Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ú J KÖZOKTATÁSI ( KÖZNEVELÉSI ) T ÖRVÉNY 2012. S ZEPTEMBER 1. ELTE PPK 2013. SZEPTEMBER 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ú J KÖZOKTATÁSI ( KÖZNEVELÉSI ) T ÖRVÉNY 2012. S ZEPTEMBER 1. ELTE PPK 2013. SZEPTEMBER 17."— Előadás másolata:

1 Ú J KÖZOKTATÁSI ( KÖZNEVELÉSI ) T ÖRVÉNY 2012. S ZEPTEMBER 1. ELTE PPK 2013. SZEPTEMBER 17.

2 Létszámadatok (2013. szept. 1.) •Gimnáziumba jár (összesen): 190.000 tanuló •Szakközépbe jár (összesen): 228.000 tanuló •Szakiskolába jár (összesen): 130.000 tanuló •Gimnáziumot kezd (összesen): 39.000 tanuló •A 2013/2014-es tanévben tanít: 150.000 pedagógus •Magyarország legjobb vegyes típusú középiskolájában kezd: 7.a: 35 fő; 9.b/Ny, 9.c/Ny, 9.d/Ny, 9.e/Ny: 18-18 fő

3 A budapesti középiskolák rangsora •1. Fazekas Gimnázium •2. Szent István Gimnázium •3. ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium •4. ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola •5. ELTE Radnóti Miklós Gimnázium •6. Eötvös József Gimnázium •7. Városmajori Gimnázium •8. Piarista Gimnázium •9. Kempelen Farkas Gimnázium •10. Veres Péter Gimnázium

4 A „v idéki” középiskolák rangsora •1. Lovassy László Gimnázium, Veszprém •2. Révai Miklós Gimnázium, Győr •3. Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza •4. Nyugat-magyarországi Egyetem Bolyai János Gyakorló Gimnázium, Szombathely •5. Herman Ottó Gimnázium, Miskolc •6. Fazekas Mihály Gimnázium, Debrecen •7. Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Budaörs (az egyesített abszolút rangsorban: országos 17.) •8. Batthyány Kázmér Gimnázium, Szigetszentmiklós •9. Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged •10. Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

5 A korábbi közoktatási rendszer néhány sarokpontja •Törvény a közoktatásról - törvényi szint •Erre épülő Nemzeti Alaptanterv (NAT) – kormányrendeleti szint •Erre épülő kerettantervek – miniszteri rendelet szint •Erre épülő pedagógiai program, helyi tanterv – helyi (önkormányzati) szint –A tantestület dolgozta ki és fogadta el – 30 %-os mozgástér –A fenntartó (önkormányzat) hagyta jóvá – szándéka és lehetősége szerint finanszírozta

6 A 2012. szept. 1-én életbe lépett köznevelési törvény néhány sarokpontja •Törvény a köznevelésről - törvényi szint •Erre épülő Nemzeti Alaptanterv (NAT) – kormányrendeleti szint •Erre épülő kerettantervek – miniszteri rendelet szint •Erre épülő pedagógiai program, helyi tanterv – a tantestület fogadja el, az igazgató hagyja jóvá (2012. dec. 31-éig – kitolódott 2013. márc. 31-éig) – 10%-os mozgástér –A fenntartónak (tankerület) ill. a működtetőnek (önkormányzat) törvényességi, finanszírozási egyetértési joga van.

7 2012. szept. 1. •Azonnal életbe lép a 16 éves tankötelezettség, akiket 2012-ben vettek fel, már csak 16 éves korukig tankötelesek. •9. évfolyamon életbe lép a mindennapos testnevelés (1., 5., 9. évf.) –9. b, c, d, e: 20 éve 4 ó./hét; –9. a: eddig 3 ó./hét – mostantól 4 ó./hét –Heti legf. 2 óra lehetséges tömegsport, ill. egyesületi szakosztályok keretében (tagdíjmentesen!) –Uszoda, külső pályák – saját diákok, „külső” diákok ??

8 2012. szept. 1. – dec. 31. •Alapító okirat felülvizsgálata •SZMSZ felülvizsgálata (a 97.§ alapján) •Pedagógiai program, helyi tanterv felülvizsgálata Alapelv: biztosíts az iskoláknak legalább annyi időt helyi tantervük elkészítésére, mint amennyire a kormányzatnak szüksége volt a NAT alapján a kerettantervek elkészítésére!

9 2013. jan. 1. •Az önkormányzati iskolák állami fenntartásba kerülnek. •Az intézményvezetői megbízást a miniszter (államtitkár) adja. •Az iskolafenntartás és az iskolaműködtetés kettéválik –Iskolafenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) •Országos szint •Megyei szint – megyei tankerület •Járási szint – járási tankerület –Iskolaműködtető: a korábbi fenntartó (önkormányzat)

10 2013. jan. 1. – az állam az iskolafenntartó •Az állam (a járási tankerület) dönt minden pedagógiai, pedagógust érintő kérdésben •Az igazgató helyett a KLIK elnöke (a járási tankerület vezetője) a munkáltató, ő dönt egy pedagógus elbocsátásáról, egy új tanár felvételéről •A tankerület értékeli majd a pedagógusok munkáját (szakfelügyelet). •„Mivel egy járáson belül minden tanár ugyanannak a tankerületnek az alkalmazottja, módunk lesz, hogy iskolabezárás nélkül is javítsuk a szaktanári ellátottságot a tanárok utaztatásával.”

11 2013. jan. 1. – központi tankönyvkijelölés •2013. jan. 31-ig a Tankönyvellátóval (KELLO) kell tankönyvellátási szerződést kötni (a 2013/2014-es tanévben kizárólag ez a cég jogosult forgalmazni tankönyveket) •Egységes tanterv – egységes tankönyv

12 Középiskola típusok 2013. szept. 1-jétől •Gimnázium –Nyolcévfolyamos –Hatévfolyamos –Négyévfolyamos (vagy 4 +1) •Szakközépiskola •Szakiskola •Mostantól: gimnázium vagy szakközépiskola!

13 7. 8. 9. 10. 11. 12.13. 12. 11. 10. 13. 12. 11. 10. ÉRETTSÉGI ORIENTÁCIÓS SZAKASZ SPECIALIZÁCIÓS SZAKASZ FAKT. VÁLASZTÁS 13. (14) 14. (15) OKJ - fotográfia OKJ mozgóképi animáció Felsőoktatás Természet tud Szakközép Társadalom tud. 18-19 év 9. Elők. évf.

14 2013. szept. 1-jétől •Egész napos általános iskola (16 óráig) •Pedagógus életpálya modell •Intézményvezetők létszáma, óraszámai •A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és létszámuk meghatározása, munkáltatása (fenntartó – járási tankerület) •A gazdasági, ügyviteli, kisegítő és más alkalmazottak létszámának meghatározása munkáltatása (működtető - önkormányzat)

15 A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők és létszámuk meghatározása, munkáltatása (fenntartó – járási tankerület) •Marad: –Laboráns 2 fő, iskolapszichológus 1 fő, •A fenntartó döntésétől függ: –Szociálpedagógus -1 fő, ifjúságvédelmi felelős -0,5 fő, szabadidő szervező -0,5 fő, rendszergazda – 0,5 fő •Új lehetőség: •Pedagógiai asszisztens +6 fő (0-ra csökkent), könyvtáros +0,5 fő, •Megemelt kötelező óraszám (22 → 26): –- 8 fő

16 A nevelő-oktató munkát nem közvetlenül segítők és létszámuk meghatározása, munkáltatása (önkormányzat) Bizonytalan: -Gazdasági vezető -Gazdasági ügyintéző -Számviteli ügyintéző -Pénztáros -Munkaügyi ügyintéző -könyvelő

17 Program – feladatfinanszírozás? •OKJ-s képzések •EBCL, ECDL, EURO vizsgaközpontok •Nemzetközi kapcsolatok •Illyés Napok •Matek, angol tehetséggondozó táborok •Felvételi vizsgák szervezése, lebonyolítása •Egyosz Nap, Egészségnap •Sítábor, vizitábor, gólyatábor •Ökoiskolai tevékenység

18 2013. szept. 1-jétől •A pedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bérét a központi költségvetés finanszírozza. –Budaörsi pótlék, cafetéria, ofő-pótlék, jutalmak – contra új pedagógus munkaidő és bértábla •A jelenlegi fenntartó által (önként) finanszírozott heti foglalkoztatási időkeret: –Szociálpedagógus: 26 óra –Csoportbontás: 65 óra –Munkaközösség vezetők: 14 óra –Általános iskolások úszása: 34 óra •Erkölcstan ill. a helyette választható hittan indulása –Hány felekezet indíthat hittant-oktatást, egyházzá nyilvánítási viták, megfelelő oktatói végzettség, személyiségi jogok

19 2013. szept. 1-jétől – pedagógus életpálya modell •pedagógus életpálya (előmeneteli) rendszer – a magasabb fokozatba lépés először 2014. szept. 1-jétől •Gyakornok: 0 – 2 tanév (23 – 25 éves kor), minősítő vizsga után: •Pedagógus I. fokozat 3 – 6 tanév (25 – 31 éves kor); minősítési eljárás után megcélozható a: •Pedagógus II. fokozat 7 – 14 tanév (31 – 37 éves kor); szakvizsga + újabb minősítési eljárás után: •Mesterpedagógus (kutatótanár) fokozat cca. 38 éves kortól •A nyugdíjkorhatártól 10 évre levők (52 évesek) mentesülnek az eljárástól, választhatják a Pedagógus I. kategóriát.

20 A pedagógusok munkaideje (2013. szept. 1-jétől) •Kötött munkaidő (80 %) – 32 óra – az intézményvezető határozza meg, •Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő: 22 – 26 ó. –Tanóra, szakkör, tanulószoba, tervezett helyettesítés, stb (szerepel a tantárgyfelosztásban). •Fennmaradó rész: –27 – 32 óra (felügyelet, kíséret, DÖK, dokumentumkészítés, eseti helyettesítés, stb.) –32 ó. fölötti résszel teljesen szabad rendelkezés –Összterhelés (ma 22+6) csökken (28 ó. helyett „csak” 26 ó.) –Az eseti helyettesítés 26 óra felett max. 2 ó/nap, max. 3 nap/hét.

21 A pedagógusok munkaideje (2013. szept. 1- jétől) •Megegyezik-e egy 22 órás és egy 26 órás matektanár fizetése? –Igen, az igazgató felelőssége az egyenletes terhelés. •A 27. órától jár-e túlóradíj? –26-nál nem lehet több tervezett óra → nincs túlóra

22 A nyugdíjhoz közel •10 évvel nyugdíj előtt(ől) nem köteles minősíttetni magát, marad ott ahol van, min. P I.-ben. •5 évvel a nyugdíj előtt(ől), legalább 20 éves tanítás esetén kérheti heti munkaidejének csökkentését. Az óraszámcsökkenés 50%-ának megfelelő fizetéscsökkenéssel (67.§). (Mi van 22 – 26 óra „között”, 22 óra alatt, ha az iskola nem tud órát biztosítani?)

23 Nyelvi előkészítő (0.) évfolyam •A kritériumokat a 2014/2015-ös tanév végéig kell teljesíteni –A tanulók legalább 60%-a B2 szintű nyelvvizsgát szerez 3 éven belül –A második idegen nyelvből az érettségiig a tanulók legalább 50%-a B2 szintű nyelvvizsgát szerez –A kerettanterv mennyire támogatja ezt?

24 50 óra közösségi szolgálat (133.§) •A teljesítést először a 2016. jan. 1. után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. •Területek: –Egészségügyi –Szociális és jótékonysági –Kulturális és közösségi –Stb. •Dokumentálás: –Osztálynaplóban, törzslapon –Tanulói napló vezetése, stb.

25 Hat évfolyamos gimnázium •A kritériumokat a 2016/2017-es tanév végéig kell teljesíteni –6 évfolyamos kerettantervre épülő helyi tanterv –Az OKM eredmények az elmúlt 3 évben (10. évfolyamon) legyenek az orsz. átlag fölöttiek –Legalább 120%-os (túl)jelentkezés –A tantárgyakat mesterfokozatú tanárok tanítsák –A pedagógusok legalább 50%-a legalább 2 tárgyból mestertanár legyen


Letölteni ppt "Ú J KÖZOKTATÁSI ( KÖZNEVELÉSI ) T ÖRVÉNY 2012. S ZEPTEMBER 1. ELTE PPK 2013. SZEPTEMBER 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések