kommunikációs készségek).

15 Ajánlott szakirodalom  Konta Ildikó - Zsolnai Anikó: A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 2002.  Bagdy Emőke-Telkes József, Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában, Budapest, Nemzeti tankönyvkiadó, 1985

16 3. Inkluzív oktatás és nevelés Olyan sajátos nevelésszervezési forma, amely speciális nevelési szükségletű (SNI) gyermekek számára az adott körülmények között lehetővé teszi, hogy lakóhelyükön a saját korosztályukba tartozó, hasonló eltéréseket nem mutató gyermekekkel együtt vehessenek részt az intézményes nevelésben.

17 Előnye  Pozitív szereptanulási modellt ad  Célja, az elfogadni és szeretni tudó személyiségek formálása  Az együttnevelés során a speciális szükségletek kielégítésére és a gyermekek optimális fejlesztésére törekszik

18 Normalizációs elv Az általános életfeltételekre vonatkozik, kéri a szegregálás, elkülönítés feladását, és az akadályozottak elfogadását. Normalizáció a cél, az integráció ebben eszköz.

19 Speciális nevelési igényű gyermek  Tanulási nehézség (betegség, hosszabb hiányzás, korrepetálás, családi problémák stb.)  Tanulási zavar (diszkalkúlia, diszlexia, diszgráfia, figyelemzavar, hiperaktívitás, beszédhibák stb.)  Tanulási akadály (mozgás-, értelmi-, látás-, hallás sérültség, halmozottan sérült stb.)

20 Fogalomtisztázás  Integráció (fogadás): egyszerű fogadás, a tanítási módszerek, óravezetés nem változik, frontális, teljesítményorientált stílus, a gondokért maga a gyermek a felelelős, a gyógypedagógusra hárul minden probléma megoldása.  Inklúzió (befogadás): teljesen más pedagógiai szemlélet, differenciáló, önértékelésre alapozó pedagógia, gondok esetén a pedagógus változtat stílusán, a gyógypedagógus partner a megoldásban.

21 4. A PROJEKT MÓDSZER MEGALKOTÓJA  Reformpedagógia  John Dewey, amerikai filozófus és pedagógus, a Chicagói Egyetem tanára, aki a XIX. század utolsó éveiben teremtette meg kísérleti iskolájában a módszer alapjait.

22 Jellemzői  A pedagógiai projekt mindig alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység,  A pedagógiai projekt „valóságos” (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata, (Hortobágyi Katalin, 2002)

23 Jellemzői  A pedagógiai projekt mindig komplex,  A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése,  A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze.

24 A PROJEKTMÓDSZER CÉLJA  sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást teszi.  a tanulók egy-egy problémának a lehető legtöbb összefüggését és kapcsolódási pontját is felfedjék.

25  A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kipróbálására, és újak kialakítása.  A projektmódszer fő értéke a munkafolyamat: a gondolkodási folyamat, a gyakorlati tevékenységek megvalósítása során szerzett tapasztalatok, élmények szellemi és érzelmi hatása.

26 A TANULÁSI FOLYAMAT MEGVÁLTOZÁSA  Aktív ismeretszerzés közben, a tanulási folyamatot keretek közé szorító tudományos határok feloldódnak.  a tanuló a világot a tanulási folyamat közben globális szemszögből, tudásának egész spektrumát kihasználva szemléli.  A tehetség és sikeresség fogalma más definíciót nyer, az eltérő képességekkel rendelkező gyerekek a feladatokat saját kompetenciáiknak és képességeiknek megfelelően oldják meg.

27 ÚJ KOMPETENCIÁK, KÉPESSÉGEK  kooperativitás, együttműködés  szolidaritás, felelősségvállalás, önértékelés, kommunikáció, informatikai készségek  a tanulók osztoznak a közösségi és társadalmi tudatosság formálásában, az életre való felkészülésük is hatékonyabban valósulhat meg.

28 A TANÁRI SZEREP ÁTALAKULÁSA  Irányítás helyett, inkább az együttműködést elősegítő, az egyes munkafolyamatokat koordináló és tanácsadói szerepkörök kerülnek előtérbe.  a mindennapi élethez hasonlatos szituációkban nyilvánul meg, a diákok partnerévé válik.  a projektmódszer, nagyfokú szervezőkészséget, lényeglátást és folyamatos szakmai fejlődést kíván meg.  meg kell teremteni az egyes műveltségi területek, mint például a honismeret, a környezeti nevelés, az információs és kommunikációs kultúra közötti összhangot.

29 Hogyan fogjunk a projekt megszervezéséhez? A tervezés szakaszai:  témaválasztás,  tervkészítés,  adatgyűjtés,  a téma feldolgozása,  a termék, produktum összeállítása,  a projekt értékelése,  a termék, produktum bemutatása.

30 A pedagógiai projektek fajtái 1. Témaválasztás módja szerint:  Pedagógusok hirdetik meg,  Diákok azonos érdeklődés mentén,  Megadott téma feldolgozása,  Szigorúan meghatározottak a feldolgozás szempontjai.

31 2. Tartalma, témája szerint:  Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó projekt  Tananyaghoz csak részben kapcsolódó projekt  A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt

32 3. Interdiszciplinaritása alapján  Szűk tartalmú projekt  Multidiszciplináris projekt

33 4. Tanítási időhöz való viszonya alapján  Hagyományos órakereteket változatlanul hagyja  Epochális oktatás  A tanítási szünetekhez kapcsolódó szaktáborok, gyermekfoglalkozások, műhelymunkák, alkotótáborok

34 5. Időtartam alapján  Rövid távú projekt (1-2 nap)  Középtávú projekt (1-2 hét)  Hosszú távú projekt (több hét, félév, év)

35 6. A projektben résztvevők száma alapján:  egyéni  kiscsoportos (team)  közép-, és  nagy létszámú projektek

36 7. Produktuma alapján  Tárgy, modell, játék  Írásmű, album, újság, kötet  Színpadi előadás, videofelvétel, kiállítás  Rendezvény, kirándulás  Nyilvános vita, tárgyalás  Fentiek kombinációja, stb.

37 KÖZVETLEN HASZNOSULÁS  Felkeltjük a diákok érdeklődését, fokozva intellektuális kíváncsiságukat, ösztönözhetjük önálló felelősségvállalásra, önálló tanulási célok kitűzésére.  Eközben megváltozhat a tanulók tudáshoz és tanuláshoz való viszonya, sikereket és közös élményeket szereznek, önbecsülésük és önismeretük magasabb szintre lép.

38


Letölteni ppt "ALKALMAZOTT DIDAKTIKA Birta-Székely Noémi BBTE, Pszichológia és Neveléstudományok Kar Bolyai Nyári Akadémia– Pedagógus továbbképző Csíkszereda2006.06.14."

Hasonló előadás


Google Hirdetések