Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Engedélykérelem,engedélyezés, nyilvántartásba vétel a hulladékgazdálkodás szereplői számára dr. Csepregi István.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Engedélykérelem,engedélyezés, nyilvántartásba vétel a hulladékgazdálkodás szereplői számára dr. Csepregi István."— Előadás másolata:

1 Engedélykérelem,engedélyezés, nyilvántartásba vétel a hulladékgazdálkodás szereplői számára dr. Csepregi István

2 2008/98/EK irányelv hatósági rendszerre vonatkozó részei • Engedélyezés: – Alapvetően tagállami hatáskör, tartalmára van előírás – Az engedélyek határozott időre szólnak, de „megújíthatóak” – Engedély kiadása megtagadható (23. cikk (3) bek.) – Engedély alóli mentességek adhatóak, de a feltételeknek egyértelműeknek kell lenniük (hasznosítás, saját, telephelyen belüli ártalmatlanítás, nem veszélyes hulladék esetében) – Ami nem engedélyköteles, ott nyilvántartás vezetése (26. cikk)

3 2008/98/EK irányelv hatósági rendszerre vonatkozó részei • Ellenőrzés: – Tagállami kérdés, de…. – „megfelelő időszakos ellenőrzés” – Gyűjtés, szállítás esetében az eredetre, tulajdonságra, mennyiségre, rendeltetési helyre is! – Figyelembe venni az EMAS-t is – A nyilvántartás vezetése az ellenőrzéshez kötődik • Szankció: – Tagállami hatáskör, kiemelten az elhagyás, illegális lerakás, ellenőrizetlen kezelés megtiltása – szankció hatékony, arányos, visszatartó erejű legyen

4 Ht. engedélyezési rendszere • A Ht. alapján hulladékgazdálkodási tevékenységhez: – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel • Kivétel: csak Ht!!! • Speciális engedély: a közszolgáltatási engedély • Hulladékgazdálkodási tevékenység (III. fejezet), de nincs taxáció és keveredik a művelet fogalmával!!!: – Hulladék gyűjtése (kiv: ingatlanon, telephelyen való gyűjtés) – Hulladék kereskedelem, közvetítés, szállítás – Hulladék hasznosítás – Hulladék ártalmatlanítás – Hulladék behozatal, kivitel, átszállítás (1013/2006/EK rendelet!) • További elemek: – előzetes tárolás, előzetes válogatás (gyűjtés, 12. § (4) bek.) – tárolás (kezelési engedély, 32. § (3) bek., csak gazdálkodó szervezet) – veszélyes hulladék keverés (56. § (1) bekezdés) • Nem kell engedély: pl. ingatlanon, telephelyen keletkezett hulladék gyűjtése (üzemi gyűjtőhely), gyártó, forgalmazó az általa előállított, forgalmazott termékcsoportba tartozó használt termékből, forgalmazói csomagolásból származó hulladék átvételére a termék előállítása, illetve forgalmazása helyén

5 Ht. engedélyezési rendszere • Hulladék besorolásának hatósági elvégzése és tényének hatósági határozatban való megállapítása (63. § (2) bekezdés) • Melléktermékre vonatkozó dokumentáció hatósági határozatban való elbírálása • Az engedély határozott időre szól, maximum 5 év, • Kivétel (8 év): OHÜ által minősített hulladékgazdálkodási tevékenységet végző gazdálkodó szervezet, mely – a hulladékgazdálkodási tevékenység minősítésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott minőségirányítási és környezetirányítási rendszert működtet, – valamint az erre vonatkozó akkreditált tanúsító szervezet által kibocsátott tanúsítvánnyal rendelkezik. • A nyilvántartásba vétel 5 évre szól • Hivatalból, vagy kérelemre az engedély módosításai egységes szerkezetbe foglalhatóak (kérelem: ig. szolg. díj!)

6 Ht. engedélyezési rendszere • Kérelem elutasítása, nyilvántartásba vétel megtagadása: – ha a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni tervezett művelet nem felel meg a jogszabályoknak, vagy – az nem áll összhangban a 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal. • Nem adható engedély annak, továbbá nem vehető nyilvántartásba az, akinek vagy amelynek az önkormányzati vagy az állami adóhatósággal szemben köztartozása van.

7 Ht. engedélyezési rendszere • „A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott esetben módosíthatja vagy visszavonhatja.” (79. § (4) bek.) • „Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a (4)–(7) bekezdésben foglalt feltételekhez kapcsolódó szabályokat részletesen meghatározhatja.” (79. § (9) bek.) • Ügyintézési határidő: 2 hó, nyilvántartásba vétel 1 hó

8 Enyr. = 439/2012. (XII. 29.) Korm. rend. • A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, – ha az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének, – ha megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta, – ha az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, vagy – ha az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

9 Enyr. • A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja: – ha az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, – ha az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti, – ha a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár. • Visszavonó határozat: meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

10 Ht. engedélyezési rendszere • Hulladékgazdálkodási engedély minimális tartalma: • a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók), • b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét, • c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, • d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet, • e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, • f) az engedély időbeli hatályát. • Hatósági nyilvántartás minimális tartalma: • a) a nyilvántartásba vételre jogosult azonosító adatait (név, cím, KÜJ-, KTJ-, KSH-azonosítók), • b) a nyilvántartásba vett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, • c) a hulladékgazdálkodási tevékenységet végző telephelyének pontos címét, valamint • d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, jellegét.

11 Ig. szolg. díj (2013. 01.22.) • 1.Közvetít ő szervezet engedélyezése 600. 000 Ft • 2. Bejelentés az alábbi jogszabályokban meghatározott esetekben 75.000 Ft – - az elektromos és elektronikus berendezésekből származó hulladék átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről szóló kormányrendelet – - a hulladékká vált gépjárművek kezelésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet – - az elem-és akkumulátorhulladék átvételéről, gyűjtéséről és kezeléséről szóló kormányrendelet – - az újrahasználható és a nem újrahasználható termékek betétdíjáról szóló kormányrendelet • 3. Újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásba vétele 80. 000 Ft • 4.Hulladékközvetítő, hulladékkereskedő bejelentéshez kötött tevékenységének nyilvántartásba vételi eljárása 50. 000 Ft • 5. Hulladékkereskedelmi, -közvetítői vagy szállítási tevékenység engedélyezése 120. 000 Ft • 6.Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenységből két tevékenység együttes engedélyezése 140. 000 Ft • 7. Hulladékkereskedelmi, -közvetítői és szállítási tevékenység együttes engedélyezése 160. 000 Ft • 8. Hulladék előkezelésének engedélyezése, ha a hasznosítási és ártalmatlanítási műveletek közül előkészítő műveletet engedélyeznek 120. 000 Ft

12 Ig. szolg. díj (2013.01.22.) • 9. Hulladéktárolás engedélyezése 144. 000 Ft • 10. Hulladékhasznosítás engedélyezése 470. 000 Ft • 11.Hulladékártalmatlanítás engedélyezése 500. 000 Ft • 12.Hulladék behozatalának, kivitelének, az ország területén való átszállításának engedélyezése 190. 000 Ft • 13. Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése 200. 000 Ft • 14. Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység engedélyezése, bejelentése az előző pontokban megállapított díjtétel 150%-a • 15.A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározott hulladék-, illetve technológia-minősítési eljárás 500. 000 Ft • 16.Közszolgáltatás engedélyezése 120. 000 Ft • 17.Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása 40. 000 Ft • 18.Hulladékgazdálkodási engedély egységes szerkezetbe foglalása 30. 000 Ft 19. Melléktermék felhasználhatóságára vonatkozó dokumentáció elbírálása 200. 000 Ft • 20.Hulladék kezelő létesítmény működési szabályzat jóváhagyása 40. 000 Ft

13 Közvetítő, kereskedő nyilvántartásba vétele Enyr. • Tevékenység megkezdése előtt kell benyújtani (előfeltétel!!!) • Formanyomtatvány (R. melléklete + honlap!!!) • Kérelem tartalma: • - név, cím, székhely és telephely, statisztikai azonosító adatok (KÜK-, KTJ- és KSH-azonosító kód); • - hulladékgazdálkodási tevékenység, leírás; • - hulladék fajta, típus, jelleg; • - a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését; • - rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, illetve azok garanciái meglétének igazolása; • - a kérelmező önkormányzati és állami adóhatósággal szemben meg nem lévő köztartozásának tényét igazoló okiratot; • - meghatalmazás; • - 11. § szerinti nyilatkozatot.

14 Enyr 11. § szerinti nyilatkozat • A kérelmező, gazdálkodó szervezet esetén vezető tisztségviselője nyilatkozik: – büntetőjogi felelősségét a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környezetkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította-e, – hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e, – a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségét jogerősen megállapították-e úgy, hogy a teljesítésre megállapított határidő lejártáig kötelezettségét nem teljesítette; – bármilyen általa vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője volt, eredményezte-e azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból a Magyar Államnak vagy a megyei, illetve települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.

15 Közvetítő, kereskedő nyilvántartásba vétele Enyr. • Hiánypótlás (alaki, tartalmi) • Megtagadás, ha nem tesz eleget(30 nap) • 8 nap (nyilvántartásba vétel vagy megtagadás)=> értesítés(?) • Közhiteles HIR • Változás bejelentés 15 nap (átvezetés: beérkezéstől 15 nap) megszűntetés (15 nap)=> formanyomtatvány! (más az adat és más a tevékenység esetében a joghatás!!!!) • 5 éven túli folytatás=> 30 nappal előtte benyújtani!

16 Szállítás, közvetítés és kereskedelem engedélyezése Enyr. • Kérelem tartalma: • név, székhely, telephely, statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ- és KSH- azonosító) • a tevékenység megnevezését, részletes leírását; • hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve); • érintett terület megnevezését; • rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciái, ezek meglétére vonatkozó igazolás; • személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt technológia, • az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzői, azok állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok; • ha az eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolása; • tevékenységgel érintett telephely címét (ideértve a szállítójárművek tárolási, tisztítási és karbantartási helyét), helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, illetve tárolási kapacitását), szükség esetén a jogerős építésügyi hatósági engedélyt, telepengedélyt;

17 Szállítás, közvetítés és kereskedelem engedélyezése Enyr. • a környezetbiztonságra, havária elhárítási terv; • a környezetvédelmi biztosítás igazolása; • környezetvédelmi megbízott; • szállítási tevékenység engedélyezése esetén a szállítási műveleteket közvetlenül irányító vezető legalább környezetvédelmi szakirányú középfokú végzettségét vagy környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát; • szállítási tevékenység esetén a közlekedési hatóság által kiadott engedély számát és tárgyát, ha azt külön miniszteri rendelet előírja; • a közvetítési, kereskedelmi műveleteket közvetlenül irányító vezetőnek a külön jogszabály előírásai szerinti legalább középfokú környezetvédelmi szakirányú végzettségét és környezetvédelmi megbízotti foglalkoztatását igazoló dokumentum másolatát; • Köztartozás mentesség igazolása (30 nap); • 11. § szerinti nyilatkozat

18 Szállítás, közvetítés és kereskedelem engedélyezése Enyr. • „Ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a környezetvédelmi hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza: • a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését, valamint • a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat.” • Kis probléma: Az (1) bekezdés nem feltételeket, hanem a kérelem tartalmi követelményeit határozza meg. Az viszont, hogy az ott leírtaknak minek kell megfelelnie…. • Az egyes tevékenységekre együttesen, vagy külön-külön lehet kérelmet benyújtani. • Engedély tartalma: Ket.+Ht.+engedélyezési rendelet+speciális rendeletek

19 Kezelés engedélyezése Enyr. • A kezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély iránti kérelem tartalma: • név, székhely, telephely, statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ- és KSH-azonosító kódját); • tevékenység, illetve kezelési művelet megnevezése, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, technológia részletes leírása; • hulladék fajtája, típusa, jellege, 1 év alatt kezelni kívánt hulladék mennyisége (t), összetétele; • kezelési művelettel érintett terület megnevezését; • kezelési művelet elvégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt technológia, az eszközök, a berendezések és a járművek műszaki jellemzői, azok állapota, minősége és felszereltsége, a kezelési technológia anyag- és energiafelhasználását igazoló dokumentum; • kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címe, helyrajzi száma, műszaki és környezetvédelmi jellemzői, állapota, minősége, felszereltsége, kapacitása (megjelölve az üzemi gyűjtőhely gyűjtési, tárolási kapacitását), szükség esetén a jogerős építésügyi hatósági engedélyt, a jogerős telepengedélyt, a bejelentésről szóló igazolást, a jogerős használatbavételi vagy fennmaradási engedély; ha az eszközöket, berendezéseket, járműveket bérlik vagy lízingelik, akkor e jogviszony igazolása;

20 Kezelés engedélyezése Enyr. • a kezelés technológiájával kapcsolatban: – a felhasználni kívánt segédanyagokat, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módja, – Anyagmérleg, a kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyisége, tervezett kezelési módja, további felhasználási lehetőségei, – a kezelés anyagmérlegét, – kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok, – a kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzőit; • elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél; hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot, a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó igazolást; • a rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, azok garanciái és igazolásuk, a céltartalék képzésére vonatkozó terv, a környezetvédelmi biztosítás megkötésének igazolólása; • a környezetbiztonságra, havária elhárítására vonatkozó terv; • szükség esetén a monitoringra vonatkozó részletes terv; a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet (utógondozás); • környezetvédelmi megbízott; • köztartozás mentesség igazolása (30 nap); • 11. § szerinti nyilatkozat, • Nyilatkozat arról, hogy a kérelmező figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben levő álláskeresők alkalmazásának a lehetőségét.

21 Kezelés engedélyezése Enyr. • Az engedély a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően az alábbiakat tartalmazza: • az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, az üzemeltetés feltételeit; • a hulladékkezelő létesítményben a kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget (t), a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható hulladékmennyiséget (t); • az engedélyezett hulladékkezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit; • a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját; • a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, szükség esetén a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat; • a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve; • a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket; • a hibás működés és a káresemény (havária) elhárítására vonatkozó tervet.

22 Kezelés engedélyezése Enyr. • „Ha a (1) bekezdés g) pontjában meghatározottak értékelése során a hasznosítási technológia kisebb környezetterhelése, hatékonyabb anyag- és energiafelhasználása a rendelkezésre álló hulladékártalmatlanítási megoldásokhoz viszonyítva nem igazolható, hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély nem adható.” • Az engedélyt akkor adja meg a hatóság, ha a kérelem a tartalmi követelményeknek megfelel, és megállapítható, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység környezetveszélyeztetést kizáró módon végezhető. • Az engedély iránti kérelmet a hatóság elutasítja, ha a kérelem alapján az állapítható meg, hogy a kérelemben meghatározott tevékenység személyi vagy tárgyi feltételei nem biztosítottak, a kérelem a tartalmi követelményeknek nem felel meg • Adatváltozás bejelentése (tevékenységet nem érintő) => 15 nap (átvezetés 30 nap) • Engedély meghosszabbítása: legalább 60 nappal előtte benyújtani a kérelmet!!! • Megszűntetés bejelentése: 30 nappal korábban

23 Közszolgáltatási engedélyezés Enyr. • A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedély iránti kérelemnek a következőket kell tartalmaznia: – az engedélyt kérelmező hulladékgazdálkodási engedély számát, – az engedélyt kérelmező cégkivonat számát, – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét (tonnában kifejezve), összetételét, – a közszolgáltatói hulladékgazdálkodási tervet, – a közszolgáltatással érintett terület megnevezését, kiterjedését; – a Ht. 61. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a közterületen elhagyott, illetve jogellenesen elhelyezett hulladék elszállításával és kezelésével kapcsolatos vállalását tartalmazó nyilatkozatot. Itt az engedélyezési eljárás határideje nem hosszabbítható meg. Az engedélynek a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék fajtáját, típusát, jellegét, mennyiségét, összetételét kell tartalmaznia. Engedélyező: OKTVF

24 Hatásköri szabályok • A 441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosította a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet • Sok kivétel, de főszabály: KÖTEVIFE • Kivétel: – Jegyző (bírság) – OKTVF (Ht. 20. §, 29. §, 81. §; Ht. 13-14 §-ok, ha több felügyelőség az érintett + külön jogszabályok)

25 OHÜ minősítés • Nem a hatósági engedélyezési rendszer része, de….. • „A kezelésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kezdeményezésére az OHÜ a gazdálkodó szervezetet minősíti…” • 1 éves folyamatos tevékenység folytatás + Ht.+ Korm. rendelet feltételei • 90 napos „ügyintézési” határidő • Speciális jogorvoslat (Fővárosi Törvényszék) • Közszolgáltatók esetében feltétel (33. § (3), 34. § (3) bek.)

26 Ht. főbb ellenőrzési szabályai • Alapvető eljárási szabály a Ket. • Speciális ellenőrzési szabályok valamennyi vhr- ben lehetnek. • „A környezetvédelmi hatóság a hulladékbirtokostól, illetve a hulladék szállítójától, közvetítőjétől, kereskedőjétől, kezelőjétől és a közszolgáltatótól, valamint a melléktermék gyártójától, felhasználójától, forgalmazójától tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet.” • „A hulladékbirtokost, illetve a hulladék szállítóját, közvetítőjét, kereskedőjét, kezelőjét és a közszolgáltatót a környezetvédelmi hatóság ellenőrzi. A környezetvédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed – különösen – a hulladékbirtokos által átvett és elszállított hulladék eredetére, tulajdonságára, mennyiségére, rendeltetési helyére.”

27 Ht. főbb ellenőrzési szabályai • „Ha hulladékgazdálkodással kapcsolatos környezetvédelmi, közegészségügyi veszélyhelyzet, súlyos kötelezettségszegés szükségessé teszi, a környezetvédelmi hatóság haladéktalanul és előzetes bejelentés nélkül helyszíni ellenőrzést is tart.” • Speciális ellenőrzés: • 1./melléktermék (előállítás, felhasználás, forgalmazás, tárolás) 8. §-ban meghatározott feltételeknek való megfelelését a termék megfelelőségének és biztonságának ellenőrzéséért felelős hatóság, illetve piacának felügyeletéért felelős hatóság ellenőrzi. • 2./közszolgáltató (elszámolás, számlázás, díjfizetés, a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedések, a közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettség) ezen rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. • 3./gyártó a fogyasztók tájékoztatására, valamint a terméken és a csomagoláson feltüntetendő információkra vonatkozóan a Ht. 23. § (1) és (2) bekezdésben előírt követelmények megsértése esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság jár el, ha a jogsértés az Fttv. értelmében vett fogyasztót érint.

28 Ht. szankciórendszere • Nem érinti a szankciórendszer egészét (büntetőjog => Btk., kártérítés => Ptk., szabálysértés => Sztv.) • Mögöttes szabályozás a Kvt. (pl. a felelősségi irányelv miatt is) • A Ht. közigazgatási szankciókat tartalmaz, mögöttes eljárási szabály a Ket. • Legfontosabb jogintézmények: – Kötelezés – Lefoglalás – Elkobzás – Bírság

29 Ht. szankciórendszere • Kötelezés – a jogszabályban foglalt vagy hatósági határozatban előírt kötelezettség betartására, jogsértő állapot megszüntetésére – a környezetet veszélyeztető, szennyező, károsító tevékenység felfüggesztésére, abbahagyására, az eredeti állapot helyreállítására – a környezet szennyezése esetében olyan intézkedés megtételére, amely a környezetszennyezést csökkenti vagy megszünteti, a környezet károsodását kizárja – hulladékot termékként, melléktermékként felhasználása, forgalmazása, tárolás esetén e tevékenység beszüntetésére, besorolására. • Felfüggesztés, korlátozás, megtiltás – Ha engedélyhez, nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet engedélytől eltérően, vagy anélkül, nyilvántartástól eltérő vagy nyilvántartás nélküli folytatják

30 Ht. szankciórendszere • Lefoglalás – „A környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételhez, illetve hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélyhez kötött tevékenységet nyilvántartásba vétel, illetve engedély nélkül folytató személytől, valamint attól, aki e törvény rendelkezéseitől eltérő módon hulladékot szállít, hulladékot más ingatlanán, közterületen jogellenesen elhelyez vagy elhagy, a jogsértéssel érintett eszközt, dolgot, illetve a hulladék szállítására használt járművet, valamint bármely dolgot, amelyre a hatóság előtti eljárásban, mint bizonyítási eszközre szükség lehet, a helyszínen lefoglalhatja.” – Lefoglalás lehet elszállítással, vagy visszahagyással (korlátozással) – Lefoglalás megszűntetése (5 eset), – Lefoglalt dolog kiadása: tulajdonos, vagy akitől lefoglalta, ha jogszerű birtokos (előfeltétel: költségek megtérítése) – Lefoglalt dolog értékesítése: „ha a lefoglalt eszközt, dolgot, illetve járművet a lefoglalást elrendelő végzés kiadását követő 60 napon belül a (4) bekezdésben meghatározott személy a környezetvédelmi hatóságtól nem veszi át” (5 év után az ellenérték a MÁ-t illeti)

31 Ht. szankciórendszere • Elkobzás – a) az ügyben jogerősen a Ht. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bírságot szabtak ki, és a jogerősen kiszabott bírságot vagy egyéb költséget a jogsértő személy az előírt határidőig nem fizette meg, és arra részletfizetést vagy fizetési halasztást – a fizetési kötelezettség esedékességétől számított 8 napon belül benyújtott kérelem alapján – a környezetvédelmi hatóság a részére nem engedélyezett, – b) a lefoglalást elrendelő végzés kiadását követő 60 napon belül a hulladék, illetve a hulladék szállítására használt jármű tulajdonosa nem nyilatkozik arról, hogy a jogsértés időpontjában nem volt tudomása arról, hogy a hulladékot szállító, illetve jogszerűtlenül elhagyó vagy elhelyező személy az eszközt, dolgot vagy járművet jogsértés céljából használja fel, vagy az ügy összes körülményeire tekintettel megállapítható, hogy a hulladék tulajdonosa tudomással bírhatott arról, hogy a lefoglalt eszközt, dolgot vagy járművet jogsértésre használják fel, és ennek tényéről a környezetvédelmi hatóságot nem tájékoztatta.

32 Ht. szankciórendszere • Hulladékgazdálkodási bírság • „Aki – a) hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, – b) a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy – c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, • azt a környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.” • Kormányrendeleti szabályozás, az új még hiányzik!!! • Határozott összegű, vagy alapbírság és változók szorzataként megállapított bírság

33 Ht. szankciórendszere • Bírság mellőzhetősége (csekély súlyú) • Bírság mérséklése („bírságot megállapító határozat kiadásáig az eredeti állapotot helyreállítja, illetve a jogellenes állapotot megszünteti”) • Bírság nem mérsékelhető: – a visszafordíthatatlan környezetkárosítást okozó, – az ugyanazon jogsértés ismétlődésével vagy egyéb súlyosbító körülmény felmerülésével megvalósuló, – a hulladékgazdálkodási tevékenységet ellenőrző környezetvédelmi hatóság szándékolt félrevezetésével, ellenőrzésének akadályozásával együtt járó jogsértés esetén • Egyéb felelősségi formák alól nem mentesít (Kvt.) • Adók módjára behajtandó köztartozás


Letölteni ppt "Engedélykérelem,engedélyezés, nyilvántartásba vétel a hulladékgazdálkodás szereplői számára dr. Csepregi István."

Hasonló előadás


Google Hirdetések