Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A REFORMÁCIÓ ÉS HATÁSA A MAGYAR MŰVELŐDÉSBEN

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A REFORMÁCIÓ ÉS HATÁSA A MAGYAR MŰVELŐDÉSBEN"— Előadás másolata:

1 A REFORMÁCIÓ ÉS HATÁSA A MAGYAR MŰVELŐDÉSBEN
Wolfgang Lazius: Magyarország térképe (1552)

2 A reformáció előzményei
Az előreformátorok tanai hozzájárultak a reformáció elterjedéséhez hazánkban, A Szepességben és a bányavárosokban már a 15. században huszita gyülekezetek alakultak és több huszita templom is felépült. Magyarország főpapjai és főnemese részt vettek a konstanzi zsinaton (1414), sürgették az egyházi reformok bevezetését. Luther Márton és az 1517-es wittenbergi tételek híre is hamar eljutott az országba. Mária, II. Lajos felesége, döntéseit német tanácsosok segítették. Már a mohácsi vész előtt érzékelhető volt a Magyar Királyságban a reformáció hatása. II. Lajos Mária királyné

3 A lutheri reformáció megjelenése Magyarországon
1521- a budai főiskola tanárai Luther szellemében tanítanak Fiatalok látogatják a wittenbergi egyetemet 1520-as évek – a nyugat-magyarországi, felvidéki és erdélyi városok polgársága megismerkedik a lutheri tanokkal- csatlakoznak Az új hit ellenségei A reformáció első szakasza – Honterus János ( ) és Stöckel János ( )

4 A kálvini reformáció megjelenése Magyarországon
1550-től érezhető – Zwingli és Kálvin hatása Kálmáncsehi Sánta Márton (?-1557) Szegedi Kis István ( ) Méliusz Juhász Péter ( )

5 Az antitrinitáriusok megjelenése Magyarországon
Az antitrinitáriusok (unitáriusok) –a reformáció radikális ága –tagadják a szentháromságot Dávid Ferenc ( ) az unitárius egyház megalapítója

6 A katolikus egyház helyzete a reformáció korában Magyarországon
A 16. században a katolikus egyház elveszti befolyását A király püspökségeket adományoz A szerzetesrendek sorra megszűnnek A pálosok és a ferencesek

7 Magyarország felekezetei a 16. században
Keleti területek, Erdély – reformátusok Felvidék – evangélikusok Erdély – unitáriusok Katolikusok 1568 – Torda, országgyűlés - határozat: Európában példa nélkül. „Vallási nézetei miatt üldözni senkit nem szabad.” A protestánsok száma Magyarországon 75 %. János Zsigmond ( ) Izabella királyné és Szapolyai János fia

8 KÖNYVKULTÚRA Új szakasz kulturális fejlődésünkben - megindul a magyar irodalmi nyelv kialakulása. Európai – magyarországi könyvkultúra A török által megszállt területek könyvkultúrája A nyomtatott könyv elterjedése Magyarországon - a reformáció jegyében ( ) - az ellenreformáció jegyében ( sz. vége) A reformáció könyvkultúrája hazánkban - könyvnyomtatás, nyomdák - iskolai könyvtárak - főúri könyvtárak - világi jellegű magánkönyvtárak

9 ISKOLAPOLITIKA A plébániai és plébániai iskolák protestáns kézbe kerülnek A nép írni-olvasni tanítása A legjelentősebb iskolák: Debrecen, Sárospatak, Kolozsvár, Gyulafehérvár Egyetemek

10 A magyar reformáció főbb alakjai
Dévai Bíró Mátyás (Buda, Debrecen, Kassa) Sylvester János (Sárvár) Sztrárai Mihály (Tolna, Baranya) Gálszécsi István, Batizi András (a török uralta területek reformátorai ) Mélius Juhász Péter (Debrecen) megalapította a magyar kálvinista egyházat, ekkor kapta a város a “kálvinista Róma” elnevezést. Heltai Gáspár, Dávid Ferenc (Erdély) Károli Gáspár (a királyi Magyarország reformátorai) Honterus János (szász reformátor)

11 DÉVAI BÍRÓ MÁTYÁS 1500?-1545 Az első nagyhatású magyar reformátor
Tanulmányok: Krakkó, Wittenberg Magyar nyelvű tankönyve: Orthographia Ungarica, azaz igaz írás módjáról való tudomány. Magyar nyelvű hittani kézikönyve: Az tíz parancsolatnak, ah hit ágazatainak, a mi atyánknak és a hit pecsétinek röviden való magyarázatja (Krakkó 1538) Vitairatai Dévai Bíró Mátyás bírái előtt

12 SYLVESTER JÁNOS 1504?- 1551 Tanulmányai: Krakkó, Wittenberg
Életműve: Sárvár –iskola és nyomda korrektor: Abádi Benedek Nyelvtana: Grammatica Ungarolatina (Sárvár, 1539) Újszövetség fordítása (Sárvár,1541) Esszéi (a magyar értekező próza első képviselője) Újszövetség fordítás Betűi (fametszet) Illusztrációk az Újszövetségből

13 Brassó – Fekete templom
HONTERUS JÁNOS Tanulmányai: Basel – egyetem + fametszés és nyomdászat. Életműve: visszatér Brassóba. Nyomdát alapít. 1543-ban kinyomtatja "Reformationsbüchlein für Kronstadt und das Burzenland" - "Apologia" 1547-ben a "Kirchenordnung aller Deutschen in Siebenbürgen" - egyházi szabályzat. 1546 – Brassó - első papírgyár Nevelés - újjászervezi a brassói iskolát új épület, saját könyvtár. Az iskola működési szabályzata: "Constitutio Scholae Coronensis" (1543) és diákegylet. Tankönyvek – verses forma, térképek. Brassó – Fekete templom

14 HELTAI GÁSPÁR 1510?-1574 Tanulmányai: Wittenberg (1543- ?) Életműve:
1550- Kolozsvár, nyomdát alapít között – kiadja a Bibliát 1566 -Száz fabula (fordítás – erkölcsi tanulságok) 1575 – magyar történelem (Chronica) Heltai Gáspár pecsétje

15 KÁROLI GÁSPÁR 1526 - 1591 Tanulmányai: Brassó, Wittenberg Munkássága:
legjelentősebb munkája a Biblia teljes fordítása. A fordítás 1590-ben Vizsolyban nyomtatásban is megjelent, példányban. Mára 52 példány maradt fenn, ebből 24 található Magyarországon. Károli Gáspár szobra, Gönc

16 SZENCI MOLNÁR ALBERT Tanulmányai: Wittenberg, Heidelberg, Strassburg, Herborn Életműve: 1603- Altdorf –latin-magyar szótár (Dictionarium latino-ungaricum és Ungaro-latinum, Nürnberg, 1604 ) Nyelvtana: (Novae grammaticae ungaricae … lifbri duo, Hanau, 1610) 1624 – Erdély, Kolozsvár – Bethlen Gábor támogatása – megbízásából lefordítja Kálvin Institutióját, Az keresztyén religióra és az igaz hitre való tanítás (Hanau, 1624) Szenci Molnár Albert Latin-magyar szótára Sírja, Kolozsvár

17 A magyar reformáció támogatói
Bethlen Gábor ( ) Nádasdy Tamás ( )

18 NÁDASDY TAMÁS SZEREPE A MAGYAR MŰVELŐDÉSBEN
Kapcsolata Melanchtonnal Sárváron iskolát alapít A nyomda-vezetője:Sylvester János Várépítészet Díszterem Sárvár, Nádasdy vár bejárat Nyomda

19 Nádasdy és Tinódi 1526-Mohács –az ország három részre szakad
Megjelennek a vándor költők és lantosok. Új műfaj – a históriás ének. Legjelentősebb művelője: Tinódi Lantos Sebestyén. Művészetével megteremtette az első önálló magyar műzenei stílust: ének –lantkísérettel. Gyűjteménye a Cronica (1554-Kolozsvár) Élete utolsó időszakát Nádasdy Tamás sárvári birtokán töltötte. Művei a XVI. századi magyar műzene kiemelkedő jelentőségű alkotásai.

20 BETHLEN GÁBOR MŰVELŐDÉSI TÖREKVÉSEI
Gyulafehérvári udvara – művelődési központ Diákok külföldi tanulmányainak támogatása 1622 – Gyulafehérvár, református kollégium alapítása, külföldi professzorok Könyvtár Bethlen Gábor tudósai között (Dósa Géza festménye, 1870)

21 A MAGYAR ZENE A REFORMÁCIÓ KORÁBAN
Hangszeres zene A kor világhírű magyar lantvirtuóza és zeneszerzője Bakfark Bálint. Egyedülálló, lantfantáziái a XVI. századi európai hangszeres zene legértékesebb alkotásai. Magyar táncok, más néven Ungarescak , melyek igen népszerűek lettek Európa-szerte. Többségük a dudával kísért hajdútánc típusához tartozik. Bakfark Bálint


Letölteni ppt "A REFORMÁCIÓ ÉS HATÁSA A MAGYAR MŰVELŐDÉSBEN"

Hasonló előadás


Google Hirdetések