Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az 1. Korintusi levél 1 Újszövetség Az 1. Korintusi levél.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az 1. Korintusi levél 1 Újszövetség Az 1. Korintusi levél."— Előadás másolata:

1 Az 1. Korintusi levél 1 Újszövetség Az 1. Korintusi levél

2 2 Bevezetés 1. fejezet 1-9. 1 Kor. 1.1-2 Pál, Jézus Krisztusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Sosthenes, az atyafi. Az Isten gyülekezetének, a mely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, elhívott szenteknek, mindazokkal egybe, a kik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét segítségül hívják bármely helyen, a magokén és a miénken: 1 Kor. 1.4 Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felőletek az Isten ama kegyelméért, mely néktek a Krisztus Jézusban adatott, 1 Kor. 1.7 Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését,

3 Az 1. Korintusi levél 3 Hogy mindnyájan egyek legyenek 1. fejezet 10-17. 1 Kor. 1.12-13 Azt értem pedig, hogy mindenitek ezt mondja: Én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én meg Kéfásé, én meg Krisztusé. Vajjon részekre osztatott-é a Krisztus? Vajjon Pál feszíttetett-é meg érettetek, vagy a Pál nevére kereszteltettetek-é meg?

4 Az 1. Korintusi levél 4 A kereszten kívül nincs üdvösség 1. fejezet 17-31. 1 Kor. 1.18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. 21b-23 tetszék az Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket. Mert egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot;

5 Az 1. Korintusi levél 5 A kereszt bölcsessége 2. fejezet 1 Kor. 2.2 Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. 1 Kor. 2.7 Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre; 1 Kor. 2.13-14a Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait:

6 Az 1. Korintusi levél 6 Az apostoli alázatosság 3. fejezet 1 Kor. 3.5 Hát kicsoda Pál és kicsoda Apollós? Csak szolgák, kik által hívőkké lettetek, és pedig a mint kinek-kinek az Úr adta. 1 Kor. 3.10 Az Istennek nékem adott kegyelme szerint, mint bölcs építőmester, fundamentomot vetettem, de más épít reá. Kiki azonban meglássa mimódon épít reá.

7 Az 1. Korintusi levél 7 A különleges apostoli sors 4. fejezet 1 Kor. 4.1 Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait. 1 Kor. 4.9 Mert úgy vélem, hogy az Isten minket, az apostolokat, utolsókul állított, mintegy halálra szántakul: mert látványossága lettünk a világnak, úgy angyaloknak, mint embereknek.

8 Az 1. Korintusi levél 8 Egyházfegyelem 5. fejezet 1 Kor. 5.1-2 Általában hallatszik köztetek paráznaság, még olyan paráznaság is, a milyen a pogányok között sem említtetik, hogy valaki atyjának feleségét elvegye. És ti fel vagytok fuvalkodva, és nem keseredtetek meg inkább, hogy kivettetnék közületek, a ki ezt a dolgot cselekedte. 1 Kor. 5.5 Átadjuk az ilyent a Sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a lélek megtartassék az Úr Jézusnak ama napján.

9 Az 1. Korintusi levél 9 Egyházjog 6. fejezet 1-12. 1 Kor. 6.1 Merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? 1 Kor. 6.7 Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt?

10 Az 1. Korintusi levél 10 A test szentsége 6. fejezet 13-20. 1 Kor. 6.18-19 Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Léleknek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

11 Az 1. Korintusi levél 11 A házasságról 7. fejezet 1-7. 1 Kor. 7.2 De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. 1 Kor. 7.5 Ne foszszátok meg egymást, hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a bőjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a Sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.

12 Az 1. Korintusi levél 12 A társadalmi rend megváltoztatása 7. fejezet 8-24. 1 Kor. 7.10 Azoknak pedig, a kik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék. Hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével; és a férj se bocsássa el a feleségét. Egyebeknek pedig én mondom, nem az Úr: Ha valamely atyafinak hitetlen felesége van, és ez vele akar lakni, el ne bocsássa azt. 1 Kor. 7.20 Kiki a mely hivatásban hívatott el, abban maradjon.

13 Az 1. Korintusi levél 13 A házasságon kívüli állapot 7. fejezet 25-40. 1 Kor. 7.29 Ezt pedig azért mondom, atyámfiai, mert az idő rövidre van szabva ezentúl, azért a kiknek van is feleségök, úgy legyenek, mintha nem volna. 1 Kor. 7.32 Azt akarnám pedig, hogy ti gond nélkül legyetek. A ki házasság nélkül van, arra visel gondot, a mi az Úré, mimódon kedveskedhessék az Úrnak;

14 Az 1. Korintusi levél 14 A gnosztikusok önüdvözítő kísérlete 8. fejezet (Szabadság és tapintat) 1 Kor. 8.9 De meglássátok, hogy ez a ti szabadságtok valamiképen botránkozásukra ne legyen az erőteleneknek. 1 Kor. 8.13 Annakokáért, ha eledel botránkoztatja meg az én atyámfiát, inkább soha sem eszem húst, hogy az én atyámfiát meg ne botránkoztassam.

15 Az 1. Korintusi levél 15 Apostoli önigazolás 9. fejezet 1 Kor. 9.1 Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én munkám vagytok-é ti az Úrban? 1 Kor. 9.15a …De én ezek közül egygyel sem éltem. 1 Kor. 9.16 Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem. 1 Kor. 9.17 Mert ha akaratom szerint mívelem ezt, jutalmam van; ha pedig akaratom nélkül, sáfársággal bízattam meg.

16 Az 1. Korintusi levél 16 A szentségek árnyékában 10. fejezet 1 Kor. 10.3-4 És mindnyájan egy lelki eledelt ettek; És mindnyájan egy lelki italt ittak, mert ittak a lelki kősziklából, a mely követi vala őket, e kőszikla pedig a Krisztus volt. 1 Kor. 10.14 Azért szerelmeseim, kerüljétek a bálványimádást. 1 Kor. 10.16 A hálaadásnak pohara, a melyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-é? A kenyér, a melyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-é?

17 Az 1. Korintusi levél 17 Öltözet az istentiszteleten / 11. fejezet 1-16. 1 Kor. 11.5 Minden asszony pedig, a ki befedetlen fővel imádkozik avagy prófétál, megcsúfolja az ő fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyiretett volna.

18 Az 1. Korintusi levél 18 A szent vacsora 11. fejezet 17-33. 1 Kor. 11.23a Mert én az Úrtól vettem, a mit néktek előtökbe is adtam: hogy az Úr Jézus azon az éjszakán,… 1 Kor. 11.29-30 Mert a ki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van ti köztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.

19 Az 1. Korintusi levél 19 A Szentlélek és a lelki ajándékok 12. fejezet 1-11. 1 Kor. 12.4 A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Lélek. 1 Kor. 12.10 Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig lelkeknek megítélése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázása;

20 Az 1. Korintusi levél 20 Krisztus teste, lényege, egysége és tagozódása 12. fejezet 12-31. 1 Kor. 12.12 Mert a miképen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképen a Krisztus is. 1 Kor. 12.18 Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben egyenként mindeniket, a mint akarta.

21 Az 1. Korintusi levél 21 Az egyház a szeretet élettere 13. fejezet 1 Kor. 13.1 Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom. 1 Kor. 13.12 Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, a mint én is megismertettem.

22 Az 1. Korintusi levél 22 A liturgia, Krisztus teste és erői megnyilvánulásának központi helye / 14. fejezet 1 Kor. 14.4 A ki nyelveken szól, magát építi; de a ki prófétál, a gyülekezetet építi. 1 Kor. 14.19 De a gyülekezetben inkább akarok öt szót szólani értelemmel, hogy egyebeket is tanítsak, hogy nem mint tízezer szót nyelveken. 1 Kor. 14.22 A nyelvek tehát jelül vannak, nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek; a prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek. 1 Kor. 14.40Mindenek ékesen és jó renddel legyenek.

23 Az 1. Korintusi levél 23 Krisztus feltámadott 15. fejezet 1-11. 1 Kor. 15.3 –4 Mert azt adtam előtökbe főképen, a mit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint; És hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint; És hogy megjelent Kéfásnak; azután a tizenkettőnek;

24 Az 1. Korintusi levél 24 Ha pedig Krisztus nem támadott fel 15. fejezet 12-19. 1 Kor. 15.12-14 Ha azért Krisztusról hirdettetik, hogy a halottak közül feltámadott, mi módon mondják némelyek ti köztetek, hogy nincsen halottak feltámadása? Mert ha nincsen halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadott fel. Ha pedig Krisztus fel nem támadott, akkor hiábavaló a mi prédikálásunk, de hiábavaló a ti hitetek is.

25 Az 1. Korintusi levél 25 Azóta, hogy Ő feltámadott 15. fejezet 20-34. 1 Kor. 15.20 Ámde Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjök lőn azoknak, kik elaludtak.

26 Az 1. Korintusi levél 26 Az új test 15. fejezet 35-49 1 Kor. 15.41-43 Más a napnak dicsősége és más a holdnak dicsősége és más a csillagok dicsősége; mert csillag a csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Épenígy a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban; Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtelenségben, feltámasztatik erőben.

27 Az 1. Korintusi levél 27 A nagy elváltozás 15. fejezet 50-58. 1 Kor. 15.51-52 Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. 1 Kor. 15.58 Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.

28 Az 1. Korintusi levél 28 Krisztus teste akcióban 16. fejezet 1 Kor. 16.1 Ami a szentek számára való alamizsnát illeti, a miképen Galáczia gyülekezeteinek rendeltem, ti is azonképen cselekedjetek. 1 Kor. 16.22 Ha valaki nem szereti az Úr Jézus Krisztust, legyen átkozott! Maran atha.

29 Az 1. Korintusi levél 29 Házi feladat A 2. Korintusi levélben gyakran van szó az itélkezésről. Felületesen olvasva ezek ellentétesek egymással. Gyűjtsük ki ezeket a részeket! Hogyan értsük jól? Kifejtés 1-2 oldalban.


Letölteni ppt "Az 1. Korintusi levél 1 Újszövetség Az 1. Korintusi levél."

Hasonló előadás


Google Hirdetések