Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

- Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "- Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon."— Előadás másolata:

1

2 - Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon

3

4 Új ízek – új hit  mikor? - 16. sz eleje  hol?- N-r-cs  miért?  fényűző egyház, búcsúcédulák  gazdasági, politikai és társ.-i széttagoltság  reformmozgalom – vallás = öntet  célja: a katolikus egyház megtisztítása társ.-i, pol.-i gazd.-i átalakulás

5 Kezdetek  az első reformer/séf = Luther Marci  1517.okt. 31. – Wittenberg – 95 tétel  ellenzi: búcsúcédulák, egyházi pompa  2 szín alatti áldozás, anyanyelvi igehirdetés, szekularizáció, 2 szentség (úrvacsora!)  követői: evangélikusok

6 Irányzatok  Kálvin János – reformátusok  predesztináció elve  zsarnokölési elmélet  Zwingli Ulrik  Münzer Tamás – anabaptisták  elvetették a csecsemőkori keresztelést  Szervét Mihály – antitrinitáriusok  tagdták Krisztus isteni természetét és a szentlélek létezését helvét ág

7 Mai menü Előétel Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai Főfogások Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából Ellenreformkonyhai különlegességek Desszert Korunk zamata Előétel Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai Főfogások Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából Ellenreformkonyhai különlegességek Desszert Korunk zamata

8 Az első illatok  husziták  elsőként - lutheri irányzat  népszerű - német ajkúak körében (Felvidék, Szászföld) - Habsburg Mária  német színezete miatt a magyarok eleinte elutasítják  1520-as évek – eretnekként kezelik az új hit követőit  szigorú törvények

9 Hozzávalók… A reformáció térhódításának okai:  mohácsi vész 1526. = fordulópont  főpapság nagy része odaveszett  szétesett az egyházszervezet (török)  katolikus egyház morális hanyatlása (egyházi hivatal = fizettség) (1522. szentév – búcsúcetlik)  labilis politikai helyzet – 1541  biztos pont a hit

10 Specialitások, séfek

11 Lutheri irányzat  a főnemesség követi először  első prédikátorok – ferences szerzetesek  Wittenbergben tanultak  konyhafőnök: Dévai Bíró Mátyás = „magyar Luther” - első reformátorok egyike

12 Kálvini tanok  1540-es évek közepétől hódít  Duna-Tisza-közén, Tiszántúlon terjed  hit-list(a) vezető lesz  népszerűségének kulcsa  nem idegen  nemzeti szabadság küzdelmének ideológiája  feudális renddel szemben áll  Bullinger-párti magyarok

13 Kálvini szakácsok  Kalmáncsehi Sánta Márton  Szegedi Kis István  Méliusz Juhász Péter - a „kálvinista Róma” lelkésze, püspöke  Huszár Gál - református püspök és nyomdász

14 Támogatók  jelentős szerepük volt  prédikátorok pártfogói  „finanszírozók”  családok: Perényi, Nádasdy, Török

15 Egyházszervezet I.  1550-től indul meg  kezdetben nem tudatos  az udvar igyekszik meggátolni a kiépülést  evangélikus:  1549. „ötvárosi hitvallás”  1551. első evangélikus püspökség  leétrejött a magyar lutheránus egyház  Sztárai Mihály

16 Egyházszervezet II.  református:  MJP-nek köszönhető  1562. Debrecen-Egervölgyi hitvallás  1560-as évek végére kettéválik a két irányzat 1567. debreceni „alkotmányozó zsinat” Ettől számítjuk a magyar református egyház létét!

17 Anabaptista ízek  1520-as évektől - hamar igen népszerű  neves prédikátor = Fischer András  Törökszentmiklósi affér 1570. - Karácsony György - „fekete ember” - török kiűzése - fegyver nélkül 

18 Erdély  lutheri tanok  királyi udvarba és szászok között népszerű  prédikátorok: Honterus János, Brassó Heltai Gáspár, Kolozsvár  1550-es évekre kész lett a szászok lutheri egyházszervezete  kálvini tanok  1541 után terjedt el

19 Erdély 2.0  1557. tordai ogy. – szabad vallásgyak. I.  unitárius tanok  különösen népszerűek – János Zsigmond  Dávid Ferenc –prédikátor, egyházalapító „az újítás megszállotja” katolikus  lutheránus  református  antitrinitárius  1568. tordai ogy. – „négy bevett vallás”  páratlan vallási tolerancia

20 A siker záloga  birtokszerzés szekularizáció címén  töröknek kedvező megosztottság  hatalmi érdek  hitbéli meggyőződés (D.F.)  KIVÉTELEK: - horvátok, székelyek, ruszinok, románok reformáció határa Keleti-Nyugati kereszténység határa

21 Reforkonyha hatása

22 Máig bevált receptek  kultúra terjesztője és továbbfejlesztője  eszme, ami egybentartotta az országot  1590. első teljes bibliafordítás  Károli Gáspár vizsolyi Bibliája (Sylvester János – Újtestamentum)  mérföldkő a magyar nyelvű irodalom számára (Szenci Molnár Albert)  nyomdák & könyvbiznisz  fejlődő oktatás  kollégiumok

23 Eltérő fűszerezés

24 Összehasonlítás Mo.Ny-Európa háttérpolitikai, gazdasági és társadalmi feszültség harcok kevesebb másodlagos a vallási színezet számos összecsapás eltérő vallás = eltérő hatalmi érdek társadalmi fanatizmusgyengeerős egyház/hierarchia súlya kevésbé fontos és lényeges egyház = óriási hatalom utózöngéikulcsfontosságú a kultúra fejlesztésében

25 Mai menü Előétel Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai Főfogások Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából Ellenreformkonyhai különlegességek Desszert Korunk zamata Előétel Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai Főfogások Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából Ellenreformkonyhai különlegességek Desszert Korunk zamata

26 Ellen-reformkonyha  jelentése kettős a) a katolikus egyház megtisztítása a világi elemektől b) protestantizmus támadásai elleni védekezés cél : hírnevének visszaállítása + hívek vissza- csábítása Európában  16. sz. második fele – elindítója a tridenti zsinat (1545-63)  Mo.-n  17. sz - Habsburg Rudolf trónralépése

27 Miért kell ellenreform?  kevés egyházi személy – világi, dilettáns  kieső főpapi jövedelmek = gazd.  az udvar fokozatosan elveszítette támogatóit = politika  első lépések:  Oláh Miklós, esztergomi érsek - reformzsinatok összehívása SIKERTELEN! - jezsuiták betelepítése!

28 Főkukták  jezsuiták:  Loyolai Szent Ignác alapította 1540.  „pápaság diplomatái”  vándormisszionáriusként járták az országot  cél: földesurak katolikus hitre való visszacsábítása (cuis regio eius religio)  kezükbe vették az oktatást  Mária-kultusz elterjesztői

29 ???  1611. nagyszombati zsinat = kidolgozzák a mo.-i ellenref. programját  1600-as évek eleje – protestánsüldözés = templomok vissza/elvétele = vagyonelkobzás  hűtlenségi perek – protestáns főurak elítélése  területek visszaszerzése

30 PP, a konyhatündér I.  református nemesi családba született 1570-ben  jezsuita iskolába járatták  1583-ban rekatolizált  Rómában, Krakkóban tanult

31 A titkos recept  térítés személyes meggyőzéssel, megfelelő oktatással, hitvitákkal  sikerült összeegyeztetnie a katolikus hitet a nemzeti érdekkel katolicizmus = központosítás protestantizmus = rendiség  folyamatosan munkálkodott a rendi jogok védelmében (is)  rekatolizálás ≠ hazaárulás (Thurzók, Eszterházyak, Nádasdyak)

32 Étrendváltás  rekatolzálás = politikai érdek is  előnyei:  hivatali cím  felemelkedés  török kiűzése (?) a Hódoltságban nem terjedhetett!

33 PP, a konyhatündér II.  1616. esztergomi érsek  bécsi papnevelde  pozsonyi jezsuita kollégium  1635. nagyszombati egyetem létrehozása = első - mai napig fennálló - egyetemünk  kiadta prédikációit, készített hitvitázó iratokat  1629. zsinat - papság erkölcsének javítása (Pázmány – a kis huncut) megalapítása

34 E.R.K. és Erdély  nem változott az étrend  üldözetések, felségárulási perek  fegyvert fogtak a protestantizmus és függetlenségük védelmében  Bocskai szabadságharc (1604-06)  1606. bécsi béke – szabad vallásgyak. a protestánsoknak  Pázmány & Erdély: ~ Bocskai - szuverenitása elengedhetetlen Mo. fennmaradása és a rendi jogok megtartása

35 ?? - ízfokozó  1600-as évek második fele  hitbéli különbségek  politikai feszültség  nyíltabban üldözték a protestánsokat egészen addig…  összefognak az üldözöttek az udvar ellen (vez.: Thököly Imre)  1681. soproni ogy. biztosította ismét a szabad vallásgyakorlatot! Ellenreformáció eredménye:  ismét többségben a katolikusok

36 Reforkonyha hatása

37 ??  nyomdák, iskolák alakultak  egyetem!!!  1626. megszületett az első teljes katolikus bibliafordítás Káldi György tollából  barokk – a katolikus megújulás stílusa  irodalom – Zrínyi Miklós, PP hitvitái

38 Mai menü Előétel Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai Főfogások Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából Ellenreformkonyhai különlegességek Desszert Korunk zamata Előétel Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai Főfogások Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából Ellenreformkonyhai különlegességek Desszert Korunk zamata

39 Utolsó morzsák  18. század – az ellenreformáció lezárultával kialakul Mo. vallási térképe  ma:  27 elismert egyház I. Katolikus II. Református III. Evangélikus

40


Letölteni ppt "- Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések