Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok"— Előadás másolata:

1 A 2014. évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok
Ivacs Balázs 2013. december 11. 1

2 Jogszabályi előírások
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – új Áhsz. Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.13.) NGM rendelet Még várható jogszabályok: Az új szakfeladatrendről, A kormányzati funkciók rendszeréről, A évi mérlegjelentés formájáról.

3 Az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet

4 Hatálya Költségvetési szervek (központi, helyi önkormányzati, helyi és országos nemzetiségi, köztestületi) Fejezeti kezelésű előirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és a TB alapok kezelő szervei Helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Tulajdonosi joggyakorló szervezetek az állami vagyon tekintetében Központi kezelésű előirányzatok beszámolási és könyvvezetési feladatait ellátó szervek 4

5 Államháztartás számviteli rendszere
1) Költségvetési számvitel: „A bevételi és kiadási előirányzatok alakulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi költségvetés Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetéből kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.” (3. § (2) bek.) 2) Pénzügyi számvitel: „A vagyon és annak összetétele, a tevékenység eredménye valóságnak megfelelő, folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az éves költségvetési beszámoló ezekre vonatkozó részei megbízható és valós összképet mutató elkészítését biztosítja.” (3. § (3) bek.) 5

6 Értelmező rendelkezések
Követelés: általánosan az Szt.-vel megegyező tartalom. Vételár, eladási ár: a bekerülési érték számításánál fontos fogalom, lényeges hogy az ÁFA-t soha nem tartalmazza! Végleges kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség: az Áht. szerinti kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közül a jogszerűen eredő elismert tartozások, amelyek kifizetésének feltételeit a másik fél már teljesítette (lényegében az Szt. szerinti kötelezettségek). Az értelmező rendelkezések között nem szereplő fogalmakat az Áht. és Ávr. (pl. kiadás, bevétel, előirányzat), az Szt. (pl. költség, ráfordítás, lízing, repó, penziós ügylet) és a Gst. szerint kell érteni! 6

7 Beszámolási kötelezettség I.
A) Az éves költségvetési beszámoló költségvetési számvitellel alátámasztott részei: Költségvetési jelentés: Az egységes rovatrend szerinti szerkezetben készül, eredeti, módosított előirányzatok, költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követő években esedékes kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek vagy követelések és teljesítés bontásban. Maradvány-kimutatás (3. melléklet). Adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről (lényegében a jelenlegi 35. űrlap). Adatszolgáltatás a TB alapokból folyósított egyes ellátások és támogatások előirányzatáról és teljesítéséről (4. melléklet). Önkormányzati alrendszer gazdálkodásához kapcsolódó elszámolások (jelenlegi támogatás elszámolások). 7

8 Beszámolási kötelezettség II.
B) Az éves költségvetési beszámoló pénzügyi számvitellel alátámasztott részei: Mérleg és eredmény-kimutatás: 5. és 6. melléklet szerinti kötött forma, Három oszlopos, jelentős összegű hibákat is bemutatja, Mérlegben kimutatható vagyont a 10. § határozza meg. Költségekről és megtérült költségekről szóló kimutatás (7. melléklet). Kiegészítő melléklet (tartalmát a melléklet határozza meg). 2014-től a Kiegészítő mellékletnek szöveges része nincs, csak számszaki kimutatásokat tartalmaz! A féléves beszámoló megszűnik. Helyette lesz negyedéves költségvetési beszámoló, melynek két része lesz: a költségvetési jelentés és a mérlegjelentés. Az év közbeni irányító szerv váltásához sem kapcsolódik majd beszámolási kötelezettség. 8

9 Költségvetési számvitel főbb jellemzői
A 05. és a 09. számlacsoport rovatrendi számláin történik a könyvvezetés A számlák tovább tagozódnak előirányzati (1-es végű), követelések, kötelezettségek, más fizetési kötelezettségek (2-es végű) és teljesítés (3-es végű) számlákra. A kettős könyvvitel ellenszámlák használatával történik. Követelés, kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak időbeliségéről (költségvetési évben vagy azon túl esedékes) Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén annak végleges vagy nem végleges jellegéről. Teljesítés esetén annak (alap, vállalkozási) tevékenység és funkcionális osztályozás szerinti besorolásáról. Függő és biztos(jövőbeni) követelések, függő kötelezettségek (az előfinanszírozással és támogatási előleggel kapcsolatos elszámolások ) A költségvetési és a pénzügyi számvitel között alapvető egyezőségek vannak, amelyeket a 17. melléklet tartalmaz. 9

10 Pénzügyi számvitel főbb jellemzői
1-9 számlaosztályban történő elszámolással 1-4. számlaosztály: nemzeti vagyonhoz igazodó mérlegszámlák, 5-9. számlaosztály: eredményszámlák 0 számlaosztály: mérleg szerinti eredményt és saját tőkét nem befolyásoló tételek Kettős könyvvitel szabályai szerint. 36. Számlacsoport (sajátos elszámolások-nettó módon könyvelendő) Mérlegben nem szerepeltethetők! pénzeszközök átvezetései központosított bevételek beszedésének elszámolásai azonosítás alatt álló tételek áfa elszámolás (követelés vagy kötelezettség) 10

11 Mérleg Eszközök (1-3. számlaosztályok) Források 4. számlaosztály
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök Pénzeszközök Követelések Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások Aktív időbeli elhatárolások Saját tőke Kötelezettségek Egyéb forrásoldali elszámolások Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások Passzív időbeli elhatárolások

12 Eszközök bekerülési értéke
Bekerülési érték meghatározásának korlátozása (vásárlás esetén a vételár, jelentős összeg, devizás tételeknél általános csak az MNB árfolyam) – legfontosabb, hogy a vételár az ÁFÁ-t nem tartalmazhatja Bekerülési érték részét képező tételek időpontjára általánosan a Szt. 47. § (9) bekezdését kell alkalmazni (a felmerüléskor, gazdasági esemény bekövetkezésekor, legkésőbb az üzembe helyezéskor) Immateriális javak bekerülési értéke saját előállításnál a közvetlen önköltség (Szt. 51.§-a) Vásárolt és saját előállítású tárgyi eszközök bekerülés értéke aktiválásig beruházások között Bekerülési érték és az egységes rovatrend kapcsolata (nyilvántartási számlákon végleges kötelezettségvállalásként, más fizetési kötelezettségként nyilvántartott összegek) 12

13 Eszközök értékcsökkenése, értékvesztés, értékhelyesbítés lehetősége
Kötelező leírási kulcsok a tárgyi eszközöknél- társasági adó törvény 2. mellékletében meghatározottak szerint Kisértékű immateriális javak, kisértékű tárgyi eszközök (200 ezer forintot meg nem haladó egyedi bekerülési érték) terv szerinti értékcsökkenésének elszámolása Maradványérték meghatározása - 25 millió forint bekerülési érték fölötti gépek, berendezések, felszerelések, járművek esetében Értékvesztés elszámolás általánosan az Szt §-ai alapján történik Közhatalmi bevételekre szóló követelések értékvesztésénél alkalmazható az egyszerűsített értékelési eljárás Nem számolható el értékvesztés: Követelések működési célú, felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belül Kincstárnál vezetett fizetési számlákra Értékhelyesbítés elszámolás általánosan az Szt. 57. § (3) és 58. § (1) és (5)- (9) alapján történik 13

14 Mérleg szerinti eredmény 1. Tevékenység eredménye
Szokásos eredmény Rendkívüli eredmény 1. Tevékenység eredménye + Rendkívüli eredményszemléletű bevételek + Nettó eredményszemléletű bevételek + Aktivált saját teljesítmények értéke –Rendkívüli eredményszemléletű kiadások +Egyéb eredményszemléletű bevételek –Anyagjellegű ráfordítások –Személyi jellegű ráfordítások –Egyéb ráfordítások 2. Pénzügyi műveletek eredménye + Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei –Pénzügyi műveletek ráfordításai 14

15 Kiegészítő melléklet Tartalma:
Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása – rendelet 8. melléklete Eszközök értékvesztésének alakulása – rendelet 9. melléklete Kiegészítő tájékoztató adatok – rendelet 10. melléklete 15

16 Számviteli politika, számviteli bizonylatok
A számviteli politika tartalma a költségvetési és a pénzügyi számvitel alkalmazásával kapcsolatos sajátos szabályok, előírások, módszerek az Szt. 14. § (5) bek. szerinti szabályzatok az általános költségek szakfeladatokra és az általános kiadások kormányzati funkciókra történő felosztásnak módja a mérlegkészítés időpontja, ha azt a rendelet kötelezően nem írja elő Az eszközök és források értékelésének szabályzatban rögzítendők: A követelések értékelésének elvei, szempontjai, Követeléstípusonként a kis összegű követelések év végi meghatározásának elvei, dokumentálásának szabályai, Az egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelések besorolásának elvei, dokumentálásának szabályai, A pénzkezelési szabályzat: a készpénz záró állomány maximális mértéke [50. § (6) bek.] A bizonylati elv, a bizonylati fegyelem, a számviteli bizonylatok, a szigorú számadási megőrzése a Szt. törvény szerint [Szt § (1), (2) és (4) bek. valamint a 166–169. §-ai] 16

17 Könyvviteli zárlat I. A folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében
a szükséges kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák elvégzése a könyvviteli, valamint a nyilvántartási számlák lezárása a negyedéves és éves zárlat alátámasztására – a főkönyvi kivonat elkészítése [53. § (1) és (2) bek.]. Folyamatosan könyvelendő: A költségvetési számvitel nyilvántartási számlákat, A 36. Sajátos elszámolások számlacsoport számláit érintő gazdasági eseményeket. Havi, negyedéves és éves zárlati munkák (17. melléklet szerinti egyezőségeket vizsgálata) – tárgyhót, tárgynegyedévet követő hó 15-ig, éves zárlat a Számviteli Politikában meghatározottak szerint! 17

18 Nyitó rendező tételek Az év kezdetére (alapítás időpontjára) el kell végezni (54. §): A bevételi és kiadási előirányzatok számláinak megnyitását az elemi költségvetés jóváhagyását követően. Az 1–4. számlaosztály számláinak megnyitását a 491. Nyitómérleg számla könyvviteli számlával szemben. A 416. Mérleg szerinti eredmény számla átvezetését a 414. Felhalmozott eredmény számlára. Az előző évi maradvány bevételként történő nyilvántartásba vételét. Az időbeli elhatárolások visszavezetését. A befejezetlen termelés költségeinek visszavezetését. A költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek közötti átvezetéseket. 18

19 Záró és átmeneti rendelkezések
Rendező mérleg készítési kötelezettség. 2013. évről a régi szabályok szerint kell beszámolni. A január 1-ét megelőzően üzembe helyezett, használatba vett eszközök a korábban megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírási kulccsal amortizálhatók, de saját döntés alapján a számviteli politikában az új kulcsok is kiterjeszthetők ezen eszközökre. A évről készített éves költségvetési beszámolók eredmény- kimutatásában az előző időszakra vonatkozó adat nem szerepeltethető. A rendelet hatályba lépésével hatályon kívül helyezett rendeletek előírásait a 2013-as beszámolóra még alkalmazni kell. 19

20 Az államháztartás számvitelének 2014
Az államháztartás számvitelének évi megváltozásával kapcsolatos feladatokról szóló 36/2013. (IX.13.) NGM rendelet

21 Általános rendelkezések
2013. évi elemi költségvetési beszámoló mérlegének átrendezése Mérleg fordulónapja: január 1-je Forintban kell elkészíteni. Aláírások: szerv vezetője és az elkészítésért felelős személy (regisztrációs szám, vagy kamarai tagsági szám) 249/2000 Korm. rend hatálya alá tartozók esetében: Mérlegséma - 1. melléklet szerint Elkészítési határidő március. 31.

22 Elkészítést megelőző feladatok
2013. dec.31-i fordulónappal teljes leltár (eszközök, források és kötelezettségvállalások) Tényleges mennyiségi felvétellel: mennyiségben és értékben is nyilvántartott eszközöknél Egyeztetéssel: kötelezettségvállalások és az egyeztetéssel leltározandó eszközök és források Selejtezési lehetőségek vizsgálata (beruházások, készletek) Elfekvő készletek vizsgálata (értékesítési lehetőségek) Követelések , kötelezettségek, kötelezettségvállalások időbeli megosztása (költségvetési évben esedékes és költségvetési évet követően esedékes bontás) Függő, átfutó kiadások és bevételek azonosítása, rendezése! Pénzügyileg rendezni kell azokat a függő, átfutó és kiegyenlítő kiadásokat és bevételeket, amelyek téves pénzügyi teljesítésből, elszámolásból erednek. Ha a pénzügyi rendezés nem lehetséges, azokat kiadásként vagy bevételként el kell számolni és a követelések vagy kötelezettségek közé felvenni. A belföldi idegen pénzeszközök és nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei számlacsoportokban a lebonyolítási számlák esetén fokozott gondossággal kell eljárni, hogy azoknak - a kedvezményezett által beutalt önerő összege kivételével - év végén ne maradjon egyenlegük, ezért kiemelten fontos a rendező, technikai tételek megfelelő alkalmazása (pl. Lakásépítési és – vásárlás munkáltató támogatása számla rendezése az év hátralévő részében). A rendezőmérleg elkészítéséig a könyvvezetésre a rendelet §-ainak előírásait szükséges alkalmazni.

23 Rendező, technikai tételek
évi főkönyvi (könyvviteli) számlákon történik az elszámolás, azok záró egyenlegéből kiindulva. A rendező, technikai tételek nem képezik részét sem a évi, sem a évi könyvelésnek A könyvelés során azon számlák egyenlege megszűnik, amelyeknek megfeleltetésére a 4/2013-as kormányrendelet szerint nincs mód. 4922. Egyéb mérlegrendezési számla

24 Az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX.13.) NGM rendelet

25 Gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási tételei: 1
Gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási tételei: 1. melléklet. Eltérés lehetősége a könyvelési tételektől ha: nem ellentétes jogszabályi előírástól a megbízható és valós összkép biztosítása érdekében szükséges. Magyarázatok az általános elszámolási szabályokról: Összefoglaló táblázat a költségvetési és a pénzügyi számvitelben alkalmazott nyilvántartási és könyvviteli számlák használatáról Követelésekkel, kötelezettségvállalásokkal, más fizetési kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolási elvek Elhatárolások elszámolási elvei A kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek nem végleges és végleges bontásának elszámolási elvei A költségvetési évben esedékes és a költségvetési évet követően esedékes bontások elszámolási elvei

26 Belső ellenőrök feladatai
2014-ben a tanácsadó szerep fontossága! Az előkészítéshez a december 31-ei leltár megfelelő lebonyolításában A rendező mérleg megfelelő elkészítésében Az új számviteli rendszerre történő átállással kapcsolatos belső szabályzatok kialakításába A megfelelő elszámolási rendszer kialakításában a szervezeten belül (pl. megfelelő rovatrend alábontás) Az új Áhsz. által előírt új adatszolgáltatások megfelelő időben való elkészítésében Felhívom figyelmüket, hogy folyamatban van az Ávr. módosítása is, melynek részeként az alapító okiratok módosítása/kiegészítése is szükségessé válik (COFOG rendszer, kormányzati funkciók szerepeltetése miatt)!

27 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A évi számviteli változásokkal kapcsolatos ellenőrzési feladatok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések