Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Őri Józsefné - Tuza Tibor - Ungvári Jánosné Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Debrecen.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Őri Józsefné - Tuza Tibor - Ungvári Jánosné Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Debrecen."— Előadás másolata:

1 Őri Józsefné - Tuza Tibor - Ungvári Jánosné Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Debrecen

2 Projekt célok és feladatok 1. CÉLOK  az uniós és hazai fejlesztési források hatékony és eredményes felhasználása  uniós és nemzetközi jó gyakorlatok és fejlesztési programok adaptációja, valamint az önálló innováció ösztönzése által a területi hálózati tanulás támogatása FELADATOK o az együttnevelésre irányuló gyakorlat további elterjesztése az oktatási intézményekben, ezáltal az esélyteremtéshez történő hozzájárulás erősítése o együttműködési megállapodás kötése a referencia intézményekkel. o az Észak-alföldi regionális döntés- előkészítő és javaslattevő testület működtetése és adminisztrációja

3 Projekt célok, feladatok 2. CÉLOK  együttnevelésre irányuló gyakorlat további elterjesztése az oktatási intézményekben, ezáltal az esélyteremtéshez történő hozzájárulás erősítése.  újszerű oktatási, tanulásszervezési, intézményirányítási módszerek szélesebb körű alkalmazása az oktatási intézményekben megalapozva ezzel az élethosszig tartó tanulás és jobb munkaerő- piaci esélyek biztosítását. FELADATOK o hálózati szolgáltatások regionális és központi koordinációjának tervezésében és megvalósításában való együttműködés kialakítása és erősítése o a hazai „ j ó gyakorlatok” összegyűjtése, megfelelő formában történő közvetítése a komp-háló iskoláinak. o információs rendszerműködtetése, szolgáltatása a projekt szereplői számára. o képzési szolgáltatók, mentorok, tanácsadók, kompetencia alapú oktatási taneszközök közvetítése a TÁMOP pályázatot nyert iskolák számára.

4 Projekt célok és feladatok 3. CÉLOK  az uniós és hazai fejlesztési források hatékony és eredményes felhasználásának segítése a közoktatás területén  helyi és regionális szintű fejlesztési igények katalizálása, azokat kiszolgáló pedagógiai programok kialakítása FELADATOK o adatbázisok kiépítése és működtetése o fejlesztések területi szintű koordinációja, regionális referenciaintézmény-hálózat és hálózatkoordinációs központ létrehozása o kapcsolattartás a központi szervekkel, a referencia iskola minősítési feltételrendszerének kidolgozása, előminősítés végzése o támogató szakmai szolgáltató háló megteremtése a regionális közoktatás szereplői, és a Projektiroda szolgáltatásait igénybe vevők között

5 Projekt célok és feladatok 4. FELADATOK o a TÁMOP 3.1, 3.3-as nyertes iskola segítése számára megfelelő szolgáltató megtalálása. o a frissen megjelent TÁMOP pályázatok kiajánlása o 34 információs előadás, műhelymunka tartása, nyilvánosság biztosítása o adatbázisok közzététele, naprakész kérdező felület kialakítása az interneten, telefonos ügyfélszolgálat létrehozása okomplex intézményi tanácsadók, mentor szaktanácsadók közvetítése, együttműködő intézmény-igazgatók feladatainak segítése CÉLOK  a központi fejlesztések regionális disszeminációjának elősegítése az intézményi integráció szakmai támogatásához eszközök fejlesztése  helyi és regionális szintű fejlesztési igények katalizálása, azokat kiszolgáló pedagógiai programok kialakítása

6 MegnevezéseNagyságHatásterületFőbb társadalmi, gazdasági jellemzők / megjegyzések Közvetlen célcsoportok Közoktatási intézmények vezetői cca. 3.300 fő Az észak-alföldi régió 3 megyéje (27 kistérség) A régió intézményvezetőinek ca.70%-a vállalná a referenciaintézménnyé minősítést. Jelentős részben nyitottak az új tanulásszervezési és pedagógiai módszerek bevezetésére. Az innovatív szemlélet egyre inkább jelen van, szervezeti, módszertani és infrastrukturális fejlesztések terén is történtek már előrelépések. Közoktatási intézmények pedagógusai 27.200 fő Az észak-alföldi régió 3 megyéje (27 kistérség) A projekt által elérni és megnyerni tervezett egyik fő célcsoport a régió pedagógusai. A kommunikációs üzenet célja egyrészt az érdeklődés felkeltése, másrészt az innovatív tevékenység ösztönzése az oktatásban. Hangsúlyos még az intézmények és a pedagógusok közötti kooperáció erősítése is. Mindezek eléréséhez a személyes kommunikáción túl az információs kiadványok és a szakmai rendezvények is fontosak. Szakmai szolgáltatók 17 OM- azonosítóval rendelkező szakmai szolgáltató intézmény. Az észak-alföldi régió 3 megyéje (27 kistérség) A szakmai szolgáltatást nyújtók köre széles, és folyamatos változás alatt áll, melynek következtében konkrét statisztikai adatokkal csak kisebb részük azonosítható.

7 MegnevezéseNagyságHatásterületFőbb társadalmi, gazdasági jellemzők / megjegyzések Közvetett célcsoportok Civil szervezetek 2.657Az észak-alföldi régió 3 megyéje (27 kistérség) A régióban működő összes civil szervezetek száma projekt szempontjából fontosnak mondható oktatással, szabadidő-szervezéssel és sporttevékenységgel foglalkozó civil szervezetek száma 2657. Ebből oktatással 972, szabadidős tevékenységgel 893 és sporttevékenységgel 792 foglalkozik. A civil szervezetek jelentős részének tevékenysége szem előtt tartja a komplex fejlesztés követelményeit. Közoktatási intézmények tanulói 300.274Az észak-alföldi régió 3 megyéje (27 kistérség) A régió közoktatási intézményeiben közel 300ezer tanuló jár. Érintettek Tanulók szüleicca. 600.000Az észak-alföldi régió 3 megyéje (27 kistérség) A régióban cca. 600ezer lakosnak jár közoktatási intézménybe a gyermeke. Regionális döntéshozók cca. 30 főAz észak-alföldi régió 3 megyéje (27 kistérség) Szerepük a helyi és regionális politikai illetve gazdasági helyzet alakítása által a projekt megvalósulására közvetett kihatással van.

8

9

10

11

12 • Konzorciumvezető: Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Debrecen • Konzorciumi tag: HUNNIAREG Pedagógiai Intézet, Debrecen • Konzorciumi tag: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete, Nyíregyháza

13 Projektmenedzser Projekt asszisztensGazdasági vezetőSzakmai vezető Pedagógiai szakterületű munkatárs Digitális szakterületű munkatárs Projektkoordinátor Nyíregyháza Szervezési asszisztens Projektkoordinátor Szolnok Szervezési asszisztens

14 Főpályázó : a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Főbb tevékenységeink:  pedagógiai szakmai szolgáltatások biztosítása  pedagógiai szakszolgálat működtetése  otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai gondozás)  önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásainak koordinálása  beszéd-, értelem-, és személyiségvizsgálat biztosítása

15 Az intézmény működésének általános elvei:  szolgáltató-fejlesztő jellegű működés megvalósítása  rugalmas, az adott szakmai feladat jellegéhez és tartalmához igazodó működési, valamint szervezeti módok, formák kialakítása  közvetlen, sokoldalú és partneri viszonyon alapuló kapcsolatrendszer kiépítése  öntevékeny, kezdeményező és együttműködésre kész magatartás a feladatvégzésben

16 A konzorciumi tagok bemutatása Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete Alaptevékenység:  pedagógiai szakszolgálat ellátása  pedagógiai szakmai szolgáltatás  szakképzési szakmai szolgáltatás  közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás  egyéb kiegészítő tevékenységek: pl.  felnőttképzés,  távoktatás, tankönyv és taneszköz segédletek fejlesztése,  konferencia szerevezés,  gyermeküdültetés stb. HUNNIAREG Pedagógiai Intézet Alaptevékenység:  a kompetencia alapú nevelés, oktatás képzés szakmai támogatása  szakértői és szaktanácsadói szolgáltatás  korszerű pedagógiai információk továbbítása  közművelődési intézményi minőségirányítási programok folyamatos korrekciójában  pályázatok írása, pályázatfigyelés  egyéb tevékenységek:  tanfolyamok szervezése,  tankönyv és taneszköz-kutatás,  Regionális és országos szakmai konferenciák szervezése.

17  Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet : • menedzsment biztosítása • megyei és regionális működés biztosítása • támogatóval és Közreműködő Szervezettel való kapcsolattartás • több régióval való együttműködés • a projekt szakmai és pénzügyi irányítása • a központi iroda működésének biztosítása

18  HUNNIAREG Pedagógiai Intézet : • a Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektiroda működtetése • helyi és megyei szintű koordináció ellátása • helyi és megyei szintű kapcsolattartás • főpályázó munkájának támogatása • a releváns szakmai és pénzügyi tervek megvalósítása

19  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete : • a helyi programiroda működtetése • helyi és megyei szintű koordináció ellátása • helyi és megyei szintű kapcsolattartás • főpályázó munkájának támogatása • a releváns szakmai és pénzügyi tervek megvalósítása

20  A projektvezető szervezetek és a 10 fős stáb már bizonyította a feladatra való alkalmasságát a korábbi PHARE, HEFOP pályázatokban,  A régió 20-25%-a már bizonyította innovációs képességét, a további 75-70 %-ot kell mobilizálnunk  A régió 1200 intézményegységéből, 200-at az intézményegységeket is figyelembe véve hozzávetőlegesen 300 feladat ellátási helyet tudunk bevonni a megvalósításba.  A régióban működő pedagógiai szakmai szolgáltató szervezek és egyéni vállalkozásban működő pedagógiai szolgáltató magánszemélyek száma közel 200, amelyek közül megállapodás keretében közel 70-nel kívánunk együttműködni.  A lehetséges referencia intézmények száma 200, melynek egynegyedét, azaz 50 intézményt kívánunk referencia feladatokra felkészíteni, azokat hálózatba bevonni.

21  A régió 27 kistérségében kistérségenként átlag két referencia intézménnyel fogunk rendelkezni  34 szakmai napot tartunk 2 év alatt (konferencia, workshop, pályázati tájékoztató fórumot, egyéb rendezvényt)  A fejlesztésekkel és pályázatokkal kapcsolatban átlagosan két hetenként egy, két év alatt összesen 48 információs napot  Adunk legalább 50 pályázati javaslatot, ajánlást az intézményfenntartók számára  Önjáró referenciaintézmény-hálózat fog működni hozzájárulva az esélyegyenlőségi programok sikeréhez.

22 Legsürgősebb megoldást igénylő feladataink  támogatási szerződés megkötése  a projektiroda pénzügyi, dologi és személyi hátterének megteremtése  információs adatbázisok kialakítása, továbbfejlesztése  felmérés készítése az adatbázis számára  a TÁMOP-nyertes iskolák, szolgáltatók összegyűjtése a régióban  a partneri viszonyok tisztázása, együttműködési szerződéskötések

23 Köszönöm megtisztelő figyelmüket Köszönöm megtisztelő figyelmüket !


Letölteni ppt "Őri Józsefné - Tuza Tibor - Ungvári Jánosné Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet, Debrecen."

Hasonló előadás


Google Hirdetések