Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Patócs Anikó 2015. június 10. Az egészségtudatos intézmény ismérvei.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Patócs Anikó 2015. június 10. Az egészségtudatos intézmény ismérvei."— Előadás másolata:

1 Patócs Anikó 2015. június 10. Az egészségtudatos intézmény ismérvei

2 „ Az egészség nem egyetlen tett, hanem szokásaink összessége. Azzá válunk, amit rendszeresen teszünk.” (Arisztotelész)

3 Előzmény 1993. évi L XXIX. Tv. a közoktatásról 48§ (3).bek., melyet módosított a 2003. évi LXI. Tv. „Az iskola nevelési programjának részeként el kell készíteni az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programját. Az iskolai egészségnevelési programnak tartalmaznia kell az egészségfejlesztéssel összefüggő iskolai feladatokat, beleértve a mindennapi testedzés feladatainak végrehajtását szolgáló programot is.”

4 Mit értünk teljes körű egészségfejlesztésen? 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 128 § (2) „ A nevelési-oktatási intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok a nevelési-oktatási intézményben végzett tevékenységet, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, a tanuló és a szülő részvételét a nevelési-oktatási intézmény életében úgy befolyásolják, hogy az a gyermek, a tanuló egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő.”

5 Mit értünk egészségnevelésen? Az egészségnevelés a betegségek megelőzésére irányuló ismeretek átadását, bizonyos készségek kialakítását célzó pedagógiai munka. (Dr. habil Barabás Katalin)

6 Mit értünk egészségfejlesztésen? Az Ottawai Egészségfejlesztési Charta meghatározása szerint az egészségfejlesztés „ olyan folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek egészségük fokozott kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével változzon vagy alkalmazkodjon ahhoz.”

7 Az egészségfejlesztés újszerű megközelítés, mert… EGÉSZSÉG kap hangsúlyt a betegséggel szemben Folyamatként definiálódik Aktivitásra épül Az egyéni szint mellett a KÖZÖSSÉGI szint megjelenése Készség- és képességfejlesztést hangsúlyoz

8 Az iskolai egészségfejlesztés kihívásai Tudja Tudja hogyan MUTATJA TESZI Az oktatott kurrikulumnak és a REJTETT KURRIKULUMNAK együtt kell hatnia Rejtett kurrikulum tartalma: Az iskola ethosza A tantárgyak iskolai megítélése A magatartásbeli standardok A pedagógusok attitűdje A kialakított értékrend

9 Egészséges Iskolák Európai Hálózata – School for Health in Europe Program (SHE) A SHE által megfogalmazott öt alapérték 1) Méltányosság 2) Fenntarthatóság 3) Elfogadás 4) Az iskolai közösség támogatása 5) Demokrácia

10 A SHE egészségkoncepció öt alappillére 1) Az egészségfejlesztés átfogó iskolai megközelítése 2) A részvétel elve 3) Minőségi iskola elve 4) Bizonyítékok elve 5) A közösségek elve

11 Egészségtudatos iskola Az egészségtudatos iskola olyan tanulószervezet, amelynek minden pedagógiai célú és egyéb tevékenységében fő rendezőelve az egészségérték: arra törekszik hogy környezeti és közösségi erőforrásaira támaszkodva, megteremtse az egészségtudatos életvezetéshez, az egészséget támogató élettérhez és szervezeti keretekhez szükséges feltételeket, valamint a tudatosan tervezett tanulási-tanítási folyamataiban valamennyi szereplőjét segítse az egészségismeretek elsajátításában, az egészségműveltség, készségek, képességek, attitűdök, szokások fejlesztésében, és az optimális fejlettségi színt elérésében. (Nagy Judit 2015.)

12 Az egészségtudatos iskola modellje

13 Minimum iskola A jogszabályi szint ű feladatellátás Az egészség átadandó ismeret Fejleszt ő tevékenységek: a mindennapos testnevelés, a különböz ő egészségfejlesztési akciók Az iskola-egészségügyi szolgálat elszigetelt

14 Egészségre orientált iskolák Az egészségfejlesztési tevékenységek komplex tanulásszervezési eljárásokon alapulnak (pl projekt) Tudatosan, de kampányszer ű célfeladatként szervezett egészségfejleszt ő programok Az egészség-érték még jellemz ő en nem épült be az iskola szervezeti kultúrájába

15 Egészségtudatos iskola Komplex egészségfejleszt ő program Érvényesül az egészségfejlesztés holisztikus szemléletmódja A mintakövetésb ő l kiindulva a pedagógiai megközelítés mellett hangsúlyt kap a munkahelyi egészségfejlesztés is Közösségi színtér program

16 Komplex egészségfejlesztő program – tervező folyamatok Helyzetfeltárás, problémás területek meghatározása Stratégiai célok, feladatok Cselekvési terv Értékelés, visszacsatolás

17 Ismeretek és képességek

18 Pedagógiai megközelítés Nemzeti alaptanterv: Az egészségfejlesztés holisztikus szemléletű: oTehát MINDEN TANTÁRGYBAN megjelenik Hogyan? Konstruktív pedagógia oA diagnózis elve oA tanítás: hídépítés oA differenciálás elve oA módszertani sokrétűség elve oAz aktivitás elve oA relevancia elve oA kreativitás elve oA szociális tanulás elve

19 Tevékenységek Egész napos iskola Az iskola által megvalósított egészséget-támogató, képességfejlesztésen és ismeretátadáson alapuló tevékenységeit a szervezetfejlesztés során feltárt feltételekb ő l kiindulva, meghatározott céljai mentén szervezi. Minél komplexebb tevékenységsor jellemzi egészségfejlesztési programját, annál inkább közelít az egészségtudatos iskola kritériumrendszeréhez.

20 Szervezeti jellemzők Legyenek közösen megfogalmazott, világos meggyőződések, értékek, szabályok és célok, amelyeket együttesen követnek a tantestület tagjai A pedagógusokat munkatársaik és diákjaik körében egyaránt bizalomteli és stabil társas kapcsolatok jellemezzék. Kölcsönös segítségnyújtással és társas támogatással kialakuljon a mentális erőforrások használatának kultúrája. Egy a munkatársakra orientált intézményvezetési gyakorlat biztosítson kiszámíthatóságot, nyugodt munkavégzési körülményeket, azáltal, hogy a munkaterhek optimális elosztásával és világos célmegjelöléssel alakítja a szervezeti és a munkavégzési kereteket.

21 Egészségfejlesztő munkacsoport munkaközösségek delegált tagja az iskolai véd ő n ő az iskolaorvos az iskolapszichológus az intézményvezetés képvisel ő je a diákönkormányzat képvisel ő je a szül ő i munkaközösség képvisel ő je küls ő támogató partner

22 Önfejlesztő folyamatok Az intézmény részt vett az iskolai egészségfejlesztéshez köthet ő továbbképzéseken, hálózati tanulásban. Az intézményvezetése a pedagógusok támogató segítésére programokat szervez. (szupervízió, esetmegbeszélés, konfliktuskezel ő tréning stb.) Munkahelyi egészségfejlesztés

23 Partnerség Közösségi színtér program: családok és a helyi közösségek elérése Kommunikácó

24 Aktorok Célcsoport: diákok, szül ő k, vezetés, pedagógusok, kortársak, helyi közösségek Iskola-egészségügyi szolgálat Kialakításra került az egészségfejlesztésben érdekelt szektorok helyi hálózata. (EFI, iskola-egészségügyi, család- és gyermekvédelmi szolgálat, KEF, pedagógiai szakszolgálat, civil szervezetek stb.)

25 Közvetlen környezet Ergonómia Rendezett, tiszta, zöld környezet Tágas, világos közösségi terek Az intézmény lehet ő séget ad a diákoknak az intézményi környezet (osztályterem, folyosók, közösségi terek berendezése, dekorálása, udvar kialakítás) alakításában való részvételre a tervezés és a megvalósítás során.

26 „Úgy döntöttem, hogy boldog leszek, mert az nagyon egészséges.” Voltaire Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Patócs Anikó 2015. június 10. Az egészségtudatos intézmény ismérvei."

Hasonló előadás


Google Hirdetések