Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezetés a szociális munkába

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezetés a szociális munkába"— Előadás másolata:

1 Bevezetés a szociális munkába

2 A szociális munka története I.
A szociális munka és a szociálpolitika kor és társadalom függő. Családi, kisközösségi, törzsi szabályok, varázslatok és íratlan normák a bajba jutottak megsegítésére és gyógyítására. Egyházi megoldások a betegek gondozására, istápolása.

3 A szociális munka története II.
Korlátozott városállami, állami beavatkozások a szegények, sebesültek, és katonák támogatására. Feudális rendszer (nem szociális érzékenységből) a társadalmi viszonyokba ágyazottan gondoskodik a jobbágyok, szegények ellátásáról.

4 A szociális munka története III.
Szociális és rendészeti problémák. 1601 I. Erzsébet angol királynő „szociális törvény”. Dologházak XIX. század feudális rendszer nem tud fennmaradni (nem egyéni morál a probléma).

5 A szociális munka története IV.
1816. Budai Jótékony Egyesület Keresetintézet: kézimunkákat végeztek az asszonyok, ezért munkabért kaptak. Ápolda ( ): munkaképtelen asszonyokat ápoltak Munkaiskolák (5 db): arisztokrata hölgyek, szegény polgárlányokat tanítottak Óvoda (1928) Brunszvik Teréz Oskola intézet: kolduló gyerekeket családoknál helyeztek el. XX. század: leépülés, szociális problémák kezelése nem megoldott. 1989. újra beindul a szociális munka,- képzése is.

6 A humán öko-rendszer

7 Jól működő természeti támasz Nem jól működő természeti támasz
Szint Jól működő természeti támasz Nem jól működő természeti támasz I. Kielégített fizikai szükségletek (étel, hajlék, biztonság). A test jól működik, a betegség kezelhető. Az alap fizikai szükségletek kielégítetlenek. A betegség gyakoribb, mint az egészséges állapot. Fogyatékosság lehetséges. II. Hangulat és érzelmek pozitívak, önértékelés jó. Negatív érzelmek lehetségesek, de nem dominánsak. A hangulatok és érzelmek általában negatívak vagy nem kontrolláltak. Alacsony önértékelés. Problémamegoldó és döntéshozó képesség fogyatékos. III. A kapcsolatok vegyesek és általában pozitívak. Küzdelem van, de kezelhető. A szexuális igények kielégítelenek. Hiányoznak az alapvető támaszt és szeretetet nyújtó kapcsolatok ill. ha vannak, akkor destruktívak. IV. A család és/vagy más kis csoportok melegséget, a hozzátartozás érzését nyújtják, a problémák idején pedig támaszt. Hiányoznak a család ill. más kiscsoportok vagy a benne lévő kapcsolatok destruktívak. Nincs közeli hálózat, amihez fordulhatna, amikor erre szüksége lenne.

8 Jól működő természeti támasz Nem jól működő természeti támasz
Szint Jól működő természeti támasz Nem jól működő természeti támasz V. A helyi környezet intézményei és szervezeti alapvető társadalmi szükségleteket nyújtanak pl.: munka, oktatás, lakás, egészségügyi ellátás stb. Közösségi intézmények és szervezetek hiányoznak vagy nem jól működnek. Alapvető szociális szükségletek részben vagy egészében kielégítetlenek. VI. Az egyén egy kultúra vagy szubkultúra részének érzi magát (valláson, hagyományokon, életkoron alapuló), amely viselkedés mintát nyújt, különösen a döntéshozatalok időszakában. A kulturális identitás zavart vagy konfliktusban van. Dominál a rasszizmus, diszkrimináció és/vagy az egyén peremre szorul. Gyors változás kulturális vákuumot vagy elsorvadást idéz elő. VII. Az adott ország törvényei és szociálpolitikája általános biztonság- és igazságérzetet nyújtanak. Az élet- és vagyonvédelem megoldott. A szociális, politikai, gazdasági rendszer nem működik igazságtalan vagy totalitárius. Háború vagy polgárháború nehezíti az egyén életét.

9 A szociális munkás eszközei
tudás (ismeretek) értékek (szív) készségek (kéz, száj)

10 Értékek Pincus és Minaham szerint a hivatás alapértéke:
„Minden embernek egyenlő hozzáférést kell biztosítani az erőforrásokhoz, szolgáltatásokhoz és lehetőségekhez, hogy el tudja végezni a rászabott feladatokat, meg tudjon birkózni a nehézségekkel és realizálni tudja törekvéseit.”

11 A kliensnek szüksége van arra, hogy
Egyénként és ne típusként foglalkozzanak velük, Mind pozitív, mind negatív érzéseiket kifejezhessék, Elfogadják őket mint méltósággal bíró embereket,amikor kifejezik érzéseiket, akkor megértő fogadtatásra és válaszra találjanak Se meg ne ítéljék, se el ne ítéljék őket azokért a nehézségekért, amelyekkel küzdenek, Saját maguk válasszanak és hozzanak meg döntéseket saját életükre vonatkozóan, Biztosak legyenek abban, hogy a róluk szóló bizalmas információt olyan titokban tartjuk, amilyenben csak lehetséges.

12 Ismeretek Általános szociális munka ismeretei
Egy adott gyakorlati terep ismeretei Egy adott intézmény ismeretei Adott kliensrendszer ismeretei Egy bizonyos interakció ismeretei

13 Késségek Az egyén problémamegoldó és kezelő képességeinek erősítése (közvetlen gyakorlat) Az egyén és az őt forrásokkal, szolgáltatásokkal és lehetőségekkel ellátó rendszerek közötti összeköttetés erősítése és biztosítása (erőforrások használata) Az egyént forrásokkal, szolgáltatásokkal és lehetőségekkel ellátó rendszerek hatékony és emberközpontú működésének biztosítása és pozitív hozzájárulás az állandóan változó szociálpolitikához (közvetett gyakorlat)

14 Készségek Kommunikáció Kapcsolatok Eredményesség

15 Szociális munka meghatározása
Egyén Csoport Család közösség Társadalmi szint Nemzetközi szint Intraperszonális szint Interperszonális szint Családi szint Helyi közösség szintje Kulturális szint Ökológiai szint

16 A szociális munka feladata I.
Segítse az egyént abban, hogy problémamegoldó és megbirkózási képességét, kapacitását fejlessze, hatékonyabbá tegye. Segítse az egyén és a forrásrendszerek közötti kapcsolat kiépítését. Erősítse a forrásrendszerek közötti kapcsolatot.

17 A szociális munka feladata II.
Segítse a forrásrendszereken belüli kapcsolatok formálását. Vegyen részt az anyagi javak elosztásában. Képviseljen szociális kontrollt a társadalom felé. Járuljon hozzá a szociálpolitika alakításához, fejlődéséhez.

18 A Szociális Munkások Nemzetközi Szövetsége (IFSW) és a Szociális Munkást Képző Iskolák Nemzetközi Egyesülete (IASSW) által meghatározott szociális munka definíció:

19 A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változásokat, a probléma megoldásokat az emberi kapcsolatokban, valamint segíti az ‘empowerment’-et; az emberi képességek felszabadítását és az emberek felhatalmazását arra, hogy cselekedjenek a jólét fokozása érdekében. Az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával a szociális munka azokon a pontokon avatkozik be, ahol az emberek egymással és társadalmi környezetükkel kerülnek kapcsolatba. Az emberi jogok és a szociális igazságosság alapvető fontosságúak a szociális munkában.

20 A szociális munka definiálása I.
A szociális munkavégzés középpontjában az ember és a környezetével megromlott viszonya áll. Szociális munkavégzés közben az ember (kliens) problémájának megoldása a komplex szemlélet alapján történik. A szociális munka egyének, családok, közösségek körében történik, a problémájuk megoldása céljából.

21 A szociális munka definiálása II.
A szociális munka az elméletek sokféleségén alapuló segítő tevékenység, az emberek problémájának megoldása céljából, melynek ma nincs egyetlen, önálló elmélete. A szociális munka módszerek, készségek (skyllek), ismeretek birtokában végzett segítségnyújtás.

22 A szociális munka definiálása III.
A szociális munka alapja, hogy az egyén (kliens, kliensek) önkéntesen vállalja a részvételt a problémamegoldásban, a szociális szakember pedig a szerződéskötés értelmében kötelezi magát a segítségnyújtásért. (A nem önkéntes kliens/kliensek problémájának érvényesítése a szociális munka szempontjából olyan helyzetben engedhető meg, ha a kliens nem önkéntes elhelyezést kapott pl.: elmegyógyintézetbe utaláskor, valamint általános szabály esetében, mégpedig pl.. Súlyosan sérült gyermek, vagy olyan felnőtt, aki adott pillanatban nem képes dönteni.)

23 A szociális munka definiálása IV.
A szociális munka célja az egyén, család, csoport, közösség problémamegoldó és megbirkózási képességének fejlesztése, a szociális erőforrások közötti kapcsolat kialakítása, erősítése, hatékonyságuk javítása. A szociális munka a szociálpolitikának a gyakorlatban való megjelenítését jelent és a szociálpolitika formálását is tartalmazza.

24 A szociális munka definiálása V.
Professzió, professzionális tevékenység (hivatás). Szociális munka genetikus tudásanyagra épül, melynek alapja az értékrend. A szociális munka szociális problémák kezelését szolgálja, miközben, - ha a szakmaiság kap helyet a problémamegoldásban -, a kliens erőforrásainak mozgósítása, a szabad akaratának érvényesítése is megvalósul.

25 A szociális munka definiálása VI.
A szociális munkán kettős hatású professzionális segítségnyújtást, szolgáltatást értünk. Egyrészt általa a szakember segítséget nyújt egyéneknek, csoportoknak és közösségeknek a problémáik megoldásában. Másrészt hozzájárul ahhoz, hogy megszűnjenek vagy mérséklődjenek azok a strukturális okok, amelyek a problémákat előidézték. A szociális munka a társadalompolitika, szociálpolitika elvi állásfoglalásnak, koncepciójának gyakorlati megvalósítása.

26 A szociális munka alapvető céljai I.
Előmozdítja a marginalizált, a társadalmilag kirekesztett, kisemmizett, sérült és veszélyeztetett emberek, csoportok társadalmi integrációját. Foglalkozik és szembeszáll a társadalomban meglévő gátakkal, akadályokkal, egyenlőtlenségekkel és igazságtalanságokkal.

27 A szociális munka alapvető céljai II.
Mobilizál és együtt dolgozik az egyénekkel, családokkal, csoportokkal, szervezetekkel és közösségekkel saját jólétük, egészségük és probléma (kezelő) – megoldó képességük javítása érdekében Segíti az embereket, hogy saját, helyi közösségükben juthassanak hozzá a megfelelő szolgáltatásokhoz és forrásokhoz.

28 A szociális munka alapvető céljai III.
Megalkotja és megvalósítja az olyan politikát és politikai programokat, amelyek növelik az emberek jólétét, elősegíti fejlődésüket, emberi jogaik érvényesülését, valamint előmozdítják a társadalom harmóniáját, a szociális biztonságot. Bátorítja az embereket saját érdekeik képviseletére, a rájuk vonatkozó helyi, nemzeti, regionális és/vagy nemzetközi ügyeik intézésében.

29 A szociális munka alapvető céljai IV.
Képviseli az embereket (és/vagy részt vesz az emberekkel) olyan politika formálásában és célzott megvalósításában, amelyek megfelelnek a szakma etikai elveinek. Képviseli az embereket (és/vagy részt vesz az emberekkel) az olyan politikai, és strukturális, társadalmi és környezeti feltételek megváltoztatásában, amelyek az embereket marginalizált, kisemmizett, sebezhető helyzetben tartják, valamint sértik a különféle etnikai csoportok kohézióját és stabilitását, amennyiben ez a stabilitás általában nem sérti az emberi jogokat.

30 A szociális munka alapvető céljai V.
A vonatkozó törvényes keretek és az etikai normák figyelembe vételével dolgozik azon emberek előnyhöz juttatásában, akik nem képesek erre. (pl.: az ellátásra szoruló gyerekek, a mentális problémákkal és mentális betegségekkel küszködők) Elősegíti a hatásos társadalom- és szociálpolitikai változásokat kezdeményező akciókat, a gazdasági fejlődés okozta egyenlőtlenségeket. Elősegíti olyan stabil, harmonikus és egymást kölcsönösen elfogadó társadalom kialakítását, amelyben nem sérülnek az emberei jogok.

31 A szociális munka alapvető céljai VI.
Elősegíti a különböző etnikai csoportok és a különböző társadalmak között a hagyományok, kultúrák, ideológiák, meggyőződések és vallások tiszteletét, amennyiben ezek nem kerülnek ellentmondásba az alapvető jogokkal. A fenti szándékok érdekében célirányosan megtervezi, megszervezi, adminisztrálja és megvalósítja a programokat és működteti a szervezetet.


Letölteni ppt "Bevezetés a szociális munkába"

Hasonló előadás


Google Hirdetések