Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Földrajz tanítása előadás II. A földrajztanítás speciális nevelési feladatai.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Földrajz tanítása előadás II. A földrajztanítás speciális nevelési feladatai."— Előadás másolata:

1 Földrajz tanítása előadás II. A földrajztanítás speciális nevelési feladatai

2 Az oktatás és nevelés elválaszthatatlansága mára elfogadott tény. Mégis felmerül a kérdés: Az iskolának melyik és milyen arányban a feladata? Mára a családi keretek lazulása, szülők elfoglaltsága (…) miatt egyre nagyobb arányban kell e feladatot az iskolának ellátnia.

3 Nevelési területek felosztása Ágoston György (1984) Tudományos, technikai, erkölcsi, esztétikai, testi, világnézeti nevelés Más felosztás szerint: értelmi, érzelmi, akarati, motoros nevelés.

4

5 NAT 1995

6 Főbb nevelési területek földrajzórán Egészséges életmódra nevelés (kirándulás, természet szeretete, túrázás…) Esztétikai nevelés (pl. természeti szépségek bemutatása dián, videón ) Közösségi és munkaerkölcs fejlesztése (csoportmunka szervezése -> munkamegosztás, közös felelősség, közös siker, kudarc….) Honismeret, hazaszeretet (ne „tanmesékkel”, ne „példabeszéddel”, DE Magyarország természeti szépségei, városai, tudósai …..) Tolerancia, másság elfogadása (pl. India kasztrendszer) Internacionalista gondolkodásra nevelés: „alakuljon ki a tanulókban a pozitív viszony a közös európai értékek iránt, legyenek nyitottak az európai kultúra, életmód, szokások iránt….” Világnézeti nevelés (pl. a materialista alaptételek ismertetése: a világ anyagi és anyagilag egységes, a Föld keletkezésekor rámutatni az anyag és energia megmaradás törvényszerűségeire stb.) Dialektikus gondolkodásra nevelés: oksági (kauzális) összefüggések megvilágítása, a fejlődés és a változás közti különbség szemléletessé tétele (mennyiségi változás -> minőségi változás pl. tó feltöltődése, vagy eutrofizációja) Közgazdasági szemlélet fejlesztése (piacgazdaság, multinacionális vállalatok szerep, pénz, tőzsde működése, működőtőke beruházások…stb.) Környezeti nevelés

7 Toleranciára nevelés

8 KÖRNYEZETI NEVELÉS A NAT értelmében a környezeti neveléshez az iskoláknak 1-10 évfolyamig HELYI TANTERVET kell készíteni a köv. műv. területeken belül: 1-6 évf. Ember és természet 7-10 évf. Földünk – környezetünk. Az iskolai környezeti nevelés történhet: Önálló tantárgyként (pl. Tömörkény Gimn. Szeged) Különböző tantárgyakba integrálva (biol., kémia, földrajz, technika, oszt.főnöki óra stb..)

9 KÖRNYEZETI NEVELÉS Fő célja a magatartás formálás: megtanítsa a gyerekeket a természeti és társadalmi környezettel való tudatos és harmonikus együttélésre, „környezetbarát” életvitelre. A környezeti nevelés tartalma kiszélesedett: fenntarthatóság, globális környezeti problémák stb… Valamit védeni csak akkor tudunk, ha szeretjük, szeretni csak akkor tudjuk, ha ismerjük…. A környezeti nevelés legfontosabb értéktartalmai erkölcsi-etikai irányultságúak, attitűdöket és szokásokat formálóak -> a környezeti ismeretek önmagukban nem elegendőek. A felelős környezeti magatartás kialakítása csak élményközpontú tanulási helyzetekkel és tevékenységekkel lehet – elsősorban serdülőkorban…

10 KÖRNYEZETI NEVELÉS Környezeti nevelés a NAT-ban – kerettantervben – és a helyi tantervekben: a kerettantervben megadott tartalmak a rendelkezésre álló tanórai időkeret 80%-át tölti ki -> a fennmaradó rész szabadon tervezhető… Szabadon tervezhető időkeretben megjelenhetnek nem hagyományos tanórai foglalkozások, tantárgyakat összefűző illetve azokon átívelő tartalmú tanulási helyzetek (pl. projekt munka, témanap) A környezeti nevelés hatékonyságában különösen azok a MÓDSZEREK jelentősek, amelyek aktivizálnak, tevékenységre ösztönzik a tanulókat: együttműködő (kooperatív) tanulási formák, páros, csoportos feladatok, észlelési, megfigyelési, mérési gyakorlatok stb… A környezeti nevelés során felértékelődik a tantárgyak közötti integráció, a különböző tantárgyak ismeretkészletét összekapcsoló pedagógiai törekvés. A helyi iskolai életben is érvényesüljön az intézmény egészének ökológiai kultúrája (pl. hulladék újrahasznosítás, energia takarékosság, papírgyűjtés stb.)

11 Ajánlott módszerek a környezeti nevelés számára Természettudományos megfigyelések Interjúk, felmérések készítése az emberek és a környezet viszonyáról Helyi, országos és globális döntéshozatali rendszerek tanulmányozása Új ismerethez kapcsolódó kérdések megfogalmazása csoportosan. Adatgyűjtés, feldolgozás információrögzítés együttműködéssel. Esszé kidolgozása csoportosan (ötletgyűjtő, kidolgozó, véleményező feladatok munkamegosztással). Problémamegoldó gyakorlat ötletrohammal, értékeléssel. Fogalmak, jelenségek, összefüggések, törvényszerűségek kollektív definiálása, pontosítása, tisztázása. Adott témának analitikus, analógiás körüljárása Írásbeli értekezések, vitairatok készítése, vélemények, beadványok, javaslatok megfogalmazása és értelmezése csoportos munkában. Viták, szituációs játékok, Érveléstechnikai gyakorlatok (hatékony kommunikáció elsajátítása) Természetvédelmi tevékenységek (őrjáratok, madárvédelem, faültetés) Részvétel a helyi környezetvédelmi tevékenységben (helyi környezetvédelmi program megismerése, véleményezése, a megvalósítás segítése)

12

13

14 Módszerek, lehetőségek - melyek a földrajzórát változatosabbá tehetik, s a környezeti nevelést is hatékonyabban szolgálná Szerepjáték: A szerepjáték alkalmat ad a diáknak arra, hogy valaki másnak a bőrébe bújva, az illető helyzetébe beleképzelje magát, nézőpontot válthasson, hogy rájöhessen, nem mindig az a teljes igazság, amit eddig a témáról hallott, s megértse, hogy nem olyan egyszerű az adott helyzetet megváltoztatni, mint ahogy az oly gyakran a fejlődő országok szószólóinak tűnik.

15 Az esőerdő irtás okainak bemutatása Az osztály tanulóiból 9 csoportot kell alkotni, melyek érdekcsopotokat szimbolizálnak. Közülük 5 az őserdőirtás mellett van, 4 - nek szoros érdeke fűződik az erdőhöz, de nincs szüksége fára. csoportok: Hamburgerhús Rt. Erdőőrség Állami Betelepülési Bizottság Kopano törzs Medico Ltd. Nemzeti Fakitermelési Társaság Betelepítettek Folyami Vízgyűjtőterületi Tanács Szuperhatalmi Védelmi Minisztérium

16 Példa az információs kártyákra

17

18 Környezeti nevelés lehetőségei a középiskolai földrajz tanításban

19 Környezeti nevelés lehetőségei a középiskolai földrajz tanításban 9. évf. foly.

20 Környezetvédelmi nevelés kézikönyve (Orsz. Ped. Int. 1981) Ajánlások a 9.- 10. évfolyam Földrajz tantárgy környezetvédelmi ismeretek tanításához

21


Letölteni ppt "Földrajz tanítása előadás II. A földrajztanítás speciális nevelési feladatai."

Hasonló előadás


Google Hirdetések