Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadó: Szamkó Józsefné Budapest, 2013. október 1. Az államháztartás új számviteli rendszere.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadó: Szamkó Józsefné Budapest, 2013. október 1. Az államháztartás új számviteli rendszere."— Előadás másolata:

1 Előadó: Szamkó Józsefné Budapest, 2013. október 1. Az államháztartás új számviteli rendszere

2 „A könyvvitel csak akkor éri meg a ráfordított munkát, és a könyvviteli rendszer csak akkor érdemli meg a tudományos tekintélyt, ha alkalmas a gazdálkodás eredményeinek kimutatására.” (Magyary Zoltán) 2

3 Az államháztartás új számviteli rendszere 3

4 I.Általános célok, ismérvek 1.Jogszabályi alapok  Áht. és Ávr. a kiinduló alapokat meghatározta még 2013. évben  4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Áhsz.), melyet módosított a 307/2013. (VIII. 14.) Korm. rendelet  Rendező mérleg  36/2013. (IX. 13.) NGM rendelet,  Kötelező elszámolási szabályok egyes gazdasági eseményekről 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet 4

5  Még hiányzik a COFOG rendszer és a jelenlegi szakfeladat rend megfeleltetése 2.Változtatás céljai  Minden államháztartási szervezetre egységes számviteli szabályok vonatkoznak  A nemzeti vagyon egységes értékelése, nyilvántartása  A költségvetési szervek feladatellátása teljesítménymérése  Egységes beszámoló-készítési kötelezettség 5

6 3.A célok eléréséhez rendelkezésre álló módszerek  Kétféle számvitel kerül bevezetésre Költségvetési számvitel Pénzforgalmi alapon Tervezés Vagyoni állomány és annak változása egységes szemléletben Pénzügyi számvitel Teljesítmény szemléletben Zárszámadás Tevékenység eredményességének mérése 6

7  Az állam tulajdonosi jogainak következetesebb alkalmazása, centralizált szabályok körének növekedésével arányosan csökken az elszámolási, eljárási módok közötti választási lehetőség  Központi előírások a zárási, nyitási feladatokra  Költségvetési és vagyoni tételek konszolidálhatósága érdekében központi előírások 7

8  Új NGM rendeletek  Rendező mérlegre  Gazdasági események kontírozására  Szakfeladatrend – Cofog rendszerre 8

9 II.A költségvetési számvitel lényegi elemei 1.A költségvetési számvitelben történő könyvvezetés jellemzői  Hármas irányú nyilvántartás 9 előirányzatok Bevételi és kiadási előirányzatok rovat/tétel rend szerinti tagolásban teljesítése Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése rovat/tétel rend szerinti tagolásban Követelések és kötelezettségvállalások, más fizetési kötelezettségek alakulásának nyilvántartása

10  0. nyilvántartási számlaosztály kijelölt főkönyvi számlái (05., 09.)  „Önmagával szemben” záródó számlaosztály  Magyar nyelven, forintban  Kettős könyvvitel szabályai szerint  Zárt rendszerű  Áttekinthető  Év végén zárni kell  Áhsz. 14. számú melléklete szerinti módon kell analitikát vezetni 10

11 2.Könyvvezetés lényege, kiindulási alapja  Egységes rovattételrend – Áhsz. 15. számú melléklete de  Nem lehet ettől eltérni, de saját hatáskörben további alábontás lehetséges  Főkönyvi számlák kijelölése – Áhsz. 16. számú melléklete szerint 11

12 3.Könyvvezetés menete 1  Előirányzati számlák 1 végű, csak közgazdasági osztályozás szerint 2  Követelés vagy kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség 2 végű, devizás tételek átszámításának új szabálya  Teljesítések  Közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint  Classification of the Functions of Government rendszerben 12

13  Funkcionális osztályozás szerinti elszámolás az ellenszámláknál kerül rögzítésre, felosztások a két tevékenységre  Térítményezések  Könyvvileges elszámolások  Központosított illetményszámfejtés  Maradvány igénybevétel bevételének sajátos elszámolása 13

14 14 Fontos új szabály Követelés és kötelezettségvállalás nélkül teljesítés nem könyvelhető!

15 4.Egyeztetések  Áhsz. 17. számú mellékelt szerint 5.Költségvetési számvitelben függő, átfutó és kiegyenlítő tételeket nem szabad könyvelni 6.Az Szt. szerinti biztos jövőbeni követelések és kötelezettségek 03. és 04. 15

16 III.Pénzügyi számvitel 1.A pénzügyi számvitel jellemzői  Egységes számlakeret alkalmazása 1-9. számlaosztályokban 16 Mérlegszámlák 1-4 vagyon állomány és változás mérése Eredményszámlák 5-9 Nyilvántartási számlák 01, 02 teljesítmény szemlélet, elsődleges 5. számlaosztályban, költségnemenként nyilvántartási feladatok

17 2.Áht. 72. § (2) bekezdése szerinti tételek  36. Sajátos elszámolások 3.Mérlegtételek tartalmi előírásainál változások  Mérleg felépítése  Áhsz. 5. számú melléklet  Új szabályok a kulturális javaknál, régészeti leleteknél 17

18 Eszköz oldal  Alapítás-átszervezés aktivált értéke  megszűnik  Kísérleti fejlesztés  megszűnik  Immateriális javak és tárgyi eszközök beruházására felújítására adott előlegek  adott előlegek közé 36. számlacsoport  Befektetett pénzügyi eszközök közül kivezetésre kerülnek  Kölcsönök  Követelések  Bankbetétek 18 nem kell az éven túliságot megkülönböztetni

19  Állami készletek  készletek közé  Forgóeszköz új kategória  nemzeti vagyontörvény szerint  Követelések  I. Költségvetési évben esedékes  II. Költségvetési évet követően esedékes  III. Adott előlegek  Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (pl. decemberi bér, utalványok, forgótőke)  Aktív időbeli elhatárolások 19

20 Forrás oldal  Saját tőke (vagyon+eredmény)  Kötelezettségek  3 kategória, mint a követeléseknél  Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások  Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások  Passzív időbeli elhatárolások 20

21 4.Értékelési szabályok változása  Bekerülési érték  vételár  áfa  Csoportos nyilvántartás  elszámolóár megszűnt  Terv szerinti értékcsökkenés 21 Maradványérték megállapítás Nem kell maradványértéket megállapítani ingatlanok 25 millió Ft egyedi bruttó érték feletti gépek és járművek 25 millió Ft egyedi bruttó érték alatti gépek, járművek, immateriális javak, tenyészállatok

22  Kulcsok  Tao 2. számú melléklet  átmeneti szabály  Terven felüli értékcsökkenés  csak évközben  Év végi értékelés Szt. 53. § (1) bekezdés a) pontját a költségvetési szervek nem alkalmazhatják  nincs év végi értékelés  Értékvesztés  Értékvesztés  egyetlen értékhatár 10%, vagy legalább 100 E Ft 22

23  Közhatalmi bevételekre vonatkozó követeléseknél egyszerűsített értékelési eljárás  Értékhelyesbítés  választható 23

24 5.Leltározási szabályok  Megszűnt az irányítószervi engedély 24 Leltározási folyamat mennyiségi felvétel 3 évenként, választható fordulónap egyeztetés kizárólag XII. 31. fordulónap évente csak mennyiségben nyilvántartott eszközöknél  leltározási szabályzat

25 III.Egyezőségek a kétféle számvitel között 1.Követelések és kötelezettségek esetében 25 35. Követelések 42. Kötelezettségek = 2 09-ben lévő 2 végű követelés számla 3 09-ben 3 végű teljesítési számla = - 2 05-ben lévő 2 végű végleges kötelezettségvállalások 05-ben 3 végű teljesítési számlák - Pénzügyi számvitel Költségvetési számvitel

26 26 2.Pénzeszközök kapcsolatos egyeztetés a kétféle számvitel között pénzügyi számvitelből 31-33. nyitó egyenleg  pénzügyi számvitelből - kiadások + bevételek - 0981313 költségvetési maradvány igénybevétel - 0981323 vállalkozási maradvány igénybevétel ± 361-363 • átvezetési számla • központi bevételek beszedésének elszámolása • azonosítás alatt álló tételek ± 365-367 • adott el ő legek • egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások  XII. havi bér;  utalvány, bérlet;  megel ő legezett társadalombiztosítási járulék és családi pótlék. • kapott el ő legek ± 3681 Költségvetéssel kapcsolatos sajátos forrás oldali elszámolás • XII. hónapban leutalt következ ő évi támogatás; • társadalombiztosítás pénzügyi alapoknál; • korengedményes nyugdíj. pénzügyi számvitelből 31-33 záró fizetési számlák  pénzügyi számvitelből költségvetési számvitelből pénzügyi számvitelből

27 V.Beszámolási kötelezettség 1.Költségvetési számvitel szerint állományi adatok  Költségvetési jelentés  új elem  állományi adatok  Maradvány-kimutatás  Társadalombiztosítási alapokból ellátások  Önkormányzati sajátos űrlapok  Személyi és létszám 27

28 2.Pénzügyi számvitel szerint  Mérleg  új elem  javítási oszlop  Eredmény-kimutatás  Költségekről és megtérült költségekről kimutatás  Kiegészítő melléklet  Befektetett eszközök  Értékvesztés  Tájékoztató adatok 28

29 VI.Egyéb szabályok 1.Számviteli alapelvek  Szt-vel azonosan  Sajátosan alkalmazandó elvek 2.Számviteli politika és szabályzatok  Beszámoló időpontja  Általános kiadások felosztási rendje 29

30 Kapcsolódó négy szabályzat  Leltározási és leltárkészítési szabályzat  Értékelési szabályzat  Önköltség számítási szabályzat  Pénzkezelési szabályzat 3.Átmeneti szabályok  2013. december 31-ei állapot  áttérési lehetőség  Múzeumi gyűjteményeknél  Immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél  Kis értékű tárgyi eszközöknél  Központosított bevételeknél 30

31 31

32 32

33 Köszönöm a figyelmet! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdasági ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Intézményfelügyeleti és Számviteli Főosztály Szamkó Józsefné főosztályvezető Postacím: 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon: (06 1) 795-1690 Mobil: (06 30) 227-7007 E-mail: jozsefne.szamko@nfm.gov.hu 33


Letölteni ppt "Előadó: Szamkó Józsefné Budapest, 2013. október 1. Az államháztartás új számviteli rendszere."

Hasonló előadás


Google Hirdetések