Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vagyonbiztosítás. A vagyon fogalma •Vagyon = vagyoni értékű jogok és kötelezettségek összessége •Vagyonbiztosítás = kárbiztosítás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vagyonbiztosítás. A vagyon fogalma •Vagyon = vagyoni értékű jogok és kötelezettségek összessége •Vagyonbiztosítás = kárbiztosítás."— Előadás másolata:

1 Vagyonbiztosítás

2 A vagyon fogalma •Vagyon = vagyoni értékű jogok és kötelezettségek összessége •Vagyonbiztosítás = kárbiztosítás

3 A vagyonbiztosítás ismérvei •Célja: –a kár előtti állapot visszaállítása –konkrét szükséglet kielégítése •Alapelv: kártalanítási elv •Gazdagodási tilalom => túlbiztosítás és többszörös biztosítás tilos

4 A vagyonbiztosítási szerződés Vagyonbiztosítási szerződést csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt, vagy aki a szerződést érdekelt személy javára köti meg. => pl. tulajdonos, bérlő, szállítmányozó

5 Az érték Vagyonbiztosítás köthető a vagyontárgyak –valóságos értékére (káridőponti, avult), –új értékére, –várható értékére.

6 A valóságos érték Valóságos érték a vagyontárgyak meghatározott időpontban meglévő, gyakorlatilag állandóan változó és pénzben kifejezett értéke (forgalmi értéke). Új vagyontárgy valóságos értéke = új értéke (új ára). Formái: Forgalmi érték Káridőponti érték Műszakilag becsült érték Műérték Előszereteti érték Beruházási teljesítményérték Ár Önköltség

7 Új érték és várható érték •Új érték = a vagyontárgy meghatározott időpontban új állapotban való beszerzési ára vagy újraelőállítási költsége. –Nettó és bruttó érték –Helyreállítási érték •Várható érték = olyan gyors és meghatározott időre korlátozható értéknövekmény, amelynek nagysága előre meghatározható.

8 Veszélynem – biztosítási esemény Biztosítási esemény = a szerződésben megállapított károsító esemény = veszélynem + a fedezet mértékét, érvényét, időtartamát pontosító paraméterek

9 Vagyonbiztosítási események •Tűzbiztosítási esemény •Villámcsapás-~ ~ •Robbanás~ ~ •Összeroppanás~ ~ •Szélvihar~ ~ •Felelősség~ ~ •Földrengés-~ ~ •Földcsuszamlás-~ ~ •Föld- és kőomlás~ ~ •Üregbeomlás-~ ~

10 Vagyonbiztosítási események •Törésbiztosítási esemény •Betöréses lopás ~ ~ •Rablás~ ~ •Rongálás~ ~ •Árvíz~ ~ •Belvíz~ ~ •Felhőszakadás-~ ~ •Hónyomás-~ ~ •Vezetékből kiömlő víz, vízgőz …~ ~ •Jég~ ~ •Fagy~ ~

11 Kár/káresemény •Kár: –állagkár, eltűnés, elvesztés –rendkívüli kiadások, ill. el nem ért hozam •Közvetlen – közvetett (járulékos) – következményi kár •Teljes vagy totálkár – konstruktív (gazdasági) totálkár – részleges kár ---- maradványérték

12 A kockázat elemzése •Időhorizont szerint: hosszú-, közép- vagy rövidtávú •Kárgyakoriság: magas, átlagos, alacsony •Átlagkár tendenciája •Katasztrofális kár kockázata •Kis, közepes vagy nagy kár kockázata •Lehetséges legnagyobb kár (MPL) •Valószínű maximális kár (PML)

13 Mutatók /1 összes kár Átlagos kárnagyság= ------------------ károk száma Kárgyakoriság = ------------------------------------------ kockázatok (kötvények) száma összes kár Kárhányad = ----------------------------- összes biztosítási díj

14 Mutatók /2 összes kár Kárarány = -------------------------------------- összes biztosítási összeg összes kár Kárszükséglet = ------------------------------------------- kockázatok (kötvények) száma átlagos kárnagyság Kárfok = ------------------------------------ átlagos biztosítási összeg

15 Ipari biztosítások •Tervezés és létesítés kockázataira: –Építés-szerelés biztosítás •Működő üzem kockázataira: –Tűz- és kiegészítő biztosítások –Géptörés-biztosítás –Elektronikai berendezések biztosítása –Üzemszünet biztosítások –All risks vagyonbiztosítások

16 Gépjármű-biztosítások •Gépjármű-felelősségbiztosítás •CASCO (gépjármű saját kár) biztosítás

17 Szállítmánybiztosítás •A biztosított tárgyat szállítás közben ért fizikai károkra: egy adott szállítmánynak egy bizonyos útvonalon történő szállítására •A biztosítási összeg tételei: –a szállítmány értéke (vételár + fuvarköltség + biztosítás) –vám –a vevő remélt haszna (ált. 10%) •1906. évi Marine Insurance Act => 1982: „A”, „B”, „C” feltételrendszerek •Közös kár

18 Lakásbiztosítás •Kb. 3,5-4 millióból 2,5 millió biztosított •Biztosítási összeg vagyonkategóriánként •Önrész: eléréses (integrál) vagy levonásos (abszolút) •Vagyontárgyak: –Épületek –Ingóságok: értéktárgyak, háztartási ingóságok, egyéb ingóságok •Alapbiztosítás + kiegészítő elemek: –Betöréses lopás és rablás –Vízkár –Árvíz –Üveg –Készpénz –Villámcsapás indukciós hatása –Felelősség –Baleset

19 Hitelbiztosítás •A hitel vissza nem fizetésének kockázatát vagy annak egy részét vállalja át a biztosító a hitelezőtől. •Formái: a hitelnyújtás fő típusaihoz kapcsolódnak •Klasszikus hitelbiztosítás: szerződő  biztosított  hitelező •Óvadékbiztosítás: szerződő az adós

20 A hitelbiztosítás főbb fajtái •Áruhitel-biztosítás •Részletfizetési hitelbiztosítás •Bankhitelek biztosítása •Kezesi biztosítás •Exporthitel-biztosítás: politikai, gazdasági (kereskedelmi), árfolyamkockázatok •Kötvénytípusok: globálkötvény, keretkötvény, egyedi kötvény

21 Jogvédelmi biztosítás •Jogi eljárási költségek viselésére és a biztosítási fedezetből fakadó más szolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettség díj ellenében történő elvállalása •Érdek összeütközés => irányelv!

22 Segítségnyújtás / Assistance •Természetbeni szolgáltatás •Szolgáltatások: –utazáshoz kapcsolódó –gépjárművel kapcsolatos –háztartási segítségnyújtási –személybiztosításokban szereplő –speciális –szakmai segítségnyújtási

23 Felelősségbiztosítás

24 A felelősségbiztosítás fogalma A felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben megállapított mértékben mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős. Vagyonbiztosítás  Felelősségbiztosítás Három pólusú jogviszony A biztosító visszakövetelési joga

25 A polgári jogi rendszer intézményei •Vétkes  vétkesség nélküli felelősség •Felróhatóság (rendes felelősség) Ptk. 339.§: –aki másnak jogellenesen kár okoz, köteles azt megtéríteni, ill. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható  •Fel nem róható magatartás: –az objektív magatartást maga a törvény kifejezetten felelősséget eredményezőnek ítéli meg = objektív felelősség

26 A polgári jogi rendszer intézményei •A károsult közrehatása Ptk. 340. § (1) •A felelősség kizárása és korlátozása Ptk. 342.§ (1) •Közös károkozók Ptk. 344.§ (1) •Objektív (vétkességtől független) felelősség – „veszélyes üzem”= fokozott veszéllyel járó tevékenység Ptk. 345.§ •A kártérítés módja és mértéke

27 A felelősségbiztosítás főbb kockázati csoportjai •Ipari-gazdasági tevékenység folytatásához kapcsolódó •Magánemberi minőségben •Szakmák művelői hivatásuk gyakorlása során = szakmai felelősség •Bizonyos tisztségeket betöltő személyek: D&O •Gépjármű-felelősségbiztosítás •Termékek által okozott károk: termékfelelősség •Környezet szennyezése •Nukleáris energia •Speciális, új típusú, pl. a média által okozott károk

28 Felelősségbiztosítási károk következményei •Vagyoni kár: –Ténylegesen felmerült kár –Értékcsökkenés –Elmaradt előny –Költségek, kiadások •Nem vagyoni kár

29 A felelősségbiztosítási esemény •A biztosított jogellenes károkozó magatartása •Szerződésen kívüli  szerződésen belüli károkozás ------------------- •A biztosítási összeg szerepe, limitek •Kár okozása – bekövetkezése – bejelentése

30 A felelősségbiztosítás főbb fajtái/1 •Általános felelősségbiztosítások – szerződésen kívüli károk •Munkaadói, üzemi balesetekért való, valamint hivatali felelősségbiztosítás: –Munkáltató munkavállalónak okozott kárért – vétkességre tekintet nélkül –Munkáltató felelőssége munkavállalója által okozott kárért – munkaviszonnyal összefüggésben •Szakmai felelősségbiztosítások: –Egészségügyi intézmények, magánorvosok, alkalmazott orvosok felelősségbiztosítása – 1997. évi CLIV. tv. (Eüt.) –Gyógyszerészek –Ügyvédek jogtanácsosok, közjegyzők –Könyvvizsgálók, adótanácsadók, gazdasági tanácsadók –Gazdasági társaságok vezető tisztségviselői –Tervezői –Független biztosításközvetítők

31 A felelősségbiztosítás főbb fajtái/2 •Termékfelelősség – 1993. évi X. tv. (Tft.) •Környezetszennyezéssel okozott károk •Fuvarozói •Vadászok, vadásztársaságok •Egyéb, speciális: rendezők felelőssége, médiumok felelőssége •Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás – 190/2004. (VI.8.) Korm. rendelet


Letölteni ppt "Vagyonbiztosítás. A vagyon fogalma •Vagyon = vagyoni értékű jogok és kötelezettségek összessége •Vagyonbiztosítás = kárbiztosítás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések