Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Boncz Imre Országos Egészségbiztosítási Pénztár „Gazdasági kihívások az egészségiparban” Budapest, 2004. január 22 Az OEP finanszírozás aktuális kérdései.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Boncz Imre Országos Egészségbiztosítási Pénztár „Gazdasági kihívások az egészségiparban” Budapest, 2004. január 22 Az OEP finanszírozás aktuális kérdései."— Előadás másolata:

1 Dr. Boncz Imre Országos Egészségbiztosítási Pénztár „Gazdasági kihívások az egészségiparban” Budapest, 2004. január 22 Az OEP finanszírozás aktuális kérdései

2 A 2004. évi költségvetési törvényről

3 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2004. évi költségvetése I. • Az E. Alap költségvetése (70.§ (1)) Bevételi főösszeg: 1.115.898,0 millió forint Kiadási főösszeg: 1.402.649,6 millió forint Hiány: 286.751,6 millió forint

4 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2004. évi költségvetése II. • A háziorvosok racionális gyógyszerfelírásának ösztönzése (72.§ (2)) A Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím 223.743,3 millió forint éves előirányzat 90%-ának megfelelő összeg, valamint a MÁK adatai szerint 2004. november 30-ig ténylegesen folyósított támogatás megtakarításból eredő különbségének legfeljebb 30%-ával a Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím előirányzat megemelése a Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzat terhére.

5 A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 2004. évi költségvetése III. • 13. Havi illetmény (74.§-75.§ a.) „…Az előleget az OEP a tárgyév február 1-jétől tizenegy havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozás összegéből.” • Intervenciós célelőirányzat (75.§ b.) Az egészségügyi intézmények 2004. évi energiaáremelésből adódó többletterheinek kompenzációjára szolgál. A kompenzációs összegből az egészségügyi intézmények pályázat útján részesülhetnek, melyet az ESzCsM miniszter ír ki a tv. hatálybalépését követő 60 napon belül. Fedezet: egyéb bevételekből. • IBR (77.§) /lásd. előbb/

6 A 217/1998. (XII. 30.) Kr. rendelet módosításai

7 A nettósítás rendszerének változása I.

8 A nettósítás rendszerének változása II. (bruttó)

9 A gazdálkodási előleg visszavonása (korábbi szabályozás) Kiutalás: dec. 20 után (Felhasználható: a köv. évi előirányzat 5%-a) Visszavonás 12 egyenlő részletben (nettó kör)

10 A gazdálkodási előleg visszavonása 2004-ben

11 A jövőbeni szabályozás: járandósági előleg 49.§ • a megnevezés változása: járandóság előleg • járandóság előleg az érintett szolgáltató utalási évre vonatkozó 12 havi finanszírozási összegéből számított havi átlagának 40 %-a

12 A 43/1999. (III. 3.) Kr. rendelet módosításai

13 Reform jellegű módosítások I. Alapellátási szinten • A védőnői ellátás normatív rendszerű finanszírozása • A több rendelőben működő háziorvosi szolgálatok finanszírozásának növelése • A háziorvosi adatszolgáltatás bővítése külön díjazás ellenében • A hajléktalanok folyamatos egészségügyi alapellátása • Fogászati prevenciós ellátás

14 Szakellátási szinten • Fix díjazás bevezetése a fekvőbeteg szakellátás finanszírozásában • Teljesítményvolumen szerinti finanszírozás • Krónikus fekvőbeteg ellátás finanszírozása • Hosszú idejű ellátás, gondozás, hospice ellátás finanszírozása • Az Irányított Betegellátási Rendszer továbbfejlesztése Reform jellegű módosítások II.

15 Technikai jellegű módosítások I. •Mentési feladatok E. Alapból történő finanszírozása •A térítésmentesen nyújtandó fogászati ellátás szabályozásának pontosítása • Az 50%-os béremelés, az ÁFA kulcsok változásának kompenzációjának a finanszírozás rendszerébe történő beépítése a teljesítményegységek módosításával, a 9/1993. NM rendelet egyidejű módosításával • A telephelyen kívül végzett házi szakápolás díjazásának javítása • Az orvosi klinikai laboratóriumi és a mikrobiológiai tevékenységek elkülönített labor kasszából történő díjazásának egységesítése

16 • A CT, MR vizsgálatok finanszírozásában a teljesítmény korlát meghatározásának módosítása • A közreműködői szerződés keretében nyújtott egészségügyi szolgáltatások ellenőrzésének szabályozása • Az Európai Egészségbiztosítási Kártya 2004. június 1-i bevezetésével összefüggésben az adatlapok megfelelő módosítása Technikai jellegű módosítások II.

17 A teljesítményvolumen szerinti finanszírozás I. 12.§ (1) A Kr. 27. §-ának (1) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki: „…A járóbeteg-szakellátásra – ide nem értve a 29/A. § (1) bekezdés szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatokat – és az aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozóan az elszámolható teljesítmény mennyisége szolgáltatónként éves szinten – az ellátási igények változásának figyelembevételével havi bontásban – kerül meghatározásra.” „(2) 2004. évre vonatkozóan a teljesítmény volumen meghatározásának az alapja a 2003. évre – járóbeteg-szakellátás esetében pontszámban, aktív fekvőbeteg szakellátás esetében súlyszámban – elszámolt teljesítmény 98 %-a, amit korrigálni kell a bázisidőszakot követő, az R. szerinti pontérték, illetve súlyszám érték változással, valamint a kapacitásváltozással…”

18 12.§ „(4) A (3) bekezdés szerint megadott és a tárgyhónapra elszámolható teljesítmény mennyisége felett jelentett további teljesítményt a) 5 %-ig 60 %-os, b) 5-10 % között 30 %-os, c) 10 %-ot meghaladóan 10 %-os forintértéken számolja el az OEP. „ (INTÉZMÉNYI SZINTŰ „LEBEGTETETT” FINANSZÍROZÁS) „(5) Rendkívüli esemény miatti teljesítménynövekedésnél a (2)- (3) bekezdés szerinti degressziós szabályok alól az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter - a pénzügyminiszterrel egyetértésben – felmentést adhat.” A teljesítményvolumen szerinti finanszírozás II.

19 Súlyszám összegek degressziós sávonkénti alakulása

20 2004 évi aktív teljesítménydíj várható alakulása degresszióval

21 Fix díjazás bevezetése a fekvőbeteg szakellátás finanszírozásában 12.§ (3) A Kr. 27. §-a következő (9) bekezdéssel egészül ki: „(9) Az aktív fekvőbeteg-szakellátást végző szolgáltatók • a sürgősségi betegellátási, • intenzív, • traumatológiai, és • a fertőző-betegellátásra szervezett osztályainak működtetéséhez az R-ben meghatározott havi fix összegű rendelkezésre állási díjra jogosultak.” Összeg: 1.000,- Ft/ágy/nap

22 A labortevékenység, a CT, MR vizsgálatok finanszírozása 13.§ A Kr. 29/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az R. 2. számú melléklete szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok, valamint a mintaszállítás – ide nem értve a mintavételt - teljesítménydíjazása a járóbeteg-szakellátás előirányzatán belül az 5. számú mellékletben e feladatra meghatározott előirányzat terhére történik, függetlenül a vizsgálatot végző szervezeti egység működési engedély szerinti szakmai besorolásától.” 14.§ A Kr. 32 §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az elszámolás havonta az R. 2. számú mellékletében megállapított pontszám alapján történik az R-ben meghatározott szabályoknak megfelelően.” (CT, MR vizsgálatok teljesítménykorlát meghatározásának módosítása)

23 A mentési feladatot végző szolgáltatók finanszírozása 15.§ A Kr. a következő 33/A. §-sal egészül ki: „33/A. § (1) A mentési feladatot végző szolgáltatók finanszírozása – ide nem értve a koraszülött mentést végző Magyar Koraszülött Mentő Közalapítványt – az 5. számú mellékletben a mentési feladatra meghatározott előirányzat terhére a szolgáltatóval kötött szerződés szerinti fix összegű díjazással történik, melyet az OEP havonta a tárgyhónapot megelőző hónapban a 6. § (3) bekezdése szerint utalványoz….”

24 A krónikus ellátás A krónikus ellátások szakmai szorzói megemelésre kerülnek, melyet meg kell előznie a rehabilitációs ellátás terén egy szakmai minősítésnek. (8.sz. melléklet)

25 Az ápolás-gondoskodás biztosítás rendszerének megalapozása 17.§ (1) (6) Az ápolás-gondoskodás biztosítás rendszerének megalapozása érdekében az OEP pályázatot írhat ki a) szociális és egészségügyi feladatot is ellátó, vegyes profilú házi szakápolásra, gondozásra, továbbá otthoni hospice ellátásra a házi szakápolási előirányzatban e célra elkülönített 300 millió forint felhasználásával, b) vegyes profilú ápolási osztályon végzett hosszú idejű ellátásra vagy intézeti hospice ellátásra a krónikus fekvőbeteg– szakellátás előirányzatban e célra elkülönített 300 millió forint felhasználásával.”

26 Elszámolásbeli változások, a GYÓGYINFOK átszervezése A Kr.-ben a GYÓGYINFOK várható átszervezése miatt átnevezésére kerül sor. Az átszervezés célja az OEP racionálisabb adatkezelésének és az adatok feldolgozásának biztosítása, továbbá a tárca költségvetésének kímélése. – OEP egyesül a Gyógyinfókkal – az elszámolás és finanszírozás integrációja – az intézményeket jelenleg nem érinti a változás – ugyanott, ugyanazok, ugyanazt csinálják.

27 Az irányított betegellátási rendszer szabályozásának változásai

28 Költségvetési törvényből eredő változások I. •75 ezer fő a minimális létszám (2004. 06. 30.!) •2 millió főre bővül a rendszer –300e fő: a „bentlévők” bővítése –700e fő: bővítési pályázat •Érintett lakos: a háziorvosi szolgálatnál TAJ alapján bejelentkezett és az E.Alap terhére jogosult az ellátások igénybevételére •Fejkvóta – fedezet •Bevételi többlet mértéke és megoszlása: az ideivel megegyező szabályozás, 20 %-os közös kockázati alap

29 •Szerződéskötés: a Szervező vállalja az érintett lakosok ellátását, ill. az ellátások megszervezését Költségvetési törvényből eredő változások II. A szerződött szolgáltatók teljesítménydíjának elszámolása a Szervezőn keresztül történik a rendszerben résztvevő TAJ számokra. A Szervező a bevételi többlet terhére megállapodást köthet OEP által nem finanszírozott egészségügyi szolgáltatóval az érintett biztosítottak ellátására. •A szerződéseket jelenteni kell az OEP felé

30 Költségvetési törvényből eredő változások III. •Prevenciós díj: 500 Ft/fő •Szervezési díj: –1. évben: 500 Ft/fő –2. évtől: 200 Ft/fő •a szervezésre és koordinálásra létrehozott független szervezet (menedzsment) személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására • követelmények részletes jogszabályi rögzítése

31 43/1999. Korm. rend. változásai I. •A bevont ellátások köre: –Az eddigi 11 kassza (1, 6, 17, 20, 21, 24, 25, 32, 60, 61, 62) –Gondozóintézeti ellátás (12-15, 26; 27) –Betegszállítás orvosi rendelvényre (23) •Az új rekordkép: 50/A. § (2) A szerződés mellékletét képezi… Útmutató: …gc) a tételes betegforgalmi adatok jelentési kötelezettségét (morbiditási és mortalitási – BNO – gondozási, gyógyszer-, GYSE vényfelírási, közgyógyellátási adatok, továbbá külföldi állampolgárok ellátására vonatkozó, valamint betegút követési adatok) •Új háziorvosi rekordkép •Első alkalommal: 2004. február havi adatszolgáltatás

32 43/1999. Korm. rend. változásai II. •A szervező feladata: (50/C. §) –Ellátásszervezés és koordinálás, betegút követése –Menedzsment létrehozása –Prevenciós terv végrehajtása –Pénzeszközök kezelése, ösztönzési rendszer –Minőségbiztosítási rendszer (Eütv.) –Adatszolgáltatás, monitoring rendszer működtetése –Megállapodásos ellátások elemzése –Keresőképtelenségi napok elemzése –Kapacitás kérelmek véleményezése –Nem finanszírozott szolgáltatóval kötött szerződés egy példánya az OEP-nek, igénybevételről és kifizetésről jelentés –Az ösztönzési rendszernek tartalmaznia kell ennek fedezetét

33 Szerződött eü. szolgáltató teljesítmény jelentése hó 5. naphó 10. nap SZERVEZŐMEP v. OEP hó 10. nap VitatjaEllenjegyzi hó 15. nap Egyeztetés (megállapodnak v. OEP Főigazgatója ellenőrzést rendel el) 43/1999. Korm. rend. változásai III.

34 Köszönöm a megtisztelő figyelmet !

35 Keresőképtelenség és pénzbeli ellátások változásai

36 •2003. július 1-jétől érvényes a passzív táppénz 180 napos korlátozása •2004. április 1-jétől ez az időtartam 90 napra csökken •egyik változás sem érinti a biztosítási jogviszony fennállásának idején folyósítható táppénz időtartamát (biztosítási jogviszonytól függően 1 év) Táppénz szabályok változása 1. „passzív táppénz”

37 •2003. július 1-jétől kibővült a méltányossági jogkör a passzív táppénz folyósítási idejének meghosszabbítására vonatkozó lehetőséggel •méltányossági jogkörben tehát a passzív táppénz folyósítása meghosszabbítható legfeljebb hat hónappal •ezt a lehetőséget a törvény 2004. április 1. után 90 napra korlátozta. Táppénz szabályok változása 2. „passzív táppénz”: méltányosság

38 •A keresőképtelenség elbírálása tekintetében intenzívebb ellenőrzésre kell számítani –mind az állományban tartó orvosoknak, –mind betegeknek •A fokozottabb ellenőrzés azonban csak azok számára jelent (jelenthet) szigorítást, akik esetében a keresőképtelenség fennállása – illetve indokoltsága – valamilyen okból megkérdőjelezhető Keresőképtelenség ellenőrzése

39 •A pénzbeli ellátások (táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj) megállapítására vonatkozó szabályok nem változnak. •Nem változik a táppénz mértéke. •A legalább két éves folyamatos biztosítási idővel rendelkező biztosítottak továbbra is az átlagkeresetük hetven százalékának megfelelő összegű táppénzre jogosultak. •A rövidebb biztosítási idő esetén, illetőleg a kórházi ápolás idejére pedig változatlanul hatvan százalékos táppénz jár. Pénzbeli ellátások és táppénz mértéke: nincs változás

40 •A megkezdett reformok folytatása •Forrásallokáció hatékonyságának javítása •Transzparencia és kiszámíthatóság fokozása a finanszírozásban Összefoglalás


Letölteni ppt "Dr. Boncz Imre Országos Egészségbiztosítási Pénztár „Gazdasági kihívások az egészségiparban” Budapest, 2004. január 22 Az OEP finanszírozás aktuális kérdései."

Hasonló előadás


Google Hirdetések