Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

- Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "- Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon"— Előadás másolata:

1

2 - Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon
REFORMKONYHA - Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon

3

4 Új ízek – új hit mikor? - 16. sz eleje hol?- N-r-cs miért?
fényűző egyház, búcsúcédulák gazdasági, politikai és társ.-i széttagoltság reformmozgalom – vallás = öntet  célja: a katolikus egyház megtisztítása társ.-i, pol.-i gazd.-i átalakulás

5 Kezdetek az első reformer/séf = Luther Marci
1517.okt. 31. – Wittenberg – 95 tétel  ellenzi: búcsúcédulák, egyházi pompa  2 szín alatti áldozás, anyanyelvi igehirdetés, szekularizáció, 2 szentség (úrvacsora!) követői: evangélikusok

6 Irányzatok Kálvin János – reformátusok  predesztináció elve
 zsarnokölési elmélet Zwingli Ulrik Münzer Tamás – anabaptisták  elvetették a csecsemőkori keresztelést Szervét Mihály – antitrinitáriusok  tagdták Krisztus isteni természetét és a szentlélek létezését helvét ág

7 Mai menü Előétel Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai Főfogások Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából Ellenreformkonyhai különlegességek Desszert Korunk zamata

8 Az első illatok husziták elsőként - lutheri irányzat
 népszerű - német ajkúak körében (Felvidék, Szászföld) - Habsburg Mária német színezete miatt a magyarok eleinte elutasítják 1520-as évek – eretnekként kezelik az új hit követőit  szigorú törvények

9 Hozzávalók… A reformáció térhódításának okai:
mohácsi vész = fordulópont  főpapság nagy része odaveszett  szétesett az egyházszervezet (török)  katolikus egyház morális hanyatlása (egyházi hivatal = fizettség) (1522. szentév – búcsúcetlik) labilis politikai helyzet – 1541  biztos pont a hit

10 Specialitások, séfek

11 Lutheri irányzat a főnemesség követi először
első prédikátorok – ferences szerzetesek  Wittenbergben tanultak konyhafőnök: Dévai Bíró Mátyás = „magyar Luther” - első reformátorok egyike

12 Kálvini tanok 1540-es évek közepétől hódít
 Duna-Tisza-közén, Tiszántúlon terjed hit-list(a) vezető lesz népszerűségének kulcsa  nem idegen  nemzeti szabadság küzdelmének ideológiája  feudális renddel szemben áll Bullinger-párti magyarok

13 Kálvini szakácsok Kalmáncsehi Sánta Márton Szegedi Kis István
Méliusz Juhász Péter - a „kálvinista Róma” lelkésze, püspöke Huszár Gál - református püspök és nyomdász

14 Támogatók jelentős szerepük volt prédikátorok pártfogói
„finanszírozók” családok: Perényi, Nádasdy, Török

15 Egyházszervezet I. 1550-től indul meg kezdetben nem tudatos
az udvar igyekszik meggátolni a kiépülést evangélikus:  „ötvárosi hitvallás”  első evangélikus püspökség  leétrejött a magyar lutheránus egyház  Sztárai Mihály

16 Egyházszervezet II. református:  MJP-nek köszönhető
 Debrecen-Egervölgyi hitvallás  1560-as évek végére kettéválik a két irányzat 1567. debreceni „alkotmányozó zsinat” Ettől számítjuk a magyar református egyház létét!

17 Anabaptista ízek 1520-as évektől - hamar igen népszerű
neves prédikátor = Fischer András Törökszentmiklósi affér 1570. - Karácsony György - „fekete ember” - török kiűzése - fegyver nélkül 

18 Erdély lutheri tanok  királyi udvarba és szászok között népszerű
 prédikátorok: Honterus János, Brassó Heltai Gáspár, Kolozsvár  1550-es évekre kész lett a szászok lutheri egyházszervezete kálvini tanok  1541 után terjedt el

19 Erdély 2.0 1557. tordai ogy. – szabad vallásgyak. I. unitárius tanok
 különösen népszerűek – János Zsigmond  Dávid Ferenc –prédikátor, egyházalapító „az újítás megszállotja” katolikus  lutheránus  református  antitrinitárius 1568. tordai ogy. – „négy bevett vallás”  páratlan vallási tolerancia

20 Keleti-Nyugati kereszténység határa
A siker záloga birtokszerzés szekularizáció címén töröknek kedvező megosztottság hatalmi érdek  hitbéli meggyőződés (D.F.) KIVÉTELEK: - horvátok, székelyek, ruszinok, románok reformáció határa Keleti-Nyugati kereszténység határa

21 Reforkonyha hatása

22 Máig bevált receptek kultúra terjesztője és továbbfejlesztője
eszme, ami egybentartotta az országot 1590. első teljes bibliafordítás  Károli Gáspár vizsolyi Bibliája (Sylvester János – Újtestamentum)  mérföldkő a magyar nyelvű irodalom számára (Szenci Molnár Albert) nyomdák & könyvbiznisz fejlődő oktatás  kollégiumok

23 Eltérő fűszerezés

24 Összehasonlítás Mo. Ny-Európa háttér
Mo. Ny-Európa háttér politikai, gazdasági és társadalmi feszültség harcok kevesebb másodlagos a vallási színezet számos összecsapás eltérő vallás = eltérő hatalmi érdek társadalmi fanatizmus gyenge erős  egyház/hierarchia súlya kevésbé fontos és lényeges egyház = óriási hatalom utózöngéi kulcsfontosságú a kultúra fejlesztésében

25 Mai menü Előétel Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai Főfogások Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából Ellenreformkonyhai különlegességek Desszert Korunk zamata

26 Ellen-reformkonyha jelentése kettős
a) a katolikus egyház megtisztítása a világi elemektől b) protestantizmus támadásai elleni védekezés cél : hírnevének visszaállítása + hívek vissza- csábítása Európában  16. sz. második fele – elindítója a tridenti zsinat ( ) Mo.-n 17. sz - Habsburg Rudolf trónralépése

27 Miért kell ellenreform?
kevés egyházi személy – világi, dilettáns kieső főpapi jövedelmek = gazd. az udvar fokozatosan elveszítette támogatóit = politika első lépések:  Oláh Miklós, esztergomi érsek - reformzsinatok összehívása SIKERTELEN! - jezsuiták betelepítése!

28 Főkukták jezsuiták: Loyolai Szent Ignác alapította 1540.
„pápaság diplomatái” vándormisszionáriusként járták az országot  cél: földesurak katolikus hitre való visszacsábítása (cuis regio eius religio) kezükbe vették az oktatást Mária-kultusz elterjesztői

29 ??? 1611. nagyszombati zsinat = kidolgozzák a mo.-i ellenref. programját 1600-as évek eleje – protestánsüldözés = templomok vissza/elvétele = vagyonelkobzás hűtlenségi perek – protestáns főurak elítélése  területek visszaszerzése

30 PP, a konyhatündér I. református nemesi családba született 1570-ben
jezsuita iskolába járatták 1583-ban rekatolizált Rómában, Krakkóban tanult

31 A titkos recept térítés személyes meggyőzéssel, megfelelő oktatással, hitvitákkal sikerült összeegyeztetnie a katolikus hitet a nemzeti érdekkel katolicizmus = központosítás protestantizmus = rendiség folyamatosan munkálkodott a rendi jogok védelmében (is)  rekatolizálás ≠ hazaárulás (Thurzók, Eszterházyak, Nádasdyak)

32 Étrendváltás rekatolzálás = politikai érdek is előnyei: hivatali cím
felemelkedés török kiűzése (?) a Hódoltságban nem terjedhetett!

33 PP, a konyhatündér II. 1616. esztergomi érsek bécsi papnevelde
pozsonyi jezsuita kollégium 1635. nagyszombati egyetem létrehozása = első - mai napig fennálló - egyetemünk kiadta prédikációit, készített hitvitázó iratokat 1629. zsinat - papság erkölcsének javítása (Pázmány – a kis huncut) megalapítása

34 E.R.K. és Erdély nem változott az étrend
üldözetések, felségárulási perek fegyvert fogtak a protestantizmus és függetlenségük védelmében Bocskai szabadságharc ( ) 1606. bécsi béke – szabad vallásgyak. a protestánsoknak Pázmány & Erdély: ~ Bocskai - szuverenitása elengedhetetlen Mo. fennmaradása és a rendi jogok megtartása

35 ?? - ízfokozó 1600-as évek második fele
hitbéli különbségek  politikai feszültség nyíltabban üldözték a protestánsokat egészen addig… összefognak az üldözöttek az udvar ellen (vez.: Thököly Imre) 1681. soproni ogy. biztosította ismét a szabad vallásgyakorlatot! Ellenreformáció eredménye:  ismét többségben a katolikusok

36 ELLEN Reforkonyha hatása

37 ?? nyomdák, iskolák alakultak egyetem!!!
1626. megszületett az első teljes katolikus bibliafordítás Káldi György tollából barokk – a katolikus megújulás stílusa irodalom – Zrínyi Miklós, PP hitvitái

38 Mai menü Előétel Nyugat-Európa reformkonyhai specialitásai Főfogások Ízek a XVI. század hazai reformkonyhájából Ellenreformkonyhai különlegességek Desszert Korunk zamata

39 I. Katolikus II. Református III. Evangélikus
Utolsó morzsák 18. század – az ellenreformáció lezárultával kialakul Mo. vallási térképe ma:  27 elismert egyház I. Katolikus II. Református III. Evangélikus

40 Egészségetekre!


Letölteni ppt "- Avagy Reformáció És Ellenreformáció Magyarországon"

Hasonló előadás


Google Hirdetések