Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A PROJEKTGENERÁLÁS SZÜKSÉGESSÉGE Először: Magyarországon a központi fejlesztési források mai napig is működő rendszere alapvetően a forrásorientált megközelítésre.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A PROJEKTGENERÁLÁS SZÜKSÉGESSÉGE Először: Magyarországon a központi fejlesztési források mai napig is működő rendszere alapvetően a forrásorientált megközelítésre."— Előadás másolata:

1 A PROJEKTGENERÁLÁS SZÜKSÉGESSÉGE Először: Magyarországon a központi fejlesztési források mai napig is működő rendszere alapvetően a forrásorientált megközelítésre szoktatta rá a projektgazdákat, amelynek lényege, hogy olyan fejlesztést hajtanak végre, amire forrás van. Másodszor: A projektgazdák jelentős része nem projektfejlesztésre, hanem pályázatkészítésre van berendezkedve. Harmadszor: Nincsenek, vagy nagyon korlátozottak az országban a „kreatív” projektfejlesztési hagyományok, tapasztalatok. Negyedszer: Nincsenek források a projekt kidolgozására, nincs lehetőség arra, hogy a kedvezményezettek anélkül tervezzenek, hogy látókörükben lenne egy konkrét pályázati rendszer, mely finanszírozni képes a projektet. Ötödször: Gondot jelent, hogy nem állnak rendelkezésre fejlesztési források, és még minimális saját erőt sem tudnak biztosítani projektek megvalósításához.

2 PROJEKTGENERÁLÁS FOLYAMATA 1.Általános tájékoztatás, PR 2.Információs nap I. (EU, ÚMFT, operatív programok) 3.Módszertani képzés a potenciális projektgazdák körében 4.Helyzetfeltárás, helyzetelemzés, stratégia alkotás a potenciális projektgazdák körében (Workshop) –Erőforrás-elemzés (SWOT analízis, leltárok, stakeholder analízis) –Problémák azonosítása (problémafa) –Célkitűzések meghatározása (célfa) –Vázlatos logframe mátrix elkészítése –Lehetséges projektstratégiák és projektkoncepciók felvázolása 5.A projektkoncepció kidolgozása (logframe módszer szerint), projektgyűjtés 6.Projekt koncepciók feldolgozása, projektadatbázis készítése 7.Szelekció, egyeztetés és kapcsolódási pontok feltárása 8.Kísérő képzések, információs nap II.: (konkrét pályázati lehetőségek)

3 PROJEKTVÁZLAT 1. 1.A projekt rövid összefoglalása (max. 200 szóban) 2.A projekt célja és a megvalósítandó tevékenységek (max. 1 old.) Melyek a projekt céljai és milyen szükségletek/igények kielégítésére vonatkoznak? Milyen módon kívánják elérni a tervezett célokat? 3.A projekt várható eredményei és hatásai (max. ½ oldal) Melyek a projekt eredményeképpen létrejövő konkrét produktumok? Kinek a javát szolgálják a projekt eredményei, ki fogja hasznosítani a produktumokat? Kérjük, jelölje meg a projekt célcsoportját. Milyen járulékos eredmények várhatók? Mi lesz a projekt hatása? 4.A projektben részt vevő partnerintézmények (max. ½ oldal) Milyen szakértelemmel bírnak és milyen feladatok elvégzéséért felelősek az egyes partnerintézmények?

4 PROJEKTVÁZLAT 2. 5.Folyamatkövetés és értékelés (max. ¼ oldal) Milyen tevékenység-elemek beépítésével biztosítják a projekt ütemterv szerinti végrehajtását és a munka értékelését? 6.Disszemináció (max. ¼ oldal) Hogyan biztosítják, hogy a projekt eredményei a projektben együttműködő intézményeken kívül is ismertté váljanak? 7.A tevékenységek ütemezése (max. ½ oldal) Kérjük, készítsen táblázat formájában feladattervet a tevékenységek, azok ütemezése és a végrehajtásukért felelősök megjelölésével. 8.Egyéb vonatkozások (max. ½ oldal) Egyéb említésre méltó tudnivaló a projekttel kapcsolatban (a fentieken kívül)

5 A PROJEKTJAVASLAT FELÉPÍTÉSE

6 PROJEKTJAVASLAT FELÉPÍTÉSE I. 1)Adatok (cím, időtartam, helyszín, iparág vagy ágazat, kivitelező, kezdés dátuma, számított költség, költségviselő[k]) 2)Rövid leírás (célok, várt eredmények) 3)Tartalmi leíró rész i.Bevezetés (globális szakmai leírás) ii.Az ágazat helyzete projekt országában iii.Projekt befogadója által követett stratégia (korábbi ill. bevezetés alatt álló programok, intézkedések) iv.Fogadónál hasonló szakterületen korábban befejezett projektek v.Fogadónál a projekt végrehajtáshoz szükséges szervezeti intézkedések

7 4)Projekt szükségességének indokolása i.Jelenlegi állapot az ágazatban (előző helyzetleírás kritikája) ii.Várható projekt utáni állapot (kritizált ismérvek miben változnak/javulnak) iii.Megcélzott haszonélvezők (kik profitálnak a projekt eredményeiből) iv.Projektvégrehajtás stratégiája v.Szponzorok bevonásának okai (ha vannak) vi.Egyéb szempontok (pl. beruházási kedv növekedése, infrastruktúrális fejlődés, foglalkoztatás javulása, nők munkalehetősége) 5)A projekt célja (mit akar elérni, annak összhangja fogadó megcélzott/kívánt intézkedéseivel) PROJEKTJAVASLAT FELÉPÍTÉSE II.

8 HEFOP 3.3.1. PROJEKTJAVASLAT FELÉPÍTÉSE III. 6)Közvetlen célok, eredmények és tevékenységek i.Közvetlen célok (részletezve) ii.Közvetlen eredmények (részletezve) iii.Tevékenységek (csak a fő fázisok/mérföldkövek, azok ütemezése) 7.Költségviselők hozzájárulásai (pénz, eszköz) 8.Kockázatok 9.Fogadó kötelezettségei és előfeltételek (mit mikorra kell biztosítania: pl. hely/terület, közreműködők) 10.Projekt ellenőrzések, kiértékelés, jelentések (kik, milyen időközönként, kik számára készítik) 11.Törvényi rész (projektdokumentum jogállása, esetleges módosítás lehetőségei és kik az arra felhatalmazottak) 12.Mellékletek (pl. költségek részletezése, vezető szakértők munkaköri leírásai, stb.)

9 PROJEKTKONCEPCIÓ ÖNTESZTJE Pontosan mi az elérendő cél? Melyek a szükséges és melyek a kívánatos eredmények? Mit ajánlatos kihagyni (elkerülni)? Mi a projektcél elérésének legjobb módszere (útja)? Mennyi a projekt időszükséglete és mikor érdemes kezdeni? Mennyibe kerül, ki finanszírozza? Várható ellenállás: kitől, mi, miért?

10 A MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY FELÉPÍTÉSE

11 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B/I. Főbb projekt adatok – projekt adatlap –Főbb projekt adatok: projekt címe, megvalósulás helye, projekt gazda adatai, projekt céljai, tevékenységek, outputok, eredmények, költségvetés, finanszírozás, időbeli ütemezés Vezetői összefoglaló –A vezetői összefoglaló nem részletezi a megvalósíthatósági tanulmány egyes fejezeteit, hanem annak fő céljait, főbb elemeit és eredményeit emeli ki, továbbá tartalmazza a megvalósíthatósági tanulmány főbb megállapításait és következtetéseit. Az alkalmazott módszertan bemutatása –Bemutatja a tanulmány kidolgozása során alkalmazott konkrét módszereket és inputokat. A fejezet főbb elemei: –A megvalósíthatósági tanulmány célja, szerepe; –A megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez felhasznált inputok, források; –A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során alkalmazott módszerek.

12 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B/II. Szükséglet elemzése, lehetséges alternatívák Bemutatja azon szükségleteket, amelyre a projekt reagál, valamint a lehetséges alternatívák összehasonlítását tartalmazza. –A fejlesztési probléma, szükséglet bemutatása (kereslet- kínálat elemzése) Elemezni szükséges a jelenlegi helyzetet és az elérni kívánt állapotot, azt, hogy mekkora a kereslet a beavatkozás iránt, illetve mekkora pótlólagos keresletre lehet számítani a beavatkozás eredményeként. Az elemzés hivatalos és becsült adatok felhasználásával valósul meg. –A probléma kezelését célzó lehetséges alternatívák, stratégiák bemutatása, elemzése, összehasonlítása A fejlesztési szükséglet, probléma ismeretében meg kell vizsgálni, hogy milyen megoldásokkal lehet azokat kielégíteni. Csak egy összefoglaló, nem túl részletes elemzés szükséges.

13 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B/III. A projekt bemutatása –A projekt hátterének, kontextusának, környezetének elemzése A projekt előzményeinek, hátterének, és a projekt programozási környezetének, a projekt tágabb környezetének, a projekt szűkebb gazdasági-társadalmi környezetének, a projekt közvetlen helyszínének bemutatása. –A projekt megvalósítás részletes bemutatása A projekt adatai, érintettek bemutatása, partnerség és együttműködés bemutatása, a projekt célrendszere (átfogó, konkrét és operatív célok bemutatása), a projekt elemei, a projekt keretében végrehajtandó konkrét tevékenységek, indikátorok, a projekt megvalósítási mechanizmusa (a megvalósítás szervezeti, intézményi háttere, felelősségek, költségvetés, finanszírozás, projekt monitoring és értékelés, kockázatok és feltételezések), a végrehajtás ütemterve Környezeti hatások vizsgálata –A megvalósítandó projekt környezeti, környezetvédelmi hatásai. Csak egy összefoglaló jellegű, nem túl mély elemzésre van szükség. Cél a hatások bemutatása és azok minimalizálási módjainak meghatározása.

14 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B/IV. Pénzügyi elemzés oVizsgálni szükséges egyrészt a beavatkozás nélküli pénzügyi helyzetet, másrészt a beavatkozás esetén kialakuló pénzügyi helyzetet, az eredmények összevetése jelenti a projekt pénzügyi jövedelmezőségének és megtérülésének elemzését. –Költségek elemzése beruházási költségek nagysága, kapcsolódó tőkeköltségek (hitelek törlesztése, kamatok, adók), állandó és változó működési költségek –Bevételek elemzése alkalmazott egységárak, várható bevétel nagysága –Költség-haszon elemzése Cash-flow elemzés (a projekt teljes futamideje alatt várható összes bevétel és összes beruházás és a rendszeres jellegű költségek nagyságának meghatározása, likviditási elemzés) Jövedelmezőség és megtérülés számítás, pénzügyi elemzések (a befektetés megtérülési ideje (payback period), nettó jelenérték) Szervezetek pénzügyi elemzése (pénzforgalmi kimutatás, eredménykimutatás, mérleg) –Finanszírozási források meghatározása A pénzügyi megvalósíthatóság elemzésének fontos része a projekt finanszírozási forrásainak (saját forrás, támogatás, hitelek) elemzése és a pénzügyi finanszírozási terv összeállítása.

15 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY B/V. Kockázatelemzés –Kockázatelemzés 4 lépése: kockázat azonosítása, kockázat értékelése, kockázat kezelése, kockázat kommunikációja. Gazdasági-társadalmi hatások vizsgálata –A gazdaság-társadalmi multiplikatív hatások, externáliák vizsgálata számszerűsítve történik, ha erre nincs lehetőség, akkor a várható hatásokat szövegesen kell bemutatni. Elemei: –elméleti háttér bemutatása –gazdasági előnyök, hátrányok bemutatása (pl. munkahelyteremtés / megszüntetés) –társadalmi előnyök, hátrányok bemutatása (pl. esélyegyenlőség, környezetvédelem) Kommunikációs terv Összegzés: a projekt megvalósíthatósága –A megvalósíthatósági tanulmány befejezéseként összegezni szükséges a megadott szempontok alapján elvégzett elemzések eredményét, ezáltal végső következtetés vonható le az adott projekt megvalósíthatóságáról.

16 Költségvetés

17 Költségtervezési alapfogalmak A kedvezményezettek finanszírozási funkciói –Költség- és forrástervezés –Pályázat kidolgozása –Saját forrás biztosítása –A projekt lebonyolítás nem támogatott költségeinek finanszírozása –Projekt likviditás fenntartása

18 Finanszírozási tételek Saját finanszírozás elemei – Saját forrás – Nem támogatható költségek – Vissza nem igényelhető ÁFA Külső finanszírozás elemei – Támogatás – Támogatható költségek – Visszaigényelhető ÁFA

19 A saját forrás tételei Számlapénz (bank) Bankhitel (rövid és éven túli) Természetbeni hozzájárulás (pl. ingatlan) Partnerek hozzájárulása Egyéb forrás (pl. tagi hitel)

20 A költségvetés kiadási oldala (költségnemenként) Beszerzési költségek – Építés – Eszközbeszerzés – Szolgáltatás HR költségek – Projektmenedzsment költségek, – Szakértői díjak Teljes költségvetés – minden költséget tartalmaz Szűkített költségvetés – csak a támogatható költségeket tartalmazza

21 Költségek elszámolhatósága Strukturális Alapok költségei elszámolhatóságának szabályozásáról szóló rendelet Vonatkozó európai uniós szabályok Hazai költségvetési előirányzatok felhasználását szabályozó rendeletek Pályázati útmutató

22 Költségek elszámolhatósága Bizonylatokkal igazolt, teljesített költségek Projekthez közvetlenül kapcsolódóak Projekthez nélkülözhetetlenek Költséghatékonyság – ellenőrizhető, piaci árak Projekt Magyarországon valósul meg Nem szerepelnek a nem elszámolható költségek között

23 Nem elszámolható költségek Bírság, kötbér és perköltség Adók és illeték, amelyek nem a kedvezményezettet terhelik Alvállalkozó, amely a költségekkel nem arányosan ad hozzá értéket Pénzügyi műveletek díjai (deviza átutalási jutalék és árfolyamveszteségek)

24 Fázisköltségek a munka- és ütemterv alapján A munka- és ütemterv – alapja a költségütemezésnek, – meghatározza a tevékenységek időigényét, – kijelöli a tevékenységek egymásra épülését, – egyes elemek csúszása esetén támpontot nyújt a beavatkozáshoz. N+2 szabály: A 2004-es előirányzathoz rendelt pályázatokat 2006. dec. 31-ig kell elszámolni (pénzügyi zárás 2006. okt. végéig!)

25 Projektköltségvetés Költségtételek indokoltsága Költségszerkezet Forrásszerkezet Források és költségek összhangja Források rendelkezésre állásával kapcsolatos kockázatok

26 Kommunikációs terv

27 Tájékoztatás és nyilvánosság Annak bemutatasa, a projektgazda mikent kivan eleget tenni a tajekoztatassal es nyilvanossaggal kapcsolatos kotelezettsegeinek, figyelemmel a kovetkezı eszkozok alkalmazasara: emlek-tabla, sajto-hirdetes, sajtotajekoztato, ujsagcikk, esettanulmany, konferencia, forum, elıadas, prospektus, honlap, hirlevel. PR A PR tevekenyseg legfontosabb celjainak azonositasa, az alkalmazott eszkozok ismertetese.

28 Kommunikációs terv Image, külsőmegjelenés A tervezett arculat bemutatasa, az alkalmazott eszkozok ismertetese. Az uzleti kommunikacio celjainak, eszkozeinek bemutatasa. A legfontosabb kommunikalando uzenetek meghatarozasa. Kommunikációs ütemterv A kommunikacios kampanyok bemutatasa, idıbeli utemezese, a merfoldkovek ismertetese. Kommunikációs költségek A becsult kommunikacios koltsegek bemutatasa a kommunikacios eszkozok szerinti bontasban.

29 Kommunikációs terv felépítése Helyzetelemzés Célkitűzések meghatározása Kommunikációs stratágia Célcsoportok – üzenetek – eszközök A tájékoztatás során használt publikációs eszközök Időzítési terv Kivitelezés módja Költség terv Értékelés


Letölteni ppt "A PROJEKTGENERÁLÁS SZÜKSÉGESSÉGE Először: Magyarországon a központi fejlesztési források mai napig is működő rendszere alapvetően a forrásorientált megközelítésre."

Hasonló előadás


Google Hirdetések